Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

28 MART 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 F-117 pilotlarınm esir düstüğü ileri sürüldu Sırplar NATO uçağını düşürdüBELGRAD / AMSTERDAM(AA) - Yugoslavya devlet televizyonu RTS, Sırbistan'da dün akşam düşürülen bir NATO uçağmm görüntülerini yayımladı. Televizyon, alevler içinde görüntüleri yayımlanan uçağın, F-117 hayalet bombardıman uçağı olduğunu belirterek Belgrad'ın 60 kilometre kadar batısındaki Sabaç ve Ruma kentleri arasında vurulduğunu ve Budyanovçi köyü yakınlanna düştüğünü duyurdu. Hollanda Savunma Bakanı Frank De Grave, bir Amerikan F-15 uçağının Sırp güçlerince düşürüldüğünü doğnıladı. Ancak Hollandalı bakanın düşürüldüğünü açıkladığı uçağın RTS'de görüntüleri yayımlanan uçak olup olmadığı anlaşılamadı. Bakan De Grave'nin düşen uçağı F-15 olarak açıklaması ikinci bir uçağın daha düşmüş olabileceği yönünde kuşkular doğurdu. Ittıfak bünyesinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiii uçak düşmesi konusunda herhangi bir bilgilerinin olmadığıru söyledi. NATO karargâhından başka bir yetkiii ise "Haberi doğrulayamaın" dedi. Amerikan CNN televizyonu, RTS'den aldığı görüntüleri izleyicilerine aktanrken. pilotlann Sırplann elinde olduğunu ıleri sürdü. Yugoslav televizyonunun uçağın düşüşünden bir saat sonra çekilen görüntülerinde Amerikan "Air Combat Command" işareti ve uçağa ait "AF82" ile "806" numaralan dıkkat çekti. Sırplar, dün 2 NATO uçağını düşürdüklerini açıklamışlar. ancak bu açıklamalar NATO kaynaklannca doğrulanmamıştı. Yugoslav resmi haber ajansı Tanjug'un haberine göre yerel bir radyo, Sırplann yerel saatle 21 .OO'den hemen önce bir NATO uçağını Belgrad'ın ^0 kilometre batısındaki Budyanovçi'de düşürdüklerinı ıddia etmişti. Priştine'deki Sırp Enformasyon Merkezi de Yugoslav hava savunmasının, dün yerel saatle 15.50'de (TSİ 16.50) Kosova ile Makedonya arasmdaki General Yankoviç kasabası yakınlannda bir NATO uçağı düşürdüğünü ilen sürmüştü. Mtrage* ı-itfar y Bosna'mn Teocak kenti uçaktan navaBfMi.^^ yakınlannda ıl havalandı. Ü H H H I Yugoslav MİG-29 uçağı [ dûşürûtdû. | v&mavm ITALYAsaldınsı başladı. x BOKHA Ancona • ROMA SIRBtSTAN YUG. FED. CUM. y<.KOSOVA -Sırenler MAKEDONYA < â ^ «WAVUTLUK^ Bnndısı /YUNANİSTAN Arnavutların malları yağmalamyor Priştine'de kargaşaDış Haberler Servisi - NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyonu sürerken Kosova'nın başkenti Priştine ve diğer kentlerde tam bir kargaşa yaşandığı belirtiliyor. Belgrad'daki yakınlannı telefonla arayan Sırp ve Arnavutlar Priştine'nin tam bir kaosa sürüklendiğini, kentte yağmalama olaylannın yaşandığmı anlattılar. Bir Arnavut kadın, kentin şiddetin pençesinde olduğurıu söyledi. Kent merkezinde yaşayan bir Arnavut, "Evimin önündeki beş dükkân dün gece on genç tarafından yağmalandL Sopalarla vitrinlerin camlannı kırdılar, ne buldularsa aldılar ve kaçülar" dedi. Priştine'nin banliyösünde oruran bir Arnavut'sa bir eczanenin yağmalandığını ve bir başka dükkâmn ateşe verildiğini söyledi. Bir Sırp öğrenci, gördüklerini, "30 kişi yotda yürüyordu. Birdenbire sağa soia saJdırmaya başladılar. 10 dükkâmn camlannı kınp içindekileri yağmaladüar. Bunları yapanlann Sırp olabileceğiııi düşünemiyorum" diye anlattı. Sırp ve Arnavut kaynaklar, ikinci dalga saldınnın gerçekleştiği perşembe gecesi Priştine'de en az 30 kafe ve restoranın ateşe verildiğini ve yağmalandığını belirttiler. Bir kaynak, kentteki Arnavutlara ait dükkân ve restoranlann yaklaşık yüzde 80'inin yakıldığını bildirdi. Priştine'de dün gece boyunca silah sesleri duyuldu. Priştine'nin banliyölerinden Veternik'te Sırp askerlennin dün sabaha kadar Arnavutlann evlerine ateş ettikleri bildirildi. Veternik'teki kadın ve çocuklann Makedonya'ya kaçmaya başladıklan ifade edildi. Cakoviça köyünde de Sırplann, Amavutları dövdükleri, evlerini ateşe verdikleri ve dükkânlannı yağmaladıklan kaydedildi. Sırplar, NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyonunun acısını Arnavutlardan çıkanyor Kosova'daknnn korkıısu• NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik 'Kararlı Güç' operasyonu sürüyor. Dün geceki dördüncü dalga saldırıda Belgrad ve Priştine yakınlarmdaki çok sayıda hedef vuruldu. îttifak, operasyonun ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı. Dış Haberler Servisi-NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyo- nu dördüncü gününe girerken ha- rekâtın ikinci aşamasına geçildi. Sırplann Arnavutlara karşı etnik temizliğe başladığı, yüzlerce Ar- navut'un öldürüldüğü öne sürü- lürken dün köylerinden zorla çı- kanlan 20 bin Kosovalı Arnavut komşu Amavutluk'a sığındı. Dün akşam saatlerinde Adriya- tik Denizi'ndeki ABD gemilerin- den fırlatılan iki Tomahavvk füze- siyle NATO operasyonu dördün- cü gününe girdi. Füzelerin firlatıl- masının ardından ltalya'daki Avi- ano üssünden iki adet B-2 haya- let uçak, 4 adet F-16 ve 2 adet EA- 6R keşif uçağı havalandı. Ilk filo- nun ardından 40 uçak daha hava- landı. Sirenler çalarken Belgrad şid- detli patlamalarla sarsılmaya baş- ladı. Uçaklann Belgrad üzerinden geçtiği ve kentin en az on iki şid- detli patlamayla sarsıldığı bildi- rildi. Belgrad yakınlanndaki Ra- kovıça ve Zemuntiaki askeri he- defler vuruldu. Dün Brüksel'de yapılan NATO toplantısından son- ra operasyonun ikinci aşamasına geçilmesi karan alındı. ikinci aşamada, Yugoslav aske- ri ve polis güçlerinin üsleri, kışla- lan, askeri donanımlan. tanklan. zırhlı araçlan ve ağır silahlannın hedef alınacağı belirtildi. Amacın Sırplann savaş gücünü zayıflatarak Arnavutlara saldır- malannı önlemek olduğu bildiril- di. Îttifak kaynaklan durumun kötüleş- mesi nedeniyle harekâtta duraklama ol- mayacağmı belirtirken Yunanistan ve ltalya dahıl hiçbir devletin ikinci aşa- maya geçilmesine karşı çıkmadığını söyledıler. NATO'nun şu aşamada ka- ra saldınsı tasarlamadığı ifade edildi. CNN'e açıklama yapan Ingiltere Dı- şişleri Bakanı Robin Cook, Milose- viç'in Kosova'daki saldırgan politika- sına son vereceği yönünde sözlü bir açıklama yapmasının operasyonu dur- durmak için yeterli olmayacağını, bu- nun için öncelikle Kosova"daki birlik- lerini geri çekmesi gerektiğini belirtti. Cook, operasyonun ikinci aşamasının hedefınin, Yugoslav ordusunun Koso- • Sırplar her geçen gün yoğunlaşan NATO saldırısının intikammı Arnavutlardan alıyor. Sırpların yüzlerce Arnavut'u öldürdüğü, pek çok köyün yakıldığı belirtiliyor. îngiltere Savunma Bakanı, sorumlulann uluslararası mahkemede yargılanacağını söyledi. Arnavut kaynaklar, Cakoviça'da UÇK güçlerinin yalnızca iki bina- da 70 ceset bulduklannı, ancak bütün kentte yüzlerce kişinin kat- ledildığinı söylediklerini belirtti. UÇK lıderlerinden Haşim Taçi. Avusturya'nın APA ajansını tele- fonla arayarak Poduyevo, Mitro- viça, Peç ve Dreniça'da da sokak- lann erkek, kadın ve çocuk ceset- leriyle dolu olduğunu söyledi. Bel- çika'nın başkenti Brüksel'de birba- sın toplantısı düzenleyen UÇK temsilcileri Bardil Mahmuti ve Sabri Kiçmari. Sırp polis veözel kuvvetlerin geniş kapsamlı katli- amlara giriştiklerini, kadınlara te- cavüz ettiklerini belirttiler. tki Yu- goslav MİG-29 uçağının dün Be- rişa köyünü bombaladığı, çok sa- yıda kişinin yaralandığı haber ve- rildı. Arnavutluk İçişleri Bakan- lığı, önceki gece Cakoviça bölge- sındekı çok sayıda köyün ateşe \enldiğini belirtti. ABD Dışişle- ri Bakanlığı Sözcüşü James Ru- binde Kosova'dan toplu kıyım ha- berleri geldiğini söyledi. Köyler yanıyor Önceki akşam gerçekleşen üçüncü dalga saldında Priştine'deki bir ahşveriş merkezi de isabet aldı. (Fotoğraf: REUTERS) valı Arnavutlara baskı yapamayacak hale getirilmesi olduğunu kaydetti. NATO'nun önceki akşam başlayan ve üç buçuk saat süren üçüncü dalga sal- dınsmdaysa Belgrad ve Priştine yakın- lanndaki çok sayıda askeri hedef vurul- du. Yugoslavya Devlet Başkanı Slobo- danMiloseviç dün devlet televizyonu- na verdiği demeçte, "ABD'nindzgür dü- şflnceye sahip YugoslavyaVa saldınsı rüm diinya banşı ve özgüıiüğüne karşı yapılmıştır. BM'nin sistemini tahrip eden, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası banş ve güvenliğe en büyük tehdidi oluşturan ABD'nin. bu sakiın- sına karşı durmak bütün özgür ülkele- ringörevidir" dedi. Miloseviç. ülkenın yabancı güçler tarafından işgal edilme- sine ne pahasma olursa olsun izin ver- meyeceklerini vurguladı. Karadağ Dev- let Başkanı MiloCukanoviç. Miloseviç'e "dünyayanıeydanokumapolitikasını*' bırakması çağnsı yaptı. Runüardan Belgrad'a destek Yugoslavya Enformasyon Bakanı Milan Komneniç NATO bombardıma- nının çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığını söyledi. Kıbns Rum Yönetimi Dışişleri Ba- kanı Yannakis Kasuiides, Îngiltere, Fran- sa ve ABD ile diplomatik ilişkilerini ke- sen Yugoslavya'nın resmen istemesi halinde, bu ülkenin tngıltere'deki kon- soloslukçıkarlannı, Rum Yönetimi'nin temsil etmeye hazır olduğunu bildirdi. NATO'nun saldınlan yoğunlaştıkça Sırplann da Arnavutlara yönelik mi- sillemeleri şiddetleniyor. Arnavutlara karşı etnik temizlik başlatıldığı haber- leri geliyor. Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK), Sırp milislerin Kosova'nın güneyinde- ki Cakoviça bölgesinde önceki gece yüzlerce Arnavut'u öldürdüklerini öne sürdü. Arnavutluk sınınndaki pek çok köyün Sırplar tarafından zorla boşaltıl- dığı ve 20 bin kişinin dün Amavutluk'a sığındığı kaydedildi. UÇK ile temasta bulunan Kosovalı tngıltere Savunma Bakanı Ge- orge Robertson Sırplann çok sa- yıda Arnavut köyünü yakıp yoket- tiğini bildirdi. Robertson, Sırpla- nn erkekleri kadınlardan ve çocuk- lardan ayınp katlettiklerini söyle- di. Robertson. Kosova'da olanla- ra ilişkin kanıt toplamaya çalıştık- lannı ve suçlulann bulunup Ulus- lararası Savaş Suçlan Mahkemesi'ne çıkanlacağım belirtti. NATO Sözcüsü Jamie Shea, Koso- va'da korkunç şeyler olduğuna ilişkin kanıtlar bulunduğunu belirterek Sırp- lann Arnavutlan katlettiklerini ve ay- dınlan hedef aldıklannı belirtti. Yugoslavya Sağlık Bakan Yardımcı- sı Maksim Koraç, Sırplann Arnavutla- ra saldırdıklan yönünde haberlerin düz- mece olduğunu ve UÇK'nin Sırplarla sivil Arnavutlan öldürdüğunü belirtti. UÇK'nin Kosova'yı Sırplardan temiz- lemek istediğini söyîeyen Koraç, UÇK'nin hem Sırplan hem de kendi- lerine destek vermeyen Arnavutlan öl- dürdüğünü öne sürdü. Operasyon karşıtı gösteriler sürüyor Duma'da NATO sert bir dille kınandı Eski ingiliz Bakan Healey 'Türkiye de tehlikede'totş Haberier Servisi - NATO'nun lider ülkele- rinin eski politikacılan Yugoslavya'ya yönelik NATO operasyonuna kuşkuyla yaklaşıyorlar. Ingilttere'de j'ayTmlanan Daily Telegraph gaze- tesinin Ingiltere'nin eski savunma ve dışişlen ba- kanlan ile ABD'nin eski dışişleri bakanianndan Henry Kissinger ile yaptığı görüşmelerden farklı sesler çıktyor. Işçi Partili eski savunma bakania- nndan Lord Heakj NATO'nun uzun dönemli bir plan yapmadan operasyona kalkışmasını eleştirir- ken müttefiklerin Birleşmiş Milletler'e(BM) da- nışmadan operasyona başlamalannı da "korkunç bir hata n olarak nitelendirdi. Healey. harekâtın en ciddi sonucımun savaşın Makedonya üzerinden Türkiye ve Yunanistan'a sıçraması olacağı görü- şünü savundu. Batı'nın BM'ye danışmayarak Rus- ya ve Çin'le ilişkilerini tehiikeye attığını söyîeyen Healey NATO ülkelerinin bütün dünyayı etkileyen daha büyük bir gerginlikle karşı karşıya kaiabile- ceklerini vurguladı. îngiltere'de MuhafazakârPar- ti iktidarlannın dışişleri ve savunma bakanı ola- rak görev yapan MaJcohn Rifkind NATO'nun asıl hedefınin ne olduğu konusunda kanşıklıklar bu- lunduğunu öne sürdü. Rifkind, bombalamamn ba- şırtda hedefin Sırplan Rambouület koşullanna ra- zı etmek olduğunu belirten müttefiklerin önceki günkü açıklamalannda amacın "Slobodan Milo- seviç'in askeri gücünü vıkmak" olarak belırtilmesini çelişki olarak nitelendirdi. ABD'nin eski dışişleri bakanianndan Henry Kissinger, ABD'nin aldığı karardan çok rahatsız olduğunu belirterek harekâtın bir sının ve düzgün bir hedefi olmadığını söyledi. Fransız basınında dün çıkan haberlerde operas- yonun sonuçlanndan kuşku duyoılduğu yorumla- n yapıidı. Muhafazakâr Figaro'nun haberinde "ASD'ye göre Milose\iç yakında yıkılabiür. Ya yı- kümaz ve halk onunla dayanrşma içine girerse? Gerçek hedefdiktatörü gûç kullanarak devirmek- se bu yıkıma ne kadar dayaaabfleceğizn deniidi. Liberation gazetesinin haberinde de "Koso- va'nın kurtanlması insani olduğu kadar yeni ya- pdaamakta olan Avrupa için de bir gerekliûkse ka- rada da karariı bir askeri-diptomasi uzlaşması ge- rekiyor.Vbksabu savaş birmaskarahğadönüşecek* ifedesine yer verildi. Komünist eğilimli L'Humarrite gazetesi operas- yonun durdunılmasmıntam zamam olduğunu be- lirterek Italya'nın da bombardımanın derhal dur- durulması çağnsı yaptıgını anımsattı. Sırplardan kışkırtma Arnavuûuk'a Clinton'a 'Hitler' benzetmesi 'Rusya'yı da hedef alabilirler' girdüer DJŞ Haberier Servisi - Yugoslavya'ya yönelik NATO hava saldınlan sürerken dünyanın pek çok kenti NATO karşıtı gösterilere sahne oldu. ABD'nin Chicago kentinde bin kadar Sırp tarafından düzenlenen gösteride ABD Başkanı Bffl Clinton için "Hiüer'' benzetmesi yapıidı. Italya'nın başkenti Roma'da Komünist Partililer, öğrenciler ve Sırplann gösterisinde polısle göstericilerin çatışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yunanistan'm başkenti Atina'da Sırplarla Yunanlı solculardan oluşan bir grup ABD, îngiltere ve Almanya büyükelçiliklerini yumurta yağmuruna tutru. Pire'deki göstenlerde 200 Sırp polisle çatıştı. Lefkoşa'nın Rum kesımınde de bin kişilik bir grup, ABD'nin Kıbns Büyükelçiliği'ne taş ve yumurta attı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suplar NATO merkezinın önünde protesto gösterisi yaptı. Dün akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ABD Büyükelçilıği yakınında yapılan gösteride binden fazla Sırp. güvenlik güçlerine yumurta. domates ve maytap attı. Hollanda'nın Rotterdam kentiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan gösterilerin olaysız sonuçlandı. "Çok Yaşa Yugoslavya" pankartlan taşıyan göstericiler "Kosova Strp'ür" sloganlan attılar. Ahnanya'nın Berlin kentinde Demokratik Sosyalızm Partisi'nın çağrısıyla Alexanderplatz'da toplanan bınlerce kişi operasyon karşıtı gösteri yaptı. Koalisyon hükümetınin küçük ortağı Birlık 9O.^Yeşiller Partisi'nin Hannover bürosu 10 kişi tarafından işgal edildi. Dış Haberier Servisi - Yugoslavya'ya yönelik NATO hava operasyonuna karşı çıkan Rusya'nın Dışişleri Bakanı İgor İvanov. Belgrad'a uygulanan silah yaptınmını delebilecekleri sinyalini verdı. Rusya Parlamentosu'nun ait kanadı Duma'nın dünkü olağanüstü toplantısında NATO sert bir dille eleştirildi. Toplantıda NATO'nun Yugoslavya'ya saldınsını sert bir biçımde kınayan yasa tasansı kabul edildi. Yasa tasansı içinde Rusya ile ABD'nin nükleer silahlannda karşılıklı indirime gidilmesini öngören START 2 anlaşmasının geçici olarak ertelenmesi de önerildi. Duma'da görüşülen karar tasansında "NATO'nun devlet terorizminin bir sonraki hedefinin Rusya olmayacağmııı hiçbir garanu'si yok" deniidi. NATO operasyonunu görüşmek için yapılan toplantıda konuşan İvanov, üstü kapalı bir dille Yugoslavya'ya silah gönderebılecekleri mesajını verdi. İvanov "Yugoslavya'ya saldıranlar, bu ülkeye yönelik alınmış Birieşmiş Mületler karariaruu bir kalemde silmişlerdir" ıfadesini kullandı. Devlet Başkanı Boris YeHsin, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e destek mesajı gönderdi. Başbakan Yevgeni Primakov. dün IMF Başkanı Michel Camdessus ile bir araya geldi. IMF'den yüklü miktarda kredi alan Rusya'nın bu yıl 4.5 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor. Rus hükümetınin NATO'ya sert çıkışlarda bulunmakla birlikte Batı ile iplerinı koparmak da istemediği belirtiliyor. IİRAN (AFP)- Sırp askerlerinin dün Amavut- luk'a girdikleri ve bir saat boyunca bir sınır kö- yünde kaldıklan bildirildi. Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı'nm (AGİT) Arnavutluk'taki sözcüsü Andrea Angeli 8-10 Sırp askerinin dün Kosova-Arnavutluk sınınndaki Hoca köyüne gir- diklerini, bir saat boyunca otomatik silahlanyla havay a ateş açarak halka gözdağı veTdikierini bil- dirdi. Sözcü, olay sırasmda korkan halkın evleri- ne kaçtığını söyledi. Angeli, AGlT gözlemcile- rinin Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki köye gel- diklennde Sırp askerleriyle karşılaştıklannı belirt- ti. AGlT sözcüsü, olay sırasmda köyde Arnavut polisi ya da sınır korumasının bulunmamasmm çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog