Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

25 MART 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Dekanın takvimleni Iki hafta kadar önce, Dicle Unıversitesı Eğrtim Fakultesı Dekanı Prof. Dr. Recep Ziyadanoğulları'nın Diyarbakır'da yeni yıl armağanı olarak dağıttığı "Ufuk Blok Masa Takvımı"nın parasının nereden çıktığını sormuştuk; Dekan'ın cebınden mı yoksa fakultenin kasasından mı, diye... Dağıtımını Izmır'dekı bır şırketın yaptığı ve "Nurlu nasihatler"le dolu masa takvimi konusunda bır yanıt alamadık ama yenı bır haber aldık. Eğıtım Fakultesı Dekanı Recep Ziyadanoğullan, Mehmet Guven adındakı memuru gorevlendınp dağıttığı takvimlen toplatmış. Bu arada, "nurlu" takvimlen "Nil Kitap Kırtasıye"nın sattığını da oğrendık. Dıcle Unıversitesi Eğitım ^Fakültesi Dekanı Prof. Dr. "• Recep Ziyadanoğullan dağıttığı takvimlen toplatmış olsa da sorumuz geçeriı: Takvimlerin parası nereden çıktı; Dekan Bey'in kendi cebinden mı yoksa fakultenin kasasından mı? Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Elektronık posta: som@posta.cumhunyetcom.tr -Kenan Evren, vakfına güvercıni amblem yapmış... "Kızartıp da mı!" 'Oncesi ve Sonrasıyla 28 Şubat' B ugunku parlamento 24 Aralık 1995'tekı se- çımlerden sonra oluştu Refah Partısı bırın- cı partı olarak çıkmıştı sandıktan Şımdı ye- nı bırseçımın anfesındeyız ve Refah Partı- sı yok, Fazılet var1 Refah'ın ıktıdarında şeyhlerle, tarıkatlarla daha yakından tanışan Turkıye zor gunlerden geçtı Geçmeye de devam edıyor Turkıye'nın sıyaset sahnesınde son yıllarda yaşa- nan olaylar, Mıllı Guvenhk Kurulu'nun 28 Şubat 1997'dekı toplantısının ardından yayımlanan bıldı- rıye gore değeıiendırılıyor Öncesı ve sonrasıyla Gazetecı Yavuz Donat da bunu yapmış, "önce- sı ve Sonrasıyla 28 Şubaf'ı yazmış Yavuz Donat'ın yazdıkları, omru 24 saat olan ga- zete yazıları Ama uçup gıdecek turden değıl Donat, 15 Eylul 1995'te Deniz Baykal'ın "koltu- ğa" oturmasıyla başlayan "Tren Kazası" yazısına yaklaşık 200 yazıyı ekleyıp, 1 Mart 1998'dekı "MGK Bıldınsı Önceden Hazırlanmıştı" yazısı ıle noktayı ko- yunca ortaya 667 sayfalık bır kıtap çıkmış Bılgı Ya- yınevı'nden 28 Şubat'a bır ay kaladan bır ayrıntı "Dun oğleden sonra Cumhurbaşkanı Demirel'ın 'uç kabulu' vardı 1 - Saat 13 30'da Mıllı Guvenhk Kurulu Genel Sek- reterı Orgeneral llhan Kılıç 2- MİT Musteşarı Buyukelçı Sönmez Köksal 3- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hak- kı Karadayı Suleyman Bey, oncekı gun de TBMM Başkanı Kalemli'yı davet etmıştı Onun ardından dun yapılan goruşmeler 'dıkkat çekıcı' Orgeneral llhan Kılıç'a 'Çankaya zıyaretını' sorduk 'Mıllı Guvenlık Kuaılu'nu ılgılendıren konular' yanı- tını verdı Ayrıntıya gırmedı Yaptığımız araştırma Orgeneral Kılıç'ın zıyaretın- de ve Çankaya'nın 'daha sonrakı kabullerınde' ba- zı hassas konulann gundeme geldığı Örneğın beş konunun 1 Taksım'ecamı 2 Turban 3 Ramazan ıçın me- saı saatlerının degışmesı 4 Kurban derılerı 5 Ka- radan hac " Hafızası zayıf bır toplum olduğumuz soylenır Doğru bır saptama Yavuz Donat, hafızaları tazelıyor Keşke "fazıletlı" sıyasetçıler de alıp okusa' SESSİZ SEDASIZ (!) NVRÎKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdınç UTKU Sessız çogunluğun sesı olup halka dublaj yapacaklar1 Denizyolları feribot seferi yapıyor! Vatandaş, daha şubat ayında 102 mılyon lıra odeyerek bayram tatılı ıçın Istanbul-lzmırferıbotunagıdış-donuş ıkı kışılık bılet almış Mart ayı geldığınde Denızyollan, Is- tanbul-lzmır hattına yolcu çekebılmek ıçın fıyatlarda ındırım yapmış Hep zam yapacak degıller ya1 Vatandaşın bırbuçuk ay oncesın- den odedığı 102 mılyon lıralık bılet parası 83 mılyon lıraya duşmuş Vatandaş da Denızyollan'na gıdıp aradakı farkı ıstemış ya da bu para- nın başka bır yolcudan mahsup edıl- mesını onennış Doğal olanı da bu değıl mı 1 Fakat Denızyollan'ndakıler "hayır, olmaz" dıyerek kestırıp atmışlar Vatandaş, konunun ustune daha fazla gıdecek cesaretı kendınde bu- lamamış • Çunku aldığı bılette Truva fenbotu yazıyormuş Denızyollan, otarıhtekı Istanbul-lz- mır hattında Truva'yı seferden çekıp yerıne Ankara'yı koymuş Vatandaş, parasını odedığı halde gemıye de almazlarsa dıye çekını- yormuş1 Ya da, eşdeğer olmayan bır kamara verırlerse dıye Burası Turkıye Her şey olabılır Sonuçta Denizyolları kıyıdan goğe kadar haklı çıkabılır öyle ya, vatandaş gıtsın 102 mılyon lıra odedığı Truva ferıbotuna bınsın.. Tabıı kı, bulursa' Bulamıyorsa Ankara ferıbotunun ambarına 1 AYDINLANMA ATEŞİ tletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Adana ADD, yapımına başladığı öğrenciyurdu için destek beiüiyor Adana ÇYDD, klasık mûzık eş- lığınde resım kursu verdığı 30 ılkoğ- retım oğrencısınm çalışmalannı bu- gün ve yann Buyukşehır Beledıye Tıyatrosu'nda sergıleyecek Adana ADD Çukurova Lnıversıtesı'nm tah- sıs ettığı 11 dekarlık arsa uzenne og- rencı yurdu ınşaatına başladık Su basmanına kadar gelmen ın şaatın ılk bölurau 6 kat olarak plan- lanmıştır Yurt, 300 oğrencı bann- dırabılecek, ek olarak çeşıtlı spor alanlan ve sosyal etkınhklere uy gun tesıslerle butünleştınlecektır Yurt bıtınldıkten sonra 25 yıl sü- re\ le ADD tarafindan ışletılecektır Dernek, gelın yurt ınşaatında kul- lanılmak uzere, bır bağı^ kampan- yası açmıştır Yurtıçınden ve yurtdışından yapı- lacak bağışlar ıçın hesap no ADD Yurt Hesabı; İş Bankası 'Adana Atatürk Bulvan 6004 304 400 471641 Adana ÇYDD Demeğımızın amaçlan arasında olan çocuklanmızın eğıtımı yonun- de çahşmalar yapan çağdaş çocuk kulübu, kış donemı çalışmalanmn ılk aşamasını tamamladı llkoğre- tım çağında 30 oğrencıy le derneğı- mızbınasında gerçekJeştınlen resım kursu gonullu oğretmen tarafindan venldı Klasık muzık eşlığınde ço- cukJann yaptığı çahşmalar bır ser- gıyleAdanalılaratanıtılacaktır Bü- yukşehır Beledıve Tıyatrosu nun gınşınde gerçekleşecek sergı bu- gûn ve yann açık olacaktır Burhaniye ÇYDD ÇYDD Ayvalık Şubesı'nın "Mil- letten Vekiline" başlıklı kampan- yasına şube olarak tum u\ elenmız- le katılıyoruz Ayvalık'ta bır grup çağdaş ınsanın so\ ledığı gıbı, bız de Mılletvekıllennın ozluk haklan ve sağlık harcamalanmn 12 Eylul on- cesındekj konuma getınlraesını ıs- tıyoruz TRT kurumunun hazırladığı "Cumhuriyet" fılmınm Burhani- ye halkına gostenmrnı sağlayan An- kara TRT kurumundan sayın Sa- bahattin Hizmet e ve Umut Sanat FılmcılıkveSmemacılıkLtd Ştıden sayın Metin Ergul e teşekkurlen- mızı sunanz Bu fılmı sağlamamıza yardımcı olan uyemız Ayfer Tıırker 'e de ay- nca teşekkurlenmızı ıletınz Trabzon-Rize Cumok Devlet Opera ve Balesı Genel Mudurluğu yle yaptığımız çalışma sonucu 22 Mart akşamı '"Senfoni- lerle Dans" adlı klasık bale goste- nsı yapılacakken sanatçılardan 16 sı- nın anıden rahatsızlanmasi uzenne kuçuk bır program değışıklığı ya- pılarak yenne aynı Genel Mudur- luğe bağlı "Modern Dans Toplu- luğu"nun olağanustu bır gostensı sunulmuştur Trabzonlu sanatseverlere ve Cu- mok dostlanmıza > aşattıklan sanat dolu eşsız bır gece ıçın başta Dev- let Opera ve Balesı Genel Muduru Sayın Husevin Akbulut aveeme- ğı geçen tum >onetcı, sanatçı ve ekı- bın dığer teknık uyelenne teşekkur ve şükranlanmızı sunuyoruz Bu arada benzen programlann surme- M doğrultusundayoğun ısteklenn ya- nıtsız kalmayacagına olan ınancımı- zı da ozenle belırtmek ıstıvoruz Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı Açıhş kokteylı 15 Mart'ta yapı- lan Faik S. Binzet ın sergısı 7 Nı- san a kadar vakfimızda ızleyenle- nn beğenısıne sunulacaktır Kadın Araştırmaları Derneği Turk Medenı Kanunu nun 73 yıldonumu nedenıyle "Şeriattan Laıkliğe: Cağdaşlığa Açılan Ka- pı" konulu dıa gostensı 17 Mart'ta Hatay Barosu uyelerı tarafindan gorsel olarak ızlendı Kadın Araştırmalan Dernegı 'nın desteğıvle vurutulen çalışma Me- rıç \elidedeoğlu tarafindan hazır- lanmışolup dıa gostensı tıvatrosa- natçısı Fusun Kostak tarafından seslendınlmıştır Dortmund ADD Almanya Ataturkçu Duşunce Derneklen Bırlığı'ne uye ADD Dortmund. 13 Mart'ta Yabancılar Kultur Ev ı'nde dunv a kadınlannın ve Turkıye'de kadmlann durumu- nun tartışıldığı bır toplantı duzen- ledı tU Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merkezı Muduru Prof Dr >ecla Araf ın v erdığı konferans- ta guncel durum değerlendınlmesı ve geleceğe vonelık duşunceler dı- le getınldığı gıbı şenatla yonetılen ulke kadınJannın vaşadığı smırla- malara ılışkrn ornekler büvuk bır ıl- gıyle ızlendı Nevşehir ADD 10 Nısan'da. Erkan Yucel Tıyat- rosu, Burçay Ancer'ın belgelere dayanarakyazıpvonettığı "Mene- men Olayı" adlı oyunu Kültur Mer- kezı salonunda sergıleyecek Daha once "ADD Tuzuğû \e Kıtleselleşme Gereğı. Ataturkçu- luk ve Laiklik, <Vtatürkçu Çağdaş Eğitim" konulu semınerlenn halk tarafindan gordüğu ılgı uzenne se- mınerler de ılgılı gunlerle siklaştı- nlıyor Buna gore rusan ayında dü- zenlenecek semınerler ve konulan • 10 Nısan saat 14 00 te Laık- lık günu nedenıy le "Demokraside Dönum tlke Laiklik", • 17 Nısan saat 14 00'te, Koy Enstıtulen'nın kuruluşu nederuyle "Çağdaşlık ve Kalkınmada Eği- tim Devrimi, Ko> Enstıtuleri", • 23 Nısan saat 17 00 de TBMM 'nın açılışı Ulusal Egemen- lık ve Çocuk Bavramı nedenıyle "Llusal Egenıenlıkte Ana Koşul- lar, Cumhurijet Devnmi ve Ço- cuklarımız". Semınerler ADD Merkez Şube Salonu'nda gerçekleştınlecek HAYVANLAR ISMAÎL CVLCEÇ KİM KİME DUM ÖUMA BEHIÇ AK behicak(aturk.net ÇİZGİLÎK KÂMİL MASARACI H A R B İ SEMİH POROl OHİM. âEUP TARİHTE BUGÜN VIMTAZARIK.\\ 25 Mart GEMf YÛZGECI.. t3Z6 'M BUGUN, PESCOT ADLI O€Klı2 KEÇLEIB' UKEjetJ BıK IM6ILIZ ŞıRKETI, ŞA ÇIKAÜACAGl y&Jı BULUŞU AÇUUADI AUŞtLMIf TEKAJE BlÇlML&ZlMDE, YOL AUM/B- k£M, SU, KfÇ K/SMIMC* YUKAIE/ OOĞeu HA~ REKST eoem. GELSN SUYU DOĞ&UDAN DOĞ- YATAY OUAEA/C PE&UANEYe YÖULBM- DlBAAEK AMAC/YLA Söz. KOKIUSu AL£T YA- P/LAA/ÇTT BU PA/ZÇALA& PERI/AUEVlU OĞNUÇ YOUÛN£ GCHZE BUYUK. Y<4 ÜA KUÇÛJC YERl£Şr/&l- LIYORPU (SOLCAKi ŞEKılŞ). *f>E£GOr SPEED IV/M&-F/A/ " ADI VERıLEN BUUIÇ, BlR ÇEf/r BALIK VUZGECl GlSl GOREV Y/4P/P, TEKAJE- ıN MZlNt DA AfSrrfZIYOg£>U DÜZ ÇİZGİ UMİT ZİLELİ Ne Olur Biraz ÖzveriL Içım acıyor' Sankı buz gıbı bır bıçak, yureğımın tam da or- tasına haınce sokulmuş donuyor, lyıce derınle- re doğru ınıyor, acıtıyor - Yureğım kanıyori Bın yılın sonunda, tunelın ucunda gorunen o guzelım aydınlığa ulaşamama korkusu uykula- rımı boluyor Sınsı bırsancınınyureğımden bey- nıme doğru yuruduğunu hıssedıyorum Özverı- den yoksun kuçuk sıyasetçılerın, "Benden son- ra tufan" dıyen kıfayetsız muhtenslerın aydınlık- la aramızdakı o kısacık mesafeyı aşmamızı bır kez daha engelleyeceğınden olesıye korkuyo- rum - Aslında ışık o kadar yakın kı< ••• - Ve aslında ortam oylesıne uygun kı1 Sağ, ulkeyı rezılcesıneyonettığı yarım asır so- nunda tukendı Geldığımız noktada, kendılerı- ne mıllıyetçı-/ muhafazakâretıketını yapıştıran- ların nasıl bıtmış, nasıl çurumuş olduğu gorul- du Hırsızlıklardan, yolsuzluklardan, mafyalaş- madan, devletı ıçınden saran çeteleşmeden kım- lerın sorumlu olduğu meydana çıktı. - Sağ cenaha dokundukça ırın akıyor!.. Fazılet Partısı'ne bakın, son bır haftada yaşa- dıklarımız, bu partının bır ımamın peşınde ko- şan ummet partısı olduğunu açıkça gosterdı! FP Turkıyeleşemıyor Boyle bır nıyetı de yok as- lında1 Demokrasıyı ıstedığı yerde ınılecek bır tramvay olarak goren şerıatçı kafa, artık çırkın yuzunu peçeyle de ortse ış ışten geçtı1 . Merkez sağın ıkız kardeşlerının neresıne do- kunsak acaba91 Bırbırlerının kırlı çamaşırlarını Meclıs elıyle nasıl yıkadıklanna mı, boğazlarına kadar battıklan mafya ılışkılenne mı, "vatan kah- ramanı şereflı" çete artıklarıyla halvet oluşlanna mı, her bın pek ağıryolsuzluk, suııstımal dosya- larına mı? - Seç, beğen, al, yurttaş 1 Demokrasının kurallarının bırazcık olsun ışle- dığı bır ulkede ınsan ıçıne dahı çıkamayacak, yap- tıklarının hesabını mahkemelerde verecek olan sağcı kafa bu ulkede yuzu azıcık kızarmadan hâ- lâ kurtarıcılığa soyunabılıyor 1 . - Turk usulu demokrası 1 Ama artık mızrak çuvala sığmıyor' Sağcı ka- fa kan kaybedıyor • • • Gelelım nıçın yureğımın kanadığına!. Sağın maskesının duşmesı, Fazılet'ın gerçek kımlığının yadsınamayacak şekılde ortaya çık- ması, "Cesur Yurek"ın oy uğruna her kılığa gı- rebıleceğının anlaşılması yetmıyor - Solun bu fırsatı değerlendırmesı gerekıyor Ancak solda durum hıç de oyle gorunmuyor 1 Bırakın guçbırlığını, ışbırlığını, ayrılıklar daha da keskınleşıyor Genel seçımlerden vazgeçtık, hıç olmazsa ye- rel seçımlerde solun bıraz ozen gostermesı ha- lınde beledıyelenn çoğunun, ozellıkle buyuk kentlerın kazanılabıleceğını gosterıyor Ama bu- nun ıçın bıraz ozverı gerekıyor' Yapılan araştırmalar, tahmınler, solun bolun- duğu uç buyuk kentte, Ankara, Istanbul ve Iz- mır'de yıne sağcı adayların aradan sıyrılabılece- ğıne ışaret edıyor Sırf bu bolunme nedenıyle or- neğın Melih Gökçek, Ankara'da hıç hak etme- dığı halde tekrar başkanlık koltuğuna oturabılır! Bu durumu onlemenın bırıcık yolunu, bır su- re once Ankara Buyukşehır Beledıye Başkan adayı Murat Karayalçın gosterdı Hatta, tele- vızyon ekranından ılan ettı Işte Karayalçın'ın onerısı - Seçımlere lyıce yaklaşıldığında solda yer alan adaylardan hangısı gerıde kalmışsa gerek- lı ozverıyı gostersın' Bu yalnızca buyuk kentler değıl, solun alabı- leceğı tum kentler, ılçeler, beldeler ıçın geçerlı olması gereken formul Tabıı bunu yapabılmek ıçın kocaman bır yurek gerekıyor'. - Tunelın ucundakı ışık başka turlu yakalana- maz'. Soldakı sıyasetçı bunu yapamazsa ağır gorev halkın omuzlarına bınıyor Pekı, halkımız bu ışın altından kalkabılır mı? Bugunlere gelmemızde halkımızın payı yok mu? Bunun yanıtını haftaya verelım - Çuvaldızı kendımıze batıralım!.. Email:zileli(g garanti.net.tr Faks ve mesaj. (0212) 287 42 41 BULMACA SEDAT YAŞAYAy SOLDANSAĞ4 1/ Aziz Ne- sin'ıntaşlama- 1 larını ıçeren yapıtı 2/ Bır çocuk oyunu 3 Otlak 3/ ldare . lambası 4/Bır 4 nota " — 5 Nadır" Kadın yazarımız 5/ 6 Yaylı çalgılann j yapımı ve ta- mırıvle uğra- 8 şan kımse 6/ g Bır şeyın ere- bıleceğı uzaklık, men- zıl Pokerde, bırbın- nı ızleyen farklı renk- lerde beş karta venlen 2 ad 7/"Eğlenecek— 3 bulaman/Gonlümde- 4 kı koşkolmasa" (Âşık Veysel) Uzaklık an- latmakta kullanılan 6 sözcük Galyumele- mentının sımgesı 8/ Hındulann kutsal kı- tabı Hazırlanan ça- yın renk ve koku bakımından ıstenılen durumu 9/ Ers- kine Caldwell'ın dılımıze de çevnlmış bır romanı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Namık Kemal'ın bır oyunu 2/ Argoda gızlı yere venlen ad Çeşıtlı dans ve oyunlardan oluşmuş sah- ne gostensı 3/ "Meclıste anf ol kelamı dınle/El — seylerse sen bınn söyle" (Karacaoğlan) Bır Avru- pa ulkesının para bınmı 4/ Beyaz ya da pembe renk- lı çıçekler açan zehırlı bır ağaççık Tavlada bır sayı 5/ Çelıkçomak oyununa ve bu oyunda kullanılan değ- neğe venlen ad " — Oral" Kankatur sanatçımız 6/ Franz Kafka'mn bır romanı II Osmanlı ordusun- da kullanılmış bır cıns tufek Bır nota 8/ Rutbesız asker Ayak bıleğıne takılan bılezık 9/ Tanntanı- maz Cehennem
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog