Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cu m huriyet Cumhuriyet ÇEVRESİNDEYAYINDAYIZ 75. YILSAYI: 26830/ 200.000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 MART 1999 SALI H R H t K I K GUY DE MAUPASSANT PIERRE VE JEAN Çeviren: Bedia Kösemihal Bütün dünyada kısa öykünün belli başlı birkaç ustasından biri sayılan Maupassant'ın en özgün ve usta işi romanı... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... MAUPASSANT PIERRE VE JEAN KURT STElNfrXUS, ATATURK SOSYOLOjİSH Çeviren: Necdet Sander Bu önemli bilimsel çalışmayı okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Vural Savaş, RP'nin devamı olduğu iddia edilen FP hakkında DGM'nin suç duyurusunu inceliyor Fazflet'e sonıştıırma Corevden alınsın' YüksePden şikâyetçi • Nuh Mete Yüksel'i Adalet Bakanı'na şikâyet eden Fazilet Partisi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı'nın görevden alınmasını istedi. FP milletvekili Dilekcan, Yüksel'in FP'yi yasadışı bir örgüt gibi tanıttığını öne SÜrdÜ. • 6. Sayfoda 'İfade vermeyeeeğinr Başsavcı Vural Savaş sert çıktı • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, hakkında verilen araştırma önergesinin anayasa ve yasalara aykın olduğunu belirterek "Araştırma önergesini verenler, yargı bağımsızlığını ihlal etmişlerdir" dedi. • 6. Sayfada FP'de gerilim Necmettin Erbakan çatlağı • Erbakarf ın baskısıyla seçim tavnnı değiştiren FP kanştı. Ali Coşkun, Erbakan'ın müdahalesinden rahatsız olduklannı belirtirken muhaliflerden Ersönmez Yarbay, partinin güvenilirliğinin zedelendiğini söyledi. • 5. Sayfada • Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, FP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcı, partiye "laik Cumhuriyet rejimini yıkarak yerine şeriat devleti kurmak" ve "kapatılan RP'nin devamı olmak" suçlamalannı yöneltti. Başsavcı Vural Savaş, Yüksel'in suç duyurusunu incelemeye alırken "Delil topluyoruz, verilmiş bir karanmız yok" dedi. ANKARA (Cumhurivet Biirosu) - "Anayasaya aykın eytemlerin odağT olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahke- mesi tarafından kapatılan RP'nin ar- dından kurulan FP için de kapatma da- vasına yönelik adım atıldı. Laik Cum- huriyet rejimini yıkarak dini esaslara dayalı devlet kurma amacını taşıyan "Milli Göriiş" hakkında yürütülen so- ruşturma FP'ye uzandı. Soruşturmayı yürüten Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, çalışmalan sırasında el- de ettıği bilgi ve belgelerin FP'nin ka- patılmasını gerektirdiği sonucuna va- rarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na dün suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Milli Görûş çü, araştırmacı-yazar Ergün Poyraz'ın 5 Ağustos 1998 ve 18 Aralık 1998 ta- rihli şikâyet dilekçeleri ve ekleri üze- rine yapılan soruşturmalar sırasında bazı belgelerin ele geçirildiği kaydedil- di. Kanıtlar arasına. eski RP'liler hak- kında 4 idamıstemini içeren "MiIHGö- riiş iddianamesi"nın de eklendiği 6 sayfalık suç duyurusunda ana hatlany- la şu görüşlere yer verildi: - Oğuzhan Asiltürk, Abduliah GüL, tsmail Kahraman, Süleyman Arif Env- re, Rıza Ulucak, Ömer Vehbi Hatipoğ- W Arkası Sa. 6, Sû.3'te TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, DTP'nin verdiği iptal önergesini işleme koymadı Erbakanhükümeti düşüremediMilletvekilliğinden istifa etti Soysal: Meclis çığrından çıkb • Bağımsız Zonguldak Milletvekili Soysal, Meclis'teki gelişmelerin "istemediği mecralara sürüklendiği" gerekçesiyle milletvekilliğinden istifa etti. Küskün milletvekilleriyle ortak hareket ettiği için partiden ihracı istenen TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan ve Uşak Milletvekili Yıldınm Aktürk ANAP'tan aynldı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Küskünlere yol göste- ren bağımsız Zonguldak Mil- letvekili Miimtaz Soysal, "Mecüs'in çığnndan çıktığu iş- krin istemediği mecralara sü- rüklendiği'' gerekçesiyle mil- letvekilliğinden istifa etti. Küs- künlere katkı sağlaması nede- niyle ihraç istemıyle disıplin kuruluna sevk edilen TBMM Başkanvekili Hasan Korkmaz- can ile Uşak Milletvekili Yıku- run Aktürk de ANAP'tan ay- nldıklannı açıkladılar. Küskünlere katkı sağlayan Soysal, listelerde yer alamadı- ğı için partisinden uzaklaşan Korkmazcan ve girişimin başı- nı çeken Yıldınm Aktürk, dün siyasal gelecekleriyle ılgih ka- rarlannı arka arkaya düzenle- dikleri basın toplantılanyla açıkladılar. Mümtaz Soysal, er- ken seçıme başından beri karşı olduğunu vurgulayarak, küs- künlerin girişimiyle Meclis'in olağanüstü toplanmasının DGM "lerle ilgili düzenleme ve Pişmanlık Yasası'nın çıkanl- ması için iyı bir firsat olduğu- nu, ancak bu fırsatın iyi değer- lendinlemediğinı söyledi. Soy- sal, bu gibı durumlarda bütün partilerin çeşitli hesaplar içine girdiğini vurgulayarak şunlan M Arkası Sa. 6, SHl'de Oscar'da aşkj savaşa üstün geldi Oscar ödülleri 71. kez sahiplerini buldu. 13 dalda aday olan John Madden'ın Âşık Shakespeare'i ile 11 dalda ada> olan Spklberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak fDmleri arasuıda geçenj> anşta galip 7 ödülle Âşık Shakespeare oldu. Akademi, En İyi Film Ödülü'nü Aşık Shakespeare'e, En Iyi Yönetmen Ödülü'nü de Ste- ven Spielberg'e vererek bir denge kurmuş oldu. En İyi Kadın Oyuncu Oscan'nı Âşık Shakespeare'le Gw\ neth PaJtrovv alırken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscan Dame Judi Dencli'in oldu. Roberto Benigni >önettiği Hayat Güzeİdir Oe En l>i Erkek Oyuncu ve En İyi Yabancı Film Oscan'nı aldı. M 15. Sayfada • RP'nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan 'ın yönlendirdıği FP-DTP- küskünler blokunun hükümeti düşürme gınşimleri sonuçsuz kaldı. Güvensizlik oylamasına 236 kabul 238 ret çıktı. CHP'nin "hükümeti kurtardığına" dikkat çekilirken 3 milletvekili de çekımser kaldı. • Seçimlerin ertelenmesine yönelik DTP'nin verdiği önerge TBMM Başkanvekili Gürkan tarafından işleme konulmadığı için görüşülemedi. tptal önergesinin yann Meclis Anayasa Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor. Başbakan Ecevit, "Parlamento hükümete güvenini yenilemiştir. Bundan sonra seçimlerinin Btali olası değil" dedi. I 9. Sayfada 83. madde değişikliğine ret Millervekılleri, "dokunulmazlık" zırhını deldirmediler. TBMM Genel Kurulu'nda, dokunulmazlığı smırlandıran anayasanın 83. madde değişikliği, 1 yıl 4 ay sonra yapılan 2. tur oylamasında da reddedildi. • 9. Sayfada Kosova görüşmeleri JSATO'nun vurma hazırhğı • NATO, Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in banş anlaşmasını imzalamaması halinde Yugoslavya'yı bombalayacaklannı bildirdi. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı. General VVesley Clark, kumandası altındaki birliklerin vurma emri beklediğıni açıkladı. • ABD Başkanı Clinton, Sırplan son kez uyararak müttefiklerin Kosova'ya hava operasyonu konusunda birleştiklerini belirtti. ABD'li arabulucu Holbrooke ile Miloseviç'in yaklaşık 4 saat süren görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmadı. Miloseviç "silah zoruyla yapılan hiçbir anlaşmaya" yaklaşmayacağını kaydetti. Diplomatik kaynaklar görüşmelerin devam edeceğnı ileri sürdüler.B //. Sayfada 'Son imkânlar kullanılıyor Resmi bir ziyaret için Bulgaristan'da bulunan Cumhurbaşkanı Demirel, Kosova'da yaşanan vahşetin durdurulmasının insanhk görevi olduğunu söyledi. Diplomasinin en son imkânlanna kadar kullanıldığını belirten Demirel, "Diplomasinin netice vermediği hallerde kuvvet kullanılması mecburiyeti vardır" dedi. • //. Sayfada IMF güvence arıyor 'Önce reform sonrapara' • IMF, seçimler sonrasında ekonomik planlamada köklü değişiklikler yapılırsa Türkiye'ye kaynak aktaracak. • IMF'nin Ankara'da yaptığı görüşmelerde, seçim sonrasında oluşacak hükümetle "Yakın Izleme Anlaşması"mn parasal destekli programa dönüştürülebilmesinın koşullannın şu konulara bağlı olduğu bildirildi: Emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören sosyal güvenlik, Bankalar Yasası ve mali sektöre disiplin, tanmda desteklemelerin azaltılması, özelleştirme, enerji ihaleleri ve uluslararası tahkim koşullan. H 12. Sayfada Japonya 'Ankara Doğu J ya dönsün' • Ortadoğu Masası Şefi Motoyama, Türkiye'nin Batı'ya Doğu üzerinden de yaklaşabileceğini söylüyor. Motoyama, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in AB macerasına değinirken de "Çiller'e göre, Ankara'nın doğusunda hiç memleket yok" sözlenni kullanıyor. AZE RMit^Urn hafeeri • 10. Sayfada MED TV'ye 21 günlük kapatma • Ingiltere Bağımsız Televızyon Kurumu, terör örgütünün yayın organı MED TVyi üç hafta kapatma karan verdi. Öcalan'ın yakalanmasından sonra yaptığı şiddet çağnlan yüzünden uydu bağlantılannın kesildiği belirtıldi. • S. Sayfada GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Cıvıma... FP'li Meclis Başkanvekili Yasin Hatiboğlu, DTP'nin küskün mılletvekıllerıni alarak gruplaşmasından son- ra hazırladığı seçımi erteletme önerisini, hadi diyelim ki, bir oldubittıye getirdi ve... Oylamaya sundu. Şimdi, lütfen sonuca dikkat edi- niz: Seçim isteyen milletvekili sayısı -dikkat- sadece 76. M Arkası Sa. 6, SHl'de 'Siyasal Islamın hedefi varoşlar' Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahire Erman, sol ideolojide kadın-erkek iüşkilerin- de 'eşitliğin', siyasal islamda ise 'erkeğe ita- at ve hizmetin' esas alındığını vurguladı. • 3. Sayfada Bayramda 9 günlük tatil Bakanlar Kuru- lu, 1 ve 2 nisan günlerinin resmi tatil ilan edilerek bayram tatilinin 9 güne çıkarılma- sını karartaştırırken turizm bunalımının çö- zümü için 3 aşamalı planı benimsedi. • 6. Sayfada istanbul'da 'gezici bombalar' artıyor Ma- kina Mühendislen Odası, pek çok taksinin, LPG dönüşümünün yetkisiz firmalarda, TSE standartlarına uygun olmayan malzemeler- le yaptırıldığını iddia etti. • Arka Sayfada BORSA ÛDün 4316 Oncekı 4309 DOLAR ÛDün 366.750 Oncekı 365.000 MARK oDün 204.000 Oncekı 204.000 ALTIN ûDün 3.360.000 Oncekı 3.335.000 Hayali gazeteye Ziraat reklamı Ziraat Bankası, 1995 yılında EBAB Limited Şirke- ti'yle henüz yayına geçmemiş bir gazetede yayımlanmak üzere toplam 59 bin 580 do- laıiık reklam anlaşması yaptı. Bankanın ta- nrtım işlerınin birçoğu hiçbir fiyat araştırma- sı yapılmadan gerçekleştirildi. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demokpatik Kuralsızlık! Lütfen kemerlerinizi bağlayın, bir kutu sakinleştirici alın, etrafınızdakikınlabilireşyalanuzağakoyun... Anka- ra gündemine giriyoruz... Türkiye tipi demokrasinin zor bulunur ömekleriyle kar- şı karşıyayız. Dün sabah saatlerinden itibaren olup bi- tenleri sıralayalım, yorumlayalım... Ortalık sakinleştikten sonra tarafları sakınleştirmekten sorumlu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bulgaris- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog