Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYIKDAYIZ 75. YIL SAYI: 26829 / 200.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1324-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 MART 1999 PAZARTESİ U M H U R İ Y İ N K U Ü R H İ M i GUY DE MAUPASSANT PIERRE VE JEAN Çeviren: Bedia Kösemihal Güçlü bir gözlemciliğe dayanan deyişiyie doğalcılık akımının içinde yer alan Maupassant, roman ve öykülerinde, Fransız orta tabaka insanlarmı, ortak ruhsal biçimlenişleriyle ve doğal çevreleri içinde sergiledi. Yapıtlarında işlediği kişi ya da doğa! çevrelerde, o ana kadar hiç kimsenin görmediği MAUPASSANT PIERRE VE 1 JEAN ve dile getirmediği özellikleri görüp anlatmayı başardı. Yapıtlarının çekiciliği de, zaten, seçtiği konulardan değil, bunları işlerken yaptığı betimlemelerden gelir. Ustalık dönemi yapıtlarmdan Pierre ve Jean, kendi deyişiyie, nesnel bir romandır. Maupassant, bu romanında gerçek yaşamdaki olayların doğru bir betimlemesini yapmakla; kişıleri ve olayları, okurun gözlerinin önüne sermekle yetinir. Okurun, yarattığı kişilerin düşünce ve duygularını, onların belirli olaylar karşısındaki tepkilerinden anlamasını ister. Bütün dünyada kısa öykünün belli başlı birkaç ustasından biri sayılan Maupassant'ın en özgün ve usta işi romanı... Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Erbakan'm isteği üzerine FP, seçimin iptali yönünde görüş değiştirdi Meclis'te kavga• Seçimlerin ertelenmesi yönünde verilen önerge Meclis'te sert tartışmalann yaşanmasına neden oldu. FP'H Başkanvekili Hatiboğlu'nun, seçimlerin iptal edilmesine ilişkin önergeyi DTP grubunun önerisi olarak okutup usul tartışması açmakta ısrar etmesi üzerine yumruklar konuştu. • Ortamın gerginleşmesi üzerine önerge üzerindeki görüşmeler bugüne bırakıldı. FP-DTP- küskünler blokunda yer alanlar, bugün gensorudan sonra iptal önergesinin oylanacağını söylediler. Meclis'teki tarbşmalar sırasında bazı milletvekilleri ezflme tehlikesi geçirdi. (Fotoğraf: AA) Ecevit 'Fazilet'e güvenilmez' • Ecevit, TBMM'deki gelişmeler nedeniyle dün ızmir programını yarıda kesti. Seçimin ertelenmesi için verilen önergenin Meclis"te görüşülmesinin engellenmesi için hükümetin istifasının gündeme gelmesi üzerine Ecevit, gelışmelerin bu konuyla ilgısının olmadığını açıkladı. Başbakan, FP'ye S'venilemeyeceğini belirtti. 5. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kapatılan RP'nın yasaklı lideri Nec- mettin Erbakan'm. DTP'nin grup olarak başını çektiğı küskûn milletve- killeriyle anlaşması üzerine FP grubu, bir günde karar değişrirerek seçimle- nn iptal edilmesi önergesine destek için bağlayıcı karar aldı. Küskünlerin "zorakı" grup kurdurduğu DTP. se- çımlenn iptali önergesını doğrudan genel kurulda görüşülmesi istemiyle TBMM Başkanlıgı'na verdi. TBMM Başkanı Hiknıet Çetin, "TBMM Da- ntşma Kurulu'nun görev alanı içinde bulunmayan bir konunun. doğrudan genel kurula götürülmesinin nıümkün olmadığı** gerekçesıvle önergeyi TB- MM Anayasa Komisyonu'na sevk et- tı. TBMM Genel Kurulu'nun dünkü birleşimini yöneten FP'li TBMM Başkanvekili Yasin Hatiboğlu ise DTP'nin başvurusunun "fotokopisi- ni" işleme koyarak usul tartışması açmca sert tartışmalar yaşandı. Hatiboğlu, ortamın gerginleşmesi üzerine önerge üzerindeki görüşmele- ri bugüne bıraktı. FP-DTP-küskünler blokunda yer alanlar, bugün hükümet hakkındaki güvensizlik önergelerinin oylanmasından sonra iptal önergesi- nin oylanacağını söylediler. Seçim blokundakiler ise bugün DSP'li TBMM Başkanvekili UluçGürkan'ın yöneteceği görüşmeler sırasında, "ak- tanlan değil, içtüzüğün çizdiği günde- min esas alınacağı ve önergenin görü- şülmeyeceğr beklentisini dıle getirdi- ler. Seçim iptal blokunda yer alanla- nn Gürkan'ı düşürmek için DTP'nin sandalye sayısıni DSP'nın üzenne çı- karma gınşıminde buluna- bıleceği bildırildı. Kulisler- de. seçim blokunun ise ANAP'ın DSP'ye "ödiinç miHetveküi" vermesiyle bu planı bozabıleceğı kayde- dildi. ANAP, DYP ve DSP aynca, seçim iptal önerge- sinin genel kurulda görüş- türülmesinin "yeni içtüzfik ihdası" anlamına geldiğı için Anayasa Mahkeme- si'ne götürmek için hazırlık yaptılar. FP Genel Başkanı Recai Kutan' ın geçen cuma günü seçimlerin iptali önergesi- nin gündeme gelmesi duru- munda ret oyu kullanacak- lannı açıklamasına karşın Erbakanın devreye gırme- si üzerine FP "çark etti." Edinilen bilgiye göre DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, önceki akşam görüştüğü Erbakan'ı,"Seçimlerin iptal edümesi, daha sonra da Türk Ceza YasasTnın 312. maddesi ve siyasi Partüer Yasa- sı'nın çıkanlması" konusunda ikna et- ti. Cındoruk'un Erbakan'a, bu konu- da 150 milletvekilının imzasını taşı- yan bir "taahhütname" de sunduğu U Arkası Sa. 6, Sü. 2'de Liderlere elestiri BP'den küskünlere destek • Banş Partisi (BP) Genel Başkanı Ali Haydar Veziroğlu, "Mevcut liderlerin sonunun gelmesi, Türkiye'nin sorunlannın çözümü için yeni bir başlangıçtır. Mevcut liderler, seçimlerin yapılmasını ülke çıkarlan için değil, kendi gelecekleri için istiyorlar" dedi. • 5. Sayfada TUSIAD 'Seçimlerden dönüşolmaz' • TÜSlAD Yönetım Kurulu, seçimlerin ertelenemeyeceğini bildirerek "Türkjye tarihi bir dönemeçtedir. Ülkemiz halktan yeniden görev almış bir Meclis oluşturmak zorundadır" açıklamasını yaptı. Sanayıciler, seçim öncesı verilen sözler konusunda sonra hesapsoracaklarını behrttiler. • 7. Sayfada Istanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana'dayer yer olaylar çıktı Nevruz'daçok sayıdagözaltı Korsan gösterilerde PKK sloganı İstanbulun çeşıtü semtleri, Nevruz Günü nedeniyle savaş alanınadöndii. F.mni>et güçlerininvegöstericilerin zamanza- man silah kullandığı olaylar sırasında 4 polis kurşunla yaralandı. Ameli\ata alınan bir göstericinin durumunun ağır olduğu belirtildi. PKK tehine sloganlann atıldığı gösterilerde 100'e yakın kişi yaralanırken bini askın gösterici de gözalnna alındı. • ". Sayfada • Güvenlik güçleri izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara müdahale etti. Diyarbakır'da iki yere molotofkokteyli atıldı. Şırnak, Muş ve Tunceli ıllerinde düzenlenen resmi gösteriler ise olaysız geçti. Yurt Haberier Servisi - 21 Mart "'Nevruz BayTamı" önce- sinde ve dün yapılan kutlama- lar sırasında binlerce kişi gö- zaltına alındı. Tüm yurtta res- mi kutlamalar dışında yakılan ateşler güvenlik görevlileri ta- rafından söndürülürken Diyar- bakır'da 2 yere molotofkoktey- li aoldı. Adana'da ve Gazian- tep'te polis, gösteri yapanlan zor kullanarak dağıttı. Güney- doğu Anadolu Bölgesfndekı kutlamalan izlemek için hava ve karayoluyla gelen 500'e ya- kın yabancı basm mensubu ile yabancı heyetler, güvenlik güç- leri tarafmdan Diyarbakır'dan gen çevrildi. Başbakanlık'tan izin almayan hiçbir basın men- subu ve yabancı heyet bölgeye sokulmadı. Diyarbakır'da res- mı kutlamalar, Olağanüstü Hal • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de Bir din görevlisinin açıklamaları Almanytula kamplarda cUutteğhinü • Milli Görüş'ün Köln'de bulunan Avrupa merkezine bağh olarak 15 yıl görev yapan ve iç çekişmeler nedeniyle aynlan bir din görevlisi, Cumhuriyefe açıklamalarda bulundu. Almanya'daki kamplarda askeri cihat eğitiminden geçtiğini söyleyen din görevlisi. "güvenlik" nedeniyle adının açıklanmasını istemedi ve Erbakan'ın "cihat emiri" olduğunu öne sürdü. METtN GÜR KÖLN - 1980'li yıllann başında Almanya'ya din gö- revlisi olarak giden ve Milli Görüş'ün Köln'de bulunan Avrupa merkezine bağh ola- rak teşkilatın çeşitlı kademe- lerinde 15 >ıl görev yapan bir din görevlisi ilginç açıkla- malaryaptı. Ost düzey yöne- ticı kadro içinde yer alan, iç çekişmeler sonucu Milli Gö- rüş'ten uzaklaştınlan din gö- revlisi "güvenlik" nedeniyle adının açıklanmasını isteme- di. Din görevlisi, Milli Görüş içinde merkeze ve Erba- kan'a muhalif grubun gide- rek güç kazandığını belirte- rek Milli Görüş'ün Türki- ye'de ıktidara gelmek gıbi bir niyetı olmadığını. amaçlan- nın para toplamak olduğunu söyledi. Din görevlisi "Erbakan'ın başbakanbğı sırasmda bedel- sizotomobil ithalarj karama- mesi çıkanlınca hemen Milli Görüş harekete geçirildi. Milli Görüş'ün genel merke- zinde alt hizmetierde kulla- nılan Seyfettin Yeşılyurt'ave Süleyman Özdemir'e uydu- ruk reklam şirketi kurdur- dular. Gelışmelerin ardından reklam yapıldıgını ileri sürüp birçok makbuz kestiler. Bu- nun karşılığı olarak Ziraat Bankası'ndan alınan parajar Milli Görüş aracıuğıyla Re- fah'a gkti" dedi Din görevlisi ile "para toplama", "süvari parası". "Islam", "haram-helal'', "ci- hat'" üzenne konuştuk. -MilliGörüş'ün çok iyi pa- ra topladığı biliniyor. Lzun yıllar bu teşkilatta görev yap- mış biri olarak bunun nasıl toplandığuu, son zamanlar- da toplama biçiminde bir6e- gişiklik olup olmadığını bir de sizin ağzını/dan dinleye- bilir miyim? - Idarecıler ve hocalar, Türkiye'den ellerine venlen programlara göre seçim ça- lışmalan yürütüyorlar. Eski- m Arkası Sa. 6. Sü.2'de Milli Görüş'ün hac vurgunu • 5 bin hacı adayını organize eden Milli Görüş'ün buradan kazanacağı parayı Türkiye'de yapüacak seçim çahşmalannda kullanmayı planladığı öne sürülüyor. Milli Görüşçülerin bu amaçla özellikle vekil hac formülûnü Avrupa'da yaygınlaştırmaya çalıştığı belirtiliyor. • 6. Sayfada 7 FETHULLAHÇI GOZALTINDA Izmir'decemoot evinebaskm • Ankara DGM Başsavcıhğı'nca açılan inceleme çerçevesinde îzmir'in Yenişehir semtinde Gülen grubuna ait olduğu öne sürülen 2 "ışıkevi"'ne baskın düzenlendi. 4'ü Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi, 2'si üniversite öğrencisi. 1 'i din dersi öğretmeni 7 kişi gözaltına alındı. Askeri öğrencilerin okullanndan ilişiği kesilirken evler de "Iller îdaresi Kanunu"na göre mühürlenerek kapatıldı. • 3. Sayfada. TEŞVİKLER YAŞAMA GEÇtRİLÎYOR B 11. Sayfada 21.YÜZYILIN STRATEJİK MADDESİ: SU • Arka Sayfada BEŞİKTAŞ ZİRVEYE ORTAK OLDU • Spor'da BASKETBOLDA F. BAHÇE BEŞlKTAŞ'l YENDİ • Spor 'da Bulgaristan'la anlaşma imzalanacak Sınırdaki mayınlara yasak • Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov'un resmi davetlısi olarak iki günlük resmi bir zıyaret için Bulgaristan'a gidecek olan Süleyman Demirel. iki ülke arasında kara mayınlannın kullanımının yasaklanmasım öngören bir anlaşma imzalayacak. Süleyman Demirel. Filibe Opera Salonu'nda da soydaşlara hitaben bir konuşma yapacak. • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ziyareti dolayısıyla Bulganstan Içişlen Bakanlığı geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bulgar polısinin özellikle başkent Sofya ile Filibe'de denetimlerinı yoğunlaştırdığı bildirildi. Demirel'e Bulgaristan ziyaretinde eşi Nazmiye Demirel, Dışişleri Bakanı lsmail Cem, çok sayıda üst düzey bürokrat ve 30'un üzennde işadamı da eşlik edecek. B 8. Sayfada Holbrooke bugün Belgrad'a gidiyor Sırp yönetimine son uyan • NATO. Sırplann Kosova Banş Anlaşması'nı imzalamasının ardından ortaya çıkan ve askeri müdahalenin yolunu açan gelişmeler ile ilgili toplandı. Üst düzey ittifak yetkılileri, Yugoslavya Devlet Başkanı Milosevıç'in geri adım atması için önünde sadece 'saatlerin' kaldığını açıkladı. Yetkililer, NATO Genel Sekreteri'nin hava operasyonu başlatma yetkisi bulunduğunu hatırlatarak ittifakın son gelişmelerden derin endişe duyduğunu vurguladılar. • ABD Dışişleri Bakanı Albright, Miloseviç'e "Vahşeti durdurmaması halinde, NATO müdahalesinin gerçekleşeceği konusunda son uyanyı yapmak üzere" Holbrooke'un, Belgrad'a gideceğını açıkladı. ÂBD'li arabulucular bugün Mıloseviç'le görüşmeyi deneyecek. • 9. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Erbakan'ın Meclis'e Müdahalesi! Başkentteki siyasi hava dün yine mevsim normalle- rinin dışına çıktı. Herkes aynı havaya bakıyor. Kimı gii- neşli, kimi yağmurlu diyor... Garip görünümün içindeki aynntılan netleştirmeye çalışalım... • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog