Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cu m hu r iye Cumhuriyet TANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75./IL SAYI: 26828 / 200.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 MART 1999 PAZAR C U M H U R İ Y N K Ü Ü R H M 1 GUY DE MAUPASSANT PIERRE VE JEAN Çeviren: Bedia Kösemihal Güçlü bir gözlemciliğe dayanan deyişiyle doğalcılık akımının içinde yer alan Maupassant, roman ve öykülerinde, Fransız orta tabaka ınsanlarını, ortak ruhsal biçimlenişleriyle ve doğal çevreleri içinde sergiledi. Yapıtlarında işlediğı kişı ya da doğal çevrelerde, o ana kadar hiç kimsenin görmediği MAUFASSANT PIERRE VE JEAN I • i ve dile getirmediği özellikleri görüp anlatmayı başardı. Yapıtlarının çekiciliği de, zaten, seçtiği konulardan değil, bunları işlerken yaptığı betimlemelerden gelir. Ustalık donemi yapıtlarından Pierre ve jean, kendi deyişiyle, nesnel bir romandır. Maupassant, bu romanında gerçek yaşamdaki olayların doğru bir betımlemesini yapmakla; kişileri ve olayları, okurun gözlerinin onüne sermekle yetinir. Okurun, yarattığı kişilerin düşünce ve duygularını, onların belirli olaylar karşısındaki tepkilerinden anlamasını ister. Bütün dünyada kısa öykünün belli başlı birkaç ustasından biri sayılan Maupassant'ın en özgün ve usta işi romanı... Salı günü Cumhuriyel le birlikte... DTP'ye grup kurdurmalanna rağmen sonuç alamadılar Kiisküııleıtleıı ınııııLsıızçaba Toplantı istekleri reddedildlF seçimlerin iptaliyle ilgili önergeye 'hayır' diyeceğini açıklamasından sonra, küskünlerin umutlan iyice azaldı. tmzacılardan 9'u DTP'ye katıldı. Milletvekili sayısı 20'ye çıkan DTP grup kurdu. Seçimlerin Meclis'te yenideh değerlendirilmesi için Danışma Kurulu'nu toplantıya çağıran Demokrat Türkiye Partisi'nin isteği Çetin tarafından reddedildi. Çetin işleme koymadı TBMM'nin çahşma saatlerini görüşmek üzere Meclis Danışma Kurulu'nu yeniden toplantıya çağırdı. Çetin, çoğunluk sağlanamadığı için küskünlerin bu isteğini de yerine getirmedi. Çetin, "Görüşüm, seçimin iptalini öngören isteğin Anayasa Komisyonu'ndan geçmesi yönündedir" sözleriyle küskünlerin girişiminin önünü tıkadı. - - Yılmaz: Kavga kaynağı Erbakan • Mesut Yılmaz, seçimleri erteletmeye çahşan Meclis'teki küskünleri eleştirerek "Seçim diyenler şimdi seçimi engellemeye çalışıyorlar" dedi. Yılmaz, Erbakan'm ülkede kavga kaynağı olduğunu ve huzur getirmediğini söyledi. Yılmaz, bu seçimlerin istikran yakalamak için altın bir fırsat olduğunu kaydetti. • 5. Sayfada Baykal'dan hodri meydan • CHP lideri Deniz Baykal seçim kampanyasını Ağn'dan başlattı. Baykal, Yılmaz'ı televizyonda tartışmaya çağırdı. Erbakan'ı da eleştiren Baykal şöyle konuştu: "Adil düzen deyip oy isteyeceksin, sonra karşında askeri görünce 'ben vazgeçtim' diyeceksin. Biz sosyal demokrat iddiamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyiz." • 5. Sayfada NATO vuracak Kosova: Hava gergin • ABD Başkanı Clinton, Yugoslavya Devlet Başkanı Milosevıç'in Kosova'daki çatışmalann durdurulmasınm önündeki en büyük engel olduğunu belirterek durumun geri dönülmez bir noktaya geldiğini söyledi. • Kosova'da konuşlanan AGİT öncülüğündeki Kosova Denetim Heyeti gözlemcileri ve yabancı diplomatlar ülkeyi terk etmeye başladı. B 77. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP'nin desteğmı çekmesi üzerıne 18 Nisan secimlerinın ıptali hedefine ulaşmalan olanaksızlaşan küskünler. grup kurdurduk- lan DTP aracılığıyla dün yü- rûttuklen son çabalardan da sonuç alamadılar. DTP, U 18 Nisan'da vaptlacaksecimler- le ügtti TBMM karannın ye- niden değerlendirilmesi" için Meclis Danışma Kuru- lu'nu toplantıya çağırdı, an- cak TBMM Başkanı Hik- met Çetin bu ıstemı işleme • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te GENEL KURUUDA ERBAKAN TARTIŞILDl • 9. Sayfada 14 Mart Tıp Haftası süresince sorunlarını dile getiren hekimler. Nilüfer'in şarkıla- rıyla coştular. Hafta kapsamında Şişli Etfal Hastanesi tarafından düzenlenen Nilü- fer'in konseri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda önceki gece gerçekleştiril- di. Cecede konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul, uzun zamandır 14 Mart'lara "bavram" diyemediklerini belirterek "Bayram diyebüece- ğimiz günlerin özlemini duyuyoruz 1 " dedi. (Fotoğraf: KADER TUGLA) Darbe sonrasında sosyal de- mokrat kanadı toparlayan Erdal İnönü, geldiği gibi poti- tikaya veda etti. Çok sevdiği bilim adamlığına döndii. 'Siyaset bir görev ancak hedefı olmalı' • 12 Eylül sonrası kurulan SODEP'in baştna geçen Prof. Erdal İnönü dört yıl önce bıraktığı siyaset üstüne konuşmayı hâlâ sevmiyor. Biraz da zorla itildiği siyaset yaşamını "Fikirler ve Eylemler" kitabında anlattı. inönü, "Bir işte hedefiniz yoksa sürekli rahatsız olursunuz, hiçbir zaman tatmin olmazsınız. O zaman, benim hedefim Türkiye'de demokrasinin yeniden yerleştiğini ve gerçekleştiğini görmek ve göstermekti" diyor. • Bir yıl sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde en güçlü aday olarak gösterildiği yolundaki düşüncelere şu yanıtı veriyor inönü: "Şu andabir Cumhurbaşkanı var. Benim bu konuda konuşmam yakışık almaz." T « | ANOÖİT BW 12. Sayfada Gülen 'in vaazlanna 146. madde incelemesi Soruşturma getnşletiJfyor • Ankara DGM Başsavcılığı'nın Fethullah Gülen ve cemaati hakkında, Milli Gençlik Vakfı davasında elde edilen bulgulardan yola çıkarak başlattığı soruşturmada, inceleme alanının "propaganda faaliyetleri" ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Gülen'in vaaz kasetleri ve anlatımlannı inceleyen başsavcıhk, konuşmalann içeriğinin Türk Ceza Yasası'nm 146. maddesinde tanımlanan "anayasal düzeni zorla değiştırmek" amacına yönelik olup olmadığını araştınyor. • Fethullah Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma girişimlerini sürdürmesi üzerine "geniş kapsamlı" önlemler alınırken DGM soruşturması, grubun finans kaynaklan ve yurtdışı bağlantılan yönünde genişletiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara DGM Baş- savcılığı'nın Fethullah Gü- len'e ilışkın soruşturması. "demokratik \ollardan kad- rolaşarak anavasal düzeni değiştirip şeriatı getirme amaç ve faaliyetierT çerçe- vesinde yürütülüyor. Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetlen'ne (TSK) sızma girişimlennı surdür- mesi üzenne "geniş kapsam- h" önlemler alınırken DGM soruşturması, grubun finans kaynaklan ve yurtdışı bağ- lantılan yönünde genişletili- yor. Ankara DGM Başsavcı- lığı'nın Fethullah Gülen ve cemaati hakkında, Mılli Gençlik Vakfı davasmda el- de edilen bulgulardan yola çıkarak başlattığı soruştur- mada inceleme alanının "propagandafaafiyederi" ıle sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Gülen'in vaaz ka- setleri ve anlatımlannı inceleyen başsavcılık, içenğinin, Türk Ceza Yasasf nın 146. madde- sinde tanımlanan "anayasal düzeni zorla değJş- tirmek" amacına yönelik olup olmadığını araş- tınyor. Bu madde. "anayasal düzeni yıkma" fa- aliyetınin yaptınmını, girişim düzeyınde kalsa MCK'ye sunulan rapor îki bin öğretim üyesi köktendinci • Rapora göre irticai faaliyetlerin yoğun olarak saptandığı üniversiteler Şanhurfa- Harran, Malatya-Inönü, Erzurum-Atatürk, Van-100. Yıl. Konya-Selçuk, Kayseri-Erciyes ve Gaziantep olarak belirlendı. Bu üniversitelerde görev yapan 2 bin öğretim görevlisinin irticayla bağlantılı olduklan kaydedilen raporda, bu öğretim görevlilerinden 100'ünün profesör unvanma sahıp olduklan belirtildi. • 8. Sayfada dahı olüm cezası olarak öngörüyor. Ancak, Gü- len ve grubuna yönelik suçlamalann nitelıği, soruşturmanın tamamlanmasının ardından el- dekı kanıtlar ve anlatımlar çerçevesinde değer- lendinlecek. Konuyla ilgili MİT ve Emniyet Ge- UArkasıSa.8,Sü.3'te Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nden yeni sayaç siparişi Gökçeky Alfagas'a haksız kazanç sağladı • Içişleri Bakanlığı'mn, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve EGO yöneticileri hakkında ağır suçlamalar içeren raporu f;öz ardı edildi. Ankara dare Encümeni bir yandan Alfagas'a verilen ihale sonucu 'sıkmtıya düşüldüğünü' kabul ederken diğer yandan seçim sürecinde bu şirkete yeni kaynak aktarmaya yönelik karar aldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Büyük- şehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Içişleri Ba- kanlığı müfettışlennce usulsüz yapıldığı belırlenen ıhaleye dayanarak Alfagas firmasına 31 bin 500 sâ- yaç daha sıpariş ettı. Idare encümeni karan ıle veri- len siparişe gerekçe olarak "2. yaygnüaşorma proje- sine ek olarak doğalgaz götürülmesine karar verilen yerlerde abonelerin müracaatlannda sıkınü>a düşül- mesi'' gösterildı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, dinci Muradıye Vakfı ile bağlan- tılı Alfagas şırketıne seçim sürecinde yeni kaynak aktanyor. EGO Genel Müdürlüğü Gaz Dairesi Baş- kanlığf nın ek sayaç siparişi istemini idare encüme- ninin görüştüğü ortaya çıktı. Dairenin başvurusunda, • Arkası Sa. 8, SiL 8'de AHMET TANER KIŞLALI'NIN 'HAFTAYA BAKlŞ'l U 6. Sayfada BAKAN AKTAŞ: DANIŞTAY'A KARŞI ÇIKMAYIZ • 9. Sayfada - F. BAHÇE YENİLDİ TRABZON GALİP MSpor'da SAYISAL LOTO: 3-9-26-42-46-48 GUNCEL CUNEYT AHCAYUREK Pes! Inanmayacaksınız ama ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz kimi zaman -kuşkusuz amacı aştığının ayırdında olmayarak- öyle açıklamalar yapıyor ki... Sınop yollarında gazetecilerie görüşürken, Genel- kurmay Başkanı Kıvnkoğlu nun demecini yorumlu- yor, aynen şöyle diyor: "Biz söyleyınce inanmıyorlar. Ben de Ecevrt de 15 gündur bunu söylüyorduk". M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Katilini beraat ettirdiler Nihai karar şöyle yazıldı: " Doğan Öz'ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görüldü. Ancak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun kararına direnilemeyeceğinden sanığın beraatına..." Tarih 9.1.1985 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün CumhuriyeMe birlikte Nevruz Barış Olsun! Semerkant'tan Buhara'ya gıtiıyoruz... Teypte, öz- bek sanatçı Yıldız Usmanova'nın yanık sesi; çevre- mizde kavun, pamuk tarlaları... Yol boyu, adı tanıdık yerieşim yerlerinden geçıyoruz... Cuma, Gözalkent, Payşamba, Povlontepe... Ardından yeni bir yerieşim yeri: "Nevruz..." Şoför Mevlan, gözü yolda, eliyle tabelayı gösterip M ArkasıSo. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog