Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

20 MART 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ozürlu yurttaşlar 'Bize sahip çıkan partiyi destekleriz' Haber Merkezi - Türkiye Görmezleri Eği- tim ve Himaye Derneği, 18 Nisan'daki seçim- lerde oylannı, özürlüler için belli bir politıka- sı olan partiye vereceklerini duyurdu. Dernek Başkanı AhînetCantürk. "Bugünekadar hiç- bir partinin bu konuda yeteıii bir girişimi ol- madL Eğer herhangi bir partiden bu yönde gi- rişinı göriirsek biz de destekleriz" dedi. Türkiye GörmezJeri Eğitim ve Himaye Der- neği, 18 Nisan seçimleriyle ilgili olarak siya- si partilere taleplerini dün Basın Müzesi'nde düzenlediği toplantıyla duyurdu. Özürlülerin iş, eğitim, sosyal güvenlik gibi konularda hâ- lâ yetersiz olanaklara sahip olduğuna dikkat çeken Ahmet Cantürk, partilerden bazı istek- lerini şöyle sıraladı: 9 Ozüıiülere yöneük aynmcı uygulamala- nn kaJdınlmasına ilişkin parti politikalannı öğrenmek istiyoruz. # Sıyasi partilenn işsızlik sigortası veya sakatlık tazmınatına ilışkın görüşlerini sorgu- lamaktayız. Çalışabilır durumdaki özûrlüler- den istihdam edilemeyenlere işsiz kaldıklan sûre ıçensinde en düşük memurmaaşı ayann- da işsizlik tazmmatı verilmesıni önermekte- y iz - „ 9 Özürlülerin eğitinıine daha fazla ağırhk verümdi, • Yerel yönetimlerde çevre dûzenlemesi ve mimari yapılardaki değişiklikler ile yerel yönetimlerin özürlülere yapacağı hizmetin ne şekilde koordine edileceği açıklansın Cantürk, istekJerine cevap veren partıyi 10 Nisan'dan sonra duzenleyecekleri bir toplan- tıyla açıklayacaklannı ve destekleyeceklenni söyledi DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, "2. Demokrasi Programı" kapsamında yer alan "Fiziksel EngeUiIerte İttifak" toplantısını dün Ankara Otelı'nde gerçekleştirdi. Görme en- gelli sanatçı Metin Şentürk'ün konserinın ar- dından konuşmasını yapan Çiller, sağlık si- gortasından yoksun engelli yurttaşlann "çare kart" projesiyle istedikleri hastanede muaye- ne olabileceklerini söyledj. Çiller, kendisini dinlemeye gelen engelli yurttaşlara onlar için çıkanlan yasalann eksiksiz uygulanması, ye- terli sağlık, eğitim ve istihdam hizmeti, işsiz- lik tazminatı yasası, küçük gırişimciliğe des- tek, yüzde 3 oranında engelli çalıştıran ışyer- lerine de vergi indirimi vaatlerinde bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, İslami sermaye kuruluşunun yöneticileri hakkında suç duyurusımda bulunacak 'Yhnpaş, yasaları tanmnyor'• Yimpaş'ın sermaye piyasası ve ticaret yasalanna aykın olarak para topladığı belirtilerek "Şirket adına halktan para toplayan kişilerin, yatınmcılara aslında bu şirkete değil, Yimpaş Holding AŞ'ye ortak olduklanna ilişkin olarak vermiş olabilecekJeri taahhütler, geçerli ve doğru değildır" denildı. ANKARA (Cumhurryet Bü- rosu)-Sermaye Piyasası Kuru- lu, (SPK) İslami sermaye kuru- luşlanndan Yimpaş Gıda Sana- yı ve Ticaret AŞ'nin. yasadışı yollardan para toplayarak ser- mayesini arttırdığını belirledi. Kurul, fırma yöneticileri hak- kında suç duyurusunda bulun- ma karan aldı. SPK'nın, Yimpaş'a para ya- tıran tasarruf sahiplenne yöne- lık duyurusunda, fîrmanın kişi- lere "kâr payı" veya başka bir adla "betirli bir getiri" garantı edemeyeceğı vurgulandı. Fîrmanın Sermaye Piyasası ve Türk ticaret yasalanna aykı- n olarak para topladığının be- lırlendığı belirtılen kurul duyu- rusunda, "Şirket adına halktan para toplayan kişilerin. \ atinm- cılara aslında bu şirkete değil, Yimpaş Holding AŞ'je ve Yim- paş Grubu'na ortak olduklan- na ilişkin olarak vermiş olabile- cekleri taahhütler, geçerli ve doğru değüdir" denildi. SPK, YaşHar köyünün suskun yaşlısı 'YaşhiarHafiası' SERDARK1ZIK tZMİR - Yaşhrar köyünün yaşlısı Zehra Hanım'la Şirin- ce'nin dar sokaklannda göz gö- ze geldik. Aslında o izlemıyor- du, sokağa bakıyordu sadece. Kapi mı pencere mi olduğu an- laşılmayan eski bir Rum evinin sokağa açılan yüzünde otur- muş, acıdan eskimiş yüzüyle zamana bekçilik ediyordu san- ki. Yabancılan kanıksadığın- dan belkı, yüzünün tek bir çiz- gisi bile oynamadı. Gözleri boşlukta çıvilı duruyordu Turistik ve yaşlı köyün so- kaklannı gezenler, yalnız ve yorgun görünen bu kadın için en azından avuntu oimalıydı oysa. Umarsızlığı, yaşama da- ir hayallerinın yenni, anılara bı- rakmasındandı belki Belki el- den ayaktan düşmeye duyulan bir öfke, çocuklannın ılgısizli- ğine ısyan. Belkı de evde, " X a n n u z u n ömürler versta" derken ıvı para eden eski Rum evine bir an önce sahip olmayı bekle- yenlere kırgınlık, küslük. Çaresızlık belkı.. Yıllar önce göçüp gıden Rum arkadaşla- nyla oynadığı, çın çın çmlattığı bu sokak- lann eski halinı mi özlüyor acaba? Oysa uzun yıllar sonra memleketı Şınnce'ye ge- len ünlü yazar Dido Sotiriyu, fazla bır de- ğışıklık görmemıştı. Köyün dar sokaklan, evleri, kilisesi zamanla eskise de meydan- daki çınar ağacı boy atsa da "buralar aynı" olmuştu ılk sözlen. Zamanın sankı durdu- ğunu, silik bir fotoğraf karesinde donup kal- NeredVv se nüfusunun vansı 65 yaşın üstünde olan "yaşklar köyü"nün yaşlısı Zehra Hanım'dan bir tek adınu bir de kocasuun öldüğünü öğrendik. dıgını söylemıştı ardından. Yıllarca çekme- cesinde gizlediği anılan eskitmediğinden yaşlı değildi Şirince Sotiriyu için. 65 yıl sonra çocukluğunun geçtiğı sokaklarda coş- kuyla anlatmıştı: "Buralan düşlüyordum. Eskiden bura- da >aşa>an insanlann anlatüklan gibi. diiş- ledigim gibi yazmıştım. Ama görmonım ki her şey aynı. Vazdıklanımn gerçek oiduğu- nu aniadım Şirince'yi görünce. Harika bir şeybu." Zehra Hanım zamana tanıklık etti oysa. Selanık'e göçenlenn öykülerine. Meydan- dakı çınar ağacını diken bir Rumun oğlu- nun, 10 yıl önce ziyaret ettiği Şirince"de sa- atlerce ağladığını da anlatmışlardı ona. Komşulan hâlâ konuklara bir bardak şarap sunma alışkanlıklannı sürdürse de meyha- nelerin kapatıldığını da bılıyordu. Sonra ye- nı yenı açılan barlan, ıncik boncuk, hatıra eşya dükkânlannı, cafeler ve restoranlan. Neredeyse nüfusunun yansı 65 yaşın üs- tünde olan "yaşlılar köyü"nün yaşlısı Zeh- ra Hanım'dan, bir tek adını bir dekocasının öldüğünü öğrendik. Başını bile kıpırdatma- dan öylece susuyordu. Aynlırken onu yaş- lılar haftasında anacağımız aklımıza gel- memışti... etkinliğisürüyor Istanbul Haber ServisJ-"Yaşlıkr Haf- tas" kapsamında ANAP'lı Bahçelievler Beledıye Başkanı Saffet Bulut ve CHP BahcelieN ler belediye başkan adayı mi- mar tlhami Ülger. huzurevlerindeki yaş- lılan ziyaret ettiler. Kadıköy Belediyesi de hafta kapsamında 22 Mart Pazartesi günü, iiçede yaşayan 65 yaş üstü kişile- rin ağırlanacağı biryemekli toplantı dü- zenleyecek. Kadıköy Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplan- üya huzurevlerinde kalanve Kadıköy'de oturan yaşhlar katılacak. Cumhuriyetin ilan edildıgı 29 Ekim 1923 tarihinde doğan, Cumhuriyet yaşıt- lannın da davetli olduğu yemekte, ko- nuklara günün anısına armağanlar veri- lecek. _ Kadıköy Belediye Başkanı Selami Oztnrk, aynı gün yemekten önce Kadı- köy 'ün en yaşlı kişisi olan 111 yaşında- ki Lûtfrye Şenözû, Kadıköy Moda'daki evınde ziyaret edecek. Kadıköy Beledi- yesi, Sokak Çocuklan Rehabilitasyon Demeği ve çeşitli kuruluşlann işbirli- ğiyle geliri koruma altına alınan çocuk- lara bırakılmak üzere Bostancı Gösteri Merkezi"nde bir dizi konser düzenlene- cek. 22 Mart Pazartesi günü grup Athe- na, 23 Mart Salı günü Bulutsuzluk Öz- lemi ve 24 Mart Çarşamba günü de Te- oman'tn sahne alacağı konserlerin bi- Jetleri, 2 milyon lira karşıhğında Capi- tol, Tiffany, Beyaz Fınn, Vakkorama, Mado dondurmacılan, Carrefour, Zihni Müzık ve tüm D&R'larda satışa sunul- du. Türkiye'de çalışan firmalann yasalara göre "hisse senedi, tah- \iL kâr zarar ortaklığı belgea veya bunlara benzer kıymetfl evrak" satmalan için öncelıkle bu evTaklann kurul tarafindan kayda alınması gerektiği uyan- smda bulundu. Duyuruda, bundan sonra "kayda alnu tarih ve sayısının" halktan para toplamak için gazete- lerde yapılan ılanlarda belir- tılmesı ve paralann aynı ilanda belirtılen fırma adına yatırılmasının şart olduğu anımsatıldı. SPK, bu çerçe- vede tasarruf sahiplerinin; zarar görmemelen için SPK tarafindan onaylı yeni pay alma ılanlan ve halka arz ılanlannın günlük gazeteler- de yayımlanmasınm ardın- dan para yatırmalan gerek- tigine dikkat çekti. Yimpaş'ın 1997'deyakla- şık 8 milyar lira zarar ettigi, 1998 yılı içerisinde de hiçbir ticari faaliyetinin olmadığı- na ışaret edilen duyuruda şöyle denildı: "Dolayısnla iştirak taah- hütnameleri karşıhğında ve ortaklık \aadiyie halktan pa- ra toplayan şahıslann. her 1 milyon bra sermaye payı kar- şıhğında talep ettikleri 385 Alman Markı veya karşıiığı Türk LJra'sının. hiçbir şektf- deşirketin gerçek niali dunı- muyla bir ilgisi bulunma- maktadır." SPK'nın haftalık bülte- nınde yer alan kararda da fırma yönetim kurulu üyele- ri hakkında cumhuriyet sav- cılığına suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştı- nldığı belırtildi. Kurul, fır- ma yönetıcilerinin sermaye- nın 100 milyar liradan 1 tnl- yon lıraya çıkanlması sıra- sında "primli para" topla- dıklannı vurguladı. l ttorir.'^l ALIŞVERİŞ ve EĞLENCE MERKEZİ MALrtPf, Aiafid Cd No i l (BeMıyc Vbn,) TJ 02!6 U2 60 30 PROPAGANDA 11.15-13.45-16.15-18.45-21.15 ER RYAN'I KURTARMAK 12 30-15 40-18.45-21.45 GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN 11.00-13.30-16.00-18.30-21.00 Okullara Cumhuriyet filmi. Özel seanslar için rezervasyon yaptırınız. K A R Y A ı s ı ı ı M ı •> ı D ı K İSTANBULDEV1£TTİYATROSU Toplu Bilet Rezervasyonu ve Abonman: 0 212.292 39 00 /111 http://www.istdt.gov.tr AKM ODA TİYATROSU (O 212 245 25 9O) Hafıa tc" 20 00 Cumartesı 15.00-20.00 Pazar 15.00 Mar guertte Duras AYRILIK MÜZİĞİ Turkçes- Gökçin Taşkm. Yöneten Nihatilcri 16-28 Mart arası (Pazartesı hanç) • Prömıyer Reflk Erduran YEMENİMİN UÇLARI Yöneten Alexander Kantarta 30 Mart-4 Nisan arası Oktay Arayıcı BİR ÖLÜMÜN TOPLUMSAL ANATOMİSİ YönetaaCanGikzap 16-20 Mart 23, 24, 25 Mart Yayla Sanat Merkezi, saatli 00 Nazım Hlkmet FERHAD ile ŞİRİN Yöneten Yücel Erten 23-28 Mart arası Taksım Sahnesı 16. 17. 18, 30. 31 Mart, 1 Nisan Yayla Sanat llerttezl saat2100 Dersu YavuiAltun RÜZGARLA YARIŞAN TAY Yöneten AyşeLebriz 21 Mart saaf12 00 AKM AZIZ NESIN SAHNESI (O 212 245 25 9O) H a f t a ı ç i : 2 0 . 0 0 C u m a r l e s i : 1 5 . 0 0 - 2 0 . 0 0 P a z a r . 1 5 0 0 Ortıan Asena ATÇALI KEL MEHMET Yöneten: Mahmut GökgAz 16-28 Mart arası (Pazartesi hanç) J. VVolfgang von Goethe URFAUST Türfcçesı. Ahmet Cemal, Yöneten' Philippe Besson 30 Mart • 4 Nisan arası AKM BUYUK SALON (O 212 245 25 9O) Cumarlesi: 21.30 Pazar: 15.00 Edmond Rostand CYRANO DE BERGERAC Tûrkçesı Sabrt Esat Sryavuşgll, Yöneten l?ıl Kasapoğlu 21,28 Mart Nazım Hlkmet KUVAYİ MİLLİYE Yöneten: Ergin Orbey 20, 27 Mart YAYLA SANAT MERKEZİ, (0 216) 383 99 20-21 - 441 20 87| Maliepe Sahil Yolu, SureyyaPasa Tesisleri MALTEPE ku/bağa bilsak tiyatro öyki>leriU I M V l ktUmş - ceysu koçmk •ter Maya Plastık Sanatlar Merkezi, Beyofiu sıneması Pasaıı, Halep Is Hanı, Kat 2 Pff$embe, Cuma. Cumartesı ı-oo Smemasj gı^sınaen SETTAR TANRIÖĞEN VE SAZ ŞİŞÜ tiYATROKARTPE 20 Mart Cumartesı Saat: 15.00 23 Mart Salı Saat21.8B y»ZAN: VEDATÖZDOİROĞLU &ŞCTTAfiTANRIÖĞEN WWTALHASAT1 24Mârtçâr^ie Sut21.N-1t EŞİNDOSTUNKATKILARIYLA lT«l: 0212-231 21 00-23016 IBİEIIBritBIHBIIflNZİATniE llanlarınız için: 0212.293 89 78 Latin, Regsae & Afncan Nıghts Her Cuma JtCumartesi RAGGABAR Nıspet Sk. No 13 Konak Otel karşısı Elmadağ Tel 0212 248 49 34 Sıbıl) 04.00ı fcadar »çığız SES-1885 ORTAOYUNCULAR ISTtKLALCAO Htt14« TEL (0 212) 25118 6546 HUL (• 212) 244 43 Zl Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYUR 24 Mat r^aırte: 21 Ferhan Şensoy FEIEK BİR GÜN I SALAKKEN^ îmhrtÇafşamba: 21.00 FERHAN ŞENSOYun YAŞAMAK PAHALI PerşembeveCuma:21.00 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURJVIA Cumartesı: 18.30 ve 21 00 TC Kutür Bakonk» nrn kaktjnyta GULDURl Derya Baykal U AN MUTFAKTAYIM «&an-Yarwttıt Fvtm ŞENSOY Müzk Fkrt* OZ1LOK Salı: 21.00, Pazar 15.30 ve 18.30 TC KÜHwBoka*6ıv.KlOTMikafttoTyta Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65-66 VAKKORAMA-Taksim. Suarjiye. Akmerkez ETİLER Ulıısov Travel Center Tel: 283 40 83 KÜLTOR SANAT YAYINCIUK YAPI KREDİ ARTS FESTIVAL YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ ^ Grup Gündoğarken 2O Mart Cıırnartesi T e ş e k k ü r E d e r . Tel: 0212 233 27 24-241 79 97 Bezmârâ '16. ve 17. Yuztf Çalgılanyla Sazende Fash' Günümüz müzisyenlerinın eski nota albümlerindeki unutulmuş veya el değmemiş eserieri, bestelendikleri dönemlerin sazlanyla seslendirme projesinden doğan Bezmârâ topluluğu, F. Karakaya (çeng), Ş. Filiz (ney), B. Yayla (kopuz, tanbur), K. Caba (kemânçe), İ. Özer (santur), S. Çağlayan (kanun), O. Kırklıkçı (şehrud), K. Bilgin (daire), T. Başar (mıskâl, kudüm) ve A. Çöl'den (ud) oluşuyor. Atatûrk Kültür Merkezi Konser Salonu, Saat: 19.30 2.000.000 TL, 1.500.000 TL Bilet Satış Noktaları Yapı Kredı Galatasaray Krtabevı (0212) 252 67 45 • Yapı Kredi Akmerkez Şubesi (0212) 282 08 65 • Atatûrk Kültür Merkezi (0212) 252 79 36 - 252 79 37 • Suarüye Vakkorama (0216) 350 87 42 Telefonla Rezervasyon (0212) 249 18 29 Internet Bilet Satışı http://wwv» superonlıne.com/ykykultur T.C. Kültûr Bakanhgı işbirliğiyle. YAPI^KREDi 293 89 78 |3H«T) T.C. Kültür Bakanlıgı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESI ATATÛRK KOLTÖR MERKEZtNDC G. Bızet CARMEN opera 4 perde Orkestra Şetı. Antonk) PROLLI / Sahneye Kçyan. TMtı KARA MltefiCumanes 15.30 20 Nean Salı X 00 P.İ.Çaykovski KUĞU GÖLÜ bale 4 perde Koreoçjrafi ve Sahneye Koyan Dtnlı DEANE / Ortestra Şetı Elfad BAGMOV 23 Marl Salı 20.00 / 27 Mart Cumartesı 15 30 N.Sımon/C.Coleman TATLI CHARITY müzıkal 2 perde Koceogran ve Sahneve Koyan. Tony 5TEVENS' Okeslra Şetı Elpd BAOROV 24 Mart Çarşamb* 20 00 3 Nisan CurnarteatS.30<7-21 Heatı Çarşamba 20.00/13 Nisan Salı 20.00 C.Orff CARMINA BURANA bale 1 perde Kaeogratı ve Satmeye Koyan Yourl VAHOS / Orkestra Şafi S*rdır VALÇM P.İ.Çaykovski UYUYAN GÜZEL bale 3 perde Kaeografî ve Sahneye Koyan Dtrtk DEANE / Orkeara Şefi EljtdBAGIROV 6 Nisan Sak 20 00 /14 Nısan Çarşamba 20.00 P.Mascagnı CAVALLERIA RUSTICANA opera 1 perde R.Leoncavallo I PAGLIACCI opera 2 perde Oteslra Ş«6 Strtlv YALÇIN' Sahneye Koyan SOtmray AfflMAN 10risanCuuna9i5 30 Bıleller Ataiurk Kültür Merkezi gıselermde satılmakıadır A K M gışe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hal) 254 A M B I A N C I ^ Cuma-Cumartesi ÖZDEMİR ERDOGANRec (0Z16) 358 49 30 Bağdat cad No227 /A ÇmehavuzUr-Kadıköy Canlı Müziği ve Sıcak Atmosferi ileSizleri bekliyoruz. ARBİL ÇELEN & NEZİH ÖGET Halastergazi Cad. No.21^A Tel: 0212.230 00 89-230 01 70 TIYATRO OYUNEVI Hikâye-i Don Kişot yAZAN CERVANTES yÖNET8NMAHİRGÜNŞİRAy 19 Mart Cuma 21.00 T C KÛLTUR MHANLlGrMIII UTKIUKiyiA 20 Mart Cumartesi 18.30 21 Mart Pazar 15.30 26 Mart Cuma 21.00 27 Mart Cumartesi 21.00 Kadıköy Çağdaş Küftür Merkezi Caferağa Şıfa Hastanesı Karşısı Bıletter gışe, Adam Kıtabevı ve VakkorDma'larda. Tel: (216)418 95 49 Rez: (212) 251 26 29 EFES Pilsen'inkultuıvesanatakatkılarıamrak suretek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog