Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MART 1999 CUMARTESİ 8 OSS DENEME SINAVI TÜRKCE 1) Turtçe süzcıAJertie (k hecede katın unlü (a ıcu) varsa d*ğer untuferde kalrn ılk hecede ınce unKi (e ı ö u) varsa dığer unluler öe ınce olur Buna 'Buyuk unlu uyumu den r AsagMtakı cumleJenn nangtsırtde 0u kuraia j a mavarı bv sozcıık vardır? A) Hernes soylenenlen antamaya çaltşıyordu B) Çocufiun şıır okuyuşunu beğenmıştık C) Yemefcten sofira gıymıp dışan çıfctılar O) Adam urkek gözlerte etrafma bak yortfu E) Artuadsşım övunmefcten çok hoşianır 2) A*agıd*kı cumtetenn hangtsınde buyuk unJu uyumuna uvmavan sozcuk vofctur? A) Insan cnce kendını yı lan yablmelı B) Evı bugunterde kıraya vereceklı C) Bu sınavda senın başanlı olacağını sanryonjrn D) Vıcdan n n sesıne kjtak venrsen yanlış yap- mazsın E) Aoeie edenler çogunlukia zarariı çıkarlar 3)Asagıdakt cüml«f«nn hangısımte kuçuk unlü uyumuna eykın t>ır sözcuk vardır? A) Çocuklanyta çok ryı antaşan bif annedır B) Sabunfar Ru-vtmak uzere guneşe serflı C) Eczanenın yanmdaktnden atfık D) Sabahieytn erkenden kalKar ve yumyuşe çıkar E) Her şeye satıtptı ama mı/tlu değıtdı 4| Sureksız sert unsuzie (ç k p t) Diten sozcuktere uniü ie başlayan bır ek getöığ röe öu sesfer yu- musar Buna Unsuz vumuşamas den r Asagıdakıtenn hangıytnde unsuz yumusama tma aykın bır kuManım vardır? A) Buhıtun mngi beyazia gcı aras* btr fondaydı B) Tepetenn arasındakı ova kuçtik bır çanağı an dtnyordu C) Yaşsdiklanmız sevınamız n kısa sürmesme yofaçtı D) Teri*ömı çorat»nt çtfcanp yafın ayak yurümeye basiadı E) Bıraz senniemek ıçın kendtmı ağaan gotgesjne attım S) Asağtdakı cumletenn hangjsınde altı çızılı söz cük ünsuz yumusamasına &rnek gostenlemez? A) Koltukta uyuyan çocugunu usu'ca yataÛa gö- türdu B) El noek gçeflı arXada$ınm yakas na rlıştın* C) Hıtsızlar fazla uzaftg kaçamayacakiannt anta dıfar D) O buyuk tnsan yasadıgı ça6a damgasmı vur muştu E) Kooeflı gönınce korkudan bahçeye gıremedı ft) Bır sözcuk sert unsuzlerrfen (p ç ( k f h s 5) bırryte brter c d g tie başJayan tnr ek alırsa ekın başında- kı bu yjrriLşaK jrsuzler senieşır Buna "Unsuz benze$fr>esı ya da sertteşmesı den r Aş*Qtdak> cümlelenn hançısırnie unsuz s*rt- lesmesj vofctyr? A) A/tadaşm bu konuda yavaşça uyard) B) Her hj(1£j sanat otayımn tçındeydı C) Geç de olsa bana yazm şiı O) Bızı saatferce ayaKta bekiettı E) Dafma CMJ ktapçıdan hıtap fllırdi 7) AsaOıdakı atasozlvının Mngntndt. ünlü dily- mesın« ûcnek vcktyr? A) E İe gelen Ou^un bay am B) Ne venrsen elınle 0 gıder sen nte C) Etle t rnak arasına gmlmez D) Lafta peyntr gernısı yurumez E) Yoluyta gwlen yoruimaz t) Afa^ıdakılann hangısınd« sözcuh ek alırken unMM«nnö«n binnde ttarmlma oimuştur? A) Hızla akan suyun ofkesın b leyer sen rn sm? B) D İımtz ağ r prangasıyla hayat surukluyor C) En guzei a$k masaflan anlatttem yureğıme D) Kara twr öuiut yağnHjruyfa yen kamçilar E) Şımşefcler at sürOyordu sonsuz bır aynada 9) Afağıdakı bıl«ştk sozcuktenn hangmnfte untu aşınmaııoa omek vardır? A) BwiL Dana nıçın yap yorsun* 7 B) Dedıkodufara kulak vermez aöaDeyim C) Oou affetmeyeceğımı k m söyledı? D) Bu y I adada srvrisınek pek yokiu E) Babaannesfnı gOrmek ıçın köye grtlı 10) D yorum kı hayat n tadı ekstimesjn ağzırrnzdafi Bu cümtede aşa^ıdatııterden hangısı yoktur? A) Orta nece duşmes. B) Unhj daralması C) Ulama D) Unsuz yumuşamast E) Kaynaşlırma ûnsuzu 11) Afa^ıdakı cümlclenn hangmrvd* büyıik unlU uyumuna uvmavan sozcuk vardır? A) Ç>g 3 m u2un uzun ka f ıçjmae B) Sabahın terazısı eksık tartar gö*geinı C) Karanl k sorgu am ştı Denı D) Kım gelırse gelsın benımte E) Gece daha guçiüöur gunduzden 12) Ay« jrıdakı cumi«t*nn hangtsmde tınsüz yu mufamasına ornek vardır? A) Guneş pencereye vuruyor B) Roman okumayr sevenm C) Çocuklar zor durumda kaldı D) ÇiçeMen vazoya koymuş E) Yüreû rtöekı kuşkuyu at 13) Türfcçede ıkı unlu yan yana gelmez Uniu ıle brten ! bır $özcû£e ünlu ıJe başlayan ek getmttg nû« araya giren *r> s ş y" unsuztef ne Kayfiaşfrrma unsuzu dentr * Aşagıdakı altı çtzılı sözciıktenn hangısmda ^ kaynaştırma unsuzü vardır? A) Tufcenen gucumu gen ver B) Pastel kalemter desem yumuşarıyor C) Çevremız buvüK sessızl k ıçınde O) Yaşam ustune bddıkicnnı aniat E) Paralannı kesed»n çıkardı 14; Bemm Kpn ağlama Devarn edecegNm Yoksui ama mutiu txr yaşama Yukandakı diz*4*nl« kaç ulama vanHr? A n B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 15) A^ağıdakı cumlelcnn hangısmde ünlü daral ması vok^ur? A) Buradan dağlan gOrüyorum B) Kızını mutlaka özluyordur C) Yağmurun altında DekJtyonjm D) Bütün sorulan yanıtiıyof E) B«n bır şey bıtmtyonjm 1«> Ay*gıdakl cumteJenn bangısmöe kuraiöışı olmadıgı halde ek büyıik ünlü uyumuna yy A/ TeKertefclertn gurultusu uzaklaş yor 3) Yurek çarptrrtfsma uârayacağ m C) Saatım bana babamoan armağan 0) Kokuiar sımyas n bt; an aydrnayız E) Pansıyondan denızı görebft»rs n z 1T) AsagnJafcı cumieterin hangtsınde Unsuz ben- zesmesı (sertleşmesı) vardır? A) Ağustos sıcağında bunaldık B) Gûten anamdır övunen babam C) Soz gerçek söz olur ağ zda D) Bedenımte ezdun nergtslerı E) Göz uyan k bır çıçektır 18) Yıne de kötu b r kış geçmyorûuk samyorum Attın duştu ömegın kaDar beyaz yagilı Bu dizelerde aşağıdakılerden hangıst yoktuf? A) Orta hece dusmesı B) Unlü tunsmesı C) Buyuk unlu uyumuna uymayan sozcuk D) Kuçuk unlu uyumuna uymayan sozaik E) Ursuz bcnzesmesı 19) Asağıdakı cumlefenn hangısınde hem buyuk hem de kuçuk unlu uyumuna uvrnavan söz cü* vardır? A) Yaşlılann sorunfan geçım derdt B) Dostlar arasında bazen tartışma oiaMCtr C) Klasıkten okumayı çok severd D) Onun kankatur merakı vardı E) Ya2 tatılinden yenı donmuster 20» Buyudücnjşsız kakj m. ac kaldım i n Para kazanmak gerefctı Gtrâtmtnsaniann ıç>ne m ıv lnsanlan_flOrdum v Yukanda nufnarmtanmtf cümjeferm hangf ıkf smde uiama vardır? A) ve II B) II ve I! C) İIİ ve IV D) IV ve V E) I ve III T A R İ H 1) 'tnsanhğm maddl ve zıhrn gelışmes dunyanın her yennde aynı hızla yurumedı llke oiarak madente nn kullanılması atelı laş ûevnnm sounöa yunır lukiedır Ancak baz toplumlar maden tanımadan uzun bır sure geçırd 'er Maden zanaai rtdak değı- ŞiklAlerde birçok böfgeye çok onemlı gecıkme^er îe gırebıkf' Yukanda venlen paragrafta çaft kavramınm hangı ozelfığı ön plana çıkmıytır? A) Uzun dönemlen ıfade etmesı B) Tanh öğren m n koisytaştırmas' C) Yaşanlılardakı önemlt degışımler bdşlangıç saymas D) Çağm geretdenmn ayn anda ve her yerde yaşsnmaması E) 6 rçok toplumu etkıleyen oJayfar n butunu otmas 2) Anadolu EdeDıyatında Mezopo*amya eltusırKie kaimarafc masal ve desianlann kateme aiınd ğ gönjfur Bunlar arasında Kumart» Destanı en unlu- sudur Yuna-ı şa n Hes^odosun Teogonya Oestanı na ı'ham vermıştır Yine Mezopotamya nın ımlu Gıtgamış pestan Hrtrtçeye çevnim ş ve uzun ytitar antatıimışttr Anadolu Uygariığmın öz«lhğım yansrtan yuka ndakı pvagrafta kutturlenn galışimı ayagıda Mlerden hangfsine bağlı olarak ortaya konul muştur? A) Değı^fk kuHufienn bırbırtenyte oian etKtleşımtne B) Sıyas« egementığın kulturei egemeni<öı do§ur nas na C) Bell toplumiann urunu olarak ortaya çıkması na D) Cog>af yakml>0ın etkleşımde beMeyicı otma sina E) Büyuk çapfı lopfumsaf harekettenn oJuşmasma 3) Büyuk Hun Devletı \\e ıtgttı brigılerden baz lan şun larö.r I Orta Asya da bılınen ılk teşkıtatçı Turk devletı- dır II Imoaratortar Mete zaman nda Ç nl ler Yueçn tef ve Moğol asilii Tunguzlar ve yırmıyı aşkm ka vım Hun hakımıyet ne ai nm şlır llf fpek ¥o4u denetmnı ıçm mucadeie vermişlerdtr )V M ÖS3 de Guney ve Batı oimak ozere ıkıye ay nklıiar V Guney Hunları Çtn hakjmıyetıne gırefkeo Batı Hunian Kavımler Göçû nu başlatarak Avrupaya gtîmişlerdtc Bu bilgıterden hangıtorfn* dayanftrak Hunlann tanhte ılk defa butun Turkler 1 bır bayrak aHın da toptadıkUn «öylenebıhr? A) ve II B) II ve Hl C) IV ve V D) I ve V E) M( ve V 4) Orta Asya Turfc sanai nın temelt yaşadıklan haya- la uygur oiarak Demtroltk ve maden tşlemcaitğt dokumacılık ve çeşAU savaş atettenmn yaptmına dayanır Bu bılgrye dayanarak Turklerm ortaya koyduk lan sanatsal yaprdan nasıl bır yaşam ıçınd« ol- dukian ortaya cıkanlamaz? A Savaşçt t>f yaşarttı s^niuklen B) Atesın gucunden ÇOK lyı yararianabıklıkJen C) Taşınabılır maJzemeterden sanatfannı urettık ten D) Hayvancıl^J 1 geiışrnış bır duzeye getjrd kten E) Yerleşık duzenı kurup şctrırcılıkte ıleıiedıkien 5) MuslumanJar spanya > fethettıkJen anöan rtıtoa- ren b r anlaşrna ıle halka dın humyetı ve özerkiık tanımışlarcj Endulus halrfe en de bu anlaşmaya sonjna kadar sadtk kaim ş ardtf Asker devtet ozetltgı uşımayan Endulüs Emevı Devtetı nın yukanda v«r1len yonetımsel yakiaşı- mı aşagtdakı geltsmet«rd«n hangısıyte bafldat maz? A) Kısa surede İspanyol saMmianyia guçtennoen duşmeten B) Istam alem nde çok başJ hadfehk makammm var oJması C) Banş zamanma haz enietiekluel bır kuttumn oogması D) Sosya kadroyu mutıafa?a ederek ekonormk na ktnrnanm gefçekleştırılmest E) Fetıhçj po+ıt*tafann g^şlınimea 6) Ai>basılerde halıfe el Mutasım zamanındar ıtiba- ren gtttıkçe ağın'aşan Turk tes>n IX yuzy ortaia- lanndan ftıbaren zırveye triaşmıştır Bu tanttten rtı- baren Tunk kumandanlar kendı aralannda "hahfe- lık oyunu oynamaya ba^tamtstar dıtedıklennı hah fe yapıp dıledıktennı azJetrmş hatta oıdurmuşler dır Yukartda venten bdgry* gdr* Turktcr Abbası devtet yonetımind* nastl bır «tkınlık Qü**er mışterdır? A) Hal fetenn dın otontesı dışındakı tum yetkrten- ne asken ustüniuklenyte son vemwşlerdır B) Hahf&ık maksmına Tör* kumandanfan geç- rmşl r C) Aûbası nanedanlığ m ortadan kaldırm şiardır D) AbbasıJerde merfcez otorrte kuvvettenmjşlır E) Saray geteoeğtnâe Turk fes nn kuvvetfı bır bt- çımd« yaşatmışjardır 7) Mnstıyan dunyası Haçli Savaşlan sonucunda I Pusjianın ogremlmesıyle Buyuk CogVafya Keşrf lennı II Kafiıt ve matbaa ıle de Rönesans ve Reform Ha kettennı gerçekJeşt rmışJerdır Haçlı Sava^lan nın bu sonuçlan dıkkatt almcb- gında Avrupa nın g«iışımı Dogu dünyatmdatri rungı alınm geMsmtsiıO'n« bagtı olarak ortaya çıkmiftif? A) AsAen S) Sryas C) Bıhm ve Teknık O) Dın E) Ekonomtk 5) Atrnan Imparatoru Şariken rte Protestonlar arasm da yap fan Ogsburg Andlaşması nda Halkm baglı olduğu prensın mezhebmı kabul etmek zorunlulugu maddftsmın y*r alması Re- form haraketınm hangı boyutta okfugunu gOs tenr? A) Gel şmey engeUeyıcı etkentenn oftadan kalktı Ö- B) Genış ofçude ınanç Ozgüriuğunün getınlmed^ C) Mezhes savaştarının sona enflÛı 0) Mutlak monar>ınm guç kazandı^ı E) Papalık ve kılıse kurumunun etkjnliğını artırdığ»- nı 9) Buyuk Selçuklu Devteti rnn parçatanma nedenten arastnda I Hukumdar aılesı ıçındekı tahi kavgalan II Selçuku prensteffmn ayak'anmalan III Atabeytenn merfcezden ayn ıp ayr d«vtet kurma faa yeiien yer alrrakladır Yukanda venlen bılgıle gt>n Buyufc Setçukfcı O«v(etı nın yıkıhs n«d*ra temelde n*ye dayan maktadır? A) Asken yaptnm ktmlık deg^tffmesıne B) Başka deviet enn ıç ışlenne mudahete etmesf- ne C) Merkezı otontenm zayıflamıs olmastna O) Rejımse degıjımın ıstenmesıne E) Eskı duzenı yenıden kurmak ısîenmesıne 10) Anadolu yu da etktleyecek oian Mogol şgailenmn ûzell klen arasında I Ete geç-nien botge ha»ına seft ve aamasjz dav II Şefı rienn yakılıp yıkılmas gı& tnlmçi olarak yapıian uygulamalar yer aimaktadvr Mogoilann bu tarz davranıftan ışgaJI*h açısm dan kendıtonne n» {tftri kolayfık sağlamıftır? A) Şehtrienn kendıbgınden teslım olmaian sağlan nitştır B) !9gaNerden kaçan halkı Batıya göç entrmrşter dir C) Cıhangtrlıkte dunyaya nam salmışlardır D) Harap oian şehjrten kendı mlman tarztannda yemden kurnnjştartiır E) Genış bır cografyaya hukmetmışiefdır 11) Osmanlı Oevietı Kuruhış dönemjnde l Sazl.defç Savaşt Bzarts n T urklen Rumett- der 8(mak »çın hazırfad^ ordu Sazfıdere de yentlmtş ve Edime e'e geçınimıştır II Sııpsındıg Savaşı Edtrne rnn alınmasmdan sonrs Balkanlara yeriesmeye başlayan Türk tere karşı Bızans ın ktşkırtmalan S rpiıiar But- gar Macar Devieöen txr ordu o uşturmuş bu ortu Nacı llbey kuvvettennce yenıkjıye uğratıl- dıktan sonra Yukar Bulganstan Osmanfı hakı rmyetıne a ınm ştır Yukanda ozellıfclen venlan İkı savaşr bır bınn den ayıran en &nwnlı f»rk afaOıdaılcıtenton hangısıdır? A) !ik Oe'a Haçj< Ordusuyla savaştlmast B) Bızans m k şkırtmasıyia gerçekleştınlmesı C) Hacı llbey n komuta efcnesı D; Afınan yedenn farkh ofmas E) Savaş adlannın farklıl^ı 12) Osmanlıiarda egıtım ve ogret m n temelı medre- selerdır Ilk medrese !zn k m ahnmas ndan sonra Ortıaı Sey tarafmdan burada kurdumlur Bursa- nıo a nmasıyfa Iznık Medres*sj önemmı yrtınr istanbui un at mp Fatıh Medresesı (sahn-ı se man) kuruluncays kaöar Bursa Msdresest 06ne rmn en jniu medresesıdır Yukanda venlen bılgıye gore medreselenn önem kazanmalan ya da kaybetmelftn asağı dakılerden hangrsfna ba^lı olarak gerçekfes mıçtır? A) Medreselenn Duiundugu sehırienn nufusuna B) Şehıjienn devlelın merVezı olup olmamas r\a C) Şehırtenn kutture! geçmişJenmn farklıhfi na D) Başa geçen padışahlann nıtelığıne E) Medrese kadrosunun gentsi gıne COCRAFYA Yukanda EsJuşehır ve Srvas iilennde sıcafclık ofta t Aynt bölged* olmat«nna rmğnmn stcaklık ofta lamalanmn farkh olmuında aşajıdskilenitn hangist «tfcılıdır? A) Ertem B) Karas»»ık C) Ytikse* D) FngeM E) Y«JlJ mMan Akarsuyur Nriktırdığ) malzemeter en çok akarsu- yun akımı ıle flgHıdır Buna göre yukanda yatağından bır kesik al»- nan akarsuyun yıllara göre akımımiajtı d*$İ- sıkJik grafıgı asagıdakrlerden hangtsıdır? Ak«n Yukancakı Ounya hantasında kapalı hovzalar gösterrlmrştlr Buna göre kapalr rıavzalann oiuşumunda I Yajış mıktar K Akarsu sayısı tll BJUU öıtusü IV Yerşekıllen tUnenlennden hangHeri (tkiHdir? A) ı ve 11 B) I ve V C) ll ve III D) I ve IV E) III ve V 4) OUnya dakı volkanizma v« daprem bOlgelan «fa^ıdakılenien hangnının dağtfıfı ıle bmn- A) SıcakJ k B) fay halları C) Y»Jış mıktat' D) Eskı araoler E) Denızler Buzu4 vadılenn sular alTtnda kalmas. >le oiusan kı ytfara ftyort tıpt kıyı denır Buna göre yukanda Dünya hantastnda ısaretlı noktaUrdan hangtsjnde fiyoft tıp* kıyı görulur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6) Htzlı nufus aıtısı asagtdaftı ulketefden hangtsı m olumsuz yonde etkttonez? A) Tanm getısmekte olan Jlketen B) Genç nufustu ulkeien C) Aianı genıs oien uikelen D) Ulusal gebn arfan ufkelen E) Yeraitı kaynaklar zengtn olan ulketen * i iIYukanda bazı uüolvnkıkı ortalama ınsan omru gesnnlmiftır Buna gore ortalama ıman Omrvı nUn «n çok •fağıdakMrdan hanguine brnğU ol- oJduJu aoylen«bılır7 A) Nufus artış hi2 na B) Olkelenn yu20lçümüne C) Getışmışlık düzeyine O) Fızlkj Ozellıklere E) Nülus Uaflılışjna Yukands ûlkemtzde merâmek lanmıntn yaygtn olduOu yef1«r ve Uretımıne uygun alaniar gOste- BufMgOra meromek tannını aınıriayan (j- ^ 4 A) Yagı; rsjıtnı B) Sıcakiık kosullan C) Toprak dp> D) Yukseüı E) Yajış mıklan Tanm 72 2 18 2 Maden 2 g 2 6 Sanayı 19 9 79 2 Yufcsnda 032i yttiaröa Türk/ye de sektörtefe göre ıhracattakı gelır paylan oöstenlmıştır Buna göre aaagKJafcı«ftrd«n nangut yanltstır? A) ttadan saaMra Ihracactndan ekJe «dıien <J#H B) Ihracafl* «Ue adılen an fazla gdır payı sanayı sektottine aıtı r C) Tanm sekiOru ınracatından efcje «dıton gefirde azalma olmuştjr D) Mader saktorü ı^racatınctan elde edılen Qelır poyı an aslır E} Sanayı saktönj ınracatınclan elde edılen gelır p»yı artmıslır 10) — Ikum ve yerşekıüen ulaşımı etkıleyen en On«mtı faktflrlenKr Buna g d n yukandakı Turkly» luritanMa tsarMlenan noktalardan hangrsında Iküm v* y*f^*kill*n ulasamı oknntıu elkıfcr? A) 1 B ) 2 C ) 3 D ) 4 E ) 5 SOSYOLOJİ 1) Emıle Durkheım birçok ozethğı btrbtnne benzeyen ınsan.ar arasındakı duygusal dayamşmaya meka- n»k dayanısma admt venr Aşagıdaktterdcn hjrtgm mtkanık dayanışma- n.n ttz^MMnndan öetoidir? A) Bınnol ılışkıier egefnendır B) Sanayiteşmemıs toplumlarda daha elkıiıdır C) Dın ahJak gıbı g«ieneksel kuraltar egemendır O) Küçuk gruptarda dana çok gorulur E) Grubun bıreye dcnetrmı zayıftır 2) K şımn sahıp otdugu toptumsal staiu gereğı kend sınden göstermesı beklenen davranış biçımlendir Başka t»r degtsle gnjp çjndekı yen ıle ılgılı olarafc toptumun kendistnden bekledıgı davran şJar öd«v I t r t r r>na*n* bır gvleneMır Sosyaliesme sürecırv de oflrenHr ve tuşmin katıtdıöı çeşrtl grupfarda oi- namr Yukanda bartsedılen sosyal kavram aşağıdakı terden hangındır? A) Sosysi statu B) Sosya! roi C) Sosyal presttj D) Sosyat dtskı E) Slatü aktartm 3) Kadınm topium yaşanmna katıfrras m onleyen ıtk etkınm onun bıyofoıık yao«sı otfugu soylenebtlır Gerçekten de kadın erkege göre bedenen daha güçsüzdür DoflunJuöu çocuğa bakmak çm de uzun sure evde kaJmak zorundadır Bu gıbı du- rum^ar kendıs ne hafrf ıştenn venlmesme neden of- muştur ûrrteğın ılkel toptumiarda erkek ava ve savasa gıderken kadın brtk köklen ya da meyve toplamak ve ev ışiennı gonmekle yetmmıştır Yukanda kı bılgılere dJyanarak aşagıdakılerden hangısı sovlenemeı? A) Kadınm topluvndakı konumu Dryotojik yapısın- dan KaynaKİanmıştif B) Kadm tanh boyuoca hafif rslerie ıtgılenmıştr C) Kadınm en temet gorevı analıktır D} Kadm topiumsal yaşamda hep bınncı ptanda olmuşfur E) Evmm kadmr anlayısı çok »»kıtere dayanmak tadır 4) Turk Medem Kanununa gore aşagKSafcıfenten hangısı bır boşanma neden olamaz? A) Zına B) Cana kasl C) Kısırl k D) Terk E) Akıl hastalığı 5) Dvfktmm e gûre dtn Btrkutsata tnanan manevi bır bfriık otuşturan ınsan lopiulugunıjn belıriı ınantş ayın ve ıbadeflendır Prof Edward Sapır ıse dtn ıçın sunlan söyter *Om ınsantn gurluk yaşam n anlasılmaz ve letıfıkeferfe dofu ortamı ıçınde gö- nul huzuruna göturecek yotu bulmak uzere gınştığı bıtıp tukenmeyen bır çabad r Dın ınsanlar uzenndekj en onemiı kurumlardan bırKJır ÇunkL çok fluçtt, şevtenvardır AşağıdaJct- lerden hangtst dmm ışlevlennden btn degjldjr? A) Sosya değış n enge) emek B) Guver ve cfarhk sağlama C) Topiumsal kontro) sağlama D) Toplumsaf dayanısma yı kuvvettendırme E) Arılak davranmaya yöneltme 6) Asagfda*atofd*ft htngısı dığeriennden fmrkh- dır? A) Doga S) BolOşum C) Emek D) Sermaye 7) lleriemtş toDlumJarda hem mesiekJ hem de teknık ış bölumu buyuk ölçude gelışmışttr Işboiumunu ge- lıştıren asıl neden Cu tarz uret m n daha venmiı oluşudur Aşagıdakıterden hangısı ışbötumu munun artmasının »onuclanndan btn d f l d d ^ A) İşbolumu kafkmma rçın kaçınılmazdır B) insana ısteklt ve yetenekl otdugu alanlarda ça- tışma olanağı venmştır C) Geiışm ş üEketerde daha fazla görulur D) IşböfumO yetef5jz'fgı topJumsa* çözufmeye ne- den olur E) Işbokımu ınsanlan alanlannda uzmanlastmr 8) Kuştusuz demokrası kusursuz bır sıstem Ancak butun kusunanna karsın dıger hukumet se kıtfennden ustun tutulabıl Ajagıdakıterden han gjisı demokmsıntn ötekı rejımlerden daha çok tuhjimasını saglayan bır neden olamaz? A) Demokrası halkm sesını duyurabkitğı bır ss- temdır 6) Bu ststemde yonetenlerte ydnetflenter bırbırten- rte daha çok yakiaşır C) Demokrasıde yonetenler kamuoyunu göz önu ne almak zorvndsûır D) Sosyal yaşama cevap vermeyen rej mler za man a degışır E) Demokrasıde kışı hak ve ozgurkjfcJen guvence attıfia al nmışt r 9) "KuRur lopfumsal grubun kendısımn yaraRıfif ve grubun Oyelen tarafından öflrenme ıle kazamian ve paytaşılan orta* davranışlardır Bu tanvna göre aaagıdaJıiterdvn hangısı kuttu ri*n unsurtan arasında yer «bnaz? A) Teknoiojı B) Geienek C) Doga D) Dın E) Hukuk MATEMATIK A 1012 345 ktımeımd* ı» tfteım x>y»3«*y' nln~« ıte IMMUmunden Ulan bi çımmde tanımlanıyor nrûrni*3â3 dankkMnını saglayan m degertennın toplann kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 R«.l sayılarda it ıslemı »ıiv=<x-y)-(x > *ı i y*xy * y l Mçıminde tanun- lanıyor Buna göre (Jrr-ltJÎ) dcgan kaçtır? A) 314 D) 22 8)284 E)12 a b c d e a c d e a b b d e a b c c e a b c d d a b c d e e b c d e a A) a D)d B)D E)e C)264 &*|afc,cA « küme- S) uzerfnde ı l ısMımı tablodakı gıbı tanım lanıyof (a 'j^c) ^Ksd* ıse x asajıdakılerden han gnıdır? C)c 4) va b eR ıçın aAb«3a+3b-2ab+fl ş*klınde tantmtonan A ıstemmın allnsa ele- manı var ıse n kaçtır? A)2 m- c, ± 3 2 O)-2 E ) - 3 5) R de tanımlt xÂy=3xy-3x-Jy-»4 ışlarümln yutan elemanı kaçbr? A) 1 B) 0 C) -1 D) 3 E) - 2 3 6) x tamsayısı S ıle b<Munduğundc kalan 3 y tamsayısı 5 ıle bolunduğunde kalan 2 ıs« K^y 1 sayısının 5 ıle bolumunden kalan kaç tır? A) 0 B) 1 C) 2 D)3 E)4 T) (124)'™* saytsının IMrler basamagiMlakı ra- kam asağı<lakıl«rden hangıftıdır? A) S B) « C) 4 D) 2 E) 1 S| ü^tftı E ı - i î lmod|x* 2x olduguna gore x ın alaDıktcegı kaç farklı dagar vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D)5 J) İ7d« E}6 *2x*3 Ise A) 2 B) 3 C) 4 D) S E) 6 11) (12) 49 * sayın 1» ıle bölundugunde ulan toçtır? A)0 B) 1 C)2 O)3 E)4 11) RNJe aAb-a b»3a-.2b*4 sekhnde lanımlanan "â" ışlemıne gore lerslen kendıfenne esıt olan elemanların çarpımt kaçtır? A)-5 B) 3 C)2 D) 5 E)6 42) ıy2i7 b*|JMsanwMt Bır sayı (ıyı17)' sayının bırktr basamagı kaçnr? A) 1 B) 2 C) 3 D)4 E)5 13) Bır cısnHn a bırımme gore nacmi 64 br 1 b bımtnn* göre nacmi 21C br 3 na a Mriau b blmnının kaç kaodır? D) - E) 2 14) Bır küpun ayntlan m cm kısalnlarak yenı bır kup yapılıyor Elde edılen ıkı küpun alanlan g oranı dur m tamsayı olduguna gdr* kuçuk küpun hacmı kaç an' otabıHr? A) 24 B)16 C ) 9 O)S E)4 15) Bır dıkdörtgenler pnzmasmın btr kosesmden çıkan uç aynt uzunluğu ardı^ık uç tek sayn d>r Prurmantn cısırn kösegenı ^/B3 ıse pnz manın hacmı kaç olur? A) 105 B) 125 C) 135 D)225 E)315 16) Btr duzgun dört yüllunun yükseklıgl O c m ıse tum alanı kaç cm 1 dır? A) ?7j2 B) S0V3 E)36V3" 17) şek.ldekı ABCO dık dortgemnın ıkı Itttnan nın orta nofctaJan E vm f dır Bu dıkdortgenın |BC| etrafında 3«0* dondurulmesıyle olu şan cısmın hacmt |EF] elralında 3*a° dondurulmesıyle oiusan ^ n a ı ı n haonıtM orant kactır? ı i *>2* * an « ~«**3>« D)S ! ) > - ' - 18) TabMtı eşkenar dorlgen olan dık prumanın yan yüzfen karedır Taban koseoenlen uzun- luklan 10 ve 24 cm ıse pnzmontn tum Mlsnt kaçcm' dır? A) 408 B)412 C)616 0)676 E)916 1») / s _ / A) 9 D)18 B c D B)12 E124 Şekudekı konı tabana paralel ıkı düztemle ke sılmıştır AB BCJ. CO ve S,, S2 kesrt alanlan ıçın S,«S^10n br 2 ıse konının taban alanı S kaç < br 1 dir? C)15 20) Yançapı 6 cm olan kursun kure entHenk 3 cm yançaplı kureler dökulecekiır Buna gore 3 cm yançaplı kaç kure olusur? A) 3 B) 6 C) 8 D) 16 E) 24 F İ Z İ K P, v« p, yUkiefi jekıhJekı jıbı dengededır Pt/Pz oranı nedtf? (5(>rturımefer ve makaraların ağtrttğt ûnemsen- mıyor) A) 1 B) 3/4 C) 4/3 O) 1/4 E)S/4 iç yançapı r, dıs yançapı r, olan ıçı bos sriındınn stcaklığı arronldığında rt ve r2 nasıl de- A) r, kûçulvr r öeğışmez. B) r değtsmez r kuçulur C) r buyur r değısmez C) r degışmez r buyOr E) ı>os*de buyur m kutlelt sarkaç sekü ctekı konumdan ser best birakılıyor CISHH denge konu mundan geçerken hızı aşagıdakı baçın tılardan hangnsıyle buhınur? (SOrtunme yoK g yer çekım ıvmesı) A) \T~2Qti D) v^-Sgh E) V*=«gfı K noktasjnda dunnakla dan cıstm daıma yola paralel F kuvvelı ıfe L noktasına Kadar çekıl yor Cismın mekanik enarjısındekı değısm» kaç FXdir? A) 9 B) 7 Cl 5 D)3 E ) 2 " ö ö öX Y Z lureiennın yançaplan ve yökfer şekır- de göstenlmıslır Buna göre I X Y ye dukunduruluru X den Y ye 5q kik negatıf yuk geçer 1! X Z ye dokundurufursa X den Z ye "3q !uk negatıf yuk geçef III Y Z ye dokundurulursa Y den 2 ye q ka- daiık pozıtıf yuk geçer yargflanndan hangıfen do^rudur? A) Yslmz l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I II ve III 6) r yançaplı çemberm K j f L M noktalanna fekıkie- • 1 .Mi.inı k gıbı »q *flve«3qyuk ı / - o •"" J « ıen yerteşt rümışt r ' . K dakı *q yukunun O nok j^^T M^IJ tas nda meydana getırdığı ^ ^ elektnksel alan şıddetı 6 dır K L M nokiafenndakı yuklerın bırhkte ohj; lurduğu elektnksel alan şıddetı kaç E dır? A) 6 B) 3v3 C) 3 D) 2-/Î E) İ3 / Yatay duziemde butunan doztem aynada K crsmının gönJrrtusu K oolaas nda oJjşuyof Duztem ayna ok yonunde 30' döndurulurse K cısmının gorUntusu kaç -d" kadar yer degıltınr? A) 1 B) J2 D) 2 E) 3 -t-r TlanM*ayn> Asal eksenlen çakışık odak uzaklıklan eşA çukur ve tumsek aynada I ışım Once çukur sonra lomsek aynada yansıyor Tumsak aynada yansıyan ısın asal eksene paralel gıttlğırM göre kurnet aynalar arası uzaklık kaç 1" dır? B)5 E)2 C)4 Ikızkenar dık uçgan lıesılk pnzmaya şekıldekı gıbı gelen tek renklı ısının ızle- dıgı yot sekıktekı grbıdır Ortamlann kırHma ndıs len hangı seçenekte doğru oiarak karsılasti' nlmıstır? Şekıl I " Şekıl II Şekri t de tşık pnzmastna gelen tek renklı I ışı nın n ızfed»ğ* yo gostenlmış* r Pnzmanın if yuzeyt su ıle doldunılursa aym tfınm LZtedıgı yol hangtsi olur? A) 1 B) 2 C) 3 0)4 E)5 11) * O noktasaj cıs . .» • mırtden çıkan ay tstnfardan önce • A sonra B ay nasmda yansı yan ısınlann ver dıgı göruntu hangı noktada Oluşur? \ Asal eksenlen çakısık odak ırzakJıkJa/- esıt ıraksak mercek ıle tumsek ayna arasına sekil- dekı gıbt Dır cıs m konulmustur Cısmın yalnız ıraksak m*rcek ıkt yalnız tum sek ayndakı gdninnilen arasındakı uzaklık kaç T dır? ( Asal eksen esıt bolmelere aynlmıstır) A ) - B)2 C)- 2 2 D)3 E)5 K J M Y A 1) X " Y" * Z lyorKann n elektron ddzenı ıoNe soygazınınkı gıbıdır Buna gore I X Ile Z aynı penyoi elementieridır II Çekırdek yuku en buyük olan X br III Y sadece tyonık lurde Mesık yapar ıfad*Mrind«n hangısı ya da hangllen dogru dur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I II ve Ml 2} I « KJ1IU » CM, •«ı « . O, kaplantakı guUrın kutlelen bırbınne esıttır II v* Hl kaplardakı gazlann mol sayılan kaç nr? ( C - 1 2 H=1 He=4 O=18) H kac III kap A) 2 2 5 B) 2 5 2 C) 2 0 25 O) 0 25 0 5 E) 0 5 0.25 3) Kapalıt»rkaptaNKA06arCl > ,He16graniO gazı lepkımeye sokularak CO garı dde edılh yor Buna göre tepkıme sonunda I 2 2 gram CO gazı oiuşur II 1 6 gram O^ gazı harcanır III 0 45 mol O} gazı atar KadMennden hangjsı ya da tanglMK doû/u- dur? (C»12 O=16) A) II ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız l E) Yalnız ıı 4) I 3grl-bO II CO Yukandakı btlesıklerm ıçerdikJen atom sayv lan blrbınne eştt olduguna gore CO nun küt lesı kaç gramdır? (H=1 O 18 C=12) A) 7 B) 14 C)21 D) 24 E) 26 5) 20°C aakı çfizUnUrlbgu 25 gram olan bir tu- zun 20 ff C dekı doymuş çözeltısınden 40 grarn alınıp ıçensıne kutlece yuzdesı bıtınmeyen 40 gram daha aynı tuzun çozertısınden katıl- dıgında % 50 lık bır çözeltı elde edılmıftır Ka- nstmtan son çözertı densımı kutlece yuzde kaclıktır? A) 85 B) 80 C) 70 D) 80 El 40 •) HsSa, » S O ^ ı -. S»ı • H I O M <denklem denk leştınleceKiır) Denkfemıne gore Tepkıme tamamlandı^ında I Notrorı sayılan II Mol sayılan Itl GırerKerm fizıksel Azellıklen yukandakıtenlen hangısı ya da hangılen deaısmtttır? A) Yahıız I B) Yalnız II C) I ve II 0) II ve ııı E) ı II ve ııı 7} KUtlec* % 15 lık CaBr, çözeltısınden 200 gr alınarak $00 ml lık çOzehı hazırlanıyor ÇOzel bdekı c r lyonlan molar dansanı kaç moML olur? (Ca=40 Br-SO) A) 1 2 B) 0 9 C) 0 6 D) 0 3 E) 0 2 •) 'M "TstiT«nHg Kaptakı X, gazının mol agırltgı kaç gramdır? B)6O E)28 A) 75 0)30 »> . I 1 1 D Kaplarda XCI3 ve YCIj luzlannın sulu çozeltıten vardır Kaplar aynı koşullaroadır Buna gore I Kaynama sıcaklıklan esvtttr II Kaynama anında txıhar basınçian ll>l dır III Donma sıcakl klan ll>l dır ifadertnnden hangısı ya da hangılen dognı- dur? A) Yalnız I B) Yakıız II C) Yalnız III DJIvell 0 ] II ve III B İ Y O L O J İ I Stndtnm enzımlennin salgılanması II Mukus salgılanmasj III Safranınyag^anyağdamlaakiannadönüs- lurmesı IV Sındtnrn hormonlannm saigt'anmssı Yukandakıterden hangılen sadece kfmyasal SffMfınmı g«rçekleftınr? A) Yalnız I B) Yafnız Hl C) ıı ve IV D) I M ve III E> II III ve IV I Yaglar H Su ve mıneraiier III Protetnlef IV Karbonhtdratiar V V;lamın»er YukandaJtl besınlerdcn hangıton ınce baruk tumurt«nnden kana geçebılmek ıçın sındııil- mek z A) I II III B) I Hl IV C) I IV V D)H III IV E)tll IV V 3) Asağtdakıtenton hangısı ınsanianta sırMftnm üntmlennın ontak bır ozelitgı öeût\Ğtr7 A) Hucre zanndan geçebı ırver B) Enen.* hammadde» olarak kutlanıtsbiiıner C) Ince barsaK'an turnurterie em ferek kıical kan damarfar yia karactğere tasın riar D) Hucrede yapı maddeiennm sentezınde kulla- nılab iırier E) H drolız reafcsıyonlan sonucu meydana gehr (er 4) Stndınm enzımı salgılayan l Tukruk bezlen M Mtde bezlen III Pankreas gıbı salgı b«zlennd«n hangismın salgı yap- ması bedrlı bır hormonun denetMnmde djfi flıMır? A; Yalnız ı B) Yabiız II C) YaJruz III D) ıı ve ııı E) ı ıı ve ın 5) Btt msanm sındınm borusundakı ntsasta mıktan nm zamana öağh grafiğı aşağ*aak\ gtindir Buna göre aynı zaman ıçerisınde bu m*m- nın sındınm borusundakı glıkoz mtktannı gosteren grafık asağıdakılerden hangtstdir? A ) • B) D > A 6) Asağıdakılerden hangısının donuşumu *ın dınm organlannda oerçeklesme»? A) Polısatıkantler -> Dtsafckanller B> Polıpeptıd çr -* Peptonlar C) D,sakkaniler > MonosakJuınller D) Monosakkantter -^ Kart»ndıoksıt ve su £> Peploniar ~» Aminoasttter 7) Asağtdakı besmlerden hangtsı barsak tumur lennden emıldıkten sonra tenf yoluyla kana kanfir? A)G(ıkoz B) Armıoasıtler C) Yag as-dı 0) Vıtamınle E) Mıneraflef •) Kartx>nhKlratlı besınler ytyen bır msanda sındı- nmderî hemen sonra I Karaoger uslu toptartlaman ti AN ana loolardamar III Kap topiarda'^ar gıbı damartarcUkı glıkoz mttctan ^ 9 M i f Mil dognı nasıl saratanır? A) I II Ml B) I Ml II C) II III I D) III I II E) III II I 9) insanda sınd.nlmif besinler ınce barsafctan kana emılııier Ince barsağın hangı ozellığı sındınm urunlennJn kana geçısını hızlandt- nr? A) Uzun oiması B) Çok sayıda vıllus tastması C) Kalm kas labakas na sahıp olması D) Vucuda k vnm yaparak yerieşmesi E) Besınlenn haraketını yavaşJatması ÖYS'yeDönüş Yoşamsol Önemdedir Ülkemızde ılgınç gelışmeler yaşanı- yor Memur, ışçı ve benzen çalışanlann ışe alınmalan geçmışte tumüyle polıtık etkıleşıme donuktu KlT'Ienn ıçıne dü- şurulduğu durum sankı bır gızlı el senar- yosunun parçalanydı Yıllarca arpaJık olarak görulen bu kurumlar yurek para- layıcı>dı Bu uygulamalarda hıçbır dtçü, ' dızayn, değer yafgısi, akılcılıktan en nfak ızbıle>oktu Buram buram polıtıka ko- kan, hortumlamayı amaç edınenlenn na- sıplendıklen bırer çıftlıktı KlT'ler boy- leydı de dığer kurumlar farklı mıydı' 1 Deviet yonetımmdekı kadrolann oluşu- mu salt polıtık ıktıdar çıkarlanyla ortu- şuyordu Bu kadrolann secımınde ve ışe alınmalarında hıçbır knter, değer yargı- sı, nıtelık kaygısı soz konusu olarriazdı Asıl olan, polıtık yandaş olup olma- manızdı Sayın llhan Selçuk'un geçmış yıllarda bır yazı başlığı şoyleydı "He> gidi dalkaMik, soytan mertebe- sinde bile değilsin."" İşte ışın ozetı bu Bırkaç oy pusulası uğruna atamalar, polıtık tercıhlenn temel gudûsu Salla kavuğu, topla parsayı Kuşkusuz yonetımde, "namusluUnn namussudant orania daha cesur oimala- n" gereklılığını vurgulayan deviet bu- yuklenmız de vardır Yargı ve yorumla- mayı kamuoyuna bırakalım Bır yandan planlı kalkınmadan soz edeceksın, dığer yandan ulke çıkannı yandaşlanna ulufe gıbı dağıtacaksın Yakın tanhımız bu uygulamalann oy- kulenyledoludur Şımdıhukumetbırka- rar alıyor Deviet memurlan OSYM sı- navlanyla alınacaktır Doğaldır kı bu karar çok kışının kula- ğına kar suyu kaçıracaktır Olsun Doğ- ru olan budur Bence haksız yer ışgal edenlere de bu sınav sıstemı uygulanma- lıdır Takke duşup kel gorunmelıdır Nıtelıklıyle nıtelıksız aynmı yapılma- lıdır Bıleğınm, yüreğının, bılgı ve bece- rilennın hakkı venlmelıdır "Ylğjdiöldür, hakkını yeme" ozlu sözu boşuna soylen- memıştır Bakalım bu karar ne kadar yaşama ge- çınlebılecektır9 Yahut ne kadar zaman9 Şımdı burada ılgınç bırparadoks goze çarpıyor Dev let kendı memurunu merkezı sıs- temle sınav >aparak alma zorunlulugu duyuyor Ama aynı duyarlılığı unıversı- te sınav lan ıçın gostermıyor Gosteremı- yor Objektıf bır sınav sıstemı olan OYS'yı kaldınyor Yenne ÖSS yı ongoruyor Yoksa yukseköğretım programlanna oğrencı seçme daha onemsız bırolay mı 9 Turkıye'nın geleceğı ciddı bır eğıtım ve oğretım polırıkasıyla aydınlığa çıka- caktır Şımdı sızler bu durumu bızzat değer- lendınn Bu değerlendırmeyı yaparken uygulanacak sınav sıstemını ıyı ırdele- meyı gozden uzak tutmayalım OSS bır seçme sınav ıdır ÖYS, yerleş- tırme sınavıdır Yüksek Oğretım Kurum- lan'na ÖSS ıle sağlıklı seçme ve yerleş- tırme olanaksızdır Boylesıne bır sıstem olumsuz sonuçlar getınr kaygısındavız Onemlı olan gerçekçı, eşıt, hakça bır uygulama ısteğıdır Bu sonucu OYS tu- ru bır sıstemle saglamak olasıdır Mfikrim Bahçeci Yanıtlar 19. sayfada Cumhuriyet-Odak Dershanesi işbirliğiyle hazırlanmıştır,. BAKtRKÖY ODAK Istanbul Cd Kırmtzi Şebboy sk. No-7 7HL 542 04 13/ SİÜVRİ OOAKı Pin Paşa mh Mı» sk. No 23 TEL. 27 27 20 / B. ÇEKMECE ODAK: Mektep sk. No: 1 TEU 881 91 85/ TELEFONLA BAŞVURULAR İÇİN: NAMIK DURAN ( Rehberlık Oğretmeni) (0212) 881 91 84-881 91 85-881 91 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog