Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

20 MART 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Ruh sağlıgı yasası hâlâyok' • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, psikiyatrik klinıklerine yatan ve çıkan hastalannm kabullerini belgelendirecek. Hastane başhekimi Doç. Dr. Arif Verimli, Tûrkiye'de hasta haklan bakımından belırgin bir ruh saglığı yasasmın olmadığına dikkat çekerek bu uygulamayı o nedenle başlatacaklannı söyledi. DSPsol değerlere sııt çevipiyor' • tstanbul Haber Servisi - ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Asena yaptığı açıklamada, hükümetin emekçilere yönelik tavnnı eleştirerek "DSP'nın sol değerlere sırt çevirdiğini" söyledi. Toplusözleşme görüşmelerindeki tıkanıklığın nedeninin hükümet olduğunu belirten Asena, kamu çalışanlannın sendikalaşması konusundaki yasanın değiştırilmeden gündeme getinlmesinın de yanlış olduğunu belirtti. Harvard Cafe'ye saldırı olayı • İstanbul Haber Servisi - lstanbul DGM Cumhuriyet Savcılıgı, Etiler'de 3 kışinin yaralanmasına yol açan Harvard Cafe'nin bombalanması olayına kanşan 5 sanık hakkında, "yasadışı örgüte üye olmak" ve 'patlayıcı madde bulundurmak" suçlanndan dava açtı. Anday'ın durumu iyiye gidiyor • tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Dokuz Eylül Cnı\ ersites* Tıp Faköitmi Hastanesi'nde tedâtf* altında olan gazetemiz yazarlanndan Melih Cevdet Anday'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hastane doktorlan Anday'ın vücudunun tedaviye yanıt verdiğini belirtirlerken kendisinin bir süre daha hastanelerinde kalacağını söylediler. KarKatür yarışması • tstanbul Haber Servisi - Jstanbul Tabip Odası'nın 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle düzenlediği "Cumhuriyet'in 75. Yılında Sağlık" konulu kankatür yanşması sonuçlandı. Yanşmada ödül kazananlar şöyle: "Büyük Ödülü" Hicabi Demirci; "Başan Ödülleri"nı Cemalettin Güzeloğlu, Akın Önder ve Erdogan Ogultekin; "Karikatür Dergisi Özel Ödülü"nü Sait Oktay; "Karikatûrcüler Derneği Ödülü"nü Deniz Dokgöz; "Tûrk Tabipler Birliği Özel Ödülü"nü Muhammed Şengöz; "Jûri Özel Ödülü"nü ise Mehmet Kahraman, Eray Özbek ve Hikmet Cerrah. Saldırganlar tutuklandı • tstanbul Haber Servisi - Kâğıthane'de 4 gün önce bir bilardo salonuna molotofkokteylli saldın düzenledikten sonra kaçmaya çalışırken yakalandıklan iddia edilen Melek Mengirkaan ve Hüseyin Çetin çıkanldıklan tstanbul Nöbetçi 4 No'lu DGM'ce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nüfus cûzdanımı kaybettim, hûkümsûzdür. MEDtNE YAMANGÖZ Nüfus cüzdanımı kaybettim, hûkümsûzdür. MELEK FEROĞLU Nüfus cüzdanımı kaybettim, hûkümsûzdür. ALİ TlFTlKÇÎ Karadeniz Sahil Yolu Projesi'ne TMMOB'den sert tepki: Bütçeye vurgun, çevreye talan 6 Sahil yok etme' projesiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kara- deniz Sahil Yolu Projesi, kıyı, ekolojik den- ge, kum ve kumsallan yok ederek denizin ilerlemesıne yol açacağı gerekçesıyle eleş- tirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) Başkanı Yavuz Önen. sözleşmesi imzalanmayan ihalelenn hemen iptal edilmesini isteyerek, "sessizçoğunhık" yenne konulan Karadenizlilerin "geleceği- nin kurtardacağı uyutması'' ıle kandınldı- ğını söyledi. Önen, demiryolu ve deniz ula- şımının önemsiz kılınması sonucu ülke kay- naklannın israf edildiğini belirtti. TMMOB'de Karadeniz Sahil Yolu Proje- si'nin yol açtığı doğa katliamını anlatmak üzere dün basın toplantısı düzenlendi. Önen. Türkiye'nin kasıtlı olarak dış borç tuzağına düsiirülmek istendiğıni savunarak, "Yapı- mı hızia süren Karadenizsahil voiunu böiün- • TMMOB Başkanı Yavuz Önen, daha fazla kâr edebilmek uğruna Karadeniz kıyısının yok edildiğini belirterek sahil yoluyla ilgili sözleşmesi yapılmayan ihalelenn iptalini istedi. Dolgu yolun, deniz ilerlemesi yaratarak ileride büyük doğal yıkıma yol açacağı vurgulandı. muş duMe yoia çevinne adı alnnda binmsel planlama ilkeleri tamanıcn bir yana bırakı- larak projesi dahi olmadan dahayüksek kâr uğruna çok yüksek bir kıyı kauiamuıa tanık otmaktayız" dedi. 'Deniz doldıT Karadan sökülüp taşınan kaya parçalan, dereden taşınan malzeme ve çöplerle deni- zin doldurulduğunu belirten Önen, "Doğa- nın dengesi bozulacak ve ileride deniz ilerle- mesi yaşanacak O zaman tüm yabnmlar çö- pe gitmiş oiacak" diye konuştu. Önen, ya- maçlardan sökülen kayalann yemyeşil \adi- leri gri tonlara bürümeye başladığına da işa- ret ederek. "Yapımcı fırmalar yüksek kâr sağlamak için tonlarca patiaytcı maddeyi de- falarca kullanarak deprem etkisi yapan ga- leri aüşlan yapıyor. Bu da bölgede sık sık ya- şanan büyük sel ve heyelan feiaketlerini art- bracak" dedi. Doğal güzelliklen tahrip edi- len Karadeniz'in turizm potansiyelinin de baltalandığını söyleyen Önen, denizle kıyı arasında "Çîn seddi" çeken projenin bölge insanının denizle ılişkisini kestiğini, balıkçı bannaklannı yok ettiğini anlattı. Önen, Ka- radenizlilenn yol projesi ile geleceklerinın değışeceğinı sandıklannı, yaklasan felaket- Yapınu süren Sahil Yolu Projesi. Karadeniz'in kıyı dokusunu ve ekolojik dengesini bozuyor, kumsallar ve bahkçı bannaklarmı yok ediyor. E M O ' d a n A y t a ç D u r a k ' a . - K e n t i n s o r u n l a r ı y l a M g i l e n Hayalisantrala mühendislerden tepki ADANA (Cumhuriyet Güney tBeri Bürosu) - Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, bir yabancı finnaya doğalgaz ve nafta yakıtlı elektrik enerjisi üretecek santral yaptınlabıleceği yolundaki sözienne tepki göstenü ve Durak'ı kamuoyuna, yasalara ve hukukun üstünlüğüne saygılı olmaya çağınij. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen EMO Şube Başkanı Tuncay Özkui, Durak'la poiemiğe girmek niyetınde olmadıklannı, ancak önüne gelen her kurum ve kişinin "Ben elektrik üreteceğun" diyemeyecegini, kimsenin avukatlığma da soyunamayacağını söyledi. TEAŞ, DSÎ, DPT gibi kuruluşlar 2020 yılına dek yap- işIet-devTet yöntemini enerji yatınm programlanndan çıkarmışken Durak'ın böyle bir konuda görûş bildirmesini kamuoyu adına uygun bulmadıklannı, bölgenin dört yanı hidroelektrik santrallara elverişliyken dışa bağımlı teknoloji ve sermayeleri ülkeye laşıma mantıgıru anlayamadıklanni bıldiren özkul şunlan söyledi: "Sâyin Durak,oy avcıhğını bırak. Kurulsa bîte enıek voğun ofanayan doğalgaz ve uafta yakrth enerji santraflannda binlerce işsia iş olanağı sağianacağı ifadeniz sadece bir aldatmacadH: Ucuz elektrik enerjisi sağlayacağınıa beJirtınektesiniz. Siz hükümetin Enerji ve Tabii Kaynaldar Bakanı mısnız. ülkemizde elektrik enerjisi tarifesini betirteyen tek yetkili kuruluşun bakanhk olduğunu bilmiyor musunuz? Tavsvemiz, yığmla kentsel sorunu buhınan ülkemirin kaçincı büyük şehri oMuğu bilinemeyen Adana"mıa daha yaşamhr bir kcjıt yapmaya cahşmaıHHta; Bunlanyaparkendekamuo>Tina,yasalara\« hukukun üstünlüğüne savgüı ohınuz." ten habersiz olduklannı belirterek. "Birçok Karadenizfi, yok edilen bahkçı bannaklan- nın yerine yenüerinin yapdacağını samyor. Oysa arnk barmak yapüacak yer kahnadL KJıradenizliler. aldanhyor" dıye konuştu. Önen. deniz tahkımatlan yapım işlerinin yüzde 40-60 oranında kârlı olması nedeniy- le "daha çok vurgun için'' yol güzergâhının denize kaydınldığını savundu. "Dış borç- lanma ile ülkesinin layıiannı,koylanm,kum- saDannı yok eden başka bir devlet var mı" diye soran Önen, ihaledeki vurguna şu ör- neği verdi: "Sinop-Gerze yolu için Devlet Planlama TeskilaO 23 trilyon lirahk ihale üst sının beluienüşti. Daha sonra Devlet Plan- mala Teşkilan devre dışı bırakıldı. thale üst sının 65 trilyon lira olarak belirtendi." Önen, ABD'de taşımacıhktaki payı yüz- de 60 olan demiryolunun Tûrkiye'de yüzde 3-4'lük payı olduğuna ışa- ret etti. Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Batum arası için hazirlanan demiryolu proje- sinin rafa kaldınldığını an- latan Önen, bunun 6 şeritli bir yol için kullanılacak kaynaktan çok daha az ma- liyete sahip olacağmı kay- detti. 1 Balıkçı barmaldan' TMMOB Yürütme Kuru- lu üyesi Şanver lsmailoğlu, deniz dolgusunun deniz ilerlemesıne yol açacağına dikkat çekti. Bahkçı ban- naklannı yok eden sahil yo- lunun 10 trilyon lira zarara neden olacağını söyleyen ls- mailoğlu, Karadenizlinin henüz bunun farkmda olma- dığını kaydetti. lsmailoğlu, Sürmene kıyı kuşağının ta- mamen deniz dolgusu ile yok edileceğine, denize giri- lebılecek kumsal kahnaya- cağına dikkat çekti. Dünyada ulaştırma hiz- metlerinin yüzde 90'ınm de- nizyolu ile yapıldığına, Tür- kiye'nin üç tarafinın deniz- lerle çevrili olmasına karşın bu avantajını kullanmadığı- na dikkat çeken lsmailoğlu, ülkenin toplu taşımda deniz ve demiryollanna göre yeni- den yapılanması gerektiğini vurguladı. TMMOB Yürütme Kuru- lu üyesi Yusuf Buldu da "Karadenizlilerin ulaşıma olan ihtiyacı suüstimal edO- memeb" dedi. Inşaat Mühendisleri Odası, seçim yaklaşırken yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı 'Istanbul 5 yıl daha kaybetmesin'tstanbul Haber Servisi - tnşaat Mühen- disleri Odası lstanbul Şube Başkanı Ce- mal Gökçe. meslek odalan ve sivil örgüt- lere dayanmayan bir yerel yönetim anla- yışının, lstanbul'a bir beş yıl daha kay- bettirmekle kalmayarak bugünkü sorun- lan daha da büyüteceğini belirtti. Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada Inşa- at Mühendisleri Odası'nın, "nasıl bir ts- tanbuP ve "nasıl bir yerel yönetim" an- layışı öngördüğünü açıkladı. Istanbul'un binlerce yıllık kültürel ve tarihsel zengınlikleri bünyesinde taşıdı- ğını, sadece ülkemizm değil, dünyanın da çok önemli açık hava müzesi olduğunu vurgulayan Cemal Gökçe, yerel yöne- timden beklentilerini özetle şöyle sırala- dı: - Öncelikü olarak meslek kuruhışlan- nın, kendi uzmanhk alanlarmı ilgilendi- (îiik'rı • SITHI • Alohe • Sanatevı • înşaat Mühendisleri Odası lstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Kente ilişİcin bilgilerin gizlenerek birer rant aracı olarak kullanılmamasına da işaret eden Gökçe, "Yerel yönetimler demokratik, hukuka saygılı, katılımcı, denetlenebilir ve eşitlikçi olmalıdır" dedi. renkonularda kente müdahaleedebilme- Cemal Gökçe'nin, "Nasıl Bir İstanbuT sinisağlayacakyasaldüzenlemeleryapıl- başlığıyla açıkladığı bazı görüşleri de mahdır. Aynca srvü toplum örgütlerinin kent meclislerine katılımı sağlanmalıdır. - Kente ilişkin bilgıler gizlenerek bırer rant aracı olarak kullanılmamalıdır. Ye- rel yönetimler demokratik, hukuka say- gılı, katılımcı, denetlenebilir ve eşitlikçi olmalıdır. - Yerel yönetimler kent düşkünlerine kucak açmamah, çeşitli meslek kurslan açarakkentUleri yönlendirmeli, kentli bi- lincinin oluşmasını sağlayacak kültürel yapüanmayı sağtamalıdır. şöyle: - tstanbul, tarihinden gelen yapısryla bilim. kültür, sanat, eğitim, araştınna, ti- caret ve turizm merkezi olmalıdır. - Sanayi, kademeli olarak lstanbul ve çevresinden uzaklaştınlmalı; turizm po- litikası tarihsel kent dokusuna uygun ge- lişmeli: lstanbul merkezi otoyollann, çok katlı iş merkezlerinin ve gökdelenlerin iş- galinden kurtuunalıdır. - tstanbul'a köprü değil, rayb tüp geçit yapılmalıdır. Metro ve tramvay sistemi getiştirilmelL her on bin Itişiye bir kilomet- re gelecek şekilde kent içi demiryolu he- deflenmelidir. İstanbul'un tarihsel kent merkezlerine özel otomobiller sokulma- mah ve içinde yürünebilen bir kente dö- nüstürülmeüdir. - İstanbul'un su havzalannda ve boğa- zın iki yakasında oluşan kaçak yapılar yıkılmalı, orman alanlan yasal ve gayn yasal anlayışlarla yapılaşmaya açılma- malıdır. - Birinci derecede deprem bölgesi olan kentimizde bir felaket yaşanmaması için yeni yapılann denetlenmesi, eski ve dep- reme dayanıksız yapılann zamanla tasfî- ye edibnesi hedeflenmeDdir. - lstanbul ve çevresinin planlanması önemli olmakla birlikte asıl önemli olan lstanbul'a bir rehabilitasyon plammn ya- pılmasıdır. 7S(3 Hal ı EaiBRAHIMBALABAN ESEBTURGUTATALAY Yağlıboya Resîm Sergileri 1 1 - 27 Mart'99 doku sanatgalerileri Pazar hariç hergün 11.00-20.00 arası açıktır. Ihiamur Teşvilcye Yolu (Av. Süreyya Ağaoğb Sok.) Na 4 / 2-3-4 Teşvitiye - İSTANBUL Tet (Cei2) 246 24 96 Tel/for (0212)246 33 42 KIZILTEPE FERGÜN E.R.KJVtE:iM Resim Sergisi 10 - 26 Mart 1999 Sergimiz Pazar hariç hergOnii 00-17.00 arası açıktır , ÖZLEM SANAT GALERİSİ ; Asmalımescıt, Sofyalı Sk. No 18 Tünel Beyoğlu-IST «*" Tet. 0212.243 24 04 - 245 25 34 FATMA BAŞOĞLU "YaşanANLAR" Heykel Sergisi 5 - 26 Mart'99 AKBANK BAHARİVE SANAT GALERİSİ 16.4145410-11 \ \ ÜMtT YAŞAR ^ SANAT GALERİSİ Karma Resim, Hat ve Tezhip Sergisi 14 Mart-9 Nisan'99 Ba|dat Cd. Rrtıt t « Sk. No: 293/3 Gta«»e T«l: (0-211)411 3SOT LA PETITE GALERIE 22 Mart - 17 Nisan 99 FİKRET MUALLAYI PARİSTE GÖRÜN 35 rue de Seine 75006 Paris ' Tel 01 40 51 85 54 01 45 88 65 86 ÖMER YİĞİT ARAL Resim Sergisi 1 - 24 Mart' 99 Galerimız Pazar hariç hergün 11.00-19 00 arası açıktr İŞ BANKASI PARMAKKAPI SANAT GALERİSİ Meşelik Sok. No.2 K.2 Beyoğlu Tel: 244 20 21 GUNGOR GUNER Seramilc Sergisi 11 Mart - 3 Nisan '99 25 Yıl ŞAKAYIK SOKAK NO: 54/1 NIŞANTAŞI / TEl . 247 90 81 MUHSİN BİLYAP (Akademik - dışı) RESİM ATELYESİ Daimi Sergisi Sarraf Aii Sok. No:27 Moda Kadıköy ' Tel: 330 81 10 BAHAR KARMASI RESİM SERGİSİ 20 Mart - 30 Nisan' 99 Ga/erfmlz Pazar hariç horgOn açıktır. BEYTEM SANAT GALERİSİ Büyükdere Caddesi Beytem Plaza Şışli 80220 lstanbul TEL: (0212) 231 23 00 FAX. 247 77 07 YAŞAR YENİCELİ Resim Sergisi 11-26 Mart'99 W: 0212 233 (1 V hx 0212 2U 12 6! CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Hayat Her Zaman Güzel Değildir... Bir sanat yaprtını eleştirebilmek kolay iş değil. Ital- yan fîlmi 'Hayat Güzeldir'\e ilgili olarak bir süredir bu- nun sıkıntısını yaşıyorum... Roberto Benigni'nin yönetip başrolünde oyna- dığı film, bu yılın (yann açıklanacak olan) Oscar ödü- lünün en yakın adaylanndan biri sayıiıyor. Ameri- ka'da gişe rekorlan kırmış. Bizde de uzun süredir gösterimde. Filmi izlememiş olanlar için öyküyü özetlersek: Çirkin fakat becerikli ve sevimli adamın yakışıklı fa- kat kasıntılı adamla aşk yanşında pek de inandıncı olamayan başansı izleyiciye hoş dakikalar geçirte- rek anlatılmaktayken, olaylar birdenbire birtopîama kampının öyküsünedönüşüyor... Komikliklerbu bö- lümde de sürüp gittiği için izleyicinin genellikle bu keskin dönüşümü yadırgamayacağı düşünelebilir... Benim için pek böyle olmadı... Yahudi baba (Roberto Benigni) toplama kampı- na birlikte kapatıldıklan küçük yaştaki oğluna, bü- tün bunlann gerçek değil tıir oyun olduğunu kanıt- layabilmek için komikliklerinin ve çırpınışlannın do- zunu git gide artınyor... Sanatsal 'fantezi'nin özgünlüğünü, Benigni'nin ve özellikle küçük oğulun oyunculuk başansını, fıl- min kimi sahnelerinden etkilendiğimi yadsımıyo- rum.. Fakat kimi sahnelerde de tedirgin olmaktan ve harta bunu seslice bir homurtuya dönüştürmek- ten kendimi alamadım... Cumhur Canbazoğlu'nun 'Cumhuriyet'leKı ya- zısından, 7-/ayaf Güzeldir'm, gösterildiği başka ül- kelerde de çelişik tepkiler aldığını öğrendim. Bu ya- zıdaki cümlelerle: "USA gazetesi, Akademi üyele- rinin vereceği oyu etkilemek için Benigni'nin soy- kınmı kullandığını iddia ederken, New Yorker 'Se- vildi, çünkü soykınmı reddediyor' başlığıyla filmi suçladı ve uzun yıllarsoykırımın acı görüntülerini iz- leyerek büyümüş insanlan neşelendirerekprim yap- tığını yazdı... Yahudi solculann dergisi Tikkun'da çıkan yazıda ise edebiyat eleştirmeni Thane Ro- senbaum, 'Kamplardayaşamışlann Benigni'nin fil- mini çirkin bir yapıt şeklinde değeriendirdiklerini' vurguladı..." Bir başka yazarın, soykınm üzerine çalışmalan olduğunu öğrendiğimiz Saul Friandler'in soaısu çok ilginç: "Gerçeğin hayalden daha güçlü olduğu bir olayda nasıl bir sanatsal kurgu geliştirilebilir?" Bütün bunlara karşın, filmin Israil'de beğenildiği- ni, Yahudi eleştirmenlerce övüldüğünü öğreniyo- ruz... Bu olgu ise 'birırkın bilinçaltına gizlenmiş ezik- ///('leve 'filmin başkahramanı Yahudi garsonun Na- zilerden daha akıllı gösterilmesiyle' açjklanıyor... Eleştirilere karşı Roberto Benigni, "Uzücü şeyler anlatarakzirveye çıkan ChaplinV örnek aldığmı, fil- min komedi olduğunu, ancak parodi yapmadığını, prens ve prensesle birlikte kötü cadının da gözük- tüğü bir masal çektiğini" belirterek filmini savunu- yor... • • • "-"..-,"•.•;.- Bütün bu eleştirilerie birlikte düşünerek 'Hayat Güzeldir' de beni tedirgin eden şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum... Trajik bir olaydan komedi yapılması mı? Sanmıyorum. Çünkü duygusal, dra- matik ve babanın ölüme gidiş sahnesindeki gibi tra- ji-komik sahneleri olan bu filmi tümüyle komedi say- mak zaten haksızlık olur... Benigni'nin Chaplin ör- neklemesini, bir 'masal' çektiğini söylerken söyle- mek istediğini de anlıyorum... Fakat tedirginliğimin ipuçlan dasanıyorum ki buralarda... Chaplin'in film- lerinde sanatsal ölçülerin dışına çıkan bir şey yok- tur. Abartılar, duygusallıkJar, gülünçlükler büyük bir ustalıkla düzenlenip dengelenmiştir... Italyan yönet- menin filmini izlerken ise zaman zaman zorlandığı- mı, yorulduğumu hissettim. Çünkü kimi yerde abar- tı dozu zorlanıyor; komedi öğesi, amaçladığı he- deften saparak neredeyse gösteriye dönüşuyor- du... Sanatsal denge böylece bozulunca sanatsal mesaj inandıncılığını yitiriyor, bir başka deyişle film 'komedi için komedi'ye dönüşüyordu... Bu ise tra- jik bir olaydan komedi yapılmasından (bir bakıma, Chaplin'in filmlerinde yapılandan) daha farklı bir şeydir ve 'toplama kamplan' gerçeği, 'masal'larda bile, 'komedi için komedi'ye dekor oluşturma- malıdır... Deri kavgası yapılmasın' Yılmaz: Kurban uyuşturulabilir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Diyanet tşlen Baş- kanı Mehmet Nuri Yıbnaz, kurban derilerinin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na verilmesi gerekti- ğini belirterek Kurban Bay- ramı'nda "deri ksvgas" ya- şanmamasını istedi. Kurban kesiminde hayvanın acı çek- mesinin olabildiğince önlen- mesi gerektığine işaret eden Yılmaz, "Kesim esnasında uyuşturma yöntemlerinde \ç şokverme tşlemkrindedinen bir sakınca yoktur" dedi. Yılmaz, psikolojik açıdan et- kilenmelerini önlemek ama- cıyla çocuklann kurban ke- sim yerlerinden uzak tutul- masını istedi. Yılmaz, yaklasan Kurban Bayramı nedeniyle dün basın toplantısı düzenleyerek kur- ban kesiminde dikkat edil- mesi gereken noktalann altı- m çizdi. Bu yıl kurban deri- lerini toplama yetkisinin Başbakanhk tarafından Sos- yal Dayanışma ve Yardım- laşma Vakfı'na verildiğinı anımsatan Yılmaz, yurttaş- lann derilerini gönül rahatlı- ğıyla bu kuruma verebile- ceklerini belirtti. Kurban ke- siminde dikkat edilmesı ge- reken önemli noktalar oldu- guna işaret eden Yılmaz, şu bilgileri verdi: - Çok sayıda ha\>anın bir arada kurban edilmesi duru- munda. kurbanlık hay>anla- nn van yana bulunması \« birbirlerinin kesilmesine ta- nık oJmalan önlennıdidir. - Psikolojik açıdan etki- lenmelerini önlemek ama- cıyla özellikle çocuklar ke- sim yerlerinden uzak tutul- malıdır. -Yerel >önetimler kurban- lık hayvanlann saüşı ve kesi- mi konusunda aldıklan ön- lemler geliştiriJerek ya\gın- laşbnlmaiıdır. Özellikle bü- yük kentterck, yeni binalann yapımında ortak kullanım alanlan arasmda "kurban kesım yerleri'" ayrdmalıdır. Çevre temizligi vie hastalıkla- nn önlenmesi açısmdan bu durum büyük önem taşı- maktadır. - Kurbanlann değerlendi- rilmeyen kısımlannın uygun olmayan yerlere atılması ön- lenmelidir. Yılmaz, başkanlık olarak bu yıl da vekâlet yoluyla kur- ban kesme kampanyası baş- lattıklannı belirtirken bunun hem yurttaşlara kolaylık sağ- ladığını hem de bu yolla Azerbaycan, Kuzey Irak gi- bi yerlerde açlık ve yoksul- luk içinde bulunan insanlara yardım ulaştınlabildiğini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog