Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURtYET 20 MART 1999 CUMARTESİ HABERLER Dünya Ormanı'na • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türkıye'de göruşmelerde bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus, ülkesinın dış politıka hedefinin NATO ve AB gibı Batılı kurumlara tam üyelik olduğunu açıkladi. Adamkus ve Demirel, Türkıye-Lıtvanya dostluk ağacı dıkilmesı törenine katıldılar Adamkus, Ankara Üniversıtesi'nde verdiğı konferansta Litvanya ıçın özgür ve demokratik uluslararası sistemm bır parçası olmanın büyük önem taşıdığmı bıldirdı. Ülkesının dığer Baltık iilkelerı Letonya ve Estonya gibi, Batılı kurumlann bir parçası olmayı hedefledığinı, Türkıye'den de bu kapsamda destek bekledığıni söyleyen Adamkus, dün akşam saatlerinde Başbakan Ecevıt'ı ıkametine aynlan Camlı Köşk'te kabul ederek bir sûre görüştü. Demirel Bulgaristan'a gidiyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bulganstan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanev'in davetlisi olarak 22 Mart Pazartesi günü bu ülkeye gidecek. Demirel'e Dışişleri Bakanı Ismail Cem'ın eşlik edeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ışbirligınin geliştirilmesine yönelık çahşmalann gözden geçirilerek bölgesel ve uluslararası sorunlann ele alınması bekleniyor. Tüpkrye'den Afganistan degerlendirmesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Afganıstan'da devam eden içsa\aştaKuzey Afganistan Ittifakı ile Taieban'ın temsilcilerinin Aşkabad'da bır araya gelerek ateşkes ve geniş tabanlı hükümetin tesis edilmesı konulannı görüşmelerini memnuniyetle karşıladığım açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ılgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin, öteden beri Afganistan sorununa savaş yoluyla çözüm bulunamayacağını savunduğu anımsatılarak kalıcı banş ve istikrann ancak tûm Afgan gruplann üzerinde uzlaşmaya varacaklan geniş tabanlı bir hükümetin kurulması yoluyla mümkün olabileceği vurgulandı. Telif hakları konferansı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kûltür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Dörtlemez, GESAM üyelenne verdiği konferansta, telif haklannı anlattı. "En doğal haktır" dediği telifı korumanın, önce sanatçının görevı olduğunu anımsatan DörtTemez, "Telıfi önce almanızın hak olduğunu bileceksiniz. ardrndan bu hakkı gasp eden oldugunda, ilgılı meslek buiiğinize başv urup bunun korunmasını, takip ve tahsılini ısteyeceksiniz" dedı. Okvuran'ın adı • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazetecıler Cemiyetı'nin 28 Haziran 1998'de yaşamını yitiren hukuk danışmanı Kemal Okvııran'ın adı, Erenköy'de bır sokağa venldi. Okvuran, uzun yıllar büyükşehir belediyesı meclisi ve daha sonra da Kadıköy Belediye Meclisi Bırinci Başkanvekillığı görevıni yürütmüştü. Okvuran gazeteciliğe Dünya gazetcsınde başlamıştı. istanbul büyükşehir belediyesi başkan adaylannın gündeminde sendikasızlaştırma, baskı, sürgün gibi konular yok Çahşaıılanıı sorunları unutulduİstanbul Haber Servisi - İstanbul büyükşehir ve ıJçe belediye başkan adaylannın bugüne dek kamuoyuna açıklanan seçim bildırgelerinde çalı- şanlann sorunlanna yer vermedi. Se- çılme olasılığı bulunan başkan aday- lanndan sendıkasızlaştırma, düşük ücret ve kayıt dışı çalışmayı **meşru- laşbran" taşeronlaştırma uygulama- sına karşı çıkan olmadı. Belediye ça- lışanlannın sürgün, partizan baskı- lar, motivasyon eksıkliği ve memur- lann grevli toplusözleşmelı sendika hakkı başta olmak üzere çok sayıda sorunu bulunuyor. Seçilme şansı bulunan başkan aday- lannın ilgı göstermediğı belediye ça- lışanlannın sayısı, istanbul Büyükşe- hir Belediyesi ve baglı kuruluşlarda 20 bini işçi, 10 binı memur olmak üzere toplam 30 bin kışıyı buluyor. Sözleşmeli çalışanlarla taşeron ışçi- • CHP dışındaki istanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylan, projelerini birlikte gerçekleştirecekleri ve pek çok sorunlan olduğu bilinen belediye çahşanlanna yönelik bir mesaj vermedi. • Belediye çalışanlannın temel sorunlannın başında taşeronlaştırma, sürgün, partizanca uygulamalar, motivasyon eksikliği ve memurlann toplusözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı geliyor. lerin katılımıyla bu sayı daha da ar- tıyor. İlçe belediyelerindeki çalışan- lann sayısının ıse 50 bin kışi civann- da olduğu belirtilıyor. Kadıköy Be- lediyesı'nde 2 bin, Beyoğlu Beledi- yesi'nde 822, Beşiktaş Belediyesi'nde 1003 işçı ve memur calışıyor. İstan- bul büyükşehir ve ilçe belediye baş- kan adaylan, projelerini birlikte ger- çekJeştirecekleri ve pek çok sorunla- rı olduğu bilinen belediye çalışanla- nna yönelik bir mesaj vermezken is- tısna olarak CHP Genel Merkezi 'nce yayımlanan "Yerel Çözüm" başlıklı bildirgede. CHP'nın personel poliri- kalanna değinıldi. Bildırgede şu va- atlerde bulunuldu: •*Belediye işyerlerinde sendikasa- laştırma. taşeronlaştırma, key-fi işten çıkarma girişimlerine son vereceğiz. Tüm belediye çalışanlanna, Türkiye genelindeöngörduğümüz,grevli top- lusözleşme hakkı, iş güvencesi hakkı veissizlik sigortası hakkı tanıy acagız. Yerel yönetim kuruluşlan arasında personel naküni serbest bırakacagtz." Sürgün ve taşeronlaştırma İstanbul büyükşehir ve ilçe beledi- yelennde çalışanlann temel sorunla- nnın başında taşeronlaştırma, sür- gün, partizanca uygulamalar, motivas- yon eksikliği ve memurlann toplusöz- leşmeli grevli sendikalaşma hakkı ge- liyor. CHP'h Kadıköy ve Beşiktaş belediyeleri dışındaki hemen tüm be- lediyelerde uygulanan taşeronlaştır- ma uygulaması ile özellikle sendika- sızlaştırma amaçlanıyor. Temizlik ve çöp toplama hizmetlerinde yoğunla- şan uygulama ile belediye araçlanru kullanan taşeron fırmalar, düşük üc- retli, sendikasız, hiçbir iş güvencesi olmayan, yer yer de kaçak yabancı iş- çi çahştınyor. Sendıkalı belediye iş- çileri 150-210 milyon arasında ücret alırken aynı işi daha ağır koşullarda yapan ve günlük çalışma süreleri 12 saate varan taşeron fîrmalann işçile- n ortalama 80 milyon lira alabiliyor. Büyükşehır ve ilçe belediyelen çalı- şanlannın birbaşkaönemlı sorunupar- tizan tercihler nedenıyle yapılan ata- malar ve sürgünler. RP'li yönetimin işbaşına gelmesinden sonra başta İS- KJ'den olmak üzere çok sayıda per- sonel, patlayıcı-parlayıcı müdürlüğü gibi ilgisİ2 ve kent dışındaki birim- lere sürgüne gönderildi. Uzman kad- rolar görevlerinden alınarak yerleri- ne RP yandaşı olmaktan başka özel- liği olmayan kişiler atandı. Örneğin, yaşamsaJ öneme sahip itfaiyenin uz- manlıklan kamuoyunca bilinen mü- dür ve müdür yardımcılan görevle- rinden alınarak yerlerine ımam-hatip mezunlan, tarih öğretmeni gibi mes- lek dışı kışıler atandı: yönetmelikge- reği 4 yıllık deneyim gerektiren itfa- iye amırliklerine ıse birkaç aylık kurs gören partizanlar getirildi. Belediye çahşanlanna hizmet vermek amacıy- la kurulan büyükşehir belediyesıne ait sosyal tesıslerde, RP'li yönetim işba- şına gelir gelmez içkiyı yasakladı. Böylece belediye çalışanlannın bü- yük bölümünün ailelenyle birlikte zaman zaman dışanda yemek yeme olanaklan ellennden alındı. Topiusözleşme hakkına sahip iş- çilerden daha düşük ücret alan bele- diye memurlannın bir başka temel sorunu grevli toplusözleşmelı sendi- ka hakkı. Konu yasal düzenleme ge- rektirmesine rağmen, sendikalar, ulus- lararası sözleşmeler ve yargı kararla- nnın memura sendika hakkı tanıdı- ğını belirterek belediyelerde topiu- sözleşme imzalanabileceğini savu- nuyor. CHP adayı Adnan Polat, özürlülerin sorunlannı çözmek için çalışacaklannı söyledi 'Işığını alcbğunız tek kişi Atatürk' • Polat, başkan seçildiği zaman hiçbir aynm yapmadan tüm İstanbullulara eşit hizmet götüreceğini ifade etti. Polat "Tek başına bir başkan, istanbul gibi büyük bir kenti yönetemez. Kenti yönetmek ıçin tüm kentlilerin desteği ve yönetime katılımı gerekir" dedi. İstanbul Haber Servisi - CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Adnan Polat, İstanbul'u halkla birlikte yöneteceğini, inancı, düşüncesi ve kökenı ne olursa olsun, herkesin başkanı olacağını söyledi. Polat "Arkasından koştuğumuz ve ışığıru aldığımız tek kişi Ataturk*tür" dedı. Adnan Polat, partisınin Fatih beledfye başkan adayı Çetin Soysal'la birlikte Fatih'te seçim çalışması yaptı ve Kocamustafapaşa 'da seçim bürosu açtı. Fatih'te sırasıyla cuma pazanm, kahvehaneleri, Türkiye Sakatlar Derneği'ni ve Yedikule Spor Kulübü'nü ziyaret eden Polat. gördüğü ilgiden oldukça hoşnut olduğunu ve seçimleri kazanacağını söyledi. Kocamustafapaşa'da seçim aracından halka seslenirken yanına 1950 yılmdan beri CHP üyesi olan Lütfi Caymaz'ı da alan Polat, öteki partilenn KÜLTÜR • SANAT Adnan Polat, partisınin Fatih belediye başkan adayı Çetin Soysal'la birlikte Fatih'te seçim çabşması yapb ve Kocamustafapaşa'da seçim bürosu açti. Polat, ziyaret ettiği kahvehanelerde yurttaşlardan büyük ilgigördü. (Fotoğraf:KADER TUĞLA) ada>lanna başarılar dıledı. Polat, özürlülerin sorunlannı en aza indirmek için elinden geleni yapacağını hdirterek sokak sokak, mahalle rVA r f ' mahalle gezdiği lstanbtıl'da, •--'• • • yaşamından memnun olan kimseye rastlamadığını vurguladı. Konuşması sık sık "Polat başkan, İstanbul şampiyon", "Adnan Polat, Adnan Polat bulunmaz eşin, İstanbul'u kurtarsana hepimiz için", -Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganlanyla kesilen Polat, başkan seçildiği zaman hiçbir aynm yapmadan tüm İstanbullulara eşit hizmet götürecegini ifade etti. Uğur Mumcu Mahallesi'ne, sadece adı nedeniyle 4.5 yıldır su verilmediğini anımsatan Polat şöyle devam etti. "Biz tüm vurttaşlanmıza biriikte sahip çıkacağız. Tek başına bir başkan, İstanbui gibi büyük bir kenti yönetemez. Kenti yönetmek için tüm kentlilerin desteği ve yönetime katilımı gerekir. Demokratik ve laik bir İstanbul için herkesi çahşmaya, vatandaşlık hakkı ve Cumhuriyet görevi olan oy kullanmaya davet ediyorum." CHP'nın Fatih adayı Çetin Soysal ise Atatürk'ün kurdugu CHP'nin, Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu vurguladı ve seçildiği zaman Fatih'i varoş görünümünden kurtanp çağdaş bir ilçe yapacağını kaydetti. Karayalçın'dan Çapan'a destek CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Murat Karayalçın, Esenyurt Beiediye Başkanı Cürbüz Çapan'ı dün makamında ziyaret etti. Karayalçm, Çapan'ı ziyareti strasBtda "Sayın Çapan çokeski btr çabşma arkadaşım. Kendisini çok başann bir beiediye başkaru olarak kabul ediyorum. Bircok flke imza atn" dedi EsemTirt-Boğazköy projelerini önemsediğini ifade eden Karayalçın, Çapan'ın çevrim santralını devreye sokmastnm da "harika" bir çakşma olduğunu kaydetti. Karayalçın öçüncü dönemde de Çapan'm seçfleceğini umduğumı söyledi Çapan daEsenyurtve Boğazköyiçingehştirdiği projelerinde Murat Karayalçın'ı örnek aküğuu. şimdi de başanian payiaşaklaruu soytedi. Çapan gerçeklestirdikleri projeleriyte Esenynrt'u Tûrkiye'nin Avrupa'ya açdan kaptsı yaptıJdarıru aniata Ali Müfit Cürtuna 'İstanbul'u 2000'li yıllara hazırlayacağız' İstanbul Haber Servisi- FP'nın tstanbul büyükşe- hir belediye başkan adayı Ali Müfit Cürtuna, İstan- bul'u Cumhunyetın 100. yıldönümü olan 2023 yılı- na hazırlayacaklannı söy- ledi. Gürtuna dün îstanbul Büyükşehır Belediyesi 'nde projelerinı tanıtma toplan- üsı düzenledı. Projelerin dev panolarda sergilendi- ği toplantıda sınevizyon göstensi de yapıldı. İstan- bul için "mega projeler" gerçekleştirmeyı planla- dıklannı anlatan Gürtuna, Istanbul'un 2023 yılında "Avrupa-Balkanlar-Orta- doğu-Kafkasya-Ortaasya- Uzakdoğu''daki karar al- ma mekanızmalannı etki- leyecek bir kent olacağmı savundu. Gürtuna şöyle de- vam etti: "İstanbulyeraldığı cog- rafyada, kıtaJar, ülkeler \e küm'irleri arasında bir köp- rü kurmaktadır. Dünya metropolleri arasında ise kademelenme ve iş bölü- mü gereği. İstanbul yeni fbnksöonlar üsuenmek du- nımundadır. Bu nedenle İstanbul'un dönüşüm pro- jefcriyalnız metropoitan 51- çekte değU. bölgesel. ulus- larve uluslararası bojuüar- da incenlenme ve yakla- şımlan gerektirmektedir." Ozdemir'e eleştiri Gürtuna, ANAP'ın îs- tanbul büyükşehir beledi- ye başkan adayı Ali Taüp Ozdemir'in ulaşımı uy- duyla yönetme projesını de "Lzaydan yönetim gibi afaki, kulak dolguıuuğuııa dayanan,yeterinceetütedfl- meyen söylenmiş. sözler" olarak değerlendirdı. Gürtuna'nın tanıtnğı pro- jeierinin ana başlıklan ise şöyle: 9 AvrasyaKoridor Pro- jesi (Edirne-Bolu ekseni). # İstanbul'un nâzım planla öngörülen merkezi iş aianlan (mega) dönüşüm projeleri. # Ulaşım omurgalann- dayükselennıariarvekong- reler şehriİstanbul (a)«ga) dönasüm projeteri . , , j # Kentsel dönüşüm pro- jesi. # Kuzey orroanlannı Karadeniz'den Marma- ra'ya indiren yeşil koridor dönüşüm projeleri # Su havzalannda dün- ya su ve botanik kültürünü öne çıkaran doğal ve yaşa- yan (mega) çevredönüşüm projelen. 0 2010 süreci dönüşüm projeleri 9 Ulaşım mastırplanı ve kısa vadeli çözüm projele- n. 0 Kentsel tasarun pro- jeleri. 9 Sosyal doku projeleri. 9 Kentbflgi sisttmi.kent bflgi bankasL şehirbilgiıfle- tişim sistemi projesL akıllı kavsak. (0212) 293 89 78 (3 HAT) uç İSTUttUL BÛYUKHHİINUDİTESİ KÜLTÜR İŞIİtİ DAİU MŞUUOIİI OSMAMJ CİHAN DEVLETt'NİN KURULÜŞUNUN 700. YIIJNDA KTTA BİR DEVLET SERGİLERİ 20MART-14NİSANJ 99 AÇIUŞ: 20 MART99 CUMARTESÎ SAAT: 17.00 CRR KONSER SALONU FUAYELERÎ OSMAHLI DEVLETI-NİN 700. KUUILUJ nLDÖNÛMÛ Aynnoh bügi için: (0212) 227 33 90 (3 hat) • ERESİNHOTEL' CRR KONSER SALONU FUAYELERİ OSMANLI HÜKÜMDARLARI Q TARİHTEN TABLOLAR a KUŞ KÖŞKLERİ -•ÜÇKITA BİR DEVLET o OSMANLI KIYAFETLERİ °MESLEKLER ATATÜRK KİTAPLIĞI Q OSMANLI GRAVÜRLERİ TAKSİM MEYDANI ° OSMANLI İSTANBUL'U T.Z. TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ ° KARAGÖZ TİPLERİ M i l l i P i y a n g o d ü n ç e k i l d i 200 MİLYAR LİRA: 458907 20 MİLYAR ÜRA: 055990 5 MİLYAR LİRA: 296197 1 MİLYAR LİRA: 006911 034519 220242 277040 289653 303492 391298 456149 492038 575145 500 MİLYON ÜRA: 017658 028680 030125 074645 103408 105473 146357 196213 202768 278533 307376 332634 345050 354002 405611 427818 453138 493202 501929 535739 537014 554465 569967 578552 589306 250 MİLYON LİRA: 009001 030349 030447 037445 046408 054052 064056 095856 104828 115079 134756 137049 168298 171066 174967 178378 183569 199738 223196 254574 283674 289827 298031 310005 313900 375265 395590 399576 399729 413284 414199 435779 440468 469717 480042 501494 502183 503364 504195 522505 532000 533413 544133 546073 552651 553392 555530 557040 587114 599763 100 MİLYON LİRA: 000798 001825 010380 017522 020005 020847 023706 025745 026122 028474 031663 036834 042821 043051 045653 052812 052878 060942 064500 070314 073035 073284 073650 081949 084499 084865 090888 091856 094684 095609 097260 106710 107812 114203 124059 124525 126644 128023 128254 133387 134454 143162 150078 152651 154397 161106 163569 163687 172827 172899 177560 186044 193352 193568 197952 200865 202453 205008 210869 210975 211988 218772 228359 229306 233631 236111 247145 249819 250629 255531 266280 269811 274929 280934 284404 286906 293545 295557 301503 302490 307822 311395 312681 315615 323366 329714 331734 332689 334152 339329 340670 348922 353410 353954 354847 369816 375054 384184 386690 387248 388009 390116 390175 393544 405750 412150 414794 417229 420633 422838 434665 435726 437622 441758 442904 453231 453542 457989 460970 470093 472759 472924 473157 476776 483552 483796 486909 489002 494712 495383 506287 514489 515238 515810 528486 529046 529678 548633 551240 553486 557168 558493 559272 560305 562854 571939 576358 585364 592409 592903 50 MİLYON LİRA: 005224 009859 011960 020359 020696 020770 024260 024370 028976 033252 043704 045311 048015 049007 050971 052647 053233 056728 056845 058346 061448 064651 065868 071079 076486 082505 085393 086112 089066 089825 090444 093316 102908 104889 115928 123285 124285 126094 126585 128882 129706 132082 138031 139373 143881 144734 151320 152179 153527 168660 175097 176801 178384 180733 183375 184566 186407 186566 188796 192636 197547 198881 207815 210092 212815 212913 213955 214442 214513 219494 226645 231987 233399 239070 239755 240727 241040 242423 244525 249128 251954 260975 269626 273198 274815 275555 284753 285191 293491 303417 303588 304165 309699 310431 310860 311635 312333 316748 319717 324176 326896 327388 330447 335862 346124 349044 351544 353230 355714 357277 362417 362465 363972 367897 368353 370701 372598 374056 375325 376315 383113 387833 388247 392119 392317 397066 398320 399001 402106 404183 405964 410976 414936 417449 426160 427021 430243 430913 431948 432395 432423 434544 438654 440404 440424 441382 441571 452462 454359 454420 457100 464489 468650 469648 480777 480845 481224 482810 484052 487799 487826 487835 487839 493678 495829 496119 500357 501602 502659 506609 508458 511239 516795 518234 518829 521013 523276 532973 537601 537988 544230 551375 554250 560690 565601 567906 567919 570978 571744 577243 580135 587015 588026 588152 590510 591068 591733 595183 596587 598694 20MİLYON LİRA: 00019 11572 1227023734 24785 26201 27720 28125 44224 44785 45791 50853 60425 70471 80664 93716 93824 96873 97775 99686 10 MİLYON LtRA: 0534 1393 1707 2952 40804562 5481 5953 6717 9477 6MİLYON LİRA: 090 176 458 499 573 798 911 991 3 MİLYON LİRA: 00 24 41 74 AMORTİ: 3 (üç) 6 (altı)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog