Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

20 MART 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Küskünlerin Meclis'teki girişimine tepkiler artarken işadamı Koç, güçlü koalisyon bekliyor 'ErtelemeHaber Merkezi - tşadamlan, Türkiye'de kritik bir dönem geçirildiğini belirterek seçimlerin ertelenrne- sinin "yeni bir kaos" yaratacağını vurguladılar. Clke genelinde 22 ilde kurulan MiIIetvekili Izleme Komi- teleri. kamuoyunda "Küskünler'' olarak adlandınlan milietvekillerine tepki göstererek bu kişilerin profil- lerini çıkanp teşhir etmeyi amaçlıyor. Koç-Holding Yönetün Kurulu Başkanı Rahmi Koç, kamuoyu araş- tırmalannda kendısine venlen bilgilere göre seçim- lere 2 partinin daha önde gittiğini ıfade ederek "Eğer bu üd parti güçlü bir koalisyon kurarsa Türldye önü- müzdeki 3-4 yil içiıtde istikrara kavuş.ur" dedi. _ Gaziantep Genç Işadamlan Demegı Başkanı Erhan Ozmen, içte ve dışta kritik bir dönem geçiren Türki- ye'nin seçim atmosferine çok yoğun bir şekilde gir- diğini belirterek "Ulkeistikrannı bu seçim tarihine en- deksleyen Türkiye'de, seçimkrin erteknmesi yeni bir kaos yaratmaktan başka işe \araraa>acakür" dedi. Nevşehir Sanayici ve lsadamlan Derneği Başkanı Adem Yılmaz. seçimi ertelemek için başlatılan gin- şimlerin, Türkiye'nin ekonomik, sıyasi ve sosyal alan- yarabr'lardaki gelişimini engelleyeceği görüşünde oldukla- nnı belirttı. Ege Sanayicden ve lşadamlan Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, "küskünler ha- reketi"nin Türk sıyasetınin içine düştüğü utanılacak durumu ve kişısel ihriraslann hangi boyutlara geldı- ğinı tüm açıklığıyla ortaya koydugunu ifade etti. Küskünleri teşhir Ülke genelinde 22 ilde kurulan MiIIetvekili lzleme Komitelen de kamuoyunda "Küskünler" olarak ad- landınlan milietvekillerine tepki gösteriyor. Muğla Milktvekili Izleme Komitesi'nın (MUiVflKOMj ön- cülük ettiğı 5 aşamalı hareket planıyla, küskün mil- letvekillerinın profıllerinin çıkanlarak medya aracı- lığıyla halka teşhir edilmeleri amaçlanıyor. lzleme komitelerinin küskün milletvekilleri için hazırladığı 5 aşamalı hareket planı şöyle: # Her izleme komitesi, seçim bölgesinde küskün millervekillerini belirleyecek. # Listede yer alan küskün milletvekillerinin pro- fili çıkanlacak. # Çıkanlan bu profiller basın bülteni şeklinde ye- rel basına gönderilecek. 9 Küskün milletvekillerinin davTanışlannın siya- si ahlaka uyup uymadığını belirten bültenler basma gönderilecek. 0 Küskün milletvekilleri hakkında kamuoyundan alınan tepkiler derlenerek basm bülteni şeklinde ba- sına ıletilecek. Koç Holdıng Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, kamuoyu araştırmalannda kendisine venlen bilgile- re göre seçımlere 2 partinin daha önde gittiğini ifa- de ederek "Eğer bu iki parti güçlü bir koalisyon ku- rarsa Türkiye önümüzdeki 3-4 yıl içinde istikrara ka- vuşur" dedi. Rahmi Koç. Koç Allıanz Sıgorta ve Koç Allianz Hayat'ın Adana ofislerinin açılışını yaptı. Açılıştan sonra gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Rahmi Koç, holding olarak yatınmlarmın en az 2 yıl sürdüğünü. bu nedenle küçük vadelı knzlerden faz- la etkilenmedikJerini. ancak satışlann düşmesı sonu- cu nakit sıkıntısı çekmeleri nedeniyle borçlanarak yatınm yapmak durumunda kaldıklannı söyledi. Değişen ekonomik konjonktüre göre kendilerinin de strateji değiştirdiklennı, bu amaçla >eni alanlara girdiklerini belirten Koç, "Marketçifiğe girdik. Tete- komünikasyon ve enerji sektörlerine girnoruz ve bu sahalarda iddialıyız. Böjlece krize maruz kalan bö- lümlerdckj toplam yükü de azalüyoruz" dedi. Otomotn sektöründe durumun çok ciddi olduğu- nu bclırten Koç, "Bu konuda hükümet ile temas ha- liodeyiz. Büyük duyaıiılık gösterdiler. Pazartesi günü bir başbakanlık ve 5 bakanlık müsteşan ile bir top- lanü \apdacak. Biz işçi çıkartmamakta direniyoruz. Tofaş'ın geçen yılki zaran 23 triryon, bu yıl da 35 trü- yon lira zarar etmesi bekleniyor. Her flrma bu zaran karşuayamaz. Otomotiv sektöründe çok kişi\e müsa- ade ettiler. Neredeyse tornavida sanayii kurüldu. Bu ortamda doğal olarak zayıf olanlar gidecek. Biz her şeye rağmen yannmlara devam ediyoruz" dıye konuş- tu. Koç bir başka soru üzerine de Abdullah Ocalan'a yardımcı olduğu gerekçesiyle Yunanıstan ile olan tüm ekonomik ilişkilerı kestiklerını söyledi. MHP'li adaya saMrı • MUŞ(AA)-Muş'ta, MHP belediye başkan adayı Şerafettin Yatıcı'nın işyerine molotofkokteylli saldında bulunuldu. Saldınyı yapan iki kişi, emniyet güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı Edinilen bilgiye göre, kimliği açıklanmayan iki terörist, dün gece, MHP belediye başkan adayı Şerafettin Yatıcı'nın karayollan kavşağındaki işyerine molotofkokteyli attılar. Bir benzin istasyonunun yanmda bulunan işyerinde çıkan yangmın anında söndürülmesi, can kaybını önledi. TİKKO operasyonu • TOKAT (Cumhuriyet) - Tokat'ta sürdürülen operasyonlarda yaralı ele geçirilen ve TKP/ML TİKKO örgütüne üye olduğu öne sûrülen Müfit Güler'in ll Jandarma Komutanhğı'ndaki sorgulaması tamamlandı. Tokat Merkez Çöregibüyük Köyü kırsalında yakalanan Güler, basına gösterildi. Güler, kırsal kesimdeki, sayılan 40 kadar olan örgüt üyelerinin çok zor dunımda olduğunu belirterek "Ağabeyim, geçen yıl Erbaa ilçesinin Kozluca Köyü kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldü. Ben de o tarihten sonra örgütten kaçmak istedim, ama başaramadım. Şimdi çok pişmanım" dedi. YSK gündelikleri • ANKARA (AA)- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "düzenli ve adil bir seçim" için seçim iş ve işlemlerinde görev alanlara ödenecek ücretleri arttırdı. Sadece seçim günü sandık başında görev alacaklara yeni miktarlar üzennden yapılacak ödeme 10 trilyon lirayı aşıyor. YSK yetkilileri, 18 Nisan'da yaklaşık 37.5 milyon seçmen için yaklaşık 209 bin sandık bölgesi oluşturulacağmı belirttiler. Venlen bilgiye göre, her sandık bölgesinde bir sandık kurulu görev yapacak. ABD'li diplomat • BURSA(AA)- ABD'nin Istanbul Başkonsolosluğu'nda görev yapan politik diplomat Sharon Bovvman, "seçim gözlemi"nde bulunmak üzere geldiği Bursa'da, Vali Orhan Taşanlar'ı ziyaret etti. Bowman, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu bünyesinde görev yaptıklannı ve kaldıklan her ülkede seçimler öncesi gözlemlerde bulunduklanm, ziyareti bu çerçevede gerçekleştirdiğini söyledi. Bowman, 18 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde. gözlemlerde bulunmak üzere, bölgedeki çeşitli illeri gezerek, şehrin yöneticileri. siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla görüşeceğini kaydetti. N O T L A R TBMM'de 'asker esprileri' konuşuldu AYŞESAYIN ANKARA - Mılletve- kili adaylık listelerine gı- remeyince kendilerinı "özgfir" kabul edip TB- MM'yı toplantıyaçağıran "küskünlerin'' amaca u- laşmayan hedefleri, gen- de bir dizi renkli "icraat" bıraktı. Küskünlerin perde ge- risindeki önderi ANAP'lı llhan Kesid girişimlennin başında "Çankaya ve MU- li Güvenlik Kurulu 'ndan tşaret beküyoruz'" demiş- ti. Bekleıien "işaret". "uyan" üslubunda bızzat Genelkurmay Başkanı Or- general Hüseyin Krvnkoğ- lu'ndan geldı. Planlan al- tüst olan imzacılara, seçim blokundaki millervekille- n. "Üniformanuz yok ki sözümüz dinlensin" diye takıldı. lmzacılar için sa- dece ANAP disipfin ku- nıllannı çahştınrken. CHP ve DYP, disiplin ku- rullannda da küskünlerin egemen olması nedeniyle buna "şûndttik" yanaşma- dı. TBMM'nın 20. dönem tarihine "en hızlı dönen" millervekili olarak geçen Kubilay Lygun da dün kendini, "en özgür", yol arkadaşlannı da "üsteler- den sonra özgürleşen kişi- ler" olarak ilan etti. TBMM'de geçen hafta başlayan "yoğun mesai" boyunca küskünler ve "se- çimcikr" cephesinde ya- şanan ilginç kulisler şöyle: • Öncesi gün ve dün bol bol "askeri" espriler yapıldı. TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in Meclis'ı olağanüstü toplantıya ca- ğırması sürecinde izlediğı tutumu, Anayasa Mahke- mesi'ne götürmek için imza toplama girişimini üstlenen DYP'li TBMM Anayasa Komısyonu üye- si Ahmet tjimaya'ya bazı milletvekilleri son aşama- yı yorumladı: "Ana>asal çözüm. anayasal çözüm. diyordun. anayasal çözüm bulunamadan bak, askeri çözüm geldi." • DSP'h TBMM Baş- kanvekili UIuç Gürkan. "aklı basına yeni geldiği" için seçimi ıptal ettirmek istedığinı söyleyen DYP'li Esat Kıratuoğlu'na "Ata- türksize nasıl batayor" di- ye takıldı. Kırathoğlu hiç bozuntuya vermeden "Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'e, Ecevit'e nasıl ba- kıyorsa öyle bakıyor"' de- di. • Kıvnkoğlu'nun "Se- çim ertelenmesin, 312. madde değtşmesin" açık- lamasının ardından, DYP'nin tavn da merak konusuydu. REFAHYOL sürecinde askeri hedef alan açıklamalar yapıp "Meclis iradesinin üsriin- de güç yoktur" vurgusu yapan DYP'liler, önceki gün Kıvnkoğlu'nun açık- lamalartnı "Mecfis'e mü- dahale" olarak algılama- dıklannı söylemeye başla- dılar. DYP'li Mehmet Gözlükaya. "orta yollu" bir açıklama yapıp duru- mu ıdare etti: "Beyanat vennesi yanüs ama tçerik doğrudur." • Küskünler ve seçim bloku "samimrjet" sına- vında geçer not alamadı. "Seçim ertetetmek" içm yola çıkan küskünler, sayı- sal çoğunluğu sağlamak için FP'nin "koluna gir- mek" zorunda kalınca, başta Erbakan'ı siyasi ya- saktan kurtaracak Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesı olmak üzere, FP'nin önceliklerine des- tek olmak zorunda kaldı- lar. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Genel Kurul'un olağanüstü toplanmasına iptal davası açıldı Meclis mahkemeljk olclııANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP, DYP ve DSP, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması ve tatil karannın kaldınlması sırasında anayasa ve içtüzüğe aykın hareket ettiği gerekçesiyle yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Üç partiden 158 milletvekilinin imzaladığı başvuru dilekçesini ANAP Bursa MiIIetvekili Ertuğrul Yalçınbayir, DYP Amasya MiIIetvekili Ahmet tyimaya ve DSP Uşak MiIIetvekili Mehmet Yaşar Ünat dün Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru konusunda açıklama yapan Ahmet tyımaya, Başkan Çetin'in olağanüstü toplantıya çağırma gerekçesi ile daha sonra genel görüşme isteminin gündeme alınmasının reddedilmesinin çelişkili olduğunu söyledi. Bu rutumun "çağruıın körü niyet taşıdıguu"' gösterdığini ileri süren lyimaya. "Hukuk kötü nheti konımaz. Başkanm oiağanüstü toplantıya çağırma istemini reddetmesi gerekink .Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karar daha sonrası için de önem taşunaktadır" dedi. Seçim blokunun dava dılekçesinde. TBMM'nin 13 Mart 1999 tanhinde içtüzük hükmü yaratabilecek \e ANAP, D\ P ve DSP, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in TBMM'yi usulsüz olarak toplantıya çağırdığı ve tatü karanm kaldırttıgı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu üç partiden 158 millervekili imzaladı. (AA) kararlar üzerinde etkin olabilecek nitelik taşıyan uygulamalar yapıldığı vurgulandı. Bu çerçevede, bir hakkın açık ve kötüye kullanıldığı belirtilen dilekçede. "Gend görüşme isteğinin gündeme alınmasınuı reddedilmesinin ardından, EP grubunun getirdiği önerilerin kabul edilmesi başta olmak üzere MecuVin 13 Mart ve daha sonra yapüğı çahşmalardaki bütün ışlemlerin Ana>asa'ya ve içtüzüğe aykın olduğu" gorüşü savunuldu. Dava konusu karar ve uygulamalann açık şekilde Anayasa ve içtüzüğe aykın olması nedeniyle tatilde olması gereken TBMM'nin çalıştığı ve gündemındeki konulan hatta gensoruvii görüştüğü anımsatılan dilekçede, söz konusu karar ve uygulamalann devamı Jurumunda giderilmesi güç ve olanaksız durumlann söz konusu olacağı vurgulandı. Dilekçede. bu durumun önlenmesı için dava konusu karar ve uygulamalar için 13 Mart'tan ıtibaren yürürlüğün durdurulması istendı. Yılmaz: Kıvnkoğlu ile aynı görüşteyiz SERTAÇ EŞ CENGİZ DEMtREL StNOP-ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. kendi görüşlerinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Krvrıkoğlu'nun açıklamalanyla tam bir uyum içinde olduğunu söyledi. Yılmaz, "Gensoru oylamasından da herhangi bir sonuç alınacağma inanmıyorum. Sonuç alınsa da bir şey değişmez" dedi. ANAP lideri Mesut Yılmaz, seçim gezileri kapsamında dün Sinop'ta halka seslendi. Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yoğun güvenlik önlemleri dıkkat çekti. Meydanı yukandan gören binalann üzerine keskin nişancılar yerleştirildi. Mesut Yılmaz, REFAHYOL dönemine ilışkin eleştirilerini Sinop'ta da sürdürdü. Yılmaz, Türkiye'nin istikrara ve huzura gereksinim duyduğunu belirterek, Sinop'a hizmet için partisinin bölgeden 3 milletvekilini de almasını istedi. Yılmaz, "lstikrar, güçlü hükümet, çahşan Meclis demektir. Seçimden hemen sonra bir daha seçim yapmamak demektir. Türkiye seçimlerde 3 yıMan beri neye sahip değilse onu anyor" diye konuştu. Huzur olnıayınca kalkmmanın da olmayacağını dile getiren Yılmaz, "Sandığa gittiğimizde huzur ve hizmeti unutmamanızı istiyorum. Hangi parti bu iki şeyi verecekse ona oy verin" değerlendirmesini yaptı. Otoyol tarüşması Yılmaz, ,\nasol-D hükümeti döneminde ihalesi yapılan Karadeniz Otoyolu için kendilerinin Yüce Divan'a gönderilmek ıstendiğini savunarak, otoyolu Sinop"a, oradan da Zonguldak'a kadar uzatacaklannı söyledi. Yılmaz, şöyle dedi: "Bizi ikridar yaparsanız basladıgımız hizmetlere devam edeceğiz. Stnop Limanı'nı ihale edeceğiz. Sinop hapishanesi Sinop'a yakışmıyordu. onu boşalttık. Oravı kültür ve kongre merkezi vapacağız. Süıop'un bir bakanı olmasını istiyorsanız, Sinop'un bir de başbakanı olsun istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Sizden hakknnızı istiyorum." Yılmaz, konuşmasının ardından gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Yılmaz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu'nun 312. madde ve seçimin ertelenmesi ile ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine. "Genelkurmay Başkanı kendi başında olduğu kurumun görüşlerini dile getirmiştir. Burada dile getirilen görüşlerie bizim daha önce açıkladığumz goriişler tam bir uyum içindedir. Biz de seçimkrin ertelenmesinin Türkiye'de bir kaosa yol açacağını belirtmişrik" değerlendirmesini dile getirdi. Yılmaz, Genelkurmay Başkam'nın açıklamasının ardından kendi uyanlannın daha ciddiye alınmasına inandığını belırterek. "Umuyorum Türkiye böyle bir durumla karşı karşıya bıralalmaz" dedi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Kürt Şerif'ten Apo'ya Abdullah Ocalan. Imralı Cezaevi'nde avukatlan aracılığıyla yaptığı açıklamada ne diyor: "Kavgam, güçlü bir demokrasi ve banş kavgası- dır..." Bu açıklamayı okuyunca Kurtuluş Savaşı'yla ilgili kimi Ingiliz Kraliyet Belgeleri'ni anımsadım... Belgeler günümüze ışık tutuyor... Amiral Sir F. De Robeck, 26 Mart 1920'de Lord Curzon'a yazdığı raporda (Ingiliz Belgelerinde Tür- kiye, Erol Uluben Çağdaş Yayınları) şöyle diyor: "Kürdistan. Türkiye 'den tamamen aynlıp özerk ol- malıdır. Ermenilerle Kürtlerin çabalannı bağdaştıra- biliriz. Istanbul'daki Kürt Kulübü Başkanı Said Ab- dülkadir ve Paris 'tekiKürt delegesi Şerif Paşa em- rimizdedir..." Şimdi bir soru: Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun Ermeni ve Kürtlere bırakılması için yoğun çaba harcayan Sevr Antlaşması'nı Kürtler adına imzalayan kişi Şerif Paşa değil miydi? 1920 yılında Şerif Paşa, Ingilizlerin emrindeydi; Kürtler salt Ingilizler değıl, Fransızlar, Almanlar ve Italyaniar tarafından da Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kullanılryorlardı... Abdullah Ocalan'ın "banş ve demokrasi" istedi- ğine nasıl inanırsınız? Otuz bin insanımızın kanı, güneydoğu insanının yüreğinde taşıdığı acı, gencecık insanlann kandı- nlarak dağlara çıkanlıp "bağımsız Kürt devleti kuru- lacağına" inandınlması kimlerin sayesinde oldu? Bakın, Lozan ArrÜaşması görüşmeteri sırasında, 'Kürt devleti'nin en yılmaz savunucusu Ingiliz Dele- gasyonu Başkanı Lord Curzon da (Lozan Banş Kon- feransı tutanaklan ve belgeleri) Kürt ajanlanyla Ingi- liz Binbaşı Noel'in görüştüğünü söylüyordu... Curzon ne diyordu: "Kürtler, Ingiliz mandası olmak istiyoriar..." • • • Abdullah Ocalan'ın açıklamasını okurken, Uğur Mumcu'nun 20 Ağustos 1987'de yazdığı yazı, te- rör örgütü PKK'nin başının ne denli "demokrasi ve banş" yanlısı olduğunu ortaya koyuyordu... Mumcu on iki yıl önce şöyle diyordu: "Terörün bir mantığı var. Bu mantığı gereği gibi kavrayıp değeriendirmeden önlem alrnak, devleti yeni yanılgılara sürüklüyor. Gözle görünen yanılgı- lardan biri, devlet adına 'Eşkryanın kökü kazındı' diye basmakalıp açıklamalar yapmak... PKK, bu açıklamalan silahlı propaganda aracı sayıp, bu açık- lamalan izleyen üç-beş saat içinde güç gösterisin- de bulunmak için bu alçakça cinayetlere girişiyor. Bir başka yanılgı da PKK'nin yalnızca yurtdışında örgütlendiğı izlenimini yaratacak açıklamalar yap- maktır. PKK, hem yurtiçinde hem de yurtdışında örgütleniyor. Hem sınırötesinde örgütleniyor, hem de yöre halkı içinde! Terörün mantığından çıkan bir başka sonuç da PKK'nin bundan sonra büyük kentlerde ve yurt- dışındaki temsilciliklere yönelik eylemleregirişme olasılığıdır. ASALA'nın izlediği taktiklerin şimdi de PKK tarafından izlenmesi şaşırtıcı olmamalıdır." Batı, önce Ermeni terör örgütü ASALA'ya arka çı- kıyordu, ardından PKK'ye... Kürt sorunu hep ABD, Ingittere, Almanya, Fran- sa, kalya gibi devletlerle kurcalanmadı mı? Bakın yıllar önce Kürt lideri Molla Mustafa Bar- zani, CIA tarafından desteklendı, koruma altma alın- dı; Kuzey Irak'ta kurulması düşünülen "kukla Kürt devlef'nin tohumlan o zaman atıldı... 1987 yılıydı ve eski CIA istasyon şefı Paul Henze, Dryarbakır, Van, Hakkâri, Bitlıs, Mardin yöresıni mesken tutmuştu... Henze, o tarihte PKK teröristlerine arka çıkıyor, onlar için Cenevre Antlaşması'nın uygulanmasını istemiyor muydu? • • • Abdullah öcalan "banş ve demokrasi" istiyor; MED TV ise Istanbul, Ankara ve Izmir'i hedef gös-l teriyor "Kan akıtın!.." Batılı ülkeler çok iyi izlryor ve biliyoriar ki PKK si- lahlı bir terör örgütüdür... PKK, 1984'ten itibaren Almanya, Belçika, Fransa, Ingiltere, Hollanda, Yunanistan gibi ülkelende örgüt- lendi; 1990 sonrası Rusya'ya girdi; oralarda kamp- lar kurup eğıtım çalışmalan yaptı... PKK ile KOMKAR (Federal Almanya Kürdistan Iş- çı Dernekleri) ve TKSP (Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi) Avrupa'nın kentlerinde hesaplaştı, 3 Mayıs 1987'de Ramazan Adıgüzel'in PKK tarafından öl- dürülmesiyle çatışmalar daha da ivme kazandı... Türkiye 1987'lerde yanılgı içindeydi; siyasal er- kin "Biravuçeşkıya", "Eşkıyanın kökü kazındı" açık- lamalanna, alçakça cinayetler işleyerek, silahlı pro- paganda aracını kullanarak yanrt verdi... PKK bir köylü hareketidir: şu anda güneydoğu- da eylem yapacak gücü gıderek azalmaya başlamış- tır... Şimdi hedef büyük kentlerimizdir; zaten bu ey-, lem türü 1987'de başlatılmıştır... PKK, Hizbullah, İBDA-C, TİKKO... Dört örgüt bir aradadır... Ne diyordu diye, Amiral Sir F. De Robeck'in rapo-, runa bir kez daha göz atıyorum: "Kürdistan Türkiye'den aynlıp tamamen özerk ol- malıdır..." Oyunun kuralı 1920'de böyleydi, şimdi de!.. hikmet.cetinkaya a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 I t l K T < f T I İ * T I , (AĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI KK 5C0 TL KUBİLAY OIAYI VE TARIKAT »o 300 n. SANCILI YILLAR KUJATILMIJ SOKAKLAR 4 ŞASI KUZUPOSTUNDAKURT 2 BASI ZAMBAK SANA DA BULAŞTI KAN 2 BASI • 1COKOTL DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI i2xooo "a A$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI 1 -3CM0TL SERİAT PAZARI I tOOCOOTL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 5OO0OOTL TÜRKİYE'NİN JEYTAN ÜÇ6ENİ Cumhunyet Kıtap Kblubü Çağ Pazarıama A.Ş Turkocağı Cad No39/41(34334)Cağaloğlu-lstanbulTel 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog