Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MART 1999 CUMARTESİ HABERLER DÜNYADA BUGUN ALt StRMEN ARı TÜPk, BİP Yunanlı Ediyop Şevketlulan, 1 Bir Türk dünyaya bedel dersiniz. Siz öyle bilin! Rakamlann gösterdiği gerçek hiç de öyle değil. Onlara bakınca ne görüyoruz? Onlara bakınca şunu görüyoruz. Altı Türk bir Yu- nanlıya, 35 Türk bir Amerikalıya bedel. "Öyle şey olur mu?" demeyin. Oluyor. Rakamlar soğuk gerçeği ortaya koyuyor. Bu gerçeği yazdım diye, bir zamanlar beğenme- diği herkese anemi teşhisi koyan, şimdi, asude bir deniz kentinde, onun bunun fotoğrafından aşırdı- ğı çizgileri boyayan, sabık ve toplumsal yaşamı- mızda bıraktığı etkilere bakılırsa, tarih önünde ay- nı zamanda sabıkalı bir devlet başkanı gibi, bana "kansız" demeye kalkmayın. Ne kansızım, ne Amerikanofilim, ne de Hellen muhibi. Sakın kalkıp da bana, "Bir Türk'ün dünyaya be- del olduğunu Atatürk söylemiş" demeyin. O, bir ulusun oluşumu sırasında güven duygusu aşıla- maya çalışıyordu. Ama bu, aynalar karşısında tek başına şışinenlerin kof gururundan çok farklı bir güven duygusuydu. O, aynı zamanda, çağdaş uy- garlığı hedef gösteriyor, oraya varılması gerektiği- ni söylüyor, yöntemleri de gösteriyordu. Hem size ne, Atatürk'ün ne dediğınden, siz okul- ları tarikat yuvası haline getirdiniz. Tevhid-i tedrisatı, kemali afiyetle yiyip bitirdiniz. Tarikat-siyaset-ticaret üçgenini çiziktirdiniz. Işinize gelince, Said-i Nursi, işinize gelince Ata- türk dediniz. Ve sonunda altı Türk'ü bir Yunanlıya eşit hale ge- tirdiniz. Yunan deyince atıp tutarsınız, sağlıklı toplum deyince yan çizip kaçarsınız. Habaset yapar, hamaset ile allar pullarsınız. Attınız mı, iyi atarsınız. Bir koltuk için ne varsa satarsınız. Önce bir karar alır, sonra vazgeçip üstüne ya- tarsınız. Kanımca oy alır, yalan dolan satarsınız. "Diyarbakır'a Tıp Fakültesi açtık" diye fıyaka ya- parsınız. Sağlığınız bozulunca gidip ya yurtdışında ya da yabancı adlı bir hastaneye yatarsınız. Hayır dendi mi kaşlarınızı çatarsınız. Karşı duranı hapse tıkarsınız. "Yanılmışım, gerçeği gördüm" diyeni başınıza taç yaparsınız. Şevketlular, Haşmetlular, Kalkıp size desek ki, bütçeden sağlığa aynlan pay bizde yüzde 3, Yunanistan'da yüzde 7, Alman- ya'da yüzde 17, ABD'de yüzde 19, hiç mi hiç al- dırmazsınız. Desek ki, bir Türk vatandaşı için ya- pılan sağlık harcaması 108 dolar, bir Yunanlı için 693, bir Amerikalı için 3780 dolar, hiç mi hiç aldır- mazsınız. (Arna size gerçeği gösterip, altı Türk bir Yunan- ItyS tJeâel deyince, kanınıza dokunur kızarsınız. Sonra da tıp haftasını kutlar, nutuklar atarsınız. 'Sizi gidi devletlular sizi!.. . . _. v. Seçim güvenliği Sandık sahteciliğine karşı önlem önerisi • Geçen seçimlerde yapılan sandık sahtekârlıklannın önlenmesi için sandık kurullanndaki görevlilerin sıkı biçimde denetlenmesi, birleşik oy pusulalan, sonuç tutanak, çizelge ve cetvellerinin seçim öncesi mühürlenip imzalanmasuıa izin verilmemesi istendi. CELALYILMAZ İZMİR - 1994 yerel yönetim seçimlerindeki olumsuzluklann yaşan- maması, bınlerce oyun çöplüklerde bulunma- ması için sandık başla- nnda önlem alınması is- tendi. Sandık kurullann- da görev alacak persone- lin eğitim çahşmalanna da katılan İzmir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Sezen, geçen seçimlerde oy sayım ve dökümünde bazı sandık kuruiu üyele- rinin sahtekârlık yaptığı- nı söyledı. Sandıklann güvenliği 18 Nisan seçimlerinde önemli bir gündem ola- rak ortaya çıktı. Bu ko- nuda çeşitli eğitim çalış- malan da yapıhyor. Bu çerçevede eğitim çalışmalannı sürdüren İzmir Eczacı Odası Baş- kanı Sezen, tzmir'de ge- çen yerel yönetim seçim- lerine gölge dûşüren, so- nuçlannı da tartışmalı hale dönüştüren olayı ay- dınlattığını belirterek şunlan söyledi: "Sandık kurullannda- ki üyelerin oy sayım-dö- kiim işlemleri sonunda imzalayıp mühüriemesi gereken tüm belgeler, se- çimler başlamadan ye- dekleriy le birlikte hazır- lanmış. Seçim sonrası iş- lemler tamamlandığında ideolojik birükteliği olan bazı sandık üveleri diğer- lerini, Geç oldu, yorgun- sunuz, gidin yatın; biz sonuçlan ilçe seçim ku- ruluna teslim ederiz' gibi insani bir tavırla ekarte etmiş. Daha sonra u ygun mekânlara taşınan oy torbalan burada yeniden açılmış. Boş bekleyen bin- lerce yedek oypusulası bu kişilerce yeniden işaretle- nerek kullanılan geçeıii o> laria değiştirilmiş. De- ğişen sonuçlar da yine al- tı imzalı boş tutanaklara geçirilerek seçim kurulla- nna teslim edilmiş. İşte 1994 yerel yönetimlerin- de yasanan olumsuzluk- lar. bu sahtekâıiıklar so- nucu meydana gelmiştir. Çöplüklerde bulunan binlerce geçeıii ov da bu çirkin oyunun ürûnüdür. Sandıkta seçimi kazanan adaylar, seçim sonrası tezgâhların kurbanlan olmuşlardır.*" Mustafa Sezen, Yük- sek Seçim ICuruîu'nun sandık kurulu üyelerinin çalışmalannı, usul ve esaslannı belirleyen yö- nergede bu sahtekârlığa olanak tanımayacak dü- zenlemeyi mutlaka yap- ması gerektiğine dikkat çekerek, aksi halde 1994'te yaşananlann tek- rarlanacağını belirtti. Da- ha önceki seçimlerde her sandıgın 350-400 seçme- ne göre düzenlendiğini, sandık kurullannın da buna göre oluşturuldu- ğunu anımsatan Sezen, 18 Nisan seçimlerinde ise sandık ve kurullann 200 seçmene göre düzen- lendiğini vurguladı ve şunlan söyledi: "Bu doğrultuda san- dık sayısı da yüzde 90 ora- nında artmıs oluyor. Ör- neğin. seçmenler Karşı- yaka'da 1500, Konak'ta ise 3 bin sandıkta oy kul- lanacak. Yerel vegenel se- çimler birlikte yapılacagı için de her seçmen ayn ayn 5 sandıkta oy kulla- nacak. Asıl sorun da geç- mişte olduğu gibi yerel se- çimlerde yaşanacak.* 1 21 Mart'taki resmi Nevruz kutlamalannın dışında hiçbir gösteriye izin verilmeyecek Nevrıız gerghüiğine önleıiiHaber Merkezi - 21 Mart Nevruz Bay- ramı nedeniyle tûm yurtta geniş güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer resmi kutla- malar dışında hiçbir gösteriye izin ver- meyeceklenni açıklarken yapılacak her- hangi bir gösterinin 'korsan gösteri' sayı- lacağı ve müdahale edileceği belirtildi. tstanbul Valıliğı, Abdullah Öcalan'ın ya- kalanmasının ardından terör örgûtünûn Nevruz Bayramı'nı "gövdegösterisinedö- nüştürme" olasılığına karşı kentteki tüm etkinlikleri yasakladı. Yasadışı gösteri ve saldınlara karşı İstanbul Emniyet Müdür- lüğü'nde izinler kaldınlırken tstanbui II Jandarma Alay Komutanlığı' ndan da yar- dım istendi. lnsan Haklan Derneği (İHD) de "Nevruz'un kana bulanmaması" çağ- nsı yaptı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türki- ye'ye getirilmesinden sonra terör eylem- lerinin artması sonucu Ne\Tuz Bayramı kutlamalan nedeniyle yoğun güvenlik ön- lemleri alınmaya başlandı. Nevruz günü Anavatan Partisı Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın kutlamalara katılmak üzere Si- ırt'e gideceği belirtildi. Siirt'te, Yılmaz'ın gelişi öncesi sıkı güvenlik önlemi alındı. Nevruz Bayramı nedeniyle İstanbul Em- niyet Müdürlüğü'nün bünyesindeki tüm birimler için izinler kaldınlırken İstanbul II Jandarma Alay Komutanlıği'na bağlı askeri birliklerden de yardım istendi. is- tanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Vali Erol Çakır başkanlığında bir knz masası oluş- turulacağını bildiren yetkililer, yasadışı gösterilerin kritik noktalarda konuşlandı- nlan kameralar ve havadan polis helikop- teriyle izleneceğini kaydettiler. Kutlama yeri için kendilerine şu ana kadar herhan- gi bir başvurunun ulaşmadığuıı belırten emniyet yetkilileri. izin için başvurulma- sı halinde de valiliğin gösteriye izin ver- meme konusunda kararlı olduğunu dile getirdiler. Kutlamalar sırasında ortaya çı- kabilecek terör eylemlerine emniyet ve jandarma kuvvetlerinin anında müdahale edeceğini bildiren yetkililer, yasadışı gös- terileri önlemek amacıyla Florya ve Etı- ler'deki polis okullan öğrencilerinden de takviye kuvvet alınacağını belirttiler. Bu arada geçen yıllardaki kutlamalar- da meydana gelen olaylann yaşanmama- sı için lstanbul'daki birçok meydanda "arama noktalarT ofuşturulacağı ifade edildi. Sangazi, Okmeydanı. Gülsuyu. Nurtepe, Yenibosna, Zeytinburnu, Gazi Mahallesi, Kâğıthane. Alibeyköy. Bakır- köy, Esenyurt, Halkah, Ikitelli, Beyazıt Meydanı, Taksim, Ümraniye ve Dudullu bölgelerinde çıkabilecek muhtemel olay- larda ise tl Jandarma Alay Komutanlı- ğı'na bağlı birlıklerin de görev yapacağı- ru duyurdular. İHD İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada ise 21 Mart'ın anlamına uy- gun bir şekilde kutlanması gerektıği be- lirtılerek "Endiseliviz, arnk kan kavbet- mek. can kaybetmek istemiwruz. Bu ne- denle bizler, banşın ilk adımı olarak kan- sız bir Nevruz istijDnız" denıldi. Oyman. ayaklı bir tarih (sol başta). Kendi arşivine ait bu tarihi fotoğrafta da Türkiye sosyalizminin efsane isimleri Aybar ve Boran ile birlikte gecirdiği 35 yılhk mücadelesi belgelenmiş. 'Ayaklı tarih' Halil Oyman, İP'nin Kayseri belediye başkan adayı Aybar'dan Boran'a 35 yıllık savaşımtstanbul Haber Servisi - Halil Oyman. lşçı Partisi'nın (tP) Kayseri Büyükşe- hir Belediye Başkan adayı. Türkiye İş- çi Partisi'ne (TtP) 1962'de kaydoldu. İlk üyelerindendi. Behice Boran'la TlP'in tstanbul ll Yönetımf nde çalı§- tı. Beşiktaş ilçe örgütünde başkanlık ve sekreterlik görevi yapft. Oyman 10 ya- •; şındayken, 1940 yılında Kayseri'den ay- * nlmıştı. 1965 seçimlerinde Kayseri'ye döndü. 35 yaşındaydı. TlP'in Kayseri ll Örgütü'nü kurdu. 1965 seçimlerinde TtP'in Kayseri liste başı milletvekili adayıydı. Oyman o günleri şöyle anla- tıyor: "O günlerde ülke barajı yoktu. MilH bakiye sistemi uygulanıyordu. Süley- man Demirel de ismet Inönü de Meh- ' met Ali Aybar da radyoiardan eşit süre ' konuşurdu. Seçim kuruHan seçhne ka-' ; bian bütün siyasi partilere kurayla, eşit afiş böiümleri ayınrdı. Aynmcıhk bu- günkü gibi resmueşmemişti. TİP bu se- çimlerde TBMM'ye 1 ? milletvekili gön- dermişti.'' Halil Oyman 1966 Senato üçte bir yenileme seçimlerinde TlP'in Kayseri seçim çahşmalannı da yönetti. 1968'de Milli Demokratik DevTİm Der- neği'nin kuruculan arasındaydı. 1975'te Türkiye Eroekçı Partisi'nin, 1990'da da TBKf 'nin kurucu üyesi ol- du. Halil Oyman 1977 1 Mayıs katli- amını yaşadı. Birçok insanın yanı ba- şında öldürülüşüne tanık oldu. Bu kat- liamı hiç unutmadı. O günden bu yana her yıl 1 Mayıs günü tek başına Tak- sim'e çıkıp, 1 Mayıs şehitlerinin anısı- na alana çiçek bırakır. Kurumsallaşmış bu eyleminde her defasında tutuklandı. 1 Mayıs günlerinde alanda artık onu tanıyan gazeteciler ve polisler Oy- man'ın yolunu beklerler. Halil O>inan 40 yıllık sosyalizm mücadelesinin hâ- lâ ilk günlefindeki kadar genç ve taze bir kişilik. O tarihi dönemeçte ilkeli ve sağlam bir tavır aldı. "Yükselen değer- lere" hiç prim vermedi. Örgütlü mü- cadeleden hiç kopmadı. İktidar olmuş sağ ve sol partileri suçlayan Uras, partisinin seçim bildirgesini açıkladı ODP 'muhalefete' talip olduANKARA(CumhuriyetBürosu)-Özgürlük ve Da- yanışma Partisi (ÖDP), seçim bildirgesini açıkladı. ÖDP Genel Başkanı UfiıkUras, ülkenin içinde bulun- duğu durumdan sağ partılerin ve sağ politıkalann sa- vunuculuğunu üstlenen merkez sol partilerin sorum- lu olduğunu belirterek "Bu partilerin yapûklan, ya- pacaklannın teminaodır. Türkiye sola mecburdur. Sa- ğın cenderesinden kurtanlmalıdır" dedi. "Oyunuzun boşa gitmesini istemiyorsanız ÖDP'ye o>' verin*' diyen Ufuk Uras. seçim bildirgesini açıkla- dığı basın toplantısında şöyle konuştu: "Ceylan derisi koltuklan bilmiyoruz. Holding bina- laruu, tarikat odalanıu. emir-komuta kademelerini bil- miyoruz. Ama ekmek ve hastane kuyruklannı. cumar- tesi günleri Galatasaray Meydanı'nı. sirenlerle çınla- yan Gazi Mahallesi'ni, grev çadırlannı, yakılan köyle- rin. evlerde yanıp sönen ışıklann \ abancısı değüiz. Bu- ralarda bo> veren öfkenin, buralarda yeşerip gelişen siyasetin sözcüsüyüz. ÖDP öfkeyi umuda çevirecek partidir. ÖDP, bu düzenin muhalefeti ohnaya taliptir." ÖDP'nin seçim bildirgesinde yer alan görüşler ve hedefler ana hatlan ile şöyle: Demokratikleşme: Türkiye 12 Eylül darbesinin ya- rattığı antıdemokratik rejime hapsolmuş durumdadır. Anayasa derhal değiştirilmelidir. Anayasada özgür- lükler esas olmalı. Anayasa ekonomık ve sosyal hak- lan da güvence altına almalıdır. Seçim Yasası, temsil- de adalet ilkesini sağlayacak şekilde demokratikleş- tirilmeli, barajlar kaldınlmalıdır. Emeğin ekonomik, sosyal ve örgütsel haklan eksiksiz tanınmahdır. Sen- dıkalar, demekler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve basınla ilgili yasalar demokratikleştinlmeli. yurttaş- lann görüşlerini açıklamalan ve örgütlenmeleri önün- deki bütün engellerortadan kaldınlmalıdır. Faili meç- hul cinayetler, kayıplar, gözaltında ölümler olağanüs- tü bir kurulca araştınlıp sorumlular cezalandınlmalı- dır. Kürt sorunu: Kürt sorununda banşcı, demokratik çözüm sağlanmalıdır. Genel af ilan edilmelidir. O- HAL'e tüm bölgede son verilmelidir. Özel tim türiin- den tüm özel sa%aş birimleri ve koruculuk dağıtılma- lıdır. Ana dilde eğitim imkânı, yazılı-sesli ve görsel yayın ımkânlan yaratıimahdır. Siyasal İslam: Siyasal lslam, özgürlükler ve demok- rasi açısından somut bir tehlikedir. Okullarda zoran- lu din dersi kaldırılmalı, din hizmetlerinin sağianma- sı inananlann kendilerine bırakılmalı, Diyanet Işleri Başkanlığı'na devletten para aktanlmamalı. Sosyal hizmeüer: Güvenli bir gelecek için herkese eşit, ücretsiz sağlık, eğitim ve sosyal güvenîik hizme- ti verilmelidir. Tüm eğitim ve öğretim kurumlannda özerk ve demokratik bir yapılanma sağlanmalı, YÖK tasfıye edilmelidir. Yargı: DGM'ler kaldınlmalıdır. Siyasi suç. düşün- ce suçu \e devlete karşı suç kavramı ortadan kaldınl- malı. bireye karşı ışlenmış suç esas olmalıdır. Ölüm cezası kaldınlmalıdır. Savcı ve yargıçlann bağımsız- lığı sağlanmalıdır. Ekonomi: Kaynaklar kâr için değil, toplumsal ya- rar için kullanılmalıdır. Özelleştirmelere derhal son verilmeli, özel çıkara karşı toplumsal fayda anlayışıy- la hareket edilmelidir. Tanm üretıcileri desteklen- melidir. Duruşmaya devam 'Kayıp silahlar Susurluk ^ Mercedesi'nde' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hospro Şirketi'nce Emniyet Genel Mü- dürlüğü'ne hibe edilen kayıp 10 adet su- ikast silahından birinin Susurluk'ta kaza yapan Mercedes'in içinde bulunduğu ke- sinleşti. Hospro Şirketi'nce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hibe edilen malzemeler arasında bulunan 10 adet Baretta marka suikast silahı ile bu silahlara ait susturu- culann kaybolmasında "gerekM gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmedik- leri ve böylece görev lerini kötüye kullan- dıklan" gerekçesiyle eski Emniyet Genel Müdürlüğü tkmal Dairesi Başkanı Nec- metön Ercan, eski lkmal Dairesi Başkan- lığı Depo Şube Müdürü Musa Teber, es- ki Dış Tedarik Şube Müdürü Mustafa Te- kin Hatipoğlu, eski Akreditif ve Gümrük Işleri Büro Amiri Nazmi Kara ve bir po- lis memurunun yargılanmasma dün de- vam edildi. Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, yargıç Okta\' Saday, Susurluk'ta içinde AbduUah Çath. DYP Şanlıurfa Milletve- kili Sedat Edip Bucak. ve Emniyet Mü- dür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ'ın da bulunduğu 06 AC 600 plakalı otomobi- lin kamyonaçarpraasıyla ilgili olarak Su- surluk Asliye Ceza Mahkernesi'ne açılan, dava dosyasının geldığini biWirdi.' Dös^ yanın incelenmesi sonucu otomobilden çıkan silahlann 7 Kasım 1996 tarihinde aynlarak İstanbul DGM'ye gönderildiği- nin anlaşıldığını belirten Saday. eski Em- niyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Da- iresi Başkanvekili Ibrahim Şahin'in de aralannda bulunduğu 10 sanık hakkında kaybolan sılahlarla ilgili olarak "görevi ihmal" suçundan Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığını anımsattı. Yargıç Saday, dava konusu kaybolan Baretta marka silahlardan birisinin 06 AC 600 plakalı Mercedes marka aracın için- de bulunduğu ve araçta bulunan silahla- nn da İstanbul DGM'ye göndenldiğinin anlaşıldığını bildirdi. Yargıç. DGM'ye bir yazı yazılarak 22 kalibrelik Baretta mar- ka silahla ilgili belgelerin istenmesine, yanıt geldikten sonra Bucak'ın tanık ola- rak dinlenibnesi isteminin düşünülmesi- ne karar verdı. Hazine Avukatı Sema ÖzgüL iki dava dosyasının birleştirilmesinı ve Susurluk kazasmda otomobilde bulunan silahlann kıme ait olduğu konusunda Sedat Bu- cak'ın tanık olarak dinlenmesinı istedi. Sanık avukatlan, delillerin toplandığını, ıki dosyanın birleştirilmesı durumunda davanın uzayacağmı, bu nedenle istemın reddine karar verilmesıni isteyerek, esas hakkındaki savunmalannı hazırlamak için süre aldılar. Cumhunyet Savcısı Arif Ökemen de, otomobilde bulunan ve İstanbul DGM'ye gönderilen silahlann belge ve ekspertiz raporlannın getirihnesini istedi. TBMM'nin 5 çalışanı görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor Eski bürokratlar da yargılanacak Dezenformasyona panzehir • Danıştay, TBMM Genel Kurul Salonu'nun yenilenmesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, aralannda eski TBMM Genel Sekreteri Necdet Basa'nın da bulunduğu 5 bürokratın çeşitli suçlardan, TCY'nin "görevi ihmal" ve "görevi kötüye kullanma" fiillerine göre yargılanmasma karar verdi. ANKARA (AA) - Danıştay 2. Da- iresi, TBMM Genel Kurul Salo- nu'nun yenilenmesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle aralannda es- ki TBMM Genel Sekreteri Necdet Basa'nın da bulunduğu 5 bürokratın çeşitli suçlardan. Türk Ceza Yasa- sı'nın "görevi üunaT ve "görevi kö- tüye kullanma" fiillerine göre yargı- lanmasma karar verdi. TBMM Memurin Muhakemah Ko- misyonu'nun, TBMM Genel Kurul Salonu'nun yenilenmesinde usulsüz- lük yapıldığı gerekçesiyle, eski TB- MM Genel Sekreteri Necdet Basa, es- ki Genel Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü, eski Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısıru, eski Işletme ve Ya- pım Müdürü Erdal Yüksel ve halen Işletme ve Yapım Müdür Yardımcılı- ğı yapan Ahmet Korkmaz hakkında Eski TBMM Genel Sekreteri Basagö- çeşitli suçlardan verdıği karara sanık- revini kötüye kullanmakla suçlanı\or. lann itiraz etmesi üzerine dosya Da- nıştay'a geldi. Danıştay 2. Dairesi de bürokratlann, "görevi Uımal" ve "gö- revi kötüye kullanma" suçlanndan yargılanmalanna karar verdi. Danış- tay 2. Dairesi'nin sanıklar hakkında verdiği •'yargılanmalılar" karan kesin olduğu için Ankara Cumhuriyet Baş- savcılığı'nda iddıaname yerine geçe- cek. Sanıklar, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar. "Görevi ihmal" fiilini düzenleyen TCY'nin 230'uncu maddesi 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasını öngörü- yor. TCY'nin 240'ıncı maddesindeki "görevi kötüyekuüanmak" fiili de bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını dü- zenliyor. Her iki maddc. sanıklara, memuriyetten süreli veyatemelli yok- sun kalma cezası verilmesini de kap- sıyor. Buna göre. ilgili maddelerin ait ve üst ceza sınırlan dikkate alındığın- da. Necdet Basa 6 ayn suçtan, 4 yıl 6 aydan 14 yıla kadar; Fahri Köprülü 9 ayn suçtan, 7 yıl 6 aydan 23 yıla ka- dar; Mehmet Mısırlı 9 ayn suçtan, 6 yıldan 19 yıla kadar; Erdal Yüksel 6 ayn suçtan. 3 yıl 9 aydan 12 yıla ka- dar ve Ahmet Korkmaz da I yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yar- gılanacak. Ef)POLİTJHfl Türkiye-İsr Dış politi ıil: Stratejik eksen [ada yeni koz • Taşra demokrasisiH nden Slyastİi şeöaöık •21. yüzyılda TÜStAD • Euro ve nlusiararası para st&teti •Kosova: ümutsuzluktan doğcm. gâç • Venezüella: • Büyûk adamiara ne oldu? • Ahlak, etik ve siyasei • Devleta çökü^ü Icoçmılma2 mırl Alcrin Chenal Bülent Tanör Dominique Lecourt Eıkut Yücaoğlu Erol özkoray HugoChavez îbrahim Rugova Jacques de Larosiere Jacques Julliard Joschka Fischer Korhan Gûmüş Makyavel Nurten Özkoray Patrick Wcrjsman PaulRicoeur TurhanHgaz Wolinski 2. SAYISI ÇIKTI!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog