Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

20 MART 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kazakistan'daki batık yatınmın sorumlu bürokratlannın mal beyanlan inceleniyor Skandalda üdnci soruşturma RAMJSALMAN ANKARA - Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Ba- kanlığı, TPAO Genel Müdürlüğû'nde görev- den alınan bürokratlann mal bıldırimleriyle ilgilı yeni bir soruşturma başlattı. Bakanlığın. Kazakistan'daki Kazak Türk Munay (KTM) şırketiyle gıriştiği ve 1993-1998 arasında 270 milyon dolarlık batık yatınm olan projede 1999 yılı yatınmı ıse 13 milyon dolaradüşü- rûldü. Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Zi- ya Aktaş. projenm hatalar varsa düzelülerek devam edeceğını behrtırken, TPAO'nun ara- ma ruhsatı olan alanlarda bugünkü değerle 600 milyon dolarlık petrol bulunduğunu söy- ledı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Aktaş, "3628 sayıh Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuziuklaria Mücadeie YasasT uyannca, TPAO'nun Kazakistan projesinde- ki usuIsüzlükJer nedenıyle görevden alınan bûrokratlar hakkında ıkincı bır soruşturma başlatıldıgını doğruladı. Aktaş, mal beyanı soruşturmasınm ıdari, cezai. mali ve disıplın olmak üzere 4 konuyu kapsadığını söyledı. Aktaş. Kazakistan projesinın geleceğiyle ıl- gili şu açıklamavı yaptr "Hatalar ohnuş olabüir. Varsa o hatalan yargı bulacak. Fakat '270 milyon dolar gö- mülmüş' deniyor. Şu anda sadece mülkiyeti Bakû Ceyhan'a nisan takvimi ANKARA (Cumhnrivet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakû-Ceyhan petrol boru hatb projesiyle ilgili Azerbaycan Uluslararası Petrol Şirke- ti'nin (A1OC) sunduğu ön hazırlık dokümanlan ûze- rinde çahşıldığnn bildirdi. Azerbaycan Ulusal Petrol Şirketi SOCAR ve AlOC'nin aynnülara ilişkin dokü- manlan üzerinde nisan ayuun ilk haftastnda yeniden görüşme yapılacağı belirtilırken, nisan ayınm orta- lannda son şeklınin oluşturulması için taraflar arasın- da görüş bırlığine vanldığı kaydedildi. Enerji ve Tabıi Kaynaklar. Dışişleri, Maliye bakanlıklan veHazineMüsteşarlığı'ndanoluşanTürk tarafi ile AlOC'yi temsil eden heyet önceki gün bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığf ndan yapıian açıklamada, Bakû-Ceyhan hükümetler arası anlaşma ve geçiş ülkesi anlaşmasının yanı sıra proje- nin gerçeklestirilmesi içm sabit fiyatla anahtar teslimi ve iş bitirme garantisi gtbi belgelerin hazırlanması ko- nusunda AIOC'nin sunduğu önhazırlık raporu üzerin- de çalışma yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Buçer- çevede sistemin tanunı, projemn karakteristiği, önem- Bproje faaüyetkri, ödemepiaıu ve bunungibi ana pren- 'denildi. TPAO"\a ait olan ku\ utardaki petrolün değe- rinin yaklaşık 60 milyon \aril olduğu sö\leni- >t>r. Bunu bugünkü fHatla çarparsamz aşağı yukan 600 mihon dolariık bir petrol var, TPAO'nun elinde bulunan. arama ruhsatı olan bölgede. Üretim yapılmaksızın, hiçbir şey olmaksızın denemeler sırasında elde edi- Ven petrol 10 küsur mihon dolar. Bunlan tü- müyle Türkiye'nin bırakması söz konusu de- gil. O bakımdan proje devam edecektir." Zıya Aktaş, hatalann düzeltılmesi, ama tü- müy le projemn sona erdirilmesı ya da bölge- den çekılmenin söz konusu olmaması gerek- tığıni vurgulayarak "Çünkü TR\O, gerçek- ten uluslararası de\ sirketleıie bir tür reka- bet ediyor. Türkiye'yi orada temsil ediyor. Bence bu gerçekten olumlu sayılacak bir şey. Hatalar ohnasaydı, tabii ki çok daha iyi olur- du" diye konuştu. Alınan bilgilere göre, Kazakistan proje- sinde 1999 yılı için aynlan ödenek 13 milyon dolara düşürüldü. Aynca başlangıçta hiç per- sonel bulundurulmaması ve bu nedenle ge- reklı denetimlerin yapılmaması, geçıci gö- revlendırmelerle personelin ve siyasilenn memnun edilmeye çahşıldığı iddialanna kar- şı da personel politikasında değişiklikler ya- pılacak. KTM'nin 1998 yılı sonunda 258 olan per- sonel sayısmın 47'sinin Türk tarafına ait ol- duğu: Kazaklann da, Türklerin de personel azaltımına gıdeceğı belirtildı. Arama bölgelerine uzaklığı ve ıklım koşul- lannın uygun olmaması durumunda ulaşıl- ması zorniteliğı nedenıyle eleştinlen Alma- tı'daki genel müdürlük binasının da petrol bölgelerine yakın olan Aktöbe'ye taşınması kararlaştmldı. Kazak tarafımn da projeyle ilgili soruştur- ma açtırdığı savlandı. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Aktaş, bu konuda bilgisı olrnadığını bildirdi. Aktaş, Kazakistan pro- jesiyle ilgili raporu hazırlayan müfettişler hakkında da soruşturma açtınlmadığını, böy- le bir nıyetınin de olmadığını söyledi. Zaferin 84. yıldönümü kutlandı Çanakkale Zaferi'nin 84. yıldönümü, önceki ak- şam Istanbul'da da çeşftli etkinliklerle kııtiandı. Harbiye Askeri Müze'de gerçekkştirilen kutlama töreni'İstiklal Marşıve şehhterin arusına saygıdu- ruşuyia başladı. lstanbul Vafisi Erol Çakıf'jn da katıldığı törende tl Milli Eğitim Müdûrü Ömer Bahbey bir konuşma yapü. Konuşmaıun ardın- dan Valiliğin ve Ö Milli Eğitim Müdürlüğünün Çanakkale Zaferi'yle ilgili bir süre önce liseler arası düzenlediği şiir, resim ve kompozisyon ya- nşmasında birinci olanlara ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından tiseli gençler Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir piyes oynaddar. (Fotoğraf: UĞUR GUNYÜZ) IstanbuPda çete operasyonu Aralannda Sedat Peker'in 5 adamının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Yakalananların tehdit, yaralama ve silah kaçakçılığı suçlanna kanştıklan belirtildi tstanbulHaberServisi-lstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik dü- zenlenen seri operasyonlarda, arala- nnda ülkücü mafya babası Sedat Pe- ker'in 5 adamının da bulunduğu 42 kişi, değışık çap ve markalarda 60 adet sılahla bırlikte gözaltına alındı. Polisten edinılen bilgilere göre, Or- ganize Suçlar ve Sılah Kaçakçılık Şu- be Müdürlüğü'ne bağlı ekıpler, çete- ler ile silah kaçakçılığı yaptığı belir- lenen suç şebekelerine yönelik bir di- zi operasyon düzenledı. Kadıköy, Ümranıye, Esenler ve Avcılar'da dü- zenlenen operasyonlarda, halen Kır- şehir Cezaevı'nde tutuklu bulunan Sedat Peker'in adamı oiduğu bıldiri- len 5 kişinin de aralannda bulunduğu 42 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte, değişik çap ve markalarda 60 adet si- lah ele geçirildi. Suç örgütü üyesi ol- duklan savlanan kişilerin tehdit, adam yaralama, yaralamaya azmet- tirme gibi olaylann yanı sıra silah ka- çakçılığı suçlanna da kanştığını ifa- de eden yetkıliler, önümüzdekı gün- lerde yapılacak açıklamadan sonra gözaltındakı kışilenn tstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edile- ceğıni kaydettiler. Güvenlik güçlerinın, Peker'in li- derhğındeki organize suç örgütüne yönelik operasyonlannda, bugüne dek yüze yakın çete üyesinin gözaltı- na alındığı belirtiliyor. Fransız hettkoptergemisiİstanbuVda FransE Deniz Kuvvetieri'ne bağb hetikopter gemisi Jeanne D* Arc kendisioe eşlik eden Duguay- Trouin firkateyni ve 3 maym arama gemisi\le birlikte dnn fstanbul'a geldi. Banş döneminde uygulamalı eğitim gemisi olarak kullanılan Jeanne D'Arc gemisinin komutanı Albay Pierrick Blarion, lstanbul ziyaretiy leflgiliolarak gemkfc yaptığı basın topbnâsmda, gemide 150 stajyer subay ve askeri doktor bulundnğuni] belirtti. Albay Blarion, 6 ayhk eğitim sâresince 10 ülke gezdikkrini ifade ederek Istanbul'un stajyer subaylann dünyaya açüabilmeleri için ilginç bir kent oiduğunu sdyledL Duguay-Trouin firkateyni ve 3 mayın arama gemisini yöneten Albay Jean Luc Thelot da önümüzdeki hafta Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağh mayın savaşmda uzmanlasmış gemilerle ortak bir tatbikat yapacaklannı beürtti 10 helikopter taşı\abikn 12 bin tonluk Jeanne D'Arc, 23 Mart'a kadar saat 0930-12.06 arasında ziyarete açık olacak. (Fotoğraf: ÜĞUR GÜNYÜZ) MSB'den basın turu ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Mıllı Savunma Bakanlığı, aralannda As- ker Alma Daıresi Başkan- lığı (ASAL), Devlet Me- zarlığı ve arşiv müdüriüğü- nün bulunduğu kurumlara basın turu düzenledı. Basın tunınun açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk, amaçlannın kamu- oyunu bilgilendırme ve yö- netimde saydamlık ilkesi- nı yaşama geçirmek oidu- ğunu söyledi. MSB Genel Sekreteri Albay Mehmet Erkan, ba- kanlığın çalışmalan ve ba- sın turunun kapsamı konu- sunda gazetecilen bilgilen- dirdi. Venlen bılgiye göre bütün daire ve şubeleriyle bilgisayar bağlantısı oluş- turulan ASAL'da yapıian örnek ışlemde, teslim ol- ması durumunda şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun Amasya 15. Piyade Tuga- yı 12. Alay'da askerlik gö- revıni yerine getireceği be- lirlendi. Eski Bilecık Milletveki- lı Bahattin Şeker için de davetiye çıkanldı. Askeri okullara sızma girişimi Sınavlara girmek isteyen irtica bağlantılı 3 bin öğrenci saptandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin, temmuz ayında giriş sınavlan yapılacak as- keri okullara tankatlann öğ- renci sızdırma gırişımlerine karşı yoğun önlem aldığı bil- dirildı. Alınan bılgiye göre, Maltepe Asken Lısesi, Kule- lı Askeri Lısesi, Işıklar Aske- ri Lisesı, Deniz Lisesı, Çok Programlı Astsubay Hazırla- ma Okulu, Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu ve Deniz Astsubay Hazırlama Oku- lu'nun temmuz ayında yapı- lacak smavı için tarikatlar ta- rafindan çeşitli özel kurslar düzenlendı. Kurslara en zeki ve güyenılir öğrencijeri alap tankatlatın bazılan da i ö cai faaliverJerde bulunan dershaneİere kayıt yapüran öğrencikrin saptanmasraı önlemek için takma ad n kul- landınyor. Geçen yıl askeri liseler ve astsubay hazırlama okullan için yapıian sınavlara 3 bini aşkın sayıda tankat mensubu ögrencinın başvurduğu belir- lendi. Bu tür faaliyetlerin büyük oranda saptandığı, yasadışı yollarla askeri okullara sız- maya çalışan tankatlann bu çabalannın boşa çıkanldığı- nı kaydeden kaynaklar, ırti- canın bu taktiğinin sonuç vermemesi için gerekli çahş: malann vürütüldügüjıü.'bV,.^ ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ İleriyi Görmek Toplumsal bilimleri; kendince farklı biçimlerde tanımlayan, çok sayıda ya- zar ve düşünür vardır. Ben, toplumsal bilimi şöyletanımlıyorum: Toplumsal bi- lim, toplumdaki "değişimi" ve bunun "eğilimlerini" saptayabilmek amacıyla girişılen, her türlü çabaya verilen isim- dir. Toplumsal bilimci bu değişimi ve eği- limlerini, "sebep-sonuç" ilişkisi içinde arayacakve "zaman"ve "mekân" bo- yutunda "mukayeseler" yapacaktır. Ta- bii bu arada, belli bir "yöntem", yani "metot" içerisinde araştıracaktır. Ve el- bette "laboratuvar" olarak; sırasında, bizzat toplumun kendini kullanacaktır. Zaman içinde mukayese yaparken; belli birdönemde bellı "sebeplerin", ne gibi "sonuçlara" yol açtığını saptaya- caktır. Mekân içinde mukayese yapar- ken; başka ülkelerde ne gibi nedenle- rin, ne gibi sonuçlara yol açtığını belir- leyecektir. Eğer benzer sebeplen "oe- neHikle", benzer sonuçiara yol açıyor- sa, o zaman bu, "anlamlı" bir sapta- madır ve belli bir "eğilimi" belirier. A- ma, mutlak bir "yasa" ve "kesin" 6e- ğildir. Eğer zaman ve mekân içindeki mukayeselerde, "farklı" sonuçlarelde ediliyorsa, bu farklılığın nedenlenni açıklamak da, toplumsal bilimcinin so- rumluluğundadır. "Pek çok ülkede ben- zer sonuçlara yol açan sebepler bizde neden farklı sonuçlara yol açmaktadır" sorusunu yanıtlamak da, toplumsal bi- limcinin işidir. Ve yapacağı şey, hem se- bepleri daha aynntılı bir bıçimde ince^ lemek ve hem de toplumsal yapıdaki farklılıklan ortaya koymaktır. ••• Yukanda yazdıklanm; belki bir gaze- te fıkrası için, ağır konular ve belki sıra- dan gazete okurlan için, fazla anlamlı değil. Fakat ben, Cumhuriyet okurlan- nın bınkımıne güvendiğım için, çok ba- sitleştirerek de olsa bu konulan kale- me aldım. Zira "bilen" bir gözle bakıl- dığı zaman, toplumsal yaşamda hiçbir şeyin, "sürpriz" özelliğin! taşımadığını göstermek istiyorum. "Devlet adamı" ya da siyasal yaşam- daki "lider"; ileriyi görebilen kişidir, ya da ileriyi gören kişi olması gerekır. Fa- kat bu, her zaman böyle olmaz. Kımi za- man "kısır çıkariar", insanlann gözleri- ni örter ve ileriyi görmelerini engeller, kimi zaman "bilgisizlik", görülen ve ya- şananlann doğru bir biçimde yorum- lanmasına engel oluşturur. Ancak her ne olursa olsun, bir an gelir; toplum, "Devlet adamlan kalmadı" diye şikâ- yete başlar. ^imj zaman da; bir çocuğun bile gö- rebileceğj "gelişmeler", o gelışmeleri görrnekle görevli insanlar tarafından görülmez ya da görülemez. Bunun ne- deni de, herhalde bizim siyasetçilerimi- zin, "BizeAllahyardım eder" gibısinden düşünceleri olmasıdır... Bugün, Türkiye'nin doştunun vedüş- manının gözü ImraJı'da. Öcalan'ın yar- gılanması, heyecanla bekleniyor. Tek tük dostumuz, "Aman, bir hata yapıl- masın" beklentisi içinde. Bol sayıdaki düşmanlanmız ise, "Nasılsa bir hata ya- pariar", umudunu büyütüyor. Son de- rece rahat yürütmemiz gereken bir sü- reci, dar görüşlü siyasetçilerimiz ve her şeyi kendine yontma alışkanlığındaki "faşolanmız" sayesınde, zora sokuyo- ruz. Öcalan'ı savunmak için vekâlet al- mak isteyen avukatlara, Mudanya'da nasıl saldınldığını bütün dünya televiz- yonlan defalarca göstenmiş. Hollan- da'dan telefon eden bir arkadaşım, "Yahu bu adamlar deli mi" sorusunu sordu. "Bu hareketlerinin ne gibi birya- ran olacağını düşünüyoriar?" Elbette, bu sorunun yanıtını vermek benim ışım değil. Ama bence o saldır- ganlardan çok, o saldırganlara müsa- maha edenleri ve saldırganlan özendi- renleri sorgulamak gerek. Nasıl böyle- sine dar görüşlü olunabiliyor, gerçekten anlayamıyorum. Emir kumanda zinciri içindeki asken bir hâkimin yer aldığı bir mahkemeyi, "doğal yargı" saymayan dünya hukuk yetkililerınin gözlerinin içine baka baka; butürbıryargılamayı, "bizim mevzuatı- mızböyle" gerekçesiyle yurütmenin, ne tür "maliyetlen" olacağını kestireme- mek, ciddi bir ";7eny/gömie"zaafından başka bir şey midir? 12 Eylül sonrasında, siyaseöe ilgili ya- salan yapanlar ve yaptıranlar, "gönülle- rinden geçeni" yaşama taşıyabilmek arzusunun dışında, biraz da dış dünya- ya ve yakın tarihe bakmayı akıl edebil- seydiler bu tür bir yasal düzenlemeyle, "istıkrariı" birdüzen oluşturamayacak- lannı görebilirlerdi. O insanlann gönlün- de yatan Iki buçukpartili birsistem "in, böyle baraj ve zoriamalarla gerçekleşe- meyeceğıni söyleyenler herhalde ol- muş. ama laflannı dinletememişlerdir. YÖK gibi, merkezı bir organ oluştu- rarak ve üniversitelerin her türlü idari özerkliğini kaldırarak ve birtakım insan- lara, yaşamlannda hayal bile edemeye- cekleri unvanlan vererek, Türk üniver- srter yaşamının sorunlannın çözüleme- yeceği açıktır. Ama "kimıleri" bunu da umut edebildiler... Dert çok. Bu konularda sayısız örnek verilebilir, ama yerim yok. "İleriyi gör- mek"; aslında zor bir şey ya da "mari- fet" dişğit. İş ki niyet olsun. , U |r ; j/ Kimilerinin buna njyeti yok. Bir tuşla, görüşmelerin ağırlığından kurtulun KT 1500, sizi yormayan bir telefon. Çünkü ahizeye, kabloya bagımlı olmadan, tek tuşla özgürce görüşmenizi saglayan Speaker Phone Sistemi'ne sahip. Elbette hepsı bu kadar degil. Yine tek tuşla ulaşabileceginiz 20 hafızalı Memory Bank, Quick Memo, tek tuşla yeniden arama, ses kesme... Bütün bu özellikleri, en uygun fiyata sunan KT 1500 ile tanışın, hayatınız kolaylaşsın. KT 1500 KT 1020 KT 1060 - M. * 3» 73 0 , 4 1 » (KK^farS. 2* »I M/CMhp U «0 » Girtı 1S7 « 2OT*t ü 453 31 «MhM C3 * Wbm 't 32 0» 17/11^fc1S1 7» 77/* ta^ 23J 5İ lO^lai lll » 4H 97 «Aİo»fc.232 21 «l«»«l t •mmtk mVae r*. m n nfrn w » 2511» M.'aaj.Mtom o «/w w » 372«so/Co*« 232 2» 91 •yı«» ı m n » 111 i | 21215 u txmm(cw*M v ;_317 iHBiatea^at»» i » M 212 7i c Itmiı m»nmıı nuao2UK«A>rSo u> os a t U v 3ts x » u fc 112 27 dvörb 33179 nro^m m : 57S3397/ta>>2İ<m^S299il/lı>d^V22S9:51^rı.5 3Ull/«>V (SSlUI7/Hh^n«aA^5]>7:w'Srfc>T(c5l220>^ - 52» 7! 1 I I Ü T 'I ' ı.li Us»2S75537tvUİ> 3737; 9 1 « ^ 259 12 7VD> F4, «4 5t « V 441 u *,t»ı V 152 X 41/ba. b . 115 U » U ı Dg|o Ht Z77 U V T « * U » V 125 29 OtVn» G^ı *< »2 i" ll/fan h B ^ 271« 12/Vbı Pnnl MI^II/C^dTı HHr ^^^ttA—ıAıııjııı <Hı II milııi] qrf^ III T 1 '1 KMMMprnlUTı^Tı î'l 'miııı 'ııınriı ı Tr r ı -• "ıj lılıi " " r ' JW> ııı 'ıVıı " 59 33yT«dftx111 35 04 «rMMIIIflTHffi^n A.Ş 2lltt!«>UnHİB)S2yA*failB222!ll4/[JHtTc 232 70 »<C*fcL222 72 ? V *= 232 7« 21W hz. 222 7! 71<fc» I b ı . 232 71 19/Kq«ta.231 72 73j*br ^' 222 70 il/tb U S> 233 3t 34>Wı««> k 231 72 39'tan*; te 33» 14 21(£q> ta 33» II DlUJtm fc 2J2 53 23.ibâ W > 222 17 71/>rtHı U » 231 2505/Sm234 1 S 5 7 U V U > 222 41 35/UM1K 231 26 W/fc Tc 22316 67flj|» KıMv 336 41 7BAAı^ 0* üc 222 47 33/1^4* ^- 232 20 2Viadfc.3JI84 71HOB0UUP «V»l-S 218 25 34/fir iMoı 4O3I4V 218 39 47 <MUM*72n/En Tart 212 « O/Kun U w : T - - r n m ı n ı r n .ıa.iı.1 r n ı ı I . T I I T r - ı i n n . « I . ] C I T ~ I O . , •:tıi'*n ıttıüımriT'ı ı D I / T ~ " — • • —. — — -———p—)-',- • T-~--.,,.. — - . . . . — ^ f — ^ . ı JC > ı wı|»*ınııı ' i 'iıı ı — f n ı n ııııi ı ı n ii.ıiıiiiı ı T r ı » ırnım n-n fi - 2 7 i342iw afct 135 71 st •IMUIHO3I2|/G«T . 4314177A» M*» nt 1212/va» Öcratfiı Tükalici Hottı f0fSf0(0(2flf1(tfî[2[0İ KLJMTEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog