Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan Erinç # Genel Yayın ICoordinatörü Hikmet Çetinkaya • Yazıişlen Müdürü Ibrahim Yıldız '• Sorumlu Müdür Fikret llkiz 9 Haber Merkezı Müdurü: Hakan Kara • Görsel Y'önetmen: Fikret Eser lstıhbarat. Cengiz Yıldırım 0 Ekonomr Özlem Yüzak#Kültur Handan Şcnkoken • Spor: Abdülkadir Yücelraan 9 Makaleler Sami Karaören • Düzeltme. Abdullah Yazıcı 9 Fotograf: Erdoğan Köseoğlu 9 Bilgı-Belge: Edib« Buğra 9 Yurt Haberlen: Mehmet Fanrç Yayın Kurulu: llhan Sel<;uk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kartböke. Hikmet Çetinkaya, Şflkran Soncr. Ergun Balcı, Ibrahim Vüdız, Orhan Bursalı, Mntafa Balba>, Hakan Kara. Ankara Temsılcısr Mustafa Balbay Atarürk Bulvan No: 125. Kat:4, Bakanlıklar-Ankarâ Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 •lzmirTemsılcisi SerdarKınk, H.ZiyaBlv 1352 S.2/3Tel 4411220, Faks:4419117 9 Adana Temsılcısr. Çetin Yiğenoğlu, InönüCd. 119 S.No.l Kat.l,Tel:363 12 11, Faks: 363 12 15 Mnessese Mudurü Üstfln Akmea C Koordmator Ahmet Korulsan • Muha- sebe BOent Yener • Idıre Hüuyin Gürer • Bılgı-lşiem. Nail lnal • Uılgj- sa>nr Sısten. Mirinet Çikr • San$ FazjktKuza MEDYA C: • Yonetım K-urulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordınatör Reha Işıtman # Genel MüdürYanhmcısr SevdaÇoban Tel. 514 07 53 - 51395 S0-5 Yanmtaın >e Basan: > enı CKİn Haher Aıansi. Bastn ve Yayıncıllk A 5 Türkocıjı Cad 39 41 ta£ak>ğlu 143Î4 l»l PK ZM, SırVccı klanbul Tel (0 212> 51205 05 (20hatl Faks-(0 212| 513 85 95 20MART1999 Imsak: 4.35 Güneş: 6.02 Öğle: 12.19 Ikindi: 15.41 Akşam: 18.22 Yatsı: 19.43 lürtzmcilepden ortak hareket • ALANYA/İZMİR(AA) - Avnıpa'nın bazı ülkelenndeki medya kuruluşlannın Türkiye aleyhtan haberlerinin son günlerde artması üzerine. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas» (ALTSO), Türk- Alman Dostluk Derneği (HÜRTÜRK) ve Alanya Ticaret lşadamları Derneği (ALTİD), tanıtım ıçin birlikte hareket etme karan aldı. Uluslararası medya kuruluşlannın terör olaylanna ilişkin haberlen, oldugundan farklı, abartıh ve asılsız olarak verdiğini dile getiren oda ve dernek yetkiHleri, bu duruma son vermek amacıyla tanıtım atağı başlatacaklannı belirttiler. CMIN Ciğerlm ödül kazamk • SAMSUN (Cumhuriyet) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı'nın bu yıl ilk kez gerçekleştrrdigi Yerel BasınÖdülleri-1998için görevli olan Seçici Kurul'un yaptığı değerlendirme sonucunda, Cemil Ciğerim'in, aynı zamanda Yayın Yönetmenliği'ni de yaptığı aylık Bizim Dergi'de yayımlanan " 19 Mayıs Üniversitesi Dosyasını Açıyoruz" başlıklı araştırması ödüle değer bulundu. Beyin tümörü oluşturduklan, bağışıklık sistemini zayıflattıklan ileri sürüldü Cep telefonu rüyayı kısalüyor • Sürekli cep telefonu ile konuşmanın, insanın kafasını zaman zaman mikrodalga fınna sokması ile eşdeğer sonuçlar doğuracağı ileri sürülüyor. Çeviri Servisi - Gitgide yaygınlaşan ve yaşamın aynlmaz birer parçası haline gelme>e başlayan cep telefonlan, uzmanlara göre beyin tümörleri oluşturuyor, bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve sinir sistemine zarar veriyorlar. Avnıpa'nın çeşitli üniversite kliniklerinde görevli uzmanlar, son araştırmalar çerçevesinde cep telefonlan ile uzun süre konuşanlarda geçici körlük ve hafıza kaybı gibi rahatsızlıklar görüldüğünü de iddia ediyorlar.Bunte dergisinde yayımlanan habere göre bir kısım uzman, insanın. saniyede 900 milyon impuls gönderen telefonlann antenleri çevresinde oluşan elektromanyetik alandan 'hastalanacak' kadar etkilenmediğinı belirtiyor. Ancak bir grup uzman da bu teze şiddetle karşı çıkıyor ve sürekli cep telefonu ile konuşmanın, insanın kafasını zaman zaman mikro dalga fınna sokması ile eşdeğer sonuçlar doğuracağını ileri sürûyor. Yapılan araştırmalann sonuçlanna göre, uyurken açık cep telefonunu başının 40 cm ötesinde bırakan bir insanın rüya görme süresi ciddi bir şekilde kısalıyor. Üzerinde incelemeler yapılan 80 deneğin yüzde 70'inin beyin dalgalan, cep telefonuyla konuştuktan sonrakı on dakika içinde değişıklikler gösteriyor. Uzmanlar beyinde meydana gelen bu değişimler sonucunda, ne gibi hastalıklar oluşabileceğini -araştırmalar henüz yeterince zamana yayılmadığı için- kesin olarak söyleyememekle birlikte, uzun vadede beyin tümörlerinin tıbben akla ilk gelen olasılık olduğunun da altını çiziyorlar. Aynca yapılan kan tahlilleri, yayılan elektromanyetik Uzmanlar tarafindan pek çokhastalığa neden oiduğu ileri sürülen cep telefonlanrun kullanımı iyke yaygınlaşti. ABD Başkanı BUlCtintonite film oyuncusu SharonStone dacep telefonundan vazgeçetneyen- lerden» dalgalann akyuvar yapılannı bozarak, bütûn hastalıklann doğal kalkanı olarak bilinen bağışıklık sistemini bozduğunu da ortaya koyuyor. Bir uyan da evde açık tutulan cep telefonlan hakkında geliyor. Uzmanlara göre evde açık tutulan telefonlar birer ara istasyon görevi üstleniyor. Evinde cep telefonunu sürekli açık tutan deneklerin yüzde 74'ünde (ilk yılın sonunda) uyku bozukluklan, saldırganlık, kan dolaşımı bozukluklan, tansiyon yükselmesı ve iştahsızlık gibi rahatsızhklar görülüyor. Avustralya'da fareler üzerinde yapılan incelemeler, cep telefonlanndan çıkan elektromanyetik dalgalara maruz bırakılan hayvanlann diğerlerine göre yüzde 50 oranında daha fazla hastalandığı görülüyor. Farelerde lenf kanseri Bu araştırmalar sonucunda farelerde yoğun olarak lenf kanserine rastlanıyor. Elektromanyetik dalgalar, farenin beyninde oluşturduklan değişim sonucunda hayvanın kansere karşı bağışıkhğını zayıflatarak, tümör oluşumuna yol açıyorlar. Uzmanlar önenıli tıp merkezlerince gerçekleştirilen bu tür araştırmalan büyük cep telefonu üreticilerinin finanse ettiğini belirtiyorlar. Araştırma sonuçlannın öncelikle bu firmalara gönderiidiği ancak firmalann özel araştiTmalar da yaptırdıklan ve cep telefonunun zararlan konusundaki farklı düşüncelenn bundan kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Marmara için deprem ııyarısıyapıldı SAMtH AZMİEZER ADANA-tstanbul'un gü- neybatısında yer alan Orta Marmara sırtında son dep- remin 1509 yılında mey- danageldiğırun tahminedil- diği, bugüne dek geçen sü- re içerisinde burada bulu- nan fay hattında yaklaşık 5 metrelik yer değiştirmenin birikmiş olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. lstanbul Teknik Üniver- sitesi Jeoloji Bölümü'nden Aykut Barka ile lstanbul Üniversitesi Jeofizik Bö- lümü'nden Süleyman Nal- bant tarafindan yürütülen araştırmada, yapılan bazı çahşmalar sonucu Marma- ra Denizi çevTesindeki ba- zı segmentlerin yanı sıra Marmara içi sırtlannda da kınlma stresinin arttığınm anlaşıldığı kaydedildi. Araştırmada şu görüşlere yer verildi: "Busırtlardan istanbuTun güne> baasın- da yer alan Orta Marma- ra sırtında en son depre- min 1509yılında meydana gddiği tahmin edümektedir. Ku/e> Anadolu Fayı'nın kuzcy kolu üzerinde yılda en az 10 milimetrelik bir hareket hm oiduğu göz(kıü- ne ahndığırtda,busunoluş- ruran doğrulru aümlı seg- ment üzerinde 1509 yıhn- dan beri yaklaşık 5 mctre- Kkbir yerdegtştirmenin bi- rikmiş oiduğu ortaya çık- maktadır. Bu sebepİeözei- likk Orta Marmara $ırb hakkında her tüıiü bilgi- nin süratle arttınlması ge- rekmektedir. 1 " TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer Bi- limleri Bölümü ile Boğa- ziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü uz- manlan Mehmet Ergin, Mustafa Aktar, Faruk Biç- men, Ahmet Yörük, Na- mık Yalçın ve Sadi KuleU tarafindan gerçekleştirilen Izmit Körfezi mikrodep- rem çalışmasında da şöy- le denildi. "Yakın tarihte kayda değer hicbir depre- min olmaması nedeniyle körfe/in sismolojiközeiÛk- ler açtandan öngöriüen mo- deflcre ne öiçüde uyum gös- terdiği bilinmemektedir. Aynca mikrodeprem akti- yitesinin çok düşük düzey- de kalması potansiyel bir riske işaret eden bir sus- kunluk dönemi somsunu oraya atmaktadır. Bölge- deki deprem riskinin öne- mi dikkate alınarak. mik- rodeprem aktivitesinin az da olsa var oiduğu gerçegi- ne bağiı olarak gözkm ça- lışmalannın derinleştiril- mesinde yarar vardrn" MESELA DEDİK ERDALATABEK Ç» eçimler günlük hayanmızı da de- i 3 ğiştiriyor. Nasıl "secim ekono- misi" varsa, "seçim takvimP varsa "seçim mönüsü" de var. Seçim ha- zırlıklan içinde değişik ycmekler de yer alıyor. Elbette bu yemeklerin yö- resel olanlan da, genel mutfaktan gelenleri de var. Bakalım, bu seçim- lerde neler önümüze gelecek? tekembeyi kübra çorbası... /şte size bir açılış çorbası. Işkem- 1 beden seçilmesi özellik taşıyor. Bu seçimde çorbası yapılan işkem- be bildiğiniz çorbalık değil, işkem- beyi kübra. Bu çorbanın hazirlanı- şında atış serbest. Isteyen istediğini çorbaya atıyor. "tşkembeyikübradan atmak" denen de bu. Herkes yedıği naneyi bu çorbaya atabilir, her çor- banın maydanozu buna konabilîr Kırmızı pul biberat, ağzın dilin yan- sın, sarmısaklı sirke koy, beş merre- den kokusu duyulsun. Ama sonuç- ta işkembe çorbasıdır, mideyi rahat- latır, sindirimi kolaylaştınr. içkinin verdiği mide bozukluğunu gıderir. Iş- kembeyi kübra çorbası bunlara de- va oiduğu gibi, enflasyonu, yüksek vergileri, dahası böbrek ağnlannı. eskimiş bronşitleri bile ıyileştirir. Si- ze iyı gelmese bile çorbacılara iyı ge- lir. Onlar attıkça rahatlarlar. sonuç- ta bir şey değişmez, ama onlar bıraz Seçim Yemekleri!.. heveslerini alırlar Siz çorbayı içti- ğiniz için, onlar da hazırladıklan için iyi bir şeyler yaptığınıza inanır, hu- zura kavuşursunuz. Yanık ciûer kebabı... Oeçimlerin gözde yemeklerinden- kJ dir. Son günlerde "Cesur Yii- rek" diye bir spesiyalite ortalığa çık- tı, ancak geçmişte bu olayı "çifte anahtar" adıyla tanıyanlar pek tat- sız tutsuz olduğunu söylüyorlar. Bu kez bir fılmden apartılma bu adın du- ruma pek uymadığını, olsa olsa "hırs- lakavTuunuşyürek n adının daha bir yakıştığını söyleyenlerhaklı görünü- yor. Mönüye "yanık ciğerkebabrnı koyanlann küskünler oiduğu da söy- lenenler arasında. Gurmeler bu özel seçim yemeğinin halkın durumuna pek uygun düştüğünü, bu nedenle listede yer almasının doğru olduğu- nu söylüyorlar. Yalancı dolma... Oeçimlerde ustalannın pek hüner- kJ li oiduğu bir yemek de budur. Atatürk e düşman olup da gene ona sığınmış görünenler, işbaşında yap- tıklannın tersini utanmadan söyleyen- ler, yüreklerindeki kini dudaklann- daki sıntmanın arkasına gizleyenler bu "yalancı dolma"yı pek güzel ya- parlar. Doğrusu servisleri de iyidir. Bir ellerini arkaya koyarak öbür el- leriyle dolmalannı tabağa koyarlar. Kimisi daha da pişkin olup seçmen- lerinin ağızlanna birer tane yalancı dolmayı elleriyle koymayı ihmal et- mez. Yalancı dolmanın ustalan ki- mi zaman rakiplerini methedip. "Onun dotanasıdaha yalana" derse de hepsinin hüneri birbirinden fark- lı oldugundan dolmaların tadı da özelliklertaşır. Kimi vatandaşlar "fl- lanca ustanuı yaiancı dolmasını ye- miştik, şimdi de falanca ustarun dol- masını tadahm" diye dolmayı ye- meden duramazlar. Karı$ık laf salatası... J7 1 ninde sonunda kanşık salata- CJ dır. Tek başına kann doyunnaz da öteki yemeklere lezzet katar. Bu- nun ustalan da hünerlerini sergiler. Kimisi naneyi bol tutar, kimisi may- danozu ince doğrar. Kimileri ısırga- notunu salataya katarken kimileri de ekşisine agırlık verir. Servisi uzun tu- tanlarmilleti laf salatasıyladoyurur. Milletdeneyapsın, "boşlafla mide dohnaz" diyemez de utangaçlığından basar salataya ekmeği, karnmı doyu- rur. Yemeğin sonu: Pişmaniye... T Tangi yemeği yerseniz yeyin, so- 11 nunda "pişmaniye" yiyeceği- niz kesindir. Pişmaniye ağzmızda tel tel dağılırken siz de "Gene ne yap- nk?. Bunlann laflanna kapddık, san- ki görmemişiz diye gene oyumuzu verdik'" dersınız, ama değışen bir şey olmaz. Gelecek seçimde de önü- nüze konacak yemekler bunlardır. Aslında hepsini tatmış, hepsine doy- muşsunuzdur. Ne ki seçimin mutfa- ğında başka bir yemek de pişme- mektedir. Yiyenlere afıyet olsun, ye- meyenlere sağlık olsun. şsız kalma korkun olmayacak! Çünkü her mahallede bi olacak. Ahmet Bey, büyük oğlunu bir meslek kursuna yazdirmak istiyor Ama kurslar ate$ pahası. Üstelik şehrin öbür ucunda. Peki Ahmet Bey ne yapacak? Her İstanbuttu gibi o da mahallesindeki Kent Evine gidecek Kent Evı, eğitim, sağlık belediye hizmetleri, spor, kültür ve sosyal danışmanlık hizmetleri veren mahallenizdeki •• mcı eviniz Sivil toplum kuruluşları, semt - mahalte sakinleri ve belediyenin ortaklığıyla oluşan çağdaş bir hizmet merkezidir. Kent Evine herkes eşit yakınlıkta olacak; herkes eşit • ızmet alacak. Çünkü tek bir lstanbul ve tek bir İstanbullu var. Varmısın? AN POLATlstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog