Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2OMART 1999 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 TURKIYE Istanbul Edme Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa AyOın Denızlı Y Y Y Y Y Y Y Y 12 10 14 11 14 10 14 14 Zonguldak Y 12 Antalya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas Y Y PB Y Y Y Y Y 15 15 18 17 12 10 13 9 Adana Y 20 Y 16 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van Y Y Y Y Y Y Y 19 11 15 9 9 6 4 Doğu Karadenız kryıla n dışında tum yurt ya- ğışlıgeçecek YağışJar yer yer etkıtı olmak uzere yağmur ve sa ğanak Doğu Anado- lu rtun kuzey ve doğu sunda karla kanşık yağmur ve kar şekkn de otacak. Hava sıcak lığı kuzey keamterde artacak dığeryerterde btraz azaiacaR Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn D K K K PB Y Y Y Y 12 9 -1 2 15 8 12 10 DIS MERKEZLER Beriın Y 8 Moskova Y 5 Budapeşte ÇB 9 Aşkabat PB 11 Madrıd PB 18 Astana PB-11 Vıyana Y 8 Taşkent PB 6 PB 13Belgrad Y 6 Bakû Sofya K 2 Bışkek Roma _2 Bışke 14 Tıflıs K -2 Y 8 Atına Y 12 Kahıre PB 27 Munıh Y 7 Zunh Y 8 Şam PB 25 Buluöu v ÇoK bulutlu Yağmurkj " M " Karh Sutu kar k Gok guruftulu GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Orgeneralın şu şu yasalann çıkanlmamasını, he- le seçımlenn saptanan gunde yapılmasını -Ecevrt'e gore halkımızın duygularına tencuman olarak- sıya- setçılere duyurması gerekıyormuş Dunku gazetelere şoyle bır goz atın, goreceksı- nız Sutunlarda, başlıklarda bayramsal bır hava esjyor, estınlıyor Bu yargıya gazete ozetlen yetennce kanıt "Bor- sa yukselıyor Kuskunler enyor " Şımdı ne olacağına veya neyın olamayacağına bakalım Bır Gensorunun gundeme alınmasına karşın hu- kumet duşurulemeyecektı Bu sonucu alabılmek ıçın TBMM'de 276 oy gerekıyordu ve goaıldu kı bu sayıyı bulma olanağı yok Ikı Seçımler ertelenemeyecektı Çunku, TBMM Başkanlık Dıvanı'na egemen olan yargıya gore, er- teleme onergesının Meclıs Genel Kurulu'na ınme- den once Anayasa Komısyonu ndan geçmesı ge- rekıyor Kuskunler, erteleme onergesının doğaıdan genel kurulda goruşulup oylanacağını savunuyor Ne kı, TBMM Başkanı Hikmet Çetn'ın soyledığıne gore başvurduğu anayasa hocaları, onergenın komıs- yondan geçmesındekı zorunluluğu yazıyla doğrulu- yor Ertelemeyle Anayasa Komısyonu bağlantısı ke- sınleşırken partısel onlemler de devreye gınyor, or- neğın ANAP, kuskunlere kanşan 6 mılletvekılını par- tıden ıhraç ederek komısyon uyelıklenne son ver- meye hazırianıyor Bu gerçeklere karşın, promosyon tırajlı basınımız, bu basına takılı TV'ler, bakınız sonucu nasıl ozetlı- yoriar "Paşa'dan sonra Baba da konuşunca seçım ga- rantı " Oysa tezgâha konulan tuzuksel ve yasal ışlemler belkj bıraz zaman alacaktı, ama FP desteklı kuskun- lenn gınşımlennı engelleyecek nıtelıkte Özguvenını yıtırmış bır Meclıs ve kendıne saygıyı yrtıren sıyasal partıler Guncel soylentılere kendını kaptıran "son tahlılbecens/nden "yoksun medya Kıvnkoğlu'nun demecınden sonra hem askerden korkmadığını kanrtlamaya hem de sıyasal savlardan vazgeçmedığıne kendı kamuoyunu ınandırmayaça- lışan FP sozculerı ıle yayın organlan koro halınde ba- ğınyor "Meclıs halleder" Bu Meclıs m\"> Guldurmeyın ınsanı 1 Ama bır başka olgu karşısında acı acı gulebılırsı- jne AbduUatrf Şener, FP Grup Bggkanvekıl^Kıvn- koğlu'nun demecınden sonra dun, "erteleme oner- gesını reddedeceklenm" açıklıyor Ya FP ıdeallen? Sepete' Bir güldürücü olay Onca kargaşa arasında bır parça neşe hakkımız değıl mı? Geçende tnlyonerlığının yanı sıra hacızseveriığe heveslenen unlu ışadamı, Baba'nın çokkk yakın dostu Cavit Çağlar'ın TBMM'de cep telefonundan hapse gırmeyı bekleyen Tayyıp Erdoğan a "Merak- lanma 312'yımutlakaçıkaracağız Dayan'" dedığı- nı herhalde anımsayacaksınız Yapılan açıklamalara gore Cavrt Çağlar, Tayyıp'e 312 derken TCK'dekı maddeyı değıl meğer Anka- ra'nın 312 olan telefon kodunu soylermış 1 Yaşadığımız şaşırtıcı ortam geçtıkten sonra Çağ- lar benzen kım bılır daha ne oykuler dınleyeceğız Bır soru bugunlerde kulıslerde konuşuluyor Bılı- yorsunuz, Cumhurbaşkanı Demırel, engın dene- yımlennı Koşk'ten asağıyı ıdare eden sıyasette kul- lanıyor Aylık dış gezılenn bınnden donerken "Seçım er- telenırse dunyanın sonu olmaz" dıye buyurmuştu Bu soz, pek çok yoruma gebe bır soz Ustelık er- teleme gınşımlennı cesaretlendıren bır soz Ne kı, Cumhurbaşkanımızın sıyasetı ve sıyaset- çılen ıdare-ı maslahat eyleyen bu soylemının gaze- telerde yayımlandığı gun, ama aynı gun, Genelkur- may Başkanımız, gazetecı kardeşımız Sedat Er- gin'ı "bır fıncan kahve ıçmeye" makamına çağırdı Demırel'ın gınşımlere goz kırptığı gun, Orgeneral Kıvnkoğlu, "Seçım ertelenemez" dedı Bır rastlantı mıt Bır karşı çıkış mı? Kım bılır 1 • •• IU Senatosu, seçimleri engelleme girişimini kınadı İstanbul Haber Servisi - Istanbul Ünıversıtesı (IU) Senatosu, ülkenın ulusal bırlık, bütunlük ve dayanış- maya gereksınımı olan bır dönemde seçımlen engel- lemeyı hedefieyen gınşım- lenn, TBMM'nın saygınlı- ğına golge düşurüp ülkeyı sıyasal ve ekonomık ıstık- rarsızlığa sürükledığını be- hrterek bu durumu kınadı tÜRektörüProf Dr Ke- mal Alemdaroğlu olağa- nüstu gundemle dun topla- nan İU Senatosu karannı senato üyelenyle bırhkte tU Merkez Kampus'takı Atatürk Anıtı önunde açık- ladı Kemal Alemdaroğ- lu'nun açıkladığı kararda şu göruşlere yer venldı "İstanbul l niversitesi Senatosu olarak. ulusal bir- fik ve bütünlüğümuze zarar vermeye vepariamenter sis- tem Ue demokrası\e olan guveni zedelemeve vonelik her tûriu girişimi şiddetle kınıyor, bu durumu ulusal bağunsıztak savaşuu yönef- miş, kazanmıs, ve Mustafa Kemal Ataturk'ün önderti- ğinde laîk, demokratik ve çağdaş Turkı>e Cumhuri- yeti'ni kurmuş TBMM'miz icin bir talihsidik olarak go- rdyoruz. Sağduyu sahibi milletvekiUerimizin, Mecfi- simizin tarihi gorevinden aJacaklan guçle, ulkenin huzur ve istikrannı hızla sağlayacaklanna olan ınan- cunızı ve beklentımızı Turk kamuoyuna duyuruyonız." YANITLAR Türkçe: 1) D 2) C 3) B, 4) A, 5) D 6) B, 7) E 8) B 9) A, 10) E, 11) B 12) E 13) D 14) C, 15) A, 16) C, 17) E, 18) A, 19) D, 20) C T»rih: 1)D 2) A, 3) A, 4) E, 5) E 6) A, 7) C, 8) B, 9) C, 10) A, 11) A. 12) B Coğrafya: 1) C, 2) E, 3) B, 4) B, 5) A, 6) D, 7) C, 8) A 9) C 10) E Sosyoloji: 1) E 2) B, 3) D, 4) C 5) A 6) B 7) A, 8) D 9) C Matematık: 1) C 2) C 3) A 4) E 5) \ 6) D 7) C 8) E 9)B 10) B 11)E 12) C 13) B, 14) D 15) A, I6JA 17) C 18) E 19) D 20) C Fızık 1)B 2) E, 3) A 4) B, 5) D 6) D 7) A, 8) E 9)D 10) C, 11)C 12) B Kimya I) C 2) C 3) A 4) A 5) B 6)D 7)C 8)D 9) A Bıvolojı 1) A 2) B 3) C 4) A 5) B 6) D 7)C 8)D, 9)B Seçiıtı kesinleştiH Baştarafı 1. Sayfada Demırel ın bu sozlen, seçımlenn ıptalı ıçınu bemvasa,beınde Anaya- sa Komısvonu'ndan geçınterek Ge- nel Kurul'a ındınlmış bır kararçıka- nlmasT zorunluluğunu ortaya koy- duğu ıçın kalan çok kısa surede ım- zacılann seçımlenn ıptalı hedefıne ulaşmalannın olanaklı görünmedığı ortaya çıktı Kuskunler ıle FP'lıler arasında dun yoğun gorûşme trafiğı yasandı lmzacılar FP'lılenn kendılenne "SH grup kunın, iptal önergesinı geünn. Bız destekleyeüm" mesajı gönder- dıklennı savundular DTP'ye grup kurduran ımzacılar, "TBMM Baş- kamekili UIııç Gûrkan'ı dûşürece- ğiz. DSP'nın sandalye sayısı 59'a ın- dı. Grup kunıp bu- başkanvekilliğuıi bız alabıhnz" dedıler İçtartışma FP'nın "seçım iptaune ret verece- ğmi" açıklamasından sonra kuskun mıllervekıllennın son derece gergın olduğu gozlendı Seçımlen ıptal önergesını "sunuşlar" arasında ge- nel kurul gündemıne getıremeyecek- lennı anlayan kuskunler TBMM Başkanlığı'na onergeyı vermelen durumunda. Genel Kurul'da bunu ış- leme koydurmak ıçın danışma kuru- lu karan gerektığı ıçın "acfl" olarak grupkurmaplanı yaptılar Grupkur- duklan takdırde, danışma kumlunda temsıl edılecek olan kuskunler bu- rada uzlaşma sağlanamasa bıle "grupönerisi'' olarak konuyu gunde- me getırebılmeyı hedefledıler Bu çerçevede DYP, ANAP, FP ve bağımsızlardan bır grup kuskun mıl- letvekılı, DTP'ye geçecek ısımlen belırlemek ıçın Genel Kurul'un ka- panmasından sonra DYP Mardın Mılletvekılı MahmutDuyan'ın oda- sındabırarayageldıler Kuskûnlenn önderlığını yapan İlhan Kesici'nın yanı sıra ANAP'lı TBMM Başkan- vekılı Hasan Korkmazcan bağım- sızlardan Yahm Erez, Hasan Kara- ka>a, Refakktn Şahin, Osman ÇikaL Kubilay Uygun. Turan Annç DYP'den Fevzi Ancı, Ömer Bilgın, Yusuf Bacanlı. Mustafa Dedeoğlu, Cenul Erhan nın da aralannda bu- lunduğu çok sayıda kuskun mılletve- kılının katıldığı toplantıda, DTP'ye geçecek ısımler konusunda tartışma çıktı Edınılen bılgıye gore Kesıcı, DTP Genel Başkanı Hûsamerön Cindonık'la görûştûğunu v e ısteyen mılletvekıllennı partıye bekledığı mesajını kuskunlere ılettı Ancakba- zı mıllervekıllen "Eger geçflecekse hep birhkte DTP'\e katılalım. n«kn aramızdan sadece bınlen seçılsın" dıye ıtıraz ettı Bazı kuskunler ıse kondorda "Ben Kubıiay'a dönmek istemiyorunı'' dıye bağırarak toplan- tıyı terk ettı Bu arada TBMM'ye gelen Cmdo- ruk'la Hasan Korkmazcan ve FP'lı Metin Berli bır sûre görûştü Kork- mazcan daha sonra Duyan'ın odası- na gıderek katılacak mılletvekıllen konusunda bılgıaldı Son derece ger- gın bır ortamda yapılan toplantıdan sonra DTP'nın 11 olan mılletvekılı sayısmı 20'ye tamamlamak uzere bazı ısımler seçıldı Akşam saat 20 30'da TBMM Başkanlığı na ıstı- falar ve DTP'ye katılım formlan ıle- tıldı DTP'nın grup kurmasını ANAP'tan HalU Cin, Ahmet Alkan, Cemjü Kulahh, DYP'den Fevzi An- cı, Hayri Doğan, Ahmet Bilgiç, ba- ğımsızlardan da Zerrin Venıcefi. Mu- zafler Ankan ve Fendun Pehlrvan bu partıye geçerek sağladılar Kutan kesin konuştu Gensoru ve TCY'nm 312 mad- desıyle ılgılı gınşımlennden sonuç almalan zora gınnce FP yonetımı küskünlerden uzaklaştı Kapatılan Erbakan'ın yönlendır- mesıyle FP ıçınden bazı mılletvekıl- len bu aşamada seçımlenn ıptalıyle ılgılı gınşıme destek venlmesı ge- rektığını savunurken FP yönetımm- den dun ılk kez seçımlenn ıptalıne karşı olduklan yonunde net bır açık- lama geldı FP Genel Başkanı Recaı Kutan TBMM'de gazetecılenn so- rulan ûzenne seçımlenn ertelenme1 sıne ılışkın onergenın gundeme gel- mesı durumunda ret oyu kullanacak- lannı söyledı Bunun bır partı kara- n olduğunu kaydeden Kutan, mıllet- vekıllennın genel egıhmının buyön- de olduğunu ancak grup karan al- mayı duşunmedıklennı söyledı Ku- tan, bır soru uzenne bu tavn almala- nnda Orgeneral Kıvnkoğlu'nun açıklamasının etkısı olmadığım sa- vundu ANAP Bursa Mılletvekılı tlhan Kesıcı ıse "tptalönergesivereceknıi- siniz" sorusuna "Evet, arkadaşbuın istefi o yönde" yanıtını verdı Kesı- cı FP yönetıcılennın açıklamalan anımsatıldığinda "tutunüaruun de- ğışebüeceğı'" beklentısmı dıle getır- dı Abdüllatıf Şener de bundan sonra ızleyeceklen ta\ ır konusunda şöyle dedı "TBMM cahşüğı sûrece 311 madde Ue dgüı çabamızı sürdürece- ğiz, Önümuzde bır seçım \ar. Biz bu konulan gundeme getirerek tophım- dakı duvarulıgı tazeledik. Çifte stan- dart sahıp otanlan, sahte demokrat- lan da kamuovuna bir kez daha tt- nıtük. \macuiuza ulaşük." lmzacılar arasında yer alan FP'Iı- lerden Nedim tld ıse "Bu açıklanu- lar bizı bağiamaz. Sonuç alıncava ka- dar devam edeceğiz" açıklamasım yaptı Ocalan'ın ilk duruşması gıyabında I Baştarafı 1. Sayfada ğında dün toplantı yapan 2 No'lu DGM'nın Baş- kanı Turgut Okyay ıle uyeler, knz merkezının ge- rekçelennı değerlendırerek duruşma ıçın bır ay daha sûre venlmesıne karar verdıler Öcalan'ın24 Mart Çarşamba gûnku duruşmasının samğın gı- yabında Ankara'da yapılmasmda goruşbırlığıne varan heyet, lmralı dakı asıl duruşma ıçın bır ay sonraya erteleme yapılmasmda karar kıldı öcalan yakalandıktan sonra ılk duruşması 24 „ Şubat günü yapılmış ve dava 24 Mart'a ertelen- mıştı Heyetın karannda bır değışüdık olmaması halınde gelecek duruşma da 24 Nısan'da yapıla- cak ve böylesıne tanhı bır davada "24" rakamı zı- hınlerde ız bırakmış olacak Başbakanlık Knz Merkezı, geçen gunlerde mahkemeye yazı yaza- rak lmralı'da duruşma salonundakı teknık hazır- lıklann henüz tamamlanmadığını bıldırmıştı Başsav cı Volkan'ın başkanlığında bır araya ge- len heyet davava müdahıl olarak katılacak şehıt aılelen ıle taraf avukatlannın durumunu da tartış- tı Bu konuda henüz net bır karara vanlamazken, heyettekı çoğunlugun şehıt aılelennın >argılama sırasında duygusal bırtepkıde bulunabıleceklen- nı göz onune alarak, salona alınmayıp duruşmayı smevızyonla başka bır salondan ızlemelennı ıste- dıklen oğrenıldı Aynca çoğunlugun goruşü doğ- rultusunda, avukat sayısına da bır smırlama getı- nlecek Salona her ıkı tarafı temsılen çok az sayı- da avukatın alınmasına ızın venlecek Mudahıl olmak ıçuı mahkemeye başvuran şe- hıt aılelen ve avukat sayısmın her geçen gûn art- tığı, bu konuda Başbakanlık Knz Merkezı'ne de yoğun başvurulann olduğu bıldınldı Geçen haf- ta ıçınde bır grup şehıt aılesının de avukatlan eş- lığınde DGM'ye gelerek savcı TalatŞalk'la gorüş- mek ıçın randevu ıstedıklen belırtıldı Alınan bılgıye göre, DGM Başsavcısı Volkan, Öcalan'la ılgılı yargılamanın Ankara'da yapılaca- ğının bellı olrnasından sonra hemen hemen her gûn, soruşturmayı vûrûten savcılar Nuh Mefe V üksel Talat Şalk, Hamza Keleş ve 2 No'lu DGM Başkanı Turgut Okyay başkanlığındakı heyet uye- len ıle toplanü vapıyor Şımdıye kadar yapılan toplantılarda sık sık du- ruşmayı ızleyecek olan yazılı basın ve televızyon- lann durumu gundeme geldı Bu konuda net bır karara vanlamazken, bazı yargıç ve sav cılar salon- da ızdıham yaşanmaması ıçın duruşmanın sadece TRT ve Anadolu Ajansı tarafindan ızlenıp, dığer basın ve yayın kuruluşlanna servıs yapılmasını ıs- tedıler Toplantıda bazı yargıç ve savcılar da bu ko- nudakı tasarrufun Başbakanlık Knz Merkezı'ne bırakıltnasının daha sağlıklı olacağmı sav undular. Duruşmaya gözlemcı olarak yabancı hıçbır kışı- nın alınmayacağını anımsatan başsavcılık yetkılı- len, her gun onlarca yerlı ve yabancı basm men- subunun duruşmayı nasıl ızleyeceklennı sorduk- lannı soyledıler Cevdet Volkan'ın, Öcalan ıle ılgılı basında çı- kan haberierden rahatstz olduğu gozlendı Vol- kan, Öcalan soruşturmasını yûrüten savcılan ge- çen gunlerde makamına çağınp soruşturma aşa- masmda basma hıçbır bılgı venlmemesını ıstedı Volkan bu konuda bır de yazılı emır yayımladı Başsavcı Volkan, dün de adlıye muhabırlen ıle tek tek görüşüp dava konusunda her duyduklan şe- yı yazmamalannı ıstedı Volkan, gazetecılen so- rumlu ve duyarlı olmaya davet ederken, bu tur ıfa- deler ve soruşturmanuı seynne ılışkın yayımla- nan haberlerle ılgılı bazı gazete ve gazetecıler hak- kmda soruşturma açacağını da sozlenne ekledı Operasyonlar sûrfiyor PKK'ye yönelık operasyonlar da sürüyor Ola- ğanüstü Hal Bolge Valılığı'nden yapılan açıklama- ya gore, çıkan çatışmalarda Mardın'ın Mazıdağı Reşen Deresı bolgesınde 3, Şırnak'ın lyıce Mahal- lesı'nde 2 olmak uzere 5 PKK'lı öldurüldü Bat- man, Muş ve BmgoPde de 5 PKK'lı yakalandı Konya'nın Kula ılçesı Tavşançalı beldesınde ey- lem hazırlığı yapan 3 PKK'hnın de yakalandığı açıklandı Sorgulannda, Tavşançalı Beledıyesı makıne parkında bulunan araçlan yakmak ıste- dıklen ve Atatürk büstunu tahnk edeceklennm ortaya çıktığı bıldınlen Kemal Kaya, Osman Ka- ya ve Adnan lnan. çıkanldıklan mahkemece tu- tuklanarak Konya E Tıpı Kapalı Cezaevı'ne konul- du Jandarma Bolge Müdurlüğü'nden yapılan açıklamada, soz konusu kışılenn daha önce tstan- bul'da bazı yasadışı olaylara kanştıklan belırtıldı Hakkân'nın Yüksekova ılçesınde terörörgutü- ne yardım ve yataklık ettıklen savıyla gözaltına alınan 30 kışı ıse sorgulamalan tamamlanarak cumhunyet savcılığına göndenldı Savcılıkta ıfa- delen alındıktan sonra tutuklanmalan ıstemıyle mahkemeye gondenlenlerden 21'ı lıse oğrencısı 23 kışı tutuklandı 3'üöğrencı 5 kışıaerbest bıra- kıldı HADEP Yüksekova beledıye başkan adayı Hatem Ike ıle partı uyesı Ferzende Ydmaz da 750'şer mılyon lıra kefaletle salıvenldı 'Bu şartlarda mahkeme olmaz' Öcalan'ın avukatlan AhmetZelaOkçuoğlu,Ni- yad Buigan ve İrfan Dündar dun lmralı 'ya gıde- rek Öcalan ıle gorüştüler Adaya gıderken ve dö- nuşte açıklamalarda bulunan avukat Okçuoğlu, Öcalan'ın üzenndekı psıkolojık baskının sürdüğü- nü savunarak bu şartlarda 24 Mart'ta mahkeme ya- pılamayacağmı söyledı Okçuoğlu, Öcalan'ınken- dısme destek ıçın yapılan eylemlen onaylamadı- ğını da kaydettı Mudanya Hükümet Konağı'nda başsavcı Ay- han Köksal ıle göruşen Öcalan'ın avukatlan, ada- ya hareket etmeden önce gazetecılenn sorulannı yanıtladılar Avukat Ahmet Zekı Okçuoğlu, "Ge- Hşmekrden Öcalan'ın haberi var mı" sorusuna "Sadece bızim söyfedıkJenmız. Onun dışında dün- ya Ue ırtibaO kesık. Olup bıtenlen ben soylüyo- rum" yanıtını verdı Yoğun koruma önlemlen al- tında adaya göturulen avukatlar Öcalan ıle görüş- tu Mudanya lımanında hazıriadığı yazılı açıkla- mayı okuyan avukat Okçuoğlu, "Öcalan yoğun bır psıkolojık baskı alünda tutuluyor. Bu ortamda bir ınsanın savıınma hakkııu kullanmasi ve mah- kemeye hazuianması mümkün değO " dedı Öca- lan ın sağlık durumu ıle ılgılı bır soruya "Bu psi- kok)jık baskı ortamının içinde bir insanın sağbklı olması mumkün değU" yanıtını veren Okçuoğlu, 24 Mart takı duruşma)a yönelık bır soruya karşı- lık olarak da "Bu şartlar aJtında mahkeme oi- maz"dedı ^Yaşananlardan Âvrupa ders alıııah^ Ekonomi/Dıs. Haberler Servisi - Yolsuzluklarla suçlanan Avrupa Ko- mısyonu uyelennın toplu olarak ıs- tıfa etmelen ve Avrupa BırlığYnın (AB) başkanlıgını vapan Ahnanya Malıye Bakar.ı Oskar Lafonta- ine'nın görevını bırakmasıyla Avru- pa'nın zor bır dönem geçırdığıne dıkkat çekılırken AB yönetımınde daha çok desteklenen yonetıcılenn bulunması onenldı lngıltere'de yayımlanan haftalık The Economıst dergısı son on gün- de Avrupa'da yaşanan gelışmelen "Avrupa için bir mesaj" başhğıyla kapak konusu yaptı Dergmın yazı- smda Avrupa'dakı gelışmelenn bır ders nıtelıği taşıdığı belırtılırken "AvTupa'daki polhikalaruıdahaaçık ve hesaph, Aunanya'dakı pohtik ge- Hşmeteriıı de daha az karmaşık" ol- ması gerektığı ıfade edıldı AB'nın yurutme organı olan Av- rupa Komısyonu Başkanı Jacques Santer'm komısyon uyelennı kont- rol etmekte zayıf kaldığı söylenen yazıda, komısyon başkanlığı ıçın adı geçen eskı ttalya Başbakanı Roma- no Prodi'nın en uygun aday olduğu savunuldu Italya'nın Floransabolgesınde bu- lunan Robert Schuman Avrupa Ens- tıtüsü'nun başkanı Yves Meny ıse dünkü Le Monde gazetesıne yazdı- ğı bır makalede. Avnıpa Komısyo- nu'nun ıstıfasını, Avrupa tanhı açı- sından bır dönum noktası olarak m- teleyıp AB'nın sorunlarmm çözü- munde bu durumun lyı değerlendı- nlmesı gerektığını söyledı "Komısyon Öktü- Yaşasuı Avru- pa" başhklı makalesınde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) komısyon uyelennın ıstıfasmda büyük rol oy- nadığmı belırten Meny, bunun Avru- palı parlamenterleraçısından da bü- yuk bır başan olduğunu ıfade ettı AB Komısyonu'ndagörevalacak kı- şılenn. Avrupa'nın sorunlanyla ıl- gılenmesı gerektığını vurgulayan Meny'ye göre bırleşık bır Avrupa kımlığı ve ışbırlığı olmadan AB pro- jesının ılerleyebılmesı çok zor Avrupa projesınde ılerlemenm yo- netıcılenn kafa yapılannm değışı- mıyle mümkün olacağım söyleyen Meny, bunun ıçın de Avnıpa Komıs- yonu'na çokuluslu bır takım halın- de çalışacak kışılenn seçılmesmı önenyor G U N D E M MUSTAFA BALBAY H Baştarafı 1. Sayfada Her ıkı kesımın bır hafta ıçındekı donuşlennden "donervekıl çevnm santralı" yapılsa, enerjı sorunu- muzu çozer, ıhracata gınşırdık ÖnceFP Yaşananlar şunu bır kez daha gosterdı Bu zıhnıyet Turkıyeleşemeyecek1 Kendı gundemlen neyı gerektırıyorsa onu yapı- yorlar Sıyasette partı çıkannın anlamını-onemını bı- lıyoruz, ama bu kadanna pes> FP ıçın Turkıye ıkıye aynlıyor Bız ve onlar1 Akla gelebılecek her konuda bu ıkılemle hareket edıyorlar Kendılennden bın hakkında dava mı açıl- dı? Ne olursa olsun, onlar haklı Ustelık konuyu gun- deme getırme bıçımlen de hukuk zemınıyte bağdaş- mıyor Kuskunlen onune katarak, Erbakan'ı omuzuna alarak sryası arenaya gıren FP'nın ıçınde de bazı fay hatlannın olduğu dıkkatı çekıyor FP'de kol kjnlır cuppe ıçınde, kafa kınlır takke ıçınde kalır mantığı geçerlı, ama özellıkle FP'ye sonradan katılan ANAP ve Aydınlar Ocağı kokenlılerle kan uyuşmazlığı var FP'nın babası RP, 1995'te seçımlere gırerken krtle partısı olma, merkez sağı temsıl etme planlanyla dı- şa açılmıştı Bu açılımla partıye katılanlann zaman zaman yol aynmına gırdığı anlaşılıyor Butun bu farklıymış gıbı gorunen seslere karşın, FP'de son sozu Erbakan'ın soyledığı yolundakı ha- berler yalanlanmadığına gore şu yorum haklılık ka- zanıyor Kuskunler hareketınde TBMM'ye dışarıdan ılk mudahale Erbakan tarafindan yapılmıştır' Dun FP cephesınde vıtnne yansıyan değerlendır- meşuydu "Seçımlenn ertelenmesı ıçın önerge venlırse, bız hayır oyu vereceğız" Bunu önce Abdüllatıf Şener sonra Recaı Ku- tan söyledı Ancak bu değerlendırmeyı Erbakan'ın onayiayıp onaylamadığı bellı değıl FP ıçınde şım- dılık, Kutan ve çevresı kazanmış gorunuyor Belkı de Kutan, Genetkurmay Başkanı'na bır teşekkur mektubu gondenr* Pûn Meclis toplanamadı... Kuskunlere gelınce Bıze kusmesınler, ama un- lu sözu bugunku görunume uyarlayabılınz- Kuserek kalkan, tırsarak oturur' öncelıkle çıkış bıçımlennde samımıyet yok Kımı- len şunu soyluyor "Kardeşım sız de yazmıyor muydunuz, lıderter sultası demokrasının önünde engeldır, Sıyası Par- tıler Yasası'nın anayasaya uyumu ıçın yenı bırtlu- zenleme gereklıdır, dıye Işte bu kuskunler de on lan gundeme getırmek ıstıyor Bırakın getırsınler Belkı de başanrlar" Soze yenıden, kuskunler bıze kusmesın dıye baş- layalım, bu durum kımı yerel yonetıcılenn, "Tamam adam hırsız, ama lyı şeyler de yapıyor" dıye savu- nulmasına benzıyor Kakjı kı kuskûnlenn de kendı ıçınde çok parçalı olduğu kısa surede ortaya çıktı Gorebıldığımız ka- danyla, usta kuskunler ve pıyon kuskunler olmak uzere ıkı buyuk grup oluştu Usta kuskunler perde gensınde entnka, affedersınız polıtıka uretıyorlar, pıyonlar altına ımza atıp pıyasaya suruyorlar Yap- tıklan ışle ılgılı bır soru sorulduğunda da "bır dakı- ka" deyıp ustalara danışıyoriar 1 Tabn bunun dışında, pışkın kuskunler, yuzsuz kus- kunler, ezelı kuskunler gıbı bazı gruplar da oluştu Ama son ıkı gundur en buyuk grubu, "duzgun küs- künler"ın oluşturduğu dıkkatı çekıyor Bunlar kendı ıçınde, uzgun kuskunler, utangaç kuskunler gıbı alt gruplar da oluşturuyor Şımdı yanrtı aranan soru şu Inatçı küskün ne kadar kafdı? Sayılan gıderek azalıyor Özellıkle FP'nın dönu- şûnden sonra umutlannı r/ıce yıtırdıler Dun saat 15 OO'te TBMM yenıden toplandı Ikı kez yoklama yapıldı Sonuç "Yeteıiı çoğunluk sağlanamamıştr " Oldu mu ya1 IMF'ye tepki • Baştarafı 1. Sayfada ken eylemcıler zafer kut- lamalannabaşladılar Dev- let Başkanı Jarrul Mahuad, ıletışım, elektnk ve petrol sektöründe özelleştırmele- n de ıçeren programın Kongre tarafindan ıptal edıldığını, petrol ve temel gıda fiyatlannın tekrar es- kı dûzeye çekıleceğını be- lırttı Kamu personelı ücretle- n üzenndekı ındınmden vazgeçılmesı üzenne ge- çen aydan ben grev yapan 120 bın oğretmen görevle- nne döneceklennı açıkla- dılar Merter'de çataşma: 1 kişi öldü Turizmde aleyhte propaganda Istanbul Haber Servisi - Merter Mıgros mağazasımn karşısındakı koprulu geçıtm altında polıslerle çatışma- ya gıren bır kışı oldü Dün gece saat 22 40 sıralannda devnye gezen polıs ekıplen, şuphelı olarak görduklen bır şahsı aramak ıs- tedı Şahsın Merter'dekı koprüyu taşıyan beton ayakla- nn arkasına saklanarak guvenlık görevlılenne ateş aç- tığı, bunun üzenne çatışma çıktığı belırtıldı Olay yen- ne takvıye ekıplenn de gelmesıyle yaklaşık on dakıka surduğu belırtılen çatışmada, kımlığı belırsız şahsın öl- düğü kaydedıldı Olen şahsın üzennde el bombası bu- lunduğunun anlaşılması uzenne, polıs ekıplen uzun su- re bomba ımha uzmanlannın gelmesını bekledı Çatışmanın duyulması çevrede panık yaratırken ın- celemelerde bulunan tstanbul Emnıyet Mudüru Hasan Ozdemir, "Şahsın uzerinde 9 mm çapında bir sflah ele geçirikü" dedı Yetkıhler, çatışmada oldurulen ve üze- nnde el bombası bulunan şahsın hedefının ne olduğu konusunda herhangı bır açıklama yapmadılar Hasan Özdemır, son zamanlarda özellıkle buyuk ma- ğazalara, ış merkezlenne patlayıcı madde ve molotof- kokteylı atma saldınlan olduğunu anımsattı Gece ve gündüz ekıplenn görevlendınldığını kaydeden Özde- mır, "2240 sıralannda E-5 Karavolu,Zeytinburnu Mig- ros crvanna,daha onceden gorevlendirdiğimiz ekip çev- rededevrive gezerken bu- şahıstan şüphetenivor. Durma- snı istıvorlar. Şahıs gizlenmek surethle arkadaşlanmı- za ateş etmeve başhyor Çatışmada bir terönst olıiyor. Üzennde gorebddığimız kadanvla 1 adet 9 mm çapın- da tabanca, yme gorulur vaziyctte cebinde bir el bom- bası bulunuyor. Zeytinburnu Cumhurijet Başsavcunızı çağırdık''dedı Ekonomi Servisi - Tunzm Bakanı Ahmet Tan, tunzm sektöründe yoğun rekabet ya- şanması nedenıyle tıpkı bor- sadakı gıbı spekülasyonlar yapıldığını söyledı Bakan Tan, rakıp ülkelenn ya da bız- zat teröru destekleyen bazı yayın organlannın aleyhte propaganda vaptıklanna dık- kat çektı Dünya tunzm profesyonel- lennı bır araya getırmeyı amaçlayan SKAL Kulü- bü'nun davethsı olarak önce- kı akşam bır yemeğe katılan Ahmet Tan, geçmış yıllarda bır yandan kanlı terör olayla- n sürerken bır yandan da tu- nst sayısında artış kaydedıldı- ğıne dıkkat çekerek "Turki- ye, turizmle teronı ayırmayı basarmıs tek ulkedir" dıye konuştu Uluslararası SKAL Kulü- bü'nün Dünya Başkanı Anto- nio Espinosa'nın katıldığı toplantıda, Istanbul SKAL Kulubu nun açılışı da kutlan- dı Espınosa, "Turistbanşde- mektir, banş da dostiuk de- mektir" dıyerek terör olayla- nnın tunzmden aynlması ge- rektığını ıfade ettı Antonıo Espınoza, Türkıye'nm tunzm geîırlen açısından dunyada 12 sırada yer aldığını da vur- gulavarak "Turki>e'ye tu- nzm çahşanlan ileyardımlaş- mak için geklik" dedı 100 bın çahşanlan ıle akaryakıt fiyatlannın yüz- de 174 oranında arttınlma- sını protesto eden taksı sü- rücülen ıse alınan kararla- n 'zafer' olarak nıteledıler Devlet Başkanı Mahoad aynca ekonomık knzden kurtulmak ıçuı 520 mılyon dolariık bır vergı ındınmı paketının de Kongre'de ka- bul edıldığını açıkladı Meksika'da gösteriler Meksıka'da ulusai ba- ğımsızlığın zedeleneceğı ve çalışanlann ışten çıkan- lacağı gerekçesı ıle ulusal elektnk sıstemımn ozelleş- tuılmesını protesto eden ve aralannda sendıka, meslek odası temsılcılen ıle mas- kelı Zapatıstalann ve mu- halıf polıtıkacılann da bu- lunduğu 100 bını aşkın kı- şı yurüyüş düzenledı AFP'nın habenne gore, on bınlerce kışı 'özeüeştirme- yehayır'pankartlan ıle hu- kümetın ozelleştırme prog- ramını açıkladığı Zocalo Meydam'ndakı Ulusal Meclıs bınasının onune yû- rüdü Kent yönetıcılennın 100 bının üzennde tahmın et- tıklen göstencılenn arasın- da 5 bıne yakın ve sıyah kar maskelen gıymış Zapatıs- ta üyesının de bulunduğu bıldınldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog