Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MART 1999 CUMARTES 14 KULTUR U2'nun lideri Bono, 3. Dünya ülkelerinin Batı'ya olan borçlanm sildirmeye çalışacak 2000 yılıiKİa borçsuz Âfrika Cumhur Canbazoğl MUZIK V2 grubunun lideri Bono, bır kez daha müziği sosyai sorunlar içın harekete ge- çırdi ve imza toplamaya başiadı. Bu kez Jubilee 2000 adını verdiği bu yeni kampan- yayla 3. Dünya'nın Batı'ya olan borçlan- nın (Yalnız Afrika'nın 227 mılyar dolarbor- cu varmış)tam 2OOO'de silinmesi amacıy- la kamuoyu oluşturmaya çalışıyor Bono. Bundan sonra geri kalmış ülkelerin eko- nomilerine yardım edilmesi ve I dolar borcun dokuz dolar faizle geri dönmeme- si için 2000 yılını dönüm noktası olarak görüyor Jubilee 2000 projesi. Geçen ay da- ğıtılan Brit Awards ödüllen gecesinde ko- nuyu ılk kez dile getiren rock yıldızının kampanyasına ilk ımza koyanlar arasında MuhammedAfi, Desmond Tlıtu, DalaiLa- ma, L2 üyelen. AnnieLennoK,Prodigy, Da- vid BoMİe, Pulp'dan Jarvis Cooker da bu- lunuyor... Ekibin girişimi ciddi yola girdi bile. Bono, 19Haziran'daKöln'dedevbirkon- ser düzenJemeye çalışıyor. Aynı gûnler- de G-8'lerin toplantısına ev sahipligi ya- pacağı için Köln özellikJe seçilmiş. Rock, 19 Haziran'da bir kez daha hare- kete geçip Live Aid'de olduğu gibi 3. Dün- ya adma sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Live Aıd'deki hedef, dünyanm dikkatini Af- rika'daki açlaraçekmekti; şimdi ise Batı'ya olan borçlan altında ezilen ülkelerin du- rumuna çözüm getirmek, o paralarla aç- Iıktan ölen çocuklann karnını doyurmak isriyor müzik dünyası. 'ono önderliğinde pop ve rock yıldızlan 19 Haziran'da Köln'dedevbir konser düzenlemeye hazırlanıyor. Amaç, aynı günlerde Köln'de bir araya gelecek G-8'lerin dikkatini 3. Dünya'nın ödeyemediği borçlara çekmek ve bu yolda kamuoyu yaratmak. Konser çağnsma şu ana kadar Lauryn Hifl, Luciano Pavarotâ, Oasis. Smashing Pumpkins. R.E.M-, Beastie Boys, Mkha- eiJackson ve yardım konserlennin vazge- çilmez ismı Bob Geidofolumlu yanıt ver- miş. Politikacılarla bankacılann hatalannı gidermeye kalkışan müzik adamlarının Köln konseriyle ne kadar dikkat çekecek- lerini şimdiden kestirmek zor ama bazı isimJerdaha şimdiden projeye dudak bük- müş durumda. Blur'dan Damon AJborn bunlannbaşındageliyor: "Müzikçilerbu işierle uğraşmamalı. Bono girişiminde sa- minıi olabilir; ancak projeye destek veren insanlann ikiyüzlülüğü aynı zamanda Ba- ü'nın da yüzünfi yansıtıvor bence". Bûyük "yardım konserieri' Pop ve rockın geçmişinde büyük yardım konserleri var. Arşivcilere bunlan bir kez daha anımsataiım: • 1971 Bangladeş Konseri: Beatles'dan George Harrison, Ravi Shankar'ın da yar- dımıyla New York'ta Madison SquareGar- den'da iki gecelik bir konser düzenlemiş, Bob DvJan, Eric Clapton, RingoStarr, Le- on Russell, Billy Preston, Badfinger'la Bangladeş'teki yoksulluğa çözüm aramış- tı. • 1973 Nikaragua Konseri: Rolling Sto- nes. 18 Ocak !973'te Nikaragua'daki bü- yük depremden zarar görenler için konser verdiler. • 1979 No Nukes: Eylül 1979'da New York Madison Square Garden 'da Jackson Brmvne,Graham Nash.JamesTayior,Bru- ceSpringsteen,Crosbv Stills & Nash, Tom Fetty, Doobie Brothers beş gün boyunca nükleer sılahlara karşı sahneye çıktılar. • 1985 Live Aid: Bob Gektofun öncü- lüğünde kurulan Band Aid grubu 1984 Noeli'nde Do They Know It's Christmas singîe'yla îngiltere'de rüm zamanlann en fazla satan 45'liği unvanını ele geçirmiş- ti. Birsüre sonra ABD'de Lionel Rttde'nin etrafinda toplanan yıldızlar da USAFor Af- ricaadıyla WsAreTheWMİdparçasını yap- mıştı. 1985 Temmuzu'nda bu ikı ekıp Lond- ra'da ve Filadelfiya'da Afrika'daki açlarya- ranna Live Aid konserlen verdiler. • 1988ManddaDay: 11 Haziran 1988'de Londra \Vembley Stadı'nda DireStraits, EricClapton, Ste\ieVVonder, UB 40,Sting, Ceor^.\Ikhad,Eurytnws,JoeCocker,Phfl Collins, Peter GabrieL Mandela için bir araya geldi. • 1989Amnesty Tour: PtferGabriet Yo- ııssouNT)our.BnJce Springsteen. Sting, po- lıtik mahkûmlara \e l luslararası İnsan Hakbn Derneği'ne destek ıçın uzun bır tur- neyaptılar. • 1997 FAO Dünya Gıda Günü Konse- ri: Roma'da ve Havana'daki konserlere Khaied, Francesco De Gregori, Y. N'Do- ur, Caetano Veloso, Jackson Brovvne'un katılımıyla 3. Dünya'daki açlrğa dikkat çekıldi. 1996-97-98 Tibet'eÖzgüriük Konserle- ri: San Francisco. New York ve VVashing- ton'da üç yıldır Tibet'i Çin'in egemenli- ğinden kurtarma çabasına destek vermek amacıyla Beastie Boys'dan Adam Yaucfa ile Vlike Diamond önderliğinde konserlerdü- zenlenıyor. Konsere katılanlar arasında \J2, Pearl Jam, Parti Smith, RJE.M, Radi- ohead, Ben Harper, Noel Gallagher, Björk de vardı. Fikret Kızılok, devrimleri anlatiyor. 'Devrimcinin Güncesi 9 Fikret Kızılok' un iki yıl önce kaset-ki- tap halınde yayımladığı Mustafa Kemal- Devnmcınin Güncesi adlı yapıt genellik- le gazete bayilennde satıimış, meraklı müzikseverdışındaki kitleye ulaşmamış- tı. Kalan Müzik bu yapıtı şimdi kaset ve CD halınde yeniden piyasaya çıkardı. Devrimcinin Güncesfnin müzikal bo- lümünde Kızılok. çocukluğundan başla- yarak devrimlere dek Mustafa Kemal'in öyküsünü anlatiyor. Bölümlerin başlık- lan şunlar: Baba Ocağı, Beyaz Entari, Anacığım. Karmakanşık. Cennetın Anah- tarlan. Istanbul. tki Kürek Gibi. Yine Ya- kalandık. thtilal Ama Nasıl, La Vie Est Breve,... Ve Savaş, Emperyalistler, Artık Hazır01. Tek Yolumuz Devrim, Yola Çı- karken, Hesap Vakti. Yapıtın kitap bölü- münde ise kompozisyonlarda adı geçen kavTamlann anlamlannı sözlük başlığın- da toplayan Kızılok, TBMM arşivlerin- den ve Söylev'den örnekJerle anlattıkla- nnı belgeliyor. Roll çıktı Aylık müzik dergisi Rofl'un mart sa- yısı (29. Sayı) yayımlandı. Dergide bu ay Marianne FaithftıU, Velvet GoJdmi- ne fılminın yönetmeni Todd Haynes, Placebo,BetaBand,Björk, Jimmy Cliff, Carlos Santana, Lauryn HiIL DJ Mah- mut & Murat G.. bağlama sanatçısı Mustafa Karaçeper, Erol Parlak, Ber- lin Fitaı Festhali, Okan Bayülgen, Henry RoDins, Enis Batur ve albüm tanıtımla- n yer alıyor. Güvercin 13 yaşında Kuşadası Festivali 1999-AMm Güver- dn MüzikYanşması'nın prograrm açık- landı. Bu yıl 13 yaşına basan Altın Gü- vercin'de yanşmak isteyen besteciler 7-10 Haziran 1999 tarihleri arasında yapıtlannı Türker Reklamcılık ve Or- ganizasyon'a (Tel: 266 36 70) teslim edecekler. Ön jüri 14 Haziran'da topla- nıp fınal için on beste seçecek. Yanş- manın fînali ise 3 Temmuz 1999 Cu- martesi gecesi Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda düzenlenecek. En ba- şanlı profesyonel besteci, amatör bes- teci ve başanlı yorumcunun Altın Gü- vercin heykelciği ve para ödülü kaza- nacağı festivalde, Ozan Türker adma en genç başanlı yorumcuya verilecek özel ödülün yanında bu yıl ilk kez en başanlı düzenlemeye BanşMançoÖzd ödülü koymuş organizasyon komitesi. Boşhığaresim Bosluğa Resün Çizenler Kulübü'nün Bütün Üvelerine 'lyi Bayramlar', So- ner Ongun'un yeni albümüne verdiği upuzun bir isim. Günümüzdeki moda egilimlen inceden eleştiren, üretilen konfeksiyon müziğin ne kadar vahşi bir ortamda pazarlandığının altını çizen bu başlılda sanat ortarrtında hâM 'anı dışı' düşünenlerin bulunduğunu anımsatıyor Olgun. Yeni albümün omurgası türküler üzerine kurulu; yıllardır türküleri kendi- ne özgü bir anlayışla, sahneyi stüdyoya taşıyarak hafif teatral ve coşkulu bir havada yorurnlamayı deneyen Soner Olgun, yine modaya uymadan bildiği yolda ilerliyor. Bu albüme Cemüe(Acıpayam), Hekimoğlu (Ordu), Olam Bo- yun Kurbanj (Kars). DenizÜstüKöpürür(Ula), BeniGiderun Barum"a(Art- vin), EklemedirKocaKonak(Aydın), Maral'a Ağrt(Azen)adlı türküleri al- mış Olgun: kendi yapıtlanndan da Hâlâ Her Şe\ Değişmeli. Balıkesir Türküsü, Boşiuğa Resimler, Sana Nasıl Dayanır İnsan ı katmış. Sanatçının, albümde Ne Çok Şeyi Sevdim adlı bir şiiri de var. Albüm. piyasadaki birçok 'türkü albü- mü'nden farklı yerde. Bunda en büyük pay, \liOtyam'ın kalemınden çıkmış, kuvvet- lı ritim anlayışı üzenne oturtulmuş düzen- lemeler ile az enstrümanla kalkışılan de- neyierde. Halk müziğini çağdaşlaştır- ma adına stüdyoya agzına kadar dol- durulan yaylılann olmadığı bir al- büm bulmak zor bugünlerde... Soner Olgun'unLetafet (1992) ve Her Şey Degişmeli (1994) al- bümlerini takip eden bu yapı- tından ilk v ideoklip için He- kimoğlu (Yönetmen: Ha- kan Vbnat) seçilmiş. Grup Yorum. enstrümantal albümünde 24 parçasını bir araya getiriyor. Sözsüz Yorum albümüGrup Yorum un 14. albümü Kucaklas- ma, Kalan Müzik etiketiyie yayımlandı. 1987 tarihli ilk çalışmalan Sıynlıp Ge- len'den bu yana albümlerinde sözsüz par- çalara da yer veren Grup Yorum, Kucak- laşma'yı tamamen 24 sözsüz besteye ayır- mış. Bunlar: Cemo (1989). Gül Karanfil Kokuyw (1993). Devrim Yürüyüsüm üzSü- riijor (1998). Hasret (1998),Tutsak Ana- hn (1998), Meşale-Boran Fırbnası (1998), Göç Destanı (1994). Sen Men Yaman Se- virem (1989), Nehir Kenarında Yüriiyen GeriUalar (1992), Bir Ömür de... (1998), HakhyızKazanacagız (1996), Emek (1997), Halkın Adalcfi (1998). Sasa Horonu (1990). Biz Hiç Teslim Olmadık la! (1996), Sahnede>di tdil ve Ölüme Açılıyordu Per- de (1998). Kucaklasma (1992), İlginç de Düştü (1998), Naz Ban (1989), VbtadaSöy- lenen Türkü (1998), Yemliha ile Doğrul- duk Zafere (1998). Ya Kazanacaklardı~ (1998). Gün Tutusur (1993), Ve Zafer- Grup Yorum yeni bir albüm yayımladı- ğında ilk yaptığımız iş, prodüktörleri Ha- san Salbk'a kadroda kimlenn kaldıgını, yeni kimlenn katıldığını öğrenmek olu- yor. Gazete arşiv lerinde Yorum kadar fark- lı fotograflan bulunan bir baska grubun ol- madığı kesin. Konserleri en fazla yasak- lanan, üyeleri hapsedilen, gözaltına alınan grup bir şekilde yeni elemanlar buluyor ve yoluna devam ediyor. Yorum'un bu albümünde ise Fikriye Kı- lınç, Özcan Şemer, Ozgür Tekin, İrşad Ay- dın, Cihan Keşkek, Vefa Sa>gın Ogütie, Serdar Güven, Hakan Alak, l fuk Lükcr görev yapıyor. Kucaklasma, bugüne dek kırka yakın insanın müzik ürettıği grubun senfonik bir tarihçesi şeklinde degerlendirilebilir. Bu ka- dar hızlı değişime uğrayan bir oluşumda müzikal kalitenin aynı çizgide devam ede- medigi, ılk dönemde grup bünyesinde mü- zik üretmiş güçlü müzısyenlerin yerine ge- lenlerin tam yetişmeden Yorum'a katıl- dıklan savlanna, sanınz. bir yanıt amacı taşıyor albüm. Bize göre bu asamada müzikal kalitenin tartışılması fazlaca bir önem taşımıyor; Yorum'la yapılan söyleşilerde yöneltilen sorulardan çıkan sonuca göre kamuoyu ve basın da şu anda müzikten çok grubun var- hğını sürdürmesiyle ilgili. Klasik soundu- nu oturtmaya fırsat bulamayan, albümler dışında müzıksevere ulaşamayan, televiz- yona çıkamayan, konser veremeyen insan- lan 'müzfltkuKan'nda değerlendirmek, işin ambalajıyla ilgilenme anlamına geliyor. Eltoıı John9 Aida^yı popla eilaladı'90'lannikinciyansındarock'laBro- • advvay arasında bir bahar havası yaşanı- yor. Birkaç yıl önce Disney filmlerine yazdığı tatlı melodilerle smema, tiyatro ve plak dünyasını aynı anda harekete geçiren ünlü kompozitör Alan Men- kin'in başlattığı türleri birarada kullanma modası diğer besteciler tarafından da sürdürülüyor. Son olarak Elton John, Disney adına Verdfnın Aida'sını mo- dern birpop-müzıkal haline getirdi. Mü- zikalin canlı olarak Türkiye'de izlenme- si çok zor ama aslından yüzyıl sonra or- taya çıkan bu pop çalışmamn müzikleri pazartesi günü dünyada ve bızde albüm halınde yayımlanıyor. Hazırlıklan tam dört yıl süren projede Verdi'nin libretto- cusu Ghisianzoni'nin yerini de Tim Ri- ce (Andrew Lloyd Webber'le büyük iş- lere imza atmış söz yazan) almış durum- da. Bu ikili daha önce Aslan Kral'daki (The Lion King) ba$anlarıyla Disney'in kasalannı doldurmuş. Altın Küre ve Grammy'ler kazanmıştı... Köleliğe zorlanmış Nil Vadisi Prense- si Aida, Mısır Prensesi Amneris ve as- ker Radames arasındaki aşk üçgeninin bu yeni yorumu, geçen sonbaharda Atlan- ta'da sahneye konulduğunda hiç beğe- nilmemiş ve tam bir fiyasko yaşanmış- tı. Bunun üzerine her sahne gözden ge- çirilerek küçük ABD kentlerinden yeniden yola çıkıldı ve Broadvvay kapı- İanna dayanıldı. Müzikaldeki bu sürpriz çıkıştan son- ra şimdi sıra bu pop-operanın müzik al- bümünde. Aida'nın çeşitli bölümîerinden seçilmiş 14 parçadan oluşan albümün adı EltonJohn and Tim Rke's Aida Par- çalan pop yıldızlan solo ya da düet ha- Iinde yorumluyor: Sting, The PoBce gün- lerine dönüp reggae Another P\Tamid'i söylüyor. SpfceGirls. albümün en güzel parçalanndan biri olan MyStrongestSu- it'te Amneris'ın giysilere tutkusunu an- latiyor. James Tayior her türe gidebilen sesiyle How I Know You'yu, Tina Tur- ner ile Angdique Kidjo birlikte Easy As LJfe'ı yorumluyor. Yeni ilahelerden Keffly Priceparlak gospel çalışma The Gods Lo- veNubia'yı. Elton John ile Janet Jack- son operanın en gözde çalışmalanndan I Know You'yu, Lenm Kra\itz rock for- munda yazılmış Like Father Iike Son'ı yumuşatarak söylüyor. Aynca, Amne- rfe'in tutkulu mektubunu da Shania Twa- in (Amneris' Letter) okuyor. Diğer par- çalan ise BoyzD Men (Not Me). Dru Hill (Enchantment Passing Through), Elton John'la birlikte Lulu (The Messenger), LeAnn Rimes (Written In The Star), He- ather Headley ve Sherie Scott (A Step Too Far) yorumluyor. John'ın bir de so- lo parçası var listede: Elaborate Lhıes. VVriden In The Starsadlı parçanın ilk sing- le olarak seçildiği yapımuı sahnede ver- siyonunda bu kadar ünlü yıldızı yan ya- na getirmek zor olduğundan tek Heather Headley ve'isinısiz'sanatçılar söylüyor- larparçalan. Elton John'ın Aida'yla Lady Diana'yaadadığı CandleinTheUîndin başansını tekrarlaması güç gözüküyor ama böyle iyi düzenlemeler sonucu al- bümdeki her parçanın hit olma şansmın bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz... Ehon John albümde iinlülerie düet yapıyor. Susanna Waleson Jonathan Waleson Geçen günlerde medyamızda yanılmı- yorsam yer almayan, sanki sessiz sedasız, ama önemli ve kaliteli bir resital izlemiştik. Bu müzik şöleni, Hdlanda Başkonsolosu Ad- rian Ouanger ile ENKA'nın başkan yardım- cısı Eşref Denizhan tarafından düzenle- nerek ENKA'nın Balmumcu'daki "Renais- sance" salonunda seçkin müzikseverlere su- nulmuştu. Şanresitalibiçımındekı bu dinteti, ünlü sop- rano Susanna Waleson ile piyano eşliğin- de Jonathan VValeson tarafından yorum- lanan i/ginç bir repertuarı içeriyordu: Alp- hons Diepenbrook (1862-1921) bestesi "De klare dag", Peter ftyiç Çaykovski'nin (1840-1893) "Inanmaarkadaşım", "Sözüm yok sevgilim", "Bilerek özleyen sadece bi- ri var" adlı besteleri; Giacomo Puccini'den (1858-1924) "Tosca"operasının "Vmsid'ar- te" aryasj; Pietro Mascagni (1863-1945)'nin "Cavalleria Rusticana" operasmdan "Voi 10 sapate, o mamma"; Arfredo Catali- ni'nin (1854-/ 1893) "La Wally" operasm- dan "Eben?.. Ne andro lontana" parçası; Richard Wagner in (1813-1883) "Tristan ile Isolde" operasmdan "Mild und leise" aryası ve Sergei Vasiliyeviç Rahmani- nofun "llkbaharDalgalan' adlı eseri, evii olan Susanna VValeson ve Jonathan VValeson ikilisi tarafından başarıyla seslendirildi. Soprano Susanna VValeson'un ilginç ve az bulunan değişik karakterde ve renkte bir sesi ve yorumlayışı var. Bu niteliği olumlu bir kişiliği belirliyor. Şöyle ki, repertuvann- daki gibi Rus ve Italyan bestecilerinin ge- rek duygusal, romantik ve lirik karakterde- ki bestelerine, gereken sıcak, yumuşak, za- man zaman coşkulu yorumlayışı katarken; özellikle Richard VVagner'in opera literatü- rünün zor eserlerınden sayılan "Tristan ile Isolde"operasmdan "Mildundleise"y\ yo- rumlarken gereken dramatik ve o zamana göre modern karakterdeki renkleri yansıta- rak başanlı oldu... Kendisine eşlik eden pi- yanist Jonathan VValeson, solıste uyum sağ- layan bilinçli performansının yanı sıra üstün tekniğe sahip oldugunu da kanıtladı. Susanna VValeson, Hollanda doğumlu. Eğitimini Lahey'deki Hollanda Kraliyet Kon- servatuvan ve sonra New York'ta Daniel Fer- ro ve Evelyn Lear yanında yaptı. Ilk sah- neye çıkışı 1987'de New York'ta Avery Fis- her salonunda gerçekleşti. 1988'de Opera Apprentice'de görev aldı ve Richard VVag- ner'in operalannı seslendirerek büyük ba- şarı kazandı. Aynı zamanda uluslararası radyo ve televizyonlarda büyük orkestralar ile birlikte solist olarak yayınlarda yer alan Susanna VValeson, sonra Brabant Senfoni, ^Sttföga^ter Philarmoniker, Amsterdam Con-- "certgebovv, Kiev Filarmoni gibi ünlü orkest-' ralar eşliğinde konserler verdi. Çeşitli ödül- ler kazandı. Jonathan VValeson, Hollandalı müzisyen bir aileden gelme olarak 1960 yılında Ame- rika'da New Jersey'e bağlı Newwark'ta doğdu. Bu resitalde piyanist olarak dinle- diğimiz sanatçı, aynı zamanda hem gördü- ğü egitimle ve tanınmış orkestralarda üst- lendiği görevle kemancı olarak da bilinir. 1987-88 yıllannda "Santa Fe Operası"r»n piyanisti olarak çalıştı. 1994'ten itibaren ispanya'da "Ciudadde Granada" orkest- rasının baş-kemancısı oldu. Jonathan VVa- leson, Amsterdam "Her Bethanien En- semble"\n kurucusu ve müdürüdür. "Koch Intemational" ve "Hanvonia Mundi" yapım- lannda kayıtları vardır. nüraaraYerli popta geçen hafta Banş Manço 24 parçalık Mançoloji albümüyle liderliğini sürdürdü. Sezen Aksu, Adı Bende Sakh'yla ikinciliğe çıkarken Haluk Levent Yine Yalmzlık'la listeye yeniden üçüncü sıradan giriş yaptı. Türk sanat müziğınde değişiklik yok: Muazzez Ersoy. Nostaljı 4-5-6 toplamasıyla birinci; Müzeyyen Senar, Bır Ömre Bedel albümüyle ikinci; Hüha Avşar, Hayat Böyle ile üçüncü. Halk müziğinde Beyaz, Türküler adlı ilk albümüyle zirvede; Ferhat Tunç, Kavgamın Çiçeği albümüyle üçüncülüğe inerken yerini Fatih Kısaparmak'ın yeni albümü Mor Salkımlı Sokak'a bıraktı. Yabancı müzikte de geçen hafta değişiklik yoktu Pdwer Hits 6 adlı toplama albüm lider. Mariah Carrey, 1 's albümüyle ikinci. Metaflka, Garace Inc. albümüyle üçüncü. - No Erit- Blondie - Big Big Worid- Emilia - Big Bad Voodoo Daddy- Big Bad Voodoo Daddy - A Perfect Love- Various - Heaven- Double You - Beautiful Insane- Electrasy - Essential Elvis Vol. 2- Elvis Presley - Open- Gotthard - This VVbrld Is Not- Lone Justice - Beetvveen The Days- Merril Bainbridge - Donde Jugarian- Molotov - Lizard Lizard- No Good & Jiggie - Luna Nue\-a- Robana - Hoüday Man- The Flyes - Sound Of Wood & Steel II- Various - Black Cat White Cat- Soundtrack - Tical 2000: Judgement Day- Method Man - Flesh Of M\ Flesh Blood...- DMX - Şükrii Tunar- Şükrü Tunar - Devrimcinin Güncesi- Fikret Kızılok (CD)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog