Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

20 MART 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 13 ŞtRKETLERDEN • DKNYJEANS, Ükbahar'99 koteksiyonunu tüketicUcrin beğenisine sundu. DKNY'nin kadın koleksiyonunun temalan benzerük, doğallık ve aydınlanma iken erkek koleksiyonunda metro kultürü, şehir ve binalar, şehirde zen etkileri yer alıyor. • SFS çözüm sistemleri hizmet ağını genişletti. Commercial Union Sigorta'nın Türkiye'deki genel müdürlük binası otomasyonunda da SFS çözûmleri kulanıldı. • EGS Leasing kânnı 1.4 trirvon liraya çıkardı. Böylece EGS Finas Grubu'ndan olan şirket, kânnı bir önceki yıla göre yûzde 346 oranında artnrmıs oldu. • MCDONALD'S, bahar mevsiminde yeni bir ûrûn piyasaya sundu. McFlurry adıyla tükekicilerin beğenisine sunulan dondurmanın ıçinde renkli şeker ve çikolata parçalan bulunuyor. • İKTİSAT BANKAS1, ödenmiş sermayesini 30 trilyon liraya çıkarma karan akk 16 Mart tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında sermayenin 18.9 trilyondan 30 triryona çıkanlmasına kantr verildi. • UIP (United International Pictures), vizyona giren "Bir Böceğin Yaşamı" fılmi için çocuklara yönelik bir promosyon kampanyası düzenliyor. Filmi izleyecek olan ilk 30 bin çocuğa. fîlmin karakterini içeren çıkartmalar ve boyama kitaptan hediye edecek. • DEMİRYATIR1M Menkul Değerler, Türkiye'nin ilk endeks fonu olan A Tipi Llusal 100 Endeksi fonunu kurdu. Fon, her gün en az yûzde 80 oranında LMKB-100 hisselerinden oluşacak ve getirisi LMKB-100 Endeksi'nin en çok yüzde 10 atana düşebüecek. • tSTANBUL TEKNtK ÜNÎVERSİTESİ ftıaı alanında "Uluslararası Atık Işleme Teknolojileri Geri Dönüşüm ve Çevre Yönetimi" ve "Uluslararası Su Teknolojileri ve Ekipmanlan" fuarlan açıldı. • O'NEILL Spor Giyim, yaz serisinde bu yıl Kaliforniya'nın dinamik yaşam tarzını yansıtan Boardbabes koleksiyonunu piyasaya sunacak. Koleksiyon, daha kadınsı ve aktif bir içeriğe sahip olarak hazırtandj. • ANADOLU GRUBU, yepyeni bir Marmara Bira yarattı Tümüyle bir yenilenme sûrecinden geçen Marmara Bira, yeni kimliğiyle Marmara 34 olarak tüketicilerin beğenisine sunuldu. Nisan ayında Hayyam Garipoğlu'ndan satın alınan Marmara Biracılık'ın Lüleburgaz lesislerinde üretimine başlayan Marmara 34, Anadolu Grubu ürünlerinden Efes Pilsen'e rakip olacak. TBMM KİT Komisyonu, 10 ay önce An ve yardımcılarmın görevden alınmasını istedi Atatna yasaya uymuyor• Emlakbank Genel Müdürü Erdin An, yardımcılan Mesut Erkovan, Reha Abi, Kâmil Orgun ve Alev Özkan'ın görevden alınmalanna ilişkin kararname geçen temmuz ayında Başbakan Mesut Yılmaz'a sunuldu. Ancak, kararname işleme konmadı. EMİNE KAPLAN ANKARA - TBMM KİT Ko- misyonu'nun, Bankalar Yeminli Murakıplan Kurulu'nca usulsüz kredi kullandırdığı gerekçesiyle hakkında Türk Ceza Yasasf nın "görevini kötüye kuuanma" hük- mü uyannca işlem yapılmasını ıs- tediği Emlak Bankası Genel Mü- dürü Erdin An'mn genel müdür- lük için gerekli koşuHan taşıma- ması nedeniyle 10 ay önce görev- den alınmasını istediği ortaya çık- tı. Komisyonun ıstemı, dönemin başbakanı Mesut Yıfanaz tarafın- dan işleme konmadı. TBMM KİT Komisyonu, 1998"in mayıs ayının sonlannda Emlak Ban'kası'nın 1994, 1995 ve 1996 yıllanndakı hesaplannı ele aldı. Komisyonun atamalarda mev- zuata uygunluğun sağlanması için yetki verdiğı dönemin Komisyon Başkanı Mahmut Erdir. 4 Hazi- Cenel Müdür Erdin An gelismeleri değerlendirdi 'KararnamedenEkonomiServisi- Emlakbank Ge- nel Müdürü Erdin An, görevden ahnması ile ilgili kararnameden bir bilgisi olmadığını söyledi. An. görüşlerini Cumhuriyet'e açıkladı. -Göre\den alındığıiBzailişkin kararnamevi nasıl değertendiri- yorsunuz? - Hiçbir fikrim yok, Gazeteniz- den öğrendim. Kararnamenin git- tiğini de bilmiyorum ve buna olasılık görmüyorum. - Başbakanhk Teftiş Kuru- lu raporiannda sizin dönemi- nize ilişkin iddialar var_ - Benimle ilgili herhangi bir iddia olup olmadığını okumuş değilim. - Hakkmızda açdan bir soruşnınna var mı? -Büdiğim kadanyla yok. Benim görevde olduğum döneme ilişkin tüm işiemler, yasalara uygun yapılmıştır. Kamunun finans sektöründe yüzde 50 payı olduğu bir ortamdaelbette istihdamı kollayacağız, kurtanlacak şirketlere teminatlannı al- mak kaydıyla destek vereceğiz. -BaşbakanbkTeftişKurulu raporun- da 530 milyon dolara varan Harid Ga- ranti Mekrubu kredisi hakkında se düşünüyorsunıız?Bu kredjlerinönem- K kısmının yurtdışından kredi teminj- ne yönetik \erildigi, ancak riskin Em- lakbank'ta olduğu söyteniyor_. - HGM denilen olay bir bankacılık enstrümarudır. Bu araç her banka ta- raftndan kullanılıyor. Ben profesyo- nelim. Ciddi. küçük, büyük aşın gibi kavramlar benim için geçerli değildir. -Kararnameden haberinizolsa veis- tenmediginizj tHkttğjniz için bankadan aynlır mıydınız? - Bunu cevaplamak istemiyorum. Bana tebliğ edilen bir şey yok. ran 1998 tarihinde Başbakanlık'a gönderdıği yazıyla "temenni ka- rannı" bildirdi. Yazıda, "Banka genel müdürlügü ve müdür yar- duncdığma alanan personelin 657 sayıo kanunun 68. maddesinin b bendi ile 3182 sayılı Bankalar Ka- nunu'nun 24. maddesinde savılan koşullann tümüne büükte haiz ol- masj gerekmekte iken, son 3 yuda bu şartlan taşımadıklan hakk bi- ri genel müdürlük. 9'u genel mü- dür yardımcılığına olmak üzere 10 atamayaptldığı" belirtıldı. Yazıda. "Komisyonumuz mu- zarekesırasında>asaldüzenleme- lere ay kın olan söz konusu uygu- lamalann düzeltilmesi ve benzeri durumlara mahal verilmemesi için gerekli önlemlerin aluımasının ta- lep edilmesine ilişkin bir temenni karan almıştır" denıldı. Dönemin Başbakanhk Müste- şan Yaşar YaacıogJu. komisyo- nun yazısını 2 Temmuz 1998 ta- rihinde Emlak Bankası'nın bağlı olduğu dönemin Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'e gönderdi. Şa- hin. Başbakânlık Personel ve Pren- sipler Genel Müdürlüğü'nün gö- rüşünü aldıktan sonra An, genel müdür yardımcılan Mesut Erko- van, Reha Abi, Kâmil Orgun ve Alev Ozkan'ın görevden alınma- lanna ilişkin kararnameyi Başba- kan Mesut Yılmaz'a sundu. Ka- ramamelerişleme konmadı. Faali- yetten men edilen Emlak Menkul Değerler AŞ'den sorumlu genel müdüryardımcısı MesutErkovan hakkında Sermaye Piyasası Kuru- lu'nun suç duyurusunda bulun- duğu belirtildi. 657 sayıh yasa 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası'nın 68. maddesinin b ben- di uyannca genel müdürlüğe ya- pılacak atamalarda en az 12 yıl hizmet, 3182 sayılı Bankalar Ya- sası'nın 24. maddesi uyannca da banka genel müdür ve genel mü- dür yardımcılığı için hukuk, ikti- sat, işletmecilik, maliye. bankacı- lık ya da mühendislik-ışletmecı- lik dallannda yükseköğretım yap- mış olmanm yanı sıra bankacılık ve tşletmecılik alanlannda genel müdürlük için en az 10 yıl. genel müdür yardımcılığı için en az 7 yıl deneyim sahıbi olma koşulu aranıyor. Emlakbank'takl gelişmeler Ali Balkaner'e verllen kredileri yeniden giindeme getirdl Gözler yine Balkaner Grubu'nda TAR1KYILMAZ Emlakbank Genel Müdürü Erdin An'nın görevden alınmasıyla ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanı Sükyman DemireTden ikin- ci kez dönmesinin ardından gözler An ve ekibinin verdiği kredilere çevrildi. Başba- kanhk Teftiş Kurulu'nun, "aşın borç bas- kısı altuıda bulunduğu için Balkaner Gru- bu'na ait firmalara ek krediler tahsis edil- mesinin uygun obnayaca&mB" vurgulan- dığı raporuna karşın iki ay sonra 20 milyon dolarlık kredi verildiği ortaya çıktı. Kurul, Ali Avni Balkaner'in sahibi olduğu Balka- ner'in şirketlerine 30 Haziran 1998 tarihi- ne kadar 10 trilyon 945 milyar lira, Yurt- bank"a da 4 May ts 1998 tarihi itibanyla 777 milyar 681 milyon liralık kredi açıldığınıbe- lirtti. Başbakanhk Teftiş Kurulu'nun 30 Hazi- ran 1998 tarihine kadar Emlakbank'tan ve- rilen Harici Garanti Mektubu (HGM) kre- dilerini incelediği raporunda. Balkaner'in sahibi olduğu Üçem Taahhüt ve Tekmar-Gra- • Başbakanhk Teftiş Kurulu'nun grup hakkındaki olumsuz raporundan iki ay sonra 20 milyon dolar daha verildi. nit'in Emlakbank'tan kullandığı kredilerin geri dönüş riskinin sürekli arrtığını raporet- mesine karşın banka, raporun tamamlanma- sından iki ay sonra 20 milyon dolarlık ye- ni kredi açtı. Uçem'de ciddi finansman sıkuıüsı Kurul. raporunda, Üçem firmasının 100 liralık özkaynağına karşılık 36 bin 978 Hra gibi "haj'üyüksek'' borçlanma oranı ile cid- di bir finansman sıkıntısı içinde bulundu- ğunu rapor ederken 21 Ağustos 1998 tari- hinde, Emlakbank Merkez Şubesi, düzen- lediği Kredi Öneri ve Onay Tablosu'nda, şir- ketin moralitesi ve ticari kabiliyetini "iyi" olarak değerlendirdi. Bu rapor sonucunda bankadan Üçem şirketine 8 milyon dolar- lık ıpotek karşıhğı 2 yıl 1 hafta vadeli Ha- rici Garanti Mektubu (HGM) kredisi tah- sis edildi. Benzerdurumda olan Tekmar-Granit fir- masına da yine merkez şube tarafından 12 milyon dolarlık HGM kredisi verildi. Teftiş Kurulu, raporunda, gruba banka yönetim kurulunun kredi kullandmm koşul- lannda sürekli iyileştirmeler yaptığını da ra- por etti. Emlakbank'tan Balkaner'in bankası olan Yurtbank'ada4Mayts 1998 tarihine kadar 777 milyar 681 milyon liralık kredi tahsis edildi. Yurtbank da dahil edildiğinde Bal- kaner Grubu'nun bankadaki toplam riski- nin 11.7 trilyon liraya ulaştığı belirtildi. Bu arada, gazetelere yansıyan haberde, iki bankalar yeminli murakıbının bankadaki incelemeleri sonucu Emlakbank'tan birban- kaya 900 milyar liralık depo hesabı açtırdı- ğı, bu usulsüz hesabın murakıplar tarafın- dan saptanması üzerine, 200 milyar lirası- nm tahsil edilip kalan 700 milyar liranm da söz konusu bankaya krediye dönüştürüldü- ğü ortaya çıktı. Ali Balkaner'inşirketine krediveriML Koç'tan tekstile yatınm yok • Marks & Spencer'ın Koç Holding'e franchising teklifinde bulunduğu ancak holdingin firmaya olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Ekonomi Servisi - Aydın Botak'ın sa- hibi olduğu Türkpetrol Holding'e bağlı PMD Perakende Mağazacılık'la daha ön- ce lisans anlaşması bulunan, ancak Bo- lak grubunun içine düştüğü zorluk nede- niyle Türkiye'de faaliyetleri duran Marks&Spencer yeniden arayış içerisi- ne girdi. Marks&Spencer'ın Koç Hol- dinge franchising teklifinde bulunduğu bildirilirken. buna karşılık holdingin fir- maya olumsuz yanıt verdiği ıfade edildi. Istanbul ve Ankara"daki mağazalann- da Dışbank tarafından haciz gerçekleşti- rilen Marks&Spencer'ın franchising tek- lifınin Koç Holding tarafından olumsuz yanıtlandığı belirtilirken Koç Holding Tüketim Grubu Başkanı CengizSolakoğ- lu, kısa vadede tekstil sektörüne girme- yi düşünmediklerini bildirdi. 'Koşullar uygun değiP Türkiye'deki faaliyetlerine ara vermek zorunda Marks&Spencer'ın kendilerine gelerek franchising teklifinde bulundu- ğunu, ancak koşullan uygun bulmadık- lannı ifade eden Solakoğlu, "Bir işe gi- rip başanlı olamamanın bi/im için para- sal değil, imaj açısmdan maliyeti yüksek olur" dedi. Türkiye'de holdinglerin hemen hemen her alanda yatınm yapması yaygın ola- rak sürerken Başkan Solakoğlu. "Toplu- hığun her alandayannm yapmasışartde- ğil. Türkiye'de bu uygulama yaygın, ama bu bizûn de böyle yapacağımız anlamına getaniyor" diye konuştu. Marks&Spencer'a kendilerinin her- hangi bir teklifte bulunmadığını, karşı tarafın önen sunduğunu anımsatan Sola- koğlu, holdingin, "tektaraflı şartlan içe- ren ve Hnalata dayalı olan bu teklife" sı- cak bakmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Tarım Bakanı Erdir uygulamada karatiı 'Ambalajdan ödün ANKARA (AA) - Fınncıîar ek- mekte ambalaj uygutamasını çeşitli gerekçelerle yaşama bir türlü geçir- mezken Tanm ve Köyişleri Bakanı Mahmut Erdir. ekmeğin ambalajlı olarak satılması konusundaki zorun- luluğun sürdüğünü. ekmeğj ambalaj- sız satan fınnlara kesi- len cezalann ertelenme- sinin söz konusu olma- dığını bildirdi. Fınncılann mazeret olarak gösterdiğî amba- lajm parasmı vatandaş- tan aldıklanru ifade eden Erdir. "Poşetinparasuu, poşetsizsattıgıhaldeek- meğtn üzerinekoyuyor- lar. Bir de bahane edi- yorlar. Kimseye ta\i/ yok. Hijyenik. sağlıkh, geiişmiş ülketer nasıl ekmek yiyorsa biz de onu yiyeceğK 7 * dedi. 'Mazeret kabul edilmeyecek' Bakan Erdir, fınncılann "Makine alamadık, bunun için de poşete ko- yamadık" şeklindeki şikâyetlerinin mazeret olarak kabul edilemeyece- ğıni kaydetti. Ekmeğin hamur haline gelmesi konusuna da değinen Erdir, Avru- • Ekmek hâlâ poşetsiz saülıyor. Ancak poşetin parası ekmek fiyatına ekleniyor. Bakan Erdir ise finncılara verilen cezalann ertelenmeyeceğini söylüyor. pa'da ambalajlı ekmeğin çıtır çıtır yendiğini, çünkü arabalann üzerin- de havalandırma sistemlerinin mev- cut olduğunu, eî değmeden yapılan ekmeği taze tutacak ambalaj kulla- nıldığını belirtti. Erdir, "ArnkTttr- kjy e'dekifinnlann da bunagöre ted- birlerini almalan gere- ör" dedi. Yasalişkm Bakan Erdir, 80 ilde bulunan toplam 10 bin 300 civarmdaki finnın yüzde 50'sinin ekmeği ambalajlı olarak satışa sunduğunu vurgularken yapılan denetimler so- nuumda aralık ayı sonu itibariyle 241 finn hakkında yasal işlem yapılarak savcılıga suç duyu- rusunda bulunulduğunu bildirdi. Ekmek fîyatlanna Tanm ve Kö- yişleri Bakanlığı olarak kanşmadık- lannı, ticaretin serbest olduğunu da haürlatan Mahmut Erdir, "Fîyat bir rekabet meselesL Ankara'da halk ek- mek çıkıyor, 20 bin lira. Fınncıîar zararettBderini söytüyoriar,ama kâr- dan zarar ediyorlar" şeklinde ko- nuştu. Vergi gelirleri umulanı vermedi • Vergi reformuna karşın ilk 2 aydaki artış yüzde 37'de kaldı. Özellikle KDV ve gelir vergisi tevkifatı ile akaryakıt tüketim vergisindeki yavaşlamalar dikkat çekiyor. ANKARA (ANKA) - Enflasyondaki düşüş, piyasalardaki durgunluk ve ücretlilerin gelir ver- gisindeki indirimler, vergi gelirlerini adeta vur- du. Vergi gelirlerinde yılın ilk iki ayındaki ar- tış yüzde 37'de kalırken, bunda özellikle Kat- ma Değer Vergisi (KDV), büyük bölümü üc- retlilerden alınan gelir vergisinin oluşturduğu gelir vergisi tevkifatı ve akaryakıt tüketim ver- gisi tahsilatlanndaki yavaşlama etkili oldu. Maliye Bakanlığı'ndan edinilen veriler, ver- gi gelirlerindeki yavaşlamanın bütçeyi önem- li ölçüde zorlamaya başladığmı gösteriyor. Ver- gi gelirlerini etkileyen en önemli unsur ise, ça- lışanlann doğrudan ya da dolaylı olarak öde- dikleri vergiler ile KDV'nin oluşturduğu mal ve hizmetler üzerinden alınan vergüerin tah- silatındaki yavaşlama oldu. 1 katrilyon 484 trüvon vergi toptandı Vergi reformunun yaşama geçirilmesine kar- şın vergi gelirleri 1998 yılının aynı dönemine göre yalnızca yüzde 37.6 oranında artarak 1 kat- rilyon 483.9 trilyon lirada kaldı. 1998 yılının aynı döneminde 458.9 trilyon lira olan mal ve hizmetler üzerinden alınan vergi miktan bu yıl yüzde 32.5 oranında arta- rak 644.1 trilyon liraya çıkabildi. Bu vergiler- deki yavaşlamada. piyasalardaki durgunluk ve enflasyon oranmdaki düşüş etkili oldu. Bu ka- lem kapsamında yer alan dahilde alınan kat- ma değer vergisindeki tahsilat yüzde 38.9 ora- nında artarken, akaryakıt tüketim vergisinde- ki artış oranı yüzde 28.3'te kaldı. Vergi gelirlerindeki artışın düşük kalmasın- da gelir vergisi de büyük rol oynadı. Gelir ver- gisi tahsilatı yalnızca yüzde 45.6 oranında ar- tarak 539.8 trilyon lira oldu. Gelir vergisi tah- silatındaki yavaşlamada ücretlilerden tevkifat yoluyla alınan gelir vergisi oranlanndaki indi- rim etkili oldu. Yüzde 80'ine yakınını ücretli- lerden alınan gelir vergisinin oluşturduğu ge- lir vergisi tevkifatı yüzde 42.5 oranında arta- rak 429.2 trilyon lirada kaldı. tŞÇİNİN EYRENİNDEN ŞUKRAN SONER Kana Kan... Dün Süleyman Yeter'in kansı ve yengesi geldi- ler. Yenge, Süleyman'ın ne kadar yoksul bir aile için- de öksüz büyüdüğünü, olumsuz koşullarda kendi- sini yetiştirmeye çalıştığını, ne kadar sevecen, hay- vanlan, doğayı korumaya çırpınan, herkese yardım etmeye çalışan bir insan olduğunu, yaşamından ke- sitlerie anlatmaya çalışıyor. Kansı, çalıştığı işyerteri ile bağlantıh sendikal ya- şamöyküsünü veriyor. Petrol-lş, Çimse-lş, Birleşik Me- tal, ümter-lş'te örgütlenme önündeki engellere kar- şı uğraşının, grevlerin, zorgünlerin paylaşıldığı, teks- til, deri işçileri ile dayanışmanın yaşandığı yıllar. Sen- dikacılığı, insan sevgisini ondan öğrendiğini, herza- man iyimser, herkes tarafından sevılen bir insan ol- duğunu anlatıyor. "Isterseniz, çalıştığı, tanıdığınız sendikacılara kişiliğini, nasıl bir insan olduğunu so- run" diyerek kimi bildik sendikacılann isimlerini sa- yıyor. Birden, ne kadar haksız bir baskı attında, savun- ma içinde olduğunun aynmına vararak itiraz ediyo- rum... Süleyman Yeter, kendisini uzun yıllar emeğin hak- lanna adamış, sendikalarda çalışmış, ınsancıl, çok sevilen biri olmasa... Daha da ileri gıdelim, polisle- rin suçüstü yakalanmanın telaşı içinde öne sürdük- leri gibi, gizli örgütlerle bağlantısı olsa... Dahası, bil- mediğimiz, sayısız suçlan bulunsa... Devlet adına poliste, işkencede öldürülmesi hakkı dogabilir mi? Avukatlan, arkadaşlan "Içimizden biriydi. Sendi- kacıydı. 5 Mart günü gözaltına alındı. 7 Mart günü işkence ile öldürüldü. Sıra kimde?" başlığı ile aynn- tılı bir dosya hazıriamışlar. Kapakta Süleyman Yeter'in gerçekten çok insancıl, gülümseyen bir fotoğrafı. Sonra raporu olmasa bile işkence gördüğünün ka- nıtı olabilecek, cesedinin fotoğrafı. Hemen arkasın- dan 7 imzalı, gözaltına alınış ve işkence ile öldüğü- nün tanıkhk ifadeleri. Daha önce 21-22 Şubat I997 tarihlerinde gözaltma alınarak 14 gün süre ile işken- ce gördüklerinin aynntılı öyküsü. Ifadeler arasında, daha önce de bu köşede yer ve- rilmiş, tecavüze uğrayan Asiye Güzel'in de adı ge- çiyor. O tarihlerde Tim 3, şimdi Tim 4 olarak bilinen terörte Mücadele Şubesi'nden bir grup polisten söz ediliyor. O zamanki işkence iddialanna ilişkin dava sürüyor. 1.5 yılı aşkın süredir 7. Ağır Ceza'da devam etmekte olan yargılamada, dosyalarda da yer aldı- ğı üzere çeşitli raporiar, kanıtlar var. O dönemden, bir süre ellerini kullanamayacak ka- dar işkence izi taşıyan Süleyman Yeter ve söz ko- nusu davada işkence gördüklerini iddia edenler, suç- ladıklan polislertarafından tehdit edildiklerini de açık- lamışlar. Ve Süleyman Yeter, 5 Mart günü Dayanış- ma gazetesine yapılan baskında yeniden gözaltına alınmış. 7 Mart günü gözaltında iken ölmüş. Birlikte gözaltına alınan arkadaşlan, imzalı ifade- lerinde, bir önceki olayda olduğu üzere yine işken- ce gördüklerini, Süleyman Yeter'in işkencede öldü- rüldüğünü, tehdit altında olduklannı söylüyorlar. Buraya kadan ile Metin Göktepe, Hasan Ocak'ın öldürülmeleri öykülerine benzeyen biröykü. Dosya- nın içindekiler, medyanın olaya geniş yer vermesini zorunlu kılacak ciddiyette. Ancak dikkatinizi çekmiş olmalı, Süleyman Yeter olayı medyadaneredeyse san- sür ediliyor. Özel bir nedeni mi var? Duyariılıklannı bildiğim kimi gazeteci arkadaşa so- ruyorum. Yanıtlan çok çarpıcı ve çok düşündürücü. Kamuoyundan, değişen ortamdan, koşullardan söz ediyorlar. Apo'nun yakalanması sonrası tırmanan terörün değiştirdiği ortam var. Ekmek parasının peşindeki şoförü, tezgâhtarlan acı- madan öldüren, yakabilen teröristlere duyulan top- lumsal öfke, polisin işkencede adam öldünnesini sorgulanamaz kılıyor. Ne kadar korkutucu, ürkütücü gelişmeler. Biryan- da, PKK militanları adına gazetecilere ulaşan, hep- sinin kendilerini canlı bomba yerine koymaya hazır olduklannı vurgulayan, tehdit, şantaj mektuplan. Cin- net hali. Diğer yanda, "Eğer ortalıkta terör kol gezi- yorsa, polis de yargısız infaz yapabilir, cinayet işle- yebilir. Dahası katiller elimize geçse biz linç yapabi- liriz..." diye koşullanmış kafalar. Bir başka tür cinnet geçirme. Her ikisinin de insan olma hali ile, akılla, hakla, hu- kukla en küçük bir ilişkisi yok. llkel "kana kan.." hay- vansal güdülerinin alabildiğine beslenmesi, umutla yeşermesini istediğimiz toplumsal banşın dinamit- tenmesi. Süleyman Yeter'i hiç tanımıyorum. Çok insancıl, kendini emege, haklanna adamış bir insan olması şüp- hesiz çok önemli. Ama polisin insanlık suçunu ha- fifletme adına kulaklara fısıldadığı üzere, suçlu, hat- ta terörist olsa bile fark etmemesi gerekiyor. Daha önce gözaltına alınmış bir insanın işkence sonucu sakatlanmış çıkması... Açtığı işkence dava- sı sürerken yeniden gözaltına alınıp ölüsünün çıkma- sının hesabinın sorulmaması olur mu? Devleti PKK terörü çökertemez. Toplumsal biriki- mimiz, bilincimiz, neyapıp edip karşı durmanın, bir- likte yaşamanın koşullannı yaratır. Ama devlet adı- na terörün verecegi zarann, PKK teröründen çok daha tahrip edici olacağı tartışılamaz. Özelleştirmeler durmuyor Danıştay'dan elektrik dağıtımına vize ANKARA (AA) - Da- nıştay, 5 görev bölgesinde- ki elektrik dağıtımmın 30 yıl süreyle çeşitli şirketle- re devrine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlanna vize verdi. Danıştay 10. Dairesi, Tes-lş Sendikası, Elektrik Mühendisleri Odası ve ba- zı işçilerin açtığı davalar- da, 5 ayn görev bölgesin- deki elektrik dağıtımında 30 yıl süreyle çeşitli şirket- lerin görevlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlannın yürütmesinin durdurulması istemini so- nuçlandırdı. Danıştay, Gebze ilçesi dahil Kocaeli'ni kapsayan 11. görev bölgesinin CE- DAŞ'a (Ceylan Elektrik Üretim tletim Dağıtım ve Ticaret AŞ), Kahraman- maraş ve Adıyaman illeri- ni kapsayan 23. görev böl- gesinin AKEDAŞ"a(Adı- yaman-Kahramanmaraş Dağıtım AŞ), Ankara ve Kınkkale illerini kapsa- yan görev bölgesinin AKEDA'ya (Ankara-Kı- nkkale Elektrik Dağıtım AŞ), Tekirdağ ve Kırkla- reli illerini kapsayan 3. gö- rev bölgesinin TEKAŞ'a rrekirdağ-Kırklareli Elekt- rik Dağıtım AŞ), Zongul- dak, Çankm, Bartın ve Ka- rabük illerini kapsayan 28. görev bölgesinin Batı Ka- radeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye verilme- sine ilişkin Bakanlar Ku- rulu kararlannın yürütme- sinin durdurulması istemi- ni reddetti. Bu karara kar- şı, davayı açan taraflar tda- ri Dava Daireleri Genel Kurulu'na itirazda bulu- nabilecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog