Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

MABT 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Ulandela'dan feda gezisi • STOCKHOLM [Cumhuriyet) - Hollanda ^e 4 tskandınav ülkesini kapsayan veda ve teşekkür gezisini perşembe günü Stockhoİm'da tamamlayan Nelson Mandela, tsveç Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, özgürlüğüne kavuştuktan sonra konuştuğu ılk parlamentonun yine bu parlamento olduğunu \urguladı. Ülkcsinin halen çok güçlü dostlan olduğunu, ancak halkın, kendilerini en güç zamanlarda destekleyen uzak ve küçük ülkeleri asla unutmadığını söyledi. CIAöhad liderini kaçıpdı' • Hl CKSTEP (AA) - Mısır'da etkmlik gösteren Cihad örgütünün liden Ayman El-Zavahn'nin ABD'nin Merkezi lshıtbarat Örgütü (CIA) tarafından kaçınldığı öne sürüldü. Mısır'ın başkenti Kahıre'nin kuzeyindeki Huckstep'te askeri mahkemede görülen bir davada sanıklar arasında bulunan, Cıhad'ın askeri hderi Ahmed Salama Mabruk, Zavahri'nın 6 ay önce CIA tarafından kaçınldığını söyledi. ABD: Çm askeri • DışHaberierServisi- Çın, ABD'den nükleer si- lah teknolojisi çaldığı yö- nündeki savlan yalanlaya- rak Washington yönetimi- nı, ıki ülke ilişkilerinde ye- ni bir soğuk savaş yaratma- ya çahşmakla suçladı. Çin'in Washington Bûyü- kelçilıgi'nden üst dûzey diplomat He Yafei, hırsız- lık savlannı "asılsız ve so- Tumsuzca" olarak nitelen- dırdı. He Yafeı, Çın-ABD ilişkilennin çoğu kez ABD'nin iç poUtıkasına tutsak olduğunu savundu. Pentagon sözcüsü ICenneth Bacon da, Çin'in casusluk yaptığına ınandıklannı be- lirterek. bunu reddetmesi- nin yaygm bir durum oldu- ğunu söyledi. ABD Başka- nı Bill Clınton da laboratu- varlann güvenliğının göz- den geçirilmesini istedi. Demirel, NATO Genel Sekreteri'ne 'ittifakın ideallerine sahip çıkması' çağnsı yaptı Solana'ya terör uyansıSERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Cumhurbaşkanı Sukyman Demirel, NATO Genel Sekreteri Javier Solana'> a. NA- TO'nun, 1981 "den bu yana tero- rizmle mûcadele konusundaaldı- ğı kararlan içeren bir belgeyı ve- rerek "tttifak kendi ideallerine sahip çtfanau" dedı. NATO Genel Sekreteri Sola- na'nınTûrkiye ziyareti, Yunanis- tan' ı şikâyet ve ittifakın yeni kon- septi olmak ûzere iki temel konu üzerinde yoğunlaştı. Solana'y a en somut istekler de Tûrkiye'den aynlmadan, en son görûştüğû Cumhurbaşkanı Demirerdengel- di. Cumhuriyet'in edindiği bilgi- lere göre, Demirel, Yunanistan'ın teröre verdiğı desteğı kanıtlany- • NATO Genel Sekreteri Solana, Cumhurbaşkanı Demirel'e, Ankara'nm terörle mûcadele konusundaki duyarhlığım paylaştığını söyleyerek bu konuda somut adımlar atılması için gerekeni yapacağını söyledi. la Solana'ya anlattı. Cumhurbaş- kanı, NATO'nun 1981 'den bu ya- na terörü kınayan ve terorizmle mûcadele için uluslararası işbir- lıği çağnsı yaptığı 12 belgeyi içe- ren bir dosyayı Solana'ya vere- rek şu görüşleri ilettı: "YaNATO'mmaMı&bukarar- lar doğru ya da Yunanistan'ın yapögı doğru. Böyle bir konuda üddoğruolamayaeağına göre NA- TO gerekeni yapsn ve belgelerin havada kalınadığını göstersin." Demirel'in anımsattığı toplantı- lar şöyle sıralandr. 10 Arahk 1981 NATO Bakan- lar Kurulu Toplanüsı'nda tero- rizmkonusundaçıkanlan dekla- rasyon. 10 Haziran I982'de yapılan NATO Zırvesı'nde yayımlanan bildirinın 7. maddesi. 1991 'de Roma'da yapdan NA- TO Zirvesi'nde açıklanan Strate- ji Koosepo'nin 13. maddesL 11 Ocak 1994'te açıklanan NA- TO Deklarasyonu'nun 19. mad- desi. 9 Haziran 1994'te tstanbul'da yapdan NATO Bakanlar kurulu Toplantıa bildirisi. 20 Mayıs 1995 NATO Bakan- lar Kurulu Toplantısı'nda yayım- lanan deklarasyonun 15. maîdde- si. 5 Arahk 1995 NATO Bakanlar Kurulu Toplantısı Deklarasyo- nu'nun 14. maddesi. 3 Haziran 1996 NATO Bakan- lar Kurulu Deklarasyonu'nun 25. maddesi. 8 Tenunuz1997Madrid Zirve- si Deklarasyonu'nun 25. madde- si. 16 Arahk 1997 NATO Bakan- lar KuruluToplantısı'nın 22. mad- desi. 28May» 1998Bakanlar Kuru- Washington karşıtı gösteri ABD'nin Fılipinler'deki etkinliğîni arttıracak Misafır Kuvvetler Aıüaşması'ıun onaylanması tarbşmalanm protesto eden ünrversite öğrencikri dün başkent Manila sokaklarındaydılar. Ulusçuluk ve Demokrasi GençKği adta gnıp tarafından ABD Büyükelçuiği yakuüannda düzenlenen gösteride bir öğrenci tutuklandı. (Fotoğraf: REUTERS) hı Deklarasyonu'nun 12. madde- 8 Arahk 1998 Bakanlar Kuru- lu Deklarasyonu'nun 18. mad- desi. Solana'nm Demırere "Tero- lizmlemûcadelekonusundakigö- rüşterinizi paylaşıyonım. Tero- rizmle mûcadele konusunda so- mut eylem çok daha önemiidir. Uhıslararası toplumun somutey- lem beklentisinin yerine getirtt- mesi gerekiyor. Ben gerekeni ya- pacağmT yanıtını verdıği ögre- nıldi. NATO'nun 23-25 Nisan günlerinde Washington'da ger- çekkşrireceği 50. Yıl Zirvesf nde açıklanacak olan Stratejı Kon- septi'nde terorizmle mûcadele konusunda uluslararası işbırliği- ni öngören bir madde de yer ala- cak. Demirel-Solana gö- rüşmesmde ele ahnan bır başka konu da Avrupa güvenliğinin alacağı ye- ni şekil oldu. Türk heye- ti, yeni oluşturulacak ve ABD'nin dogrudan ka- tılmayacağı Avrupa Gü- venlik ve Savunma Kim- lıği'nin (AGSK) Türki- ye'nin tam üye olmadığı Avrupa BirliğYnin savun- ma gücü Batı Avrupa Bir- liğı (BAB) ile sınırh kal- masmdan duyulan kay- gıyı Solana'nm dikkati- ne getirdi. Ankara, "Av- rupasavunmasmdaki bü- tünlük açısından NATO ve AB'nin genişlemderi konusundaparaİeUkgös- terimei'*görüşünü bıkiir- di. Solana'nm da bu gö- rüşe, "Türkiye'siz birAv- rupa gü\«nnği sözkoDU- su olamaz. Avrupa Gü- vennk veSavunma Kim- liği konusunda Tûrki- ye'nin düşünceleri dik- kate ahnacaknr" yanıtı- nı verdıği kaydedildi. Borcunu ödemezse oy kullanamayacak BM, ABD'ye sert çıktı Birleşmiş Milletler (AA) - Bırleş- mışMılletler(BM), ABD'nin, 1999 sonuna kadar en az 250 mılyon do- lar ödememesi durumunda, 2000 yılında yapılacak genel kurulda oy hakkını kaybedeceği uyansmdabu- lundu. BM'ninyöneüm ve işletmeden so- rumlu yetkıtısı JosephConnor, "Bu. ödemesigereken asgari miktar. Bun- danfazJadaotobilir'' dedi. ABD'nin BM'yeolanyaklaşık 1.7milyardo- larhkborcunun, kuruluşu sermaye- siz bıraktığını kaydeden Connor, "Ödenmevenparalar. artık ûstesin- den getineme>w:ekdüze>egekli. Ta- hammüiedieme.«ıkoşuJlar. BM'nin finansal geteceğini rehin turuyor" dı>e konuştu. ABD'nin bu yıl sonuna kadar ödemesi öngörülen küçük miktara rağmen oy 1 hakkını koruyabilmesi için 1.7 miryardolarlıkborcunu5de- mesı gerektiğini vurgulayan Con- nor, Amerikan yönetimının sadece bır çek yazamayacagını söyledi. Connor, "Amerikan Kongresi'nin, nakit ödeme temeline bağlı olan BM'nin 19'uncu maddesini her za- man tam olarakanlayamadığuu dü- şünüyorum" dedi. 19'uncu madde, borcu iki yıllık toplam ödentıyi aşması ya da eşit ol- ması durumunda. üye ülkelerin ge- nel kuruldaki oyunun ıptal edilme- sinı öngörüyor. BM'ye üye 185 ülkenin çoğunlu- ğunun ödemelerini zamanında yap- tıgını kaydeden Connor, "1994 yto- da 75 üye zamanında ödemevapar- ken. bu rakam 1998'de 117'ye yük- seklL " diye konuştu. Libya lideri C.Afrika ve Suudi'lerin garantisini kabul etti 'Kaddafı bombacıları teslim edecek' Muammer Kaddafı KAHtRE/TlJNUS (AA) - Gûney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela. Lıbya'nın Lockerbıe sanıklannı 6 Nisan yadaöncesindeBM yetkıhle- nne teslim edeceğıni açıkladı. Mandela'nm Trablusgarp'ta Lıbyalı polıtikacılara hitaben yaptığı konuşma, Libya televiz- yonu tarafmdan yayınlandı. Mandela konuşmasında, Lib- ya'nvn BM Genel Sekreten Ko- fı Annan'a bir mektup yaza- rak, söz konusu tarihi açıkladı- ğını kaydetti. Annan'a gönde- rilen mektupta, Lıbya'nın sa- nıklann ceza alması durumun- da BM gözetimi altında Iskoç- ya'da mahkum olmalan konu- sunda da anlaştığı behrtildi. Öte yandan Libya hderi Mu- ammer Kaddafî. Mandela ve Suudi ArabistanKrahFahd'm, Lockerbıe faciası sanıklannın yargılanmalan konusunda ver- diğı güvenceyi kabul ettığinı belirtti. Kaddafı, Trablusgarp'ta yap- tığı açıklamada, "Suudi Ara- bistan Kralı Fahd ve Devlet Başkanı Mandela. sanıklan • onhara teslim etmemi istedik- lerinde. şart koşmamın man- tik.li olmayacağı kanaatine vardım" dedı. Kaddafı, Libyalı sanıklann yargılanmak üzere Hollanda'ya gıtmeleriyle birlikte, Libya'ya uygulanan BM ambargosunun da hemen askıya ahnacağını ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ınGüvenlik Konseyi'ne sunacağı raporun ardından 90 gün içinde de kaldınlacağını söyledı. ABD ile tngihere, Lıbya'nın, Lockerbıe faciası sanıklannı 6 Nisan'a kadar BM yetkıhleri- ne teslim edecegi yönündekı açıklamalan ihtiyath karşıladı. VEFAT Halit-Yüksel, Mehmet-AyfeT, Halide-Mecit, Kemal-Üffet, Ayşe- Adnan'ın hacıatıneleri; Cemal-Gönül, Osman-Deniz, Neşe-Mehmet, Filiz-Alaattin, Fûsun-Osman, Levent, Rıdvan, Özlem, Didem'in babaanneleri; Emel-llhan, Nihat, Hakan, Ömer, Hilal'in anneanneleri; Cem, Oya, Özge, Z€ynqî, Gûlşah, Batuhan, Burak, Banş. Filiz, Ibrabim'in büyûkhacıanneleri; merhum Hacı Ahmet Soyoğul'un eşi HACI İHSANE SOYOĞUL 17 Mart 1999 Çarşamba gûnü vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mart 1999 Perşembe günü Eskişehir Hacı Alibey Camii'nden kaldınlarak Asri Mezarlık'ta toprağa verilmiştir. Tann rahmet eylesin. AİLESt WE ARE LOOKING FOR A LADY TO BE RESPONSIBLE FOR OUR OFFICE IN ISTANBUL REQUIREMENTS: • Good command of English language • Background in intemational business and/or chemistry and/or agriculture and/or biology • Enjoying technıcal and commercial subjects • Good communication skills PLEASE APPLY WITH YOUR CV FOR AN APPO1NTMENT: Address: AGRIKEM LTD Yeni Sülün Sokak 7, Arahk No: 67 lçlevent / İSTANBUL Fax: 0212 325 46 62 ••••'•- 1 8 UIUSIHRARASI .;„",. ISUNBM :... IİIM fESTİUftlİ Devlet ilanına doğru Filisûn ile İsrailarasında söz düellosu Dtş HaberlerServisi-İs- rail hükümetı, Füistinlile- rin tek taraflı olarak ba- ğımsız bir devlet ilan et- meleri durumunda Batı Şe- ria'nın büyük kısmını il- hak etme tehdidinde bu- lundu. Uluslararası baskı- larakarşın 4 Mayıs'ta dev - let ilan etmek konusunda karaTİıhğını sürdüren Fı- listm lideri Yaser Arafat ise İsrail'in kendilerini en- gellemeye kalkışması du- rumunda yeni bir intifada başlatma uyansındabulun- du. lsrail radyosu, Kudüs'te bir araya gelen Başbakan Ben- yaminNetanya- hu, Savunma ve Dışişleri bakan- lanMoşeArens ile Ariel Şa- ron'un, Filistin yönetiminin 4 Mayıs'ta ba- ğımsız bir dev- let ilan etmesi durumunda ls- rail'in deneti- minde kalan Batı Şeria top- raklan ûzennde "Israflyasalan- nı uygulatma- ya" karar ver- diklerini duyur- du. MOSSADve diğer istihbarat servisleri yetkılilennın de katıldığı toplantıda, Ara- fat'ın bağımsız devlet ila- nı konusunu ABD ve Av- rupa Bırliği'nden "siyasi ve maü ayncalıklar almak için birbaskı aracı olarak" kullandığı öne sürüldü. Arafat ise Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Fetih hareketinin 3 bin kadar üye- sine hitaben yaptığı konuş- mada, 1987-1993 yılları arasında lsrail'in işgal et- tiğı topraklarda sürdürdük- leri ayaklanmayı kastede- rek "Tarihin en uzun inti- fadasuu gerçekleştirdik. ts- raiDüerbizi haklanmızdan abkoymaya çahşırlarsa ye- niden başlatabileceğimizi bilmtliler. Hoşlanna gHsin veya gitmesin devlet kuru- lacaktır, başkenti de Ku- düs olacaktır" dedi. Arafat, lsrail'in tehdit- leriyle ilgili olarak "Tehdit- lerden korkmuyoruz. Biz, Fetihve FKÖ (Filistin Kur- tuluş Örgütü) olarak hak- • tsraiî Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerin devlet ilan etmesi durumunda Batı Şeria'yı ittıak edeceği tehdidinde bulunurken Filistin lideri Yaser Arafat, engellenirse yeniden intifada başlatacağını büdirdi. lannuzı, özdlikledebağun- sızbir devlet kurma hakkı- mızı elimizden alnurya kal- kan olursa her gün yeni bir savaş \ermeye hazırtz" di- ye konuştu. Baü 'Ertete' diyor Arafat. son dönemde ABD, Avrupa Birliği ve Mısır'ın devlet ılanı tari- hini ertelemesi yönündeki baskılanna karşın 4 Mayıs tarihinde direniyor. Filistin lidennı bu konu- da uyaranlar, İsrail seçim- lennden hemen önce böy- le bir adım atılmasının Ne- tanyahu'nun se- çilme şansını bü- yük ölçüde yük- seltmesinden kaygı duyuyor- lar. tsraıl 17 Ma- yıs tanhinde er- ken genel seçi- me gıdıyor. Netanyahu son aylarda yap- tığı açıklamalar- da, Filistin Dev- let Başkanı Ya- ser Arafat'm,ts- rail ile 1993 yı- lında ımzaladık- lan Oslo Anlaş- ması'nda öngö- rülen 5 yılın so- nuna rastlayan 4 Mayıs'ta bağım- sız Filistin dev- leti ilan etmesi durumunda, Batı Şeria top- raklannın yansından fazla- sını ılhak edeceğinı ımaet- miştı. Hamas sozünü rutmadı Öte yandan, Filistin Özerk Yönetimi, Hamas'ı (lslami Direniş Hareketi) verdıği ateşkes sözünü tut- mamakla suçladı. Ha- mas'ın, bundan üç ay önce kurucusu ve ruhanı lıden Şeyh Ahmed Yasin'in ev hapsınden kurtulması için ateşkes sözü verdiği, ancak tutmadığı belirtildi. Devlet Başkanlığı Sek- reteri Tayyib Abdülrahim. "Hamas yetkilileri, zama- nında,banaev hapsinin kal- dınlması durumunda silah- lı operasyonlara son vere- ceklerini söylemtşlerdi. An- cak ev hapsi kaklırıldıktan sonrasözlerinitutmadılar" dedı ve bunun "> jrtdışın- dakiHaınasöderlerininbas- kısından'" kaynaklandığına ınandığmı belirtti. ACI KAYBIMIZ ARKADAŞIMIZ, DOSTUMUZ GUZEL İNSAN, MİMAR MEHMET SARUHAN'I KAYBEHİK. AlLESlNE VE TÜM YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞl DlLERlZ NECATİ EKŞİ • FETHİ GÜNGÖR - CEMGİZEKŞİ • HAYBİGÛNGÖRDÛ ALİKÛYMENNUfiETTİNEKŞİAYKURTNUHOĞLU-ALİNABtH ILHAMİSADIKOĞLU-HASAMİNKAYAKEMAIEKŞİ Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. OSMAN BURAK BALTACI Nüfus cüzdanımı ve ehlıyetımi kaybettim. Hükumsüzdûr. ZEYNEP Y1LDIZ Nüfus cfizdamnu kaybettim. Hükümsüzdür. AYHANTONYAU AKSARAY1İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBÜGAT Sayı 1995/323 Alacaklı: Mahmut Kavumıacıoğlu vekıh Av. Harun Reşıt Öztürk. Borçlu: Adem Karakaya-K.ıl\çaslan raah. 7 nolu sok. Çakır Apt. No: 1 Aksaray Borçmıktarv 458.662.852 TL Masranarhanç Alacak ve ıcra macraflan üe yasal faızı ve vekalet ücretinı aslından ödemeye borçlu ADEM HARAKAYA olarak hakkınızda yapılan ıcra takibinde: Ödeme emn teblıgatı bıla teblığ edildıguıden ve yapılan zabıta tahkıkatında ad- resınıztesbıtedılemedığinden 7201 sayılı Adlı Teblıgat Kanunu'nun 28 ve 29. mad- delen gereğınce ış bu ödeme emnnm gazete ile ılanen teblığıne karar venlmışür. Yukanda yazılı borç ve masraflannı ödeme ernnnın ılamndan ıtıbaren 10 gûnlûk ödeme sûresıne 15 gün ılavesıyle 25 gün ıçınde ödemenız, takıbın dayanağı senet kambıyo senedı nitelıgınde değıl ise 5 günlük yasal sûreye 15 gün ılavesıyle 20 gün içinde! aynca ve açıkça bır dılekçe ile tetkık mercune bıldırmenız. takıp dayanağı senet altındakı imza size art değılse. yıtıe bu 20 gün ıçmde aynca ve açıkça bır dı- lekçe ile icra hakımlığıne bıldırmenız, aksı takdırde kambıyo senedındekı unzanın sızın sayılacağı, ımzayı haksız yere ınkâr edersenız takıp alacağınm %10'u oranın- da para cezasına mahküm edılecegınız, borçlu olmadığmız veya borcun ıtfa veya ımhal edıldiğı veya alacağuı zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkmda ıhrazmız varsabunu sebeplenyle bırlikte 5 güne 15 gün ılavesıyle 20 gün içinde İcra Haktm- lıgıne bıldırmenız, Mercıden ıtırazın kabulüne daır bır karar getırmedığımz takdir- de cebn ıcra>a devam olunacağı. ıtıraz edılmedığı ve borç ödenmedı|ı takdırde 10 güne 15 gün ılavesıyle l.l.K.nun 74 maddesme gore mal beyanında bulunmamz, bulunmazsanız hapısle tazyık olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya ha- kıkate aykın beyandabulunursanızhapısle cezalandmlacağmız ılanen ıhtar olunur. 242.1999 Basın. 11276 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MURAT TOKGÖZ Festival Kapıda 18. Uluslararası İstanbul Film Festivali geliyor. Jerry Schatzberg, Mario Monicelli ve Abbas Kiarostami de istanbul'da. AKred Hitchcock, Oda Orkestrası eşliğinde " Şantaj". Bir kült yönetmen: Ed VVood Yönetmenlerin gözüyle 2000 Yılı, İspanyol Sineması, Dünya Festivallerinden en çarpıcı örnekler! 18 bölümde, 5 kıtadan, 145 fılmle göz açıp kapayıncaya kadar geçecek 16 gün. Işi şansa bırakmayın, rezervasyon döneminde indîrimden yararlanabilirsiniz. Rezervasyon formlan 20 Mart Cumartesi gününden itibaren AKM gişelerinde, Beyoğlu'nda EMEK, ATLAS, ALKAZAR, BEYOĞLU, Kadıköy'de MODA sinemalarında, Capitol Alışveriş Merkezi'nde. Rezervasyon: 3-6 Nisan günleri 10.00-19.00 arasında AKM Ön Fuayesi'nde... Bu yıl rezervasyon sûresince ayırtılacak ve satın alınacak biletlerde özel indirim yapılacaktır. BHet fiyatlan: • Özel gösteriler dışında, rezervasyonla ayırtılan biletler: Tam 1.500.000 TL Öğrenci ile 65 yaş ve üzerı 1.000.000 TL • Rezervasyon sonrası gişelerde satıtacak biletler: Tam 1.750.000 TL Öğrenci ile 65 yaş ve üzeri 1.250.000 TL FEST1VA1. SPONSOBU KUBUMSAL SPONSORLAR TURKCELL V MOHB1T Bu ıfan Cumhuriyet Gazetesı nın yaymtanmıçtır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog