Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MART 1999 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER Rus, Alman gibi değilTürkiye'de patlayan bombalann etkisi Moskova'yı sarsıyor. Türk düşmanı çevreler "Sakın ola ki Tür- kiye'ye gitmeyesiniz!" propagan- dasını yoğunlaştınyorfar. Milliyetçi Vladimir Jirinovski ve çırağı Du- ma Jeopolitık Komitesi Başkanı Aleksey Mitrofanov yazılı-sözlü açıklamalarla bu kara kampanya- rnn başını çekiyor. Tam da Moskova'nın uluslara- rası turizm fuanna hazıriandığı dö- nemde oJay siyasi önem kazanıyor. Turizm alanında Rusya piyasasın- daki rakiplerimiz (başta Yunanistan ve Ispanya), dolaylı da olsa kazan- maya başlıyor. Bu arada, bir gazete Rusya'nın bazı ünlü kişilerine "Türkiye'ye ta- tile gitmek ister miydiniz" soru- suylasesleniyor. Cevaplarilginç. Bir- kaç kişi olumsuz cevap veriyor; ama nedenleri arasında Türkiye'de- ki terör olaylan pek ciddi yer tut- muyor. Çoğunluğun cevabı ise M0SK0V1 GUNLUGU HAKAN AKSAY olumlu. Her şeyden önce yakınlık ve ucuzluk faktörteri onlan etkiliyor. Terorizme gelince: Almanlardan farkJı darak, Ruslar riske aJışkın ol- duklannı bir kez daha kanıtlıyorlar. Nasıl vaktiyle Mısır'dakı terör Rus turistlerini pek etkilemediyse, şim- di Türkiye'de de aynı durumun gün- deme gelecegını söyleyenler az değil. Biri, "Ruslan kolay kolay korkutamazsınız!" diyor. Otekisi- nin anlatımı ise daha ilginç: "Bom- banın bizi Moskova'da mı, Istan- bul'da mı bulacağını Tann bilir. Ka- derinde yanarak ölmek olan insan boğulmaz!" 2001'de 14.4 milyon işsiz Rusya Ekonomi Bakanlığı şu anda yüzde 12 (8.5 milyon kişi) cıvannda olan işsizliğin 2001 yılına kadar yüzde 71 artarak 14.4 milyona yükseleceği öngörüsünde bulundu. Ülkedeki işletmelerin yüzde 47'sinde "gizli işsizlik" olduğu belirtiliyor. Kısa, kel, kepli Kısa, kel, kepli... Bu tanım eski- den Bolşevik lider Lenin'i akla ge- tirirdi; şimdi ise Moskova Beledi- ye Başkanı Yuriy Lujkov'u getiri- yor. Birgazete, Lujkov'un 30'u aş- kın kepi olduğunu saptadı. Stniptiz yapılabilir, ama• •• Bir Rus milletvekili, na- sıl olmuşsa Moskova'nın en hareketli diskotekle- rinden birine gitmiş ve ora- da Sovyet marşı eşliğin- de striptiz yapıldığını gör- müş. Şimdi konu Duma'nın gündeminde. Milletvekil- lerinin çoğu, "Bu kadar da aşağılamak olmaz" gö- rüşünde. Sırplann anlaşmayı imzalamamalan üzerine Paris'teki banş görüşmeleri askıya alındı NATO hedefleri belîrlediDış HaberlerServisi-Paris'te altı gûn süren Ko- sova Banş Konferansı, Sırplann anlaşmayı imza- lamamalan üzerine askıya alınırken NATO'nun Sırbistan'a yönelik olası bir operasyonda vurula- cak hedefleri belirlediği bildirildi. Kosova banşgörüşmeleri önceki akşam Sırp he- yetinin anlaşmayı imzalamayı kabul etmemesi yü- zünden çıkmaza gindi. Dün ortak bir açıklama ya- pan konferansm eşbaşkanlan Fransa Dışişleri Ba- kanı Hubert Vedrine ve Ingiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook, görüşmelerin Sırplar anlaşmayı imzalamayı kabul ede- ne kadar askıya alındığını belirtti- ler. Açıklamada, "Konferansm nza- trimasuun bir anlamı oknadığuıa karar verdik. Snp heyeti anlaşma- yıimzahnıayı kabuledene kadargö- rüşmekr askıya ahndT denildi. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, konferansın başansızlıkla sonuçlanmasının bütûn sorumlu- lugunun Yugoslavya Devlet Ba$- kanı Slobodan Miloseviç'in oldu- ğunu söyledi. Hubert Vedrine de NATO'nun operasyon tehdidinin "gerçek"olduğunu söyledi. '" "- Rusya, NATO'nun Sırbistan'ı vurması durumun- da ittifaklaolan ilişkilerini askıya alacağı uyansın- da bulundu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) NATO'nun Sırbistan'a karşı eyleme geçtiğinde vuracağı hedef- leri belirledığini bildirdi. Pentagon Sözcüsü Ken- neth Bacon, "NATO güçkri Sırbistandaki hedef- leri belirledi. bütün haaraklanıu tamamiadı ve ey- lemegeçmekiçinemirbekfiyor" dedi. Bacon, ucak- lann ve Tomahawk füzeleriyle donatılmış gemile- rin hazrrbeklediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakan- lığı taraftndan yapılan açıklamada, NATO'nun ope- rasyon düzenleme olasılığının güçlendiğine dikkat /vosova Ba Konferansı, "Sırplar anlaşmayı imzalamayı kabul edene dek" askıya alınırken NATO olası bir operasyon durumunda vurulacak hedefleri belirledi. çekilerek Sırbistan ve Karadağ'daki bütün ABD yurttaşlannın bir an önce bölgeyi terk etmesi uya- nsında bulunuldu. AGÎT öncülüğündekı Kosova De- netim Heyeti'nin gözlemcileri Kosova'dan ayn- Imaya başladı. Almanya, Fransa, Belçika ve Ingil- tere de Yugoslavya "daki bütün yurttaşlannın ülke- yi terk etmesini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ja- mesFotey, Sırpgüçlennin olası bir NATO operas- yonunda AGlT gözlemcilerinin Kosova'dan aynl- mak için kullanacaklan yola beton bariyeTİerkoyduklannı söyledi. Fo- ley, •'Sırplar bariyerleri koymakla hem AGlT gözlemcilerinin çüaşmı hem de NATOgüçlerinin girişini en- geileıneye çakşıyorlar" dedi. Görüşmelere katılan Sırbistan Dev- let Başkanı Milan MOutinoviç, Ar- navutlann imzaladığı anlaşmayı al- datmaca olarak nitelendirdi. Miluti- noviç, NATO Kosova'ya saldınrsa sa- vaşacaklannı vurguladı. Kosova'ya gönderilen '"üncü ordu komutanı General Nebojsa Pavkoviç de ordu- sunun yabancı güçlerin saldınsına karşı ülkeyi savunmaya hazır oldu- ğunu söyledi. Bu arada, Sırp güçleriyle Kosova Kurtuluş Or- dusu (UÇK) gerillalannın Kosova'daki Kaçanik köyü yakınlannda çatıştıklan bildirildi. Ote yandan, BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Sırplar'dan banş görüşmelerinin ertelenmesinin değerlendirererrutumlannı gözden geçirmelerinin istedi. Dışişleri Bakanı tsmaO Cem, Güneydoğu AvTupa ülkderinin Kosova sorununu ele alacağı top- lantıya katılmak üzerc dün Romanya'nın başken- ti Bükreş'e gitti. Cem, toplantının amacının Sırp- lann anlaşmayı imzalamasını sağlamak olduğunu belirtti. Sırplardan kaçan Amavutiarsoğukta stğınacak yer anvor. (REUTERS) Rusya'da bombalı saldın• Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki bir pazaryerinde bir bombanm patlaması en az 60 kişi ölürken IOO'den en fazla kişi yaralandı. Patlamanm, sorumlulan henüz belirlenemeyen bir terör eylemi olduğu bildirildi. MOSKOVA(AFP)-Rusya'nın en sorunlu bölgesi Kafkaslar'da bulunan Kuzey Osetya Cumhurryeti'nin başkentı Vladikafkas kentin- de dün öğle saatlerinde patlayan bir bomba en az 60 kişinin ölümüne, IOO'den fazla kişi- nin de yaralanmasına yol açtı. Rusya Cumhurbaşkanı BorisYettsin'in böl- ge temsilcisi sözcüsü Lev Dzııgayev, bir pa- zar>'erinde meydana gelen patlamanın "daha önce eşi görühnemiş bir terör eylenu"" oldu- ğunu söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakan- hgı'ndan bir sözcü ise patlamanın pazaryeri- nin en kalabaiık olduğu bir zamanda meyda- na gelmesinden ötürii çok sayıda kişinin öl- düğünü kaydetti. Kuzey Osetya Içişleri Bakanlığı ndan ya- pılan açıklamada. patlayıcmm zaman ayarlı olduğu ve saldınnın yerel suç çetelerinin gü- cünü aştığı kaydedildi. Açıklamada, saldın- nın Kuzey Osetya dışındaki güçlerce düzen- lendiği kuşkusunun bulunduğu ifade edildı. Patlayıcmm 10 kg. TNT'ye eşit bir patlama gücüne sahip olduğu kaydediliyor. 1992 yı- lında, Ortodoks Kuzty Osetyahlar ve Çeçen yanlısı Müslüman Inguşlar arasında çıkan ça- tışmada yüzlerce insanın yaşamını yitirmesi- ne karşm Çeçen-Rus savaşmın sona ermesin- den bu yana Kuzey Osetya'nın sakin olduğu belirtiliyor. inguş Devlet Başkanı Ruslan Aus- hev eylül ayında ülkesinin ve komşu Kuzey Osetya'nın "savaştan ancak beş dakika uzak" olduğu yönünde uyanlarda bulunmuştu. Hastanedeyangm: 21 ölfl Rusya'nın Vologda bölgesinde buiunan Ustyuzhna kasabasındaki akıl hastanesinde meydana gelen bir yangında 23 kişi yaşamı- nı yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yangının ön- ceki geceyansı bir elektrik kaçagından çıktı- ğı bildirildi. " ' !' ' Irakyine vuruldu Dış Haberler Servisi - ABD ve In- giltere'ye ait savaş uçaklan Irak'ıngü- neyindeki uçu$a yasak bölgedeki ra- dar ve haberleşme tesislerini bomba- ladılar. ABD'nin Florida eyaletinde- ki Tampa kentinde bulunan ABD Ge- nelkurmay Başkanlığı'ndan y^ılan açıklamada, Irak uçaklannın uçuşa ya- sak bölgeye girmeleri üzenne bölge- de devriye uçuşu yapan ABD ve tngi- liz uçaklannın radar ve haberleşme te- sislerini vurduklan bildırildi.' Açikla- mada, "Sakknlar Irak uçakJannm uçu- şa yasak bölgeyi çiğnemeterine misil- ieme olarak gerçekkştiriidi" denıldı... IMZA GUNU TAKSİM SERGI SALONU'NDA 21 Mart Pazar (Yann) Saat:17.00-19.00 Konuklarımızla söyleşip, kitaplannı imzalayacak Istıkla! Cad. IFransız Konsoloslugu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 TEMA 21 Mart Dünya Ormancılık Günü AĞAÇLANDIRMA TÖRENİ TÛMGÖNÛUiIBdMtVEHAUaMBDAVETlJDİL Vfer : Kav»cık,ÇavTişb«şıkoyxilVlahallesi Tarih : 22 Mart 1999, Pazartesi Vakıf nKıtczıadnı saa 10 30'da ağaçlandnnu bolgejuıe ançlar kallornlrtır ÇayırÇımcn Sk Emlık Kredı BloUan A 2 Blok D 10 80620 Uvem-ISTANBULTel.0212 283 78 16 (H7)Faks 0212281 1132 KADKÖY AHKÂMIŞAHSİYE Davalanna Bakmakla Görevli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 1999/8 VasiTay. tLAN Mahkememizce verilen 4.3.1999 tarih ve 1999/8 Esas, 1999/115 Karar sayılı ilamı ile, lstanbul, Fatih, Kırkçeşme, C: 045/05, SN: 41, KSN: 294'te nüftısa ka- yıtlı bulunan, Mehmet Abdullah oğlu, Zeynep'ten ol- ma, 1951 doğumlu davalı - mahcur ENGÎN EVRENE- SOGLU, M.K.nun 355. maddesi gereğince vesayet al- tına almarak kendisine MUSTAFA AYKUT BIY1KLI- OĞLU vasi tayin edilmıştir. llanolunur. 4.3.1999 Basın: 11885 m IMZA GUNU TAKSİM SERGİ SALONU'NDA 20 Mart Cumartesi (Bugün) Saat:17.00-19.00 Konuklanmızla söyleşip, kitaplannı imzalayacaklar. Istıklal Cad. (Fransız Konsoloslugu yanı) Taksım Tel: 252 38 81 '82 AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1998/119 Davacı Fatma Amuca taraftndan davalı Emın Amu- ca aleyhıne açılan şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davasının verilen ara karan uyannca; Davalı Emin Amuca adına tebligat çıkartılmasına rağmen tebligat adresi tesbit edılemediğinden, hakkın- da boşanma davası açıldığının, dava hakkında varsa di- yeceklerinin duruşmanın atılı bulunduğu 15.4.1999 gününden evvel mahkememize bildirmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur. 6.11.1998 Basm: 2768 İLAN ERDEMLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO: 1998/23 Davacı Necdet Özhan tarafından davalıiar Bahattın Erdoğan ve Hasan Şahin aleyhine açmış bulunduğu tazmınat davasının yapılan yargılamasında ara karan geregince; Tûm araştırmalara rağmen davalı Hasan Şahin'in ad- resinın bulunmadığı ve kendisine tebligat yapılamadı- ğından, davalı Hasan Şahin'in duruşmanın bırakıldığı 26.4.1999 günü saat 9.00'da duruşmada bizzat bulun- raası veya kendısıni bir vekille temsıl ettirmesi, aksi halde yargılamanın yokluğunda yapılıp karar verilece- ği ilanen tebliğ olunur. Basm: 8932 ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN 1999/87 Davacı Nirgül Akbor tarafından davalı Nüfus Müdûrlüğü aleyhine açılan isim düzeltilmesi davasının mahkememiz- de yapılan yargılaması sonunda, Sinop ili, Merkez ilçesi, Ordu köyü, C-0011, K. Sıra No: 0010'da nüfusa kayıtlı iken evlenerek Antalya ıli, Merkez ilçesi, Haşimişcan mah 0007 cılt, 0439 K. sıra No'da nüfusa kayıtlı Kadir kızı Nazmiye'den 1975'de doğma Nirgül Ak- bor'un nüfustakı isminin NtLGÜN olarak DÜZELTİLMESİNE, M.lCnun 26. maddesi gereğince ilan olunur. 9.3.1999 Basın: 11761 İSKENDERUN1. İCRA MÜDÛRLÜĞÜ LX)SY\ NO: 1998/136 TLM. GAYRİMEIVKUL AÇIK AKTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI SATILMASIX'V KARAR VERİLEÎV GAYRtMENKULLERİN CİNSİ, KIYMETİ, EVSAH: I- TAPU KAYDI: Hatay-iskendenın-Kocatepe -ada 1645- parsel 15*te kain, 1/10 arsa paylı zemin kat 1 no'lu Bağımsız bölüm İMAR DURUMU: Serbest nizam 2 kat konut alanı. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE DEĞERt: Kocatepe mh. 392/1 sk. No: 14zeminkat l.no'lu Mesken, 3 yatakodası, bir(L) salonu, mutfak, banyo. wc ve müştemılatından oluşmaktadır. Bağımsız bölümün bulunduğu yapı, Betonarme karkas, 1. sınıf lüks bir yapıdır. Her katta 2 si- metrik mesken, gerek plan, fonksyon, malzeme ve mesaha bakımından ay- nı nitelıktedır. Yapının suyu ve elektnği mevcut olup, tüm belediye hiz- metlennden yararlanmaktadır. Yapının dışı kaleterasit sıvalı olup, blokun bir bağımsız bölümünü meydana getintıektedir.. Yapmın müşterek merdi- venleri beyaz çimentolu dökme, duvarlar 1.50 m yüksekliğe kadar mer- mer kaplıdır. Bağımsız bölümün tabanı 30x30 beyaz çimentolu panedyen, duvarlar sıvalı, saten, dograma ahşap, tam kasa yağlı boyadır. Mutfakta taban 10x20, duvarlar tavana kadar 25x20 seramik kaplıdır.. Tezgâh mermer, tezgâh üst ve altında formika mutfak dolaplan mevcuttur. Banyo ve wc'nin tabanı 10x20 seramik, duvarlar tavana kadar 15x15 karo fayanslı- dır. Taşınmazın brüt oturum alanı: 147.50 m2'dir, Tahmın edılen değeri 3.750.000.000- TL olup taşmmaz bu bedel üze- rinden açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2-TAPU KAYDI: Hatay-lskenderun-Kocatepe -ada 1645 -parsel 15'te kain, 1/10 arsa paylı zemin kat 2 no'lu Bağımsız bölüm. tMAR DURUMU: Serbest nızam 2 kat konut alanı. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE DEĞERİ: Kocatepe mh. 392/1 sk. No: 14 zemin kat 2. no'lu Mesken, 3 yatakodası, bir(L) salonu, mutfak, banyo, wc ve müstemilatından oluşmaktadır Bağımsız bölümün bulunduğu yapı, Betonarme karkas, 1. sınıf lüks bir yapıdır. Her katta 2 si- metrik mesken. gerek plan. fonksyon. malzeme ve mesaha bakımından ay- nı niteliktedir. Yapının suyu ve elektnği mevcut olup, tûm belediye hiz- metlerinden yararlanmaktadır. Yapının dışı kaleterasit sıvalı olup, blokun bir bağımsız bölümünü meydana getirmektedir... Yapının müşterek mer- divenleri beyaz çimentolu dökme. duvarlar 1.50 m. yüksekliğe kadar mer- mer kaplıdır. Bağımsız bölümün tabanı 30x30 beyaz çimentolu panedyen, duvarlar sıvalı, saten, dograma ahşap, tam kasa yaglı boyadır Mutfakta taban 10x20, duvarlar tavana kadar 25x20 seramik kaplıdır... Tezgâh mermer, tezgâh üst ve altında formika mutfak dolaplan mevcuttur. Banyo ve wc'nin tabanı 10x20 seramik, duvarlar tavana kadar 15x15 karo fayanslı- dır. Taşınmazın brüt oturum alanı: 147.50 m2'dir. Tahmin edilen değeri 3.750.OOO.0O0.-TL olup, taşmmaz bu bedel üze- rinden açık arttırma suretiyle satılacaktır. 3- TAPU KAYDI: Hatay-lskenderun-Kocatepe - ada 1645 - parsel 15'te kain, 1/10 arsa paylı 1. kat 3 no'lu Bağımsız bölüm. İMAR DURUMU: Serbest nizam 2 kat konut alanı. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE DEGERJ: Kocatepe mh. 392/1 sk. No: 14 1 kat 3. no'lu Mesken, 3 yatak odası. bir(L) salonu, mut- fak, banyo, wc ve müstemilatından oluşmaktadır. Bağımsız bölümün bu- lunduğu yapı, Betonarme karkas, I. sınıf lüks bir yapıdır. Her katta 2 si- metnk mesken, gerek plan fonksiyon, malzeme ve mesaha bakımından aynı niteliktedir. Yapının suyu ve elektriği mevcut olup, tüm belediye hiz- metlerinden yararlanmaktadır. Yapının dışı kaleterasit sıvalı olup, blokun bağımsız bölümünü meydana getirmektedir. Yapının müşterek menüven- leri beyaz çimentolu dökme, duvariar 1.50 m yüksekliğe kadar mermer kaplıdır. Bağımsız bölümün tabanı 30x30 beyaz çimentolu panedyen, duvarlar sıvalı, saten, dograma ahşap, tam kasa yağlıboyadır. Mutfakta taban 10x20, duvarlar tavana kadar 25x20 seramik kaplıdır.. Tezgâh mermer, tezgâh üst ve altında formika mutfak dolaplan mevcuttur. Banyo ve wc'nin tabanı 10x20 seramik, duvarlar tavana kadar 15x15 karo fayans- lıdır. Taşınmazın brüt oturum alanı: 147.50 m2'dir. Tahmin edilen değeri 4.250.000.000.- TL olup, taşınmaz bu bedel üze- rinden açık arttırma suretiyle satılacaktır. 4- TAPU KAYDI: Hatay-lstenderun-Kocatepe - ada 1645 - parsel 15'te kain, 1/10 arsa paylı 1. kat 4 no'lu Bağımsız bölüm. tMAR DURUMU: Serbest nizam 2 kat konut alanı. TAŞıNMAZIN HALl HAZIR DURUMU VE DEĞERİ: Kocatepe mh. 392'1 sk.No: 14 1. kat 4. no'lu Mesken, 3 yatak odası, bir (L) salonu, mut- fak, banyo, wc ve müstemilatından oluşmaktadır. Bağımsız bölümün bu- lunduğu yapı, Betonarme karkas. 1. sınıf lüks bir yapıdır. Her katta 2 si- metrik mesken,gerek plan, fonksiyon, malzeme ve mesaha bakımından aynı niteliktedir. Yapının suyu ve elektnği mevcut olup, tüm belediye hiz metlerinden yararlanmaktadır. Yapının dışı kaleterasit sıvalı olup, Blo- kun bir bağımsız bölümünü meydana getirmektedir. Yapının müşterek merdivenlen beyaz çimentolu dökme. duvarlar 1.50 m yüksekliğe kadar mermer kaplıdır. Bağımsız bölümün tabanı 30x30 beyaz çimentolu panedyen, duvarlar sıvalı, saten, dograma ahşap, tam kasa yağlı boyadır. Mutfakta taban 10x20, duvarlar tavana kadar 25x20 seramik kaplıdır. Tezgâh mermer. tezgâh üst ve altında formika mutfak dolaplan mecuttur. Banyo ve wc'nın tabanı 10x20 seramik, duvarlar tavana kadar 15x15 karo fayanslıdır. Ta- şınmazın brüt oturum alanı: 147.50 m2'dir. Tahmin edilen değeri 4.250.000.000.- TL olup, taşınmaz bu bedel üze- rinden açık arttırma suretivle satılacaktır. SATIŞ İSTEYEN BlRfNCİ DERECEDEKİ İPOTEK ALACAKJLISI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NÎN TALEBİNE ISTlNADEN SATIŞ. IIK'NUN 132 m. GEREĞÎNCE ÜZERtNDEKl TÜM TAKYtDATLAR- DAN ARl OLARAK YAPILACAKTIR. Satış ilanı ilgılılenn adresine teblığe gönderilmiş olup. adreste tebliğ ya- pılamamış olması veya adresi bılinmeyenlere. ışbu ılanın, ilanen tebligat yerine kaım olacağı ilan olunur. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşmmazlann t. satışı 26/4/1999 Pazartesi günü olup, 1 No'lu Bağımsız bölümün sahşı saat 14.00-14.15 arasında, 2 No'lu Bağımsız bölümün satışı saat 14.30-14.45 arasında, 3 No'lu Bağımsız bölümün sahşı saat 15.00-15.15 arasında, 4 No'lu Bağımsız bölümün satışı saat 15.30-15.45 arasında. lskenderun 1. lcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satış isteyen binnci derecede ıpotek alacaklısı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin alacağına rüçhanlı alacak bulunmadığından teklif olunan en yük- sek bedelin taşınmazın muhammen bedelınin yüzde yetmiş beşinı ve sa- tış masraflannı geçmesi şartıyla en çok artırana ıhale edılır. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 06/5/1999 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. lkincı aıtır- mada teklif olunan en yüksek bedelin. muhammen bedelin yüzde kırkını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edi- lir. 2- Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün yukanda yazılı muham- men kıymetinin yüzde yırmısi nispetınde pay ekçesi veya mıllı bir banka- nm teminat mektubunu tevdi etmelen lazımdır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının artırmaya ıştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise 1İK 124/4 gereğince aynca pey akçesi veya teminat aran- maz. 3- Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Satış peşin parayladır. Alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Teklifler yazı ile veya şifahen olur. Yazı ile yapılan teklif artırmadan en az bir gün evvel yapılır. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır olanlara söylenebilir. Alıcı artırma bedelı hari- cinde aynca, KDV, resmi ihale pulu. tapu alım harcı ve masraflan, taşın- mazın teslim gıderleri alıcıya aittir. Satım harcı, taşınmazın aynından kay- naklanan bırikmiş veıgiler ile dellaliye resmı satış bedelinden ödenir. Gayrimenkul üzenndeki rehin ile temin edilmış muaccel borçlar müş- teriye devTedilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir. 4- Gaynmenkul kendisine ihale olunan kimse hemen veya verilen müh- let ıçınde ödeme yapmazsa, ıhale karan fesh olunarak kendısınden evvel en yüksek teklifte bulunan kım ise arzetmiş olduğu bedelle alması kendi- sine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ıhale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakırsa veya bulunamazsa gaynmenkul he- men satışa çıkartılır. Bu artırma ılgililere tebliğ edilmeyip yalmzca sahş- tan en az yedi gün önce yapılacak ilan ile yetinilir. Bu artırma teklifin 129 uncu maddenin ikinci fikrasmdaki hükümlere uyulması şartıyla gayn menkul çn çok artırana ihale olunur lki ihale arasındaki fark ve geçen günler için temerriit faızı ve dığer zararlar aynca hükme hacet kalmaksı- zın Müdürlüğümüzce alıcıdan ve kefillerinden tahsil olunur. 5- Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgılılenn ve ırtifak hakkı sahiple- rinin bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair iddialannı dayanağı belgeler tle 15 gün içinde dairemıze bıldirmelen la- zımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabıt olmadıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 6- Şaıtname ilan tarihinden ıtıbaren herkesin görebılmesı için lskende- run 1. lcra Müdürlüğü'nde açık olup, masrafı venldıği takdirde, isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. 7- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyı ve münderecatını kabul etmiş sa- yılacaklan başkaca bilgi almak isteyenlerin Iskendenın 1. tcra Müdürlü- ğü'nün 1998/136 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürliiğümüze oaşvur- malan ilan olunur. 9/3/1999 Basın: 11790
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog