Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet Cumhuriyet NBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26827 / 200.000 TL (KDVIÇmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 20 MART 1999 CUMARTESİ C U M H U R İ Y E T ' İ N E Ğ İ T İ M V E K Ü L T Ü R H İ Z M E T L E R İ GUY DE MAUPASSANT PIERRE VE JEAN Çeviren: Bedia Kösemihal Güçlü bir gozlemciliğe dayanan deyişiyle doğalcılık akımının içinde yer alan Maupassant, roman ve öykülerinde, Fransız orta tabaka insanlarını, ortak ruhsal biçimlenişleriyle ve doğal çevreleri içinde sergıledi. Yapıtlarında işledıği kişi ya da doğal çevrelerde, o ana kadar hıç kimsenın görmediğı M \ U P A S S A \ T PIERRE VE JfcAN ve dile getirmediği özellikleri görup anlatmayı başardı. Yapıtlarının çekiciliği de, zaten, seçtiği konulardan değil, bunları işlerken yaptığı betımlemelerden gelir. Ustalık donemi yapıtlarından Pierre ve Jean, kendi deyişiyle, nesnel bir romandır. Maupassant, bu romanında gerçek yaşamdaki olayların doğru bir betımlemesini yapmakla; kişiferi ve olayları, okurun gözlerinin önüne sermekle yetinir. Okurun, yarattığı kişilerin düşunce ve duygularını, onların belırlı olaylar karşısındaki tepkilerinden anlamasını ister. Bütün dünyada kısa oykünün belli başlı birkaç ustasından bıri sayılan Maupassant'ın en özgün ve usta işi romanı... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... DENEME SINAVI ODAK Dershanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı 8. Sayfada 312. maddeyi değiştiremeyeceğini anlayan FP küskünlerden koptu Seçim kesinleşü Hükümetin düşürülmesi çokzor Kıvnkoğlu'nun açıklamalanndan sonra FP yönetimi ile küskünler arasındaki ilişki koptu. FP'nin desteğini çek- mesiyle imzacı milletvekillerinden 9'u DTP'ye katıldı. Grup kurduran imzacılar, "Meclis Başkanvekili Gür- kan'ı düşüreceğiz. DSP'nin sandalye sayısı 59'a indi. Bir başkanvekilliğini biz alabiliriz" dediler. FP ve küs- künler, hükümetin düşürülmesiyle ilgili verilen genso- runun gündeme alınması oylamasında, 240 oyda kal- dılar. Hükümetin düşürülmesi için ise 276 oy gerekli. FP:Seçim iptaline karşıyız FP Genel Başkanı Recai Kutan, seçimlerin iptaliyle il- gili verilecek önergeye ret oyu kullanacaklannı belirtti. Kıvnkoğlu'nun açıklamasının ardından, Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel ve TBMM Başkanı Hikmet Çe- tin'in açıklamalan da küskünler-FP blokunun seçimle- rin iptalini sağlamalannın çok güç olduğunu ortaya koy- du. imzacılar arasında yer alan FP'li Nedim llci, açıkla- malann kendilerini bağlamayacağmı, sonuç alınıncaya kadar çahşmalanna devam edeceklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüse- yin Kıvnkoğlu'nun uyarılanndan sonra genle>en ımzacılar-FP blokunun hükü- meti düşüremeyeceği ortaya çıkarken FP yönetimi de küskünlerden koptu. FP'nin desteğini çekmesi üzerine se- çimleri iptal önergesini DTP'de grup ku- rarak TBMM'ye taşımak isteyen küs- künler. "Idmlerin DTP'ye geçeceğT ko- nusunda bırbırlerine düştüler. Uzun tar- tışmalardan sonra küskünlerden 9 kişi akşam saatlennde DTP'ye katılarak bu partiye grup kurdurdular. Kİpatılan RP'nin Genel Başkanı Nec- mettİD Erbakan'ın sıyasi yasaktan kur- tanlması içın TCY'nın 312. maddesı- nin değiştırilmesi amacına ulaşamaya- caklannı gören FP'nin, ımzacıları yal- nız bırakması nedenıyle TBMM Genel Kuruiu dün toplanamadı. FP Genel Baş- kanı Recai Kutan, seçimlerin iptaliyle il- gılı bir önerge verilirse ret oyu kullana- caklannı söyledi. TBMM'nin tatil kara- nnm 268 oyla kaldınlmasını sağlayan küskünler ile FP'nin, "seçim iptali" ko- nusunda yollannı ayırmasının ardından hükümetin gensoru ile düşürülmesinin olanaksız olduğuna dıkkat çekıldı. Gen- soru önergesinın gündeme alınmasına ılışkin oylamada sayılan 240'a gerileyen küskünler ve FP'nin, hükümeti düşür- mesı ıçın 276 milletvekilinın "gûven- sizlik" önergesinin lehine o> vermelen gerekiyor. Gensoru önergesı üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak. Görüşme- ler sırasında verilecek güvensızlik öner- gelen ıse bir tam gün geçtıkten sonra, 22 Mart Pazartesi günü oylanacak. FP lıde- ri Kutan'ın açıklamasından sonra küs- künler bloku daha da erirken dün TBMM Genel Kuruiu toplanamadı. Ya- pılan iki yoklamada da toplantı yeter sa- yısı bulunamadı. Kıvnkoğlu'nun açık- lamasının ardından Cumhurbaşkanı Sû- teyman Demirel ve TBMM Başkanı MECLİS TOP- LANAMADI - Türk Ceza Yasa- sı'nın 312. mad- denin değiştiril- meyeceğini anla- vanFariletParti- İiler, imzacı mil- letveidllerini des- t e k l e n ı e y i n c e Meclis Genel Ku- ruiu dün topla- namadı. (Fotoğ- raf:AA) Hikmet Çetin'ın açıklamalan da küs- künler-FP blokunun seçimlerin iptalini sağlamalannın çok güç olduğunu orta- ya koydu. TBMM Başkanlığı'na iptal önergesi vererek "komisyon süredni at- layıp" konuyu doğrudan TBMM günde- mıne getirmeve hazırlanan imzacılar, Cumhurbaşkanı Demirel'in şu değer- lendırmesıyle sarsıldı: "Önerge olursa 'Erteleme kargaşa yaratır' • 5. Sayfada Yılmaz: Kıvnkoğlu ile aynı görüşteyiz • 5. Sayfada IÜ Senatosu'ndan kınama • 19. Sayfada 30 Temmuz 1998'teki önerge gjbi mu- ameleye tabi otur; o önerge komiswndan geçmiştir. Komisyondan geçer, Meclis'in genel kuruluna gelir. Bir de seçimlerin nasıl yapılacağııu tanzim eden 31 Tem- muz Î998'te Resmi Gazete'de çıkan ka- nun var. Öyle de bir kanun lanmdır." M Arkası Sa. 19,Sü.31e 1 ay ek süre Ocalan'ın ilk duruşması gıyabında • Ankara 2 No'lu DGM heyeti, Başbakaniık Kriz Merkezi'nin isteği üzerine, Imralı'da hazırlıklann tamamlanması için bir ay daha süre verdi. 24 Mart'taki duruşmayı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın gıyabında Ankara'da yapmayı kararlaştıran heyet, Imralı'da yapılacak duruşma günü için 24 Nisan'ı düşünüyor. ANKARA / MUDANYA (Cumhuri- yet) - Ankara 2 No'lu DGM heyeti, Baş- bakaniık Knz Merkezi'nin ısteğı üzeri- ne PKK liden Abdullah Öcalan'ın Imra- h'da yapılacak duruşması ıçın bir ay da- ha hazıriık süresi verilmesini kararlaş- tırdı. Ankara DGM Başsavcısı Cevdet W- kan, Öcalan'la ilgili soruşturmayı yürü- ten savcılan uyararak, dava ve iddiana- meyle ilgili basına bılgı \ermemelenni, aksi halde haklannda soruşturma açaca- ğını bıldırdi. Başsavcı Volkan başkanlı- M Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Başsavcılık, rejim aleyhinde faaliyette bulunduğu gerekçesiyle davaya hazırlanıyor Giileıı hakkında soruşturma Rusya'da bombalı saldırı: 60 ölü Rusya'ya bağh Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki bir pazaryerinde bomba patlaması sonucu 60 kişi ölürken l(M*'den fazla kişi de yaralandı. Patlamanın bir terör evlemi olduğu bUdirildi. Rus Interfax haber ajansı, beş kilogram ağuiığuıdaki bombanın pazaryeri yakınlannda bulunan ahırlann içine yerleştirildiğini ve patlamanın burada meydana geldiğini bildirdi. Rusya'nın Vologda bölgesinde bulunan Ustyuzhna kasabasındaki akıi hastanesinde meydana geien yangmda 23 kişi yaşamını yitirdi. 14 kişi de yaralandı. • 10. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu)-Ankara DGM Başsavcı- lığı'nın "devletin rejimi aley- hinde faaliyederde" bulundu- ğu gerekçesiyle Fetbullah Gü- len ve "FethuDahçılar'' olarak bilinen cemaat hakkında soruş- turma başlattığı öğrenildı. Ahnan bilgiye göre Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yûksel'in başlattığı soruştur- ma kapsamında, Gülen'ın ko- nuşmalannın yer aldığı çok sa- yıda kaset ve belge inceleme- ye alındı. Gülen'in destekledi- ği yurtlar ve fınans kurumlan- nın da incelendiğı belirtildi. Gülen'in rejim aleyhine fa- aliyetleri ve yaptığı çalışmala- n soruşturmanın çerçevesini oluştururken Yûksel'in dava açmaya hazirlandığı kaydedil- di. Fethullah Gülen hakkında açılan soruşturmada, devletin çeşitli birimleri tarafından da- ha önce hazırlanmış olan ra- porlardan da yararlanıldığı be- lirtildi. Yüz binlerprotesto etti IMF'ye tepki artıyor• Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yoksul ya da gelişmekte olan ülkelere kredi karşılığı uygulanmasını şart koştuğu 'acı reçete', Ekvador'dan sonra Meksika'da da şiddetli protesto gösterilerine yol açtı. Ekvador'da iki haftadır süren ve IMF paketınin ortaya çıkardığı fahiş fîyat artışlan, özelleştirme programı ve kamu personeli ücretlerindeki indirimi protesto gösterileri ve diğer eylemler, dün Devlet Başkanı Jamıl Mahoad'ın IMF kokartlı 'acil planı' geri çektiğini açıklaması üzerine sona ererken eylemciler zafer kutlamalarına başladılar. Meksika'da ulusal bağımsızlığın zedeleneceği ve çalışanlann işten \ • çıkanlacağı gerekçesi ile ulusal elektrik sisteminin özelleştirilmesinı protesto eden ve aralannda sendika, meslek odası temsilcileri ile maskeli Zapatistalann ve muhalif rx>litikacılann da bulunduğu 100 bini aşkın kişi yürüyüş düzenledi. Ekonomi Servisi - Ulusla- rarası Para Fonu'nun (IMF) yoksul ya da gelişmekte olan ülkelere kredi karşılığı uygu- lanmasını şart koştuğu 'acı reçete', Ekvador'dan sonra Meksika'da da şiddetli pro- testo gösterilerine yol açtı. Meksika'da aralannda mas- keli Zapatistalann da bulun- duğu on binlerce kişi elektrik sektöründeki özelleştirmele- ri protesto ederken Ekva- dor'da ise hükümet, IMF bas- kısı ile uygulamaya koyaca- ğmı duyurduğu paketi yoğun tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kaldı. Ekvador'da i- ki haftadır süren \e IMF pa- ketınin ortaya çıkardığı fahiş Fıyat artışlan, özelleştirme programı ve kamu personeli ücretlerindeki ındırimi pro- testo gösterileri ve diğer ey- lemler, dün Devlet Başkanı Jamil Mahuad'ın IMF ko- kartlı 'acil planı' geri çekti- ğini açıklaması ile sonaerer- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de AB bunalımı kapak oldu 'Yaşananlardan Avrupa ders almalı' Th.- tonomist A message fc Europe • HaftalıkThe Economist dergisi, AB'de yaşanan bunalımı kapak yaptı. Dergi, son on günde Avrupa'da yaşanan gelişmeler karşisında AB'de daha çok desteklenen adaylann yönetime getirilmesi önerisinde bulunurken Robert Schuman Enstitüsü Başkanı Yves Meny, Le Monde gazetesine yazdığı bir makalede ABnin geleceğini değerlendirdi. • 19. Sayfada NEVRUZ GERGÎNLİĞINE ÖNLEM M 4. Sayfada MERTER'DE ÇATIŞMA: 1ÖLÜ M 19. Sayfada G. SARAY, ADANA KARŞISINDA 1 PUANI ZOR KURTARDI USpor'da »ORS* DOLM» •ûrûOx*t Dun Dün 204.000 J 3-330*000 2O4 4OD 3.32S.00O GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Kendine Saygıyı Yitirmek... Gazetelerin başlıklanna bakınca insan; Genelkur- may Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu'nun demeci olma- saydı siyasal olayların akıbeti ne olacaktı, diye sora- sı geliyor. Meğer bizim normal günlerde demokrasi deyince mangalda kül bırakmayan medyamız ve ünlü yazar- larımız. sıyasettekı kargaşanın durulabilmesi için Or- general Kıvnkoğlu'nun demeç vermesini bekliyormuş! • Arkası Sa. 19, Sü. l'de Yapay zekâ insanı zorluyor Yapay zekâ rota değiştirdi. İnsan aklının benzerini yaratmak gibi yanlış düşünceden kurtulan yapay zekâ çalışmaları artık değil, beyni kavramaya yöneldi... Politika ve ahlakın beraberliği ve ayrımı üzerine., Akıllı bina örneği: Commerzbank GUNDEM MUSTAFA BALBAY Küserek Kalkan... Raydan çıkan siyaset. reye oturmaya başlamış gi- bi görünüyor! Başkentin dünkü havası mevsim normallerinin dı- şındaydı. Haftaya 'kâr' yağışı beklentisiyle giren küs- künler, dün güvendikleri bütün dağlara kar yağdığını görünce geri adım attılar... Dün genel görünümü maddelemiştik. Bugün FP ve küskünlerde odaklaşalım. • Arkası Sa. 19, Sü. 8 '3e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog