Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE. www.cumhuriyet.com.tr rT"« *-< www.cumhuriyet.com Cumhuriyet 07.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYl: 26809 / 175000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADt (1924-1945) BAŞYflZARI: NADİR NADİ ff945-1991) 2MART1999SALI H R' KLEIST H t K t K A MICHAEL KOHLHAAS Çeviren: Dr. Necip Üçok Haksızlığa başkaldıran bir adamın öyküsü... Alman tiyatro yazınının en büyük yazarlarından Kleist'ın uzun öykü alanındaki başyapıtı... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... MICHAEL KOHLHAAS Dr. BERNARD CAPORAL Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KADINI-II Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasının ikinci cildini okurlarımıza sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Başbakan Ecevit bölgeyi kalkındırma projesini açıkladı Doğıryaumut• Güneydoğu'yu kalkındırma projesinde ilk aşamada 40.5 trilyon liralık yatınm öngörülüyor. Yanm kalmış tesislerin açılması, organize sanayi bölgelerinin tamamlanması, boşaltılan İcöy ve mezralann canlandınlması için somut teşvikler getirildi. Başbakan Bülent Ecevit, koruculuk sistemiyle ilgili değişiklik düşünmediklerini belirtirken "Terör daha ileri ölçüde sona erdirilmeden rizikolu adımlar atmayı düşünmüyoruz" dedi. Ecevit, açıklanan önlemlerle hiçbir girişimcinin "O bölgede yeterli güvenlik yok, bunun için oraya gitmiyorum" diyemeyeceğini söyledi. Ecevit: Bölgede halk hareketi yaratmak iste>en dış güçleriıı hevesieri kursaklannda kaldL ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) - Başba- kan Bülent Ecevit Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkındırılmasma yö- nelik yatınm paketini açıkladı. Somut teş- vikler içermesi ve acil kaynak beklentisinin karşılanması nedeniyle diğerlerinden ayn- lan projeye göre, bölgeye 40.5 trilyon lira- lık yatınm yapılacak ve yanm kalmış tesis- ler işletmeye açılacak. Altyapı yetersizliği olan organize sanayi bölgelerinin tamam- lanması, boşaltılan köy ve mezralann yeni- dencanlandınlması, İOI7aileninköyedö- nüşünün sağlanması hedefleniyor. Başba- kan Ecevit. bölgede halk hareketi yaratmak isteyen dış güçlerin heveslerinin kursakla- nnda kaldığmı belirterek "TSK'nintemen- nisL artık askerlerin bölgede görev alması- na ihtiyacin azalması ve diğer kolluk güçle- rinin daha etkin duruma gelmesidir" dedi. Başbakan Ecevit, dün düzenlediği basın toplantısında Doğu ve Güneydoğu Anado- lu Bölgesi için 1980'li yıllardan itibaren do- kuzuncu olan yatınm paketini açıkladı. Acil kaynak beklentisi karşılanan pakette şu ön- lemler yer alıyor: • Adıyaman, Ağn, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzıncan, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğ- dır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sıvas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat'ta yanm kalmış ve işletmeye geçememiş ya- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Enerji Bakanı Ziya Aktaş, 3 genel müdüryardımcısını görevden aldı TPAO'dabüyük vurgun• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kazakistan'daki arama üretim faaliyetleri sırasında 270 milyon dolar zarar etmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Raporu inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Aktaş, müfettişlerin istemi doğrultusunda genel müdür yardımcılan Muharrem Türkbaşkan, Şerif Ekinci ve Akif Güneri'yi görevinden uzaklaştırdı. • Bakanlık müfettişleri, kurumu zarara uğrattıklan gerekçesiyle aralannda daha önce 'soruşturmanm güvenliği açısından' görevden ahnan Genel Müdür Sıtkı Sancar ve 3 genel müdür yardımcısının da yer aldığı 17 yönetici hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Enerji ve Tabii Kaynak- lar Bakanlığı Teftiş Kurulu, ka- muda son yıllann en büyük kaynak yitimine neden olan "Kazakistan petrol yatanmı''na ilişkin soruşturmayı tamamla- dı. Müfettişler, Türkiye Petrol- leri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kazakistan'daki arama üretim faaliyetleri sırasında gö- revlerini ihmal ederek kurumu 270 milyon dolar (yaklaşık 95 trilyon lira) zarara ugrattıklan gerekçesiyle aralannda Genel Müdür Sıtkı Sancar ve 3 genel müdür yardımcısının da yer al- dığı 17 yönetici hakkında An- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de FAZtLET PARTtSİ'NİN TAKTİĞİ TürbaıJı vekile TBMM vizesi yok • Fazilet Partisi türbanlı milletvekili adaylanyla seçim sonrası TBMM zemininde tartışma başlatmayı amaçlıyor. FP'lilerin "Içtüzükte türbanla ilgili düzenlerne yok" savına karşın hukukçular ve TBMM yöneticileri yasal engel bulunduğu görüşünde. TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan içtüzükte türbanın yasak olduğunu belirten açık bir hüküm bulunmadığını, ancak bunun türbana izin anlamı taşımadığını belirtti. Gürkan, parlamentoda kamu nizmeti yapıldığmı ve kamu hizmeti yapılan yerlerde zorunlu olan kurallann TBMM'de de geçerli olduğunu belirtti. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, "Amaçlan rejime sataşmak, rejimle boy ölçüşmek" yorumunu yaptı. • 4. Sayfada 'Yaknayak'ABD'yegfdiyor • Tiyatro yaşamının 40. yılını, 14 yıl aradan sonra sahnelediği "Yalınayak Sokrates"le kutlayan Genco Erkal, 3 Nisan'da Amerika'daki Türklerle buluşacak. Nâzım Hikmet'in "lnsanlanm"ını oradaki Türkler için sahneleyecek olan Genco Erkal, ünlü şairin 100. doğum yıldönümü olan 2002 yılmda da Amerikalılar için aynı oyunu Ingilizce oynamayı hedefliyor. Bunun için hazırlıklannı sürdüren sanatçı, eğer UNESCO 2002'yi "Nâzım Hikmet yılı" ilan ederse tüm dünyayı gezerek "lnsanlanm"ı sahneleyecek. SEVİM BrrBMUirai taberf • 19. Sayfada PKK cinayetleri araştırılacak TürkiyeBekaa'da 'keşifyapacak• Türkiye, Bekaa Vadisi'nde Öcalan tarafından öldürtülüp gömülen PKK militanlan ile MİT elemanlannın kimliklerinin belirlenmesi için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Yetkililer, kampta keşif yapılması konusunda önümüzdeki dönem Lübnan hükümeti ile temasa geçileceğini kaydettiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Abdul- lah Ocalan'ın örgüt içi ın- fazlannı ve bazı faili meç- hul olaylan dünya kamu- oyuna duyurmak için Bekaa Vadisi 'nde 'kcşiF yaptı rma- yı tasarlıyor. lçişleri Bakanlığı yetkili- leri, Bekaa Vadisi'nde Öca- lan tarafından öldürtülüp gömülen PKK militanlan ile MÎT elemanlannın kim- liklerinin tespiti için Lüb- nan hükümetiyle temasa ge- çileceğini belirttiler. Bu ko- nuda Dışişleri ve Adalet Ba- kanlığı ile de görüş alışveri- şinde bulunulduğunu kay- deden yetkililer, terörle mü- cadele, güvenlik ve adli yar- dımlaşma konulannda Lüb- nan'la bir anlaşma bulun- madığını, ancak iyı niyet gi- rişimlennin yeterh olabile- ceğini belirttiler. Yetkililer, kampta keşif yapdması için önümüzdeki dönem Lüb- nan hükümeti ile temasa ge- çileceğini kaydettiler. Edi- nilen bilgiye göre, PKK'nin ana karargâhı olan Bekaa kampı şu anda boş ve Lüb- nan'ın denetiminde bulunu- yor. Kampta, zaman zaman Filistinli bazı gruplann eği- tim gördüğü bildirildi. Öca- lan Suriye'den ayrıldıktan sonra tümüyle PKK'lilerin elinden çıkan Bekaa kam- pında Hizbullah militanla- nnın da eğirim gördüğü ile- ri sürüldü. Örgütün silahlı eyleme başladığı 1984'ten bu yana PKK'yi Bekaa Va- disi'nden yöneten Öcalan, bu kampta çok sayıda yerli ve yabancı konuk ağırladı. Öcalan'm yerli konuklan arasında Güneri Crvaoğiu, Hasan Cemal. Yalçın Do- ğan, Mehmet AIi Birand gi- bi gazeteci-yazarlarla Doğu Perincek ve Yalçuı Küçük gibi polirikacı ve profesör- ler de bulunuyordu. PKK'- nin Bekaa kampı, "Mahsun Korkmaz AkademisT ola- rak biliniyor. PKK'nin en büyük eğitim merkezi olan Bekaa'da, örgüt militanlan 100'er, 200'er kişilik grup- lar halinde askeri eğitim gördükten sonra silahlı mü- cadeleye katılmak için Tür- kiye'ye gönderiliyorlardı. Mahsun Korkmaz Akade- misi adı ile de anılan kamp- ta, militanlar eğitime sabah 05.30'da başlıyorlardı. Bu pratik ve teorik eğitim, dü- zenli bir program çerçeve- sinde gecenin geç saatlerine kadar sürüvordu. Bakanlık izin verdi İtirafçı Heiin erkek oluyor • Batman'da iki yıl önce girdiği silahlı bir çatışmada yakalanan "Helin" kod adlı Cernile Altuk, bir süre sonra itirafçı oldu. Van Cezaevi'nde kadınlar koğuşunda yatarken psikolojik rahatsızlığı ortaya çıkan ve özel bir koğuşa konan Altuk, ameliyatla erkejc olmak için Adalet Bakanltğf na başvurdu. Bakanlık, Altuk'un başvurusunu kabul ederken ameliyat masraflannı YOK üstlendi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Van Cezaevi'nde "Hettn" kod adh PKK'li kadın itirafçı Cemile Al- tuk, ameliyatla erkek ol- mak için Adalet Bakanh- ğı'na başvurdu. Batman'ın kırsal alanında 2 yıl önce güvenlik güçleri ile girdi- ği silahlı çatışmada yaka- lanan 20 yaşındaki Altuk, bir süre sonra itirafçı oldu. Yargılandıktan sonra Van Cezaevi'nde kadınlar ko- ğuşuna konulan Altuk, bir süre sonra psikolojik ra- hatsızlık içine girdi. Altuk, cezaevi idaresine başvura- rak kendisini erkek gibi hissetmeye başladığını bil- dirdi. Altuk'un başvurula- nnı önce ciddiye almayan cezaevi idaresi, daha son- ra konuyu bakanlık yetki- Hlerine bildirdi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevki- fevleri Genel Müdürlü- gü'nün talimatı üzerine özel bir koğuşa konulan Cemile Altuk. cezaevi psi- ti Arkası Sa. 19, Sü. 7'de Öcalan'm yargılanması Demirel: Türkîye yanlış yapmaz • İkinci D-8 zirvesi için Bangladeş'te bulunan Cumhurbaşkaru Demirel, terör örgütü PKK'nin lideri Öcalan'm yargılanması sırasında. "Türkiye özde yanlış yapmaz. Meydana gelecek karar, adil bir karardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. • Hukuki tereddütlere de yanıt veren Demirel. Türkiye'nin yanlışı varsa düzelteceğini belirterek "Bizim kamuoyumuz, biraz bu meseleye tevazulu bakacaktır. Yani neyiniz yanlış deyince 'size ne" demek yerine 'neyimiz yanhşmış' diye dönüp bakmak lazım" diye konuştu. • 9. Sayfada Hukukçuların ortak görüsıı 'DGM'ler siviUeşmeli' • Hukukçular, değişik siyasi görüşleri paylaşmalanna karşın DGM'lerin sivilleştirilmesi gerektiği konusunda sergiledikleri ortak ve yoğun çabayla devletin tepesini, medyayı ve kamuoyunu ikna etmeyi başardıJar. Ancak Ocalan'ın yakalanmasıyla Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen DGM sorunuyla ilgili parti liderlerinin henüz bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. • 4. Sayfada FADIL AKGÜNDÜZ'E SORUŞTURMA M 6. Sayfada 16MARTDAVASINA DEVAM EDİLDl M 8. Sayfada KİT'LER YANLIŞ POLİTİKA KURBANI M 13. Sayfada KADIKÖY'DE 'UZİ'Lİ ClNAYET • 19. Sayfada GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Şundan Bundan... Başbakanlıktan aynldığından beri, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın öze) yaşamıyla ilgili iki haber yayımlandı. İlk haber, Almanya'nın küçük bir kasabasından geldi. Küçük, ama büyük bir sağlık merkezi banndıran bir kasaba. ANAP lideri, bu kasabadaki sağlık merkezinde "hüc- relerini yeniliyordu". Açıkçası, 51 yaşındaki Yılmaz "gençteş/yor"du. M Arkası Sa. 19, Sü. l'de 'ABD'nin karnesi de kötü' ABD Dışişleri Bakanı Albright, Was- hington'dan aynlma- dan önce yaptığı açık- lamada, Çinli yetkilile- re, insan haklan konu- sunda sert eleştiriler yönelteceğini söylemişti. Albright, Pekin'in muhalefet üzerindeki baskılanndan kaygı duyduğu mesajını verdi. • 11. Sayfada Kosova'da tehlike çanları Kosova banş görüşmelerinin ikinci turuna iki hafta kala önceki gece 2 Arnavut'un öldürüldüğü bil- dirildi. UCK, kaçırdığı 2 Sırp'tan birini öl- dürdüğünü açıkladı. • 10. Sw;fada BORSA ûDun 3893 Ûncekı 3891 DOLAR ûDun 356.000 Öncekj 353.800 MARK ÛDun 199.200 Önceki 198.600 ALHN ûDün 3.285.000 önceki 3.270.000 Faiz oranları düşü- yor Şubat ayında ya- pılan beş ihale ile hal- ka arzda ağırlıklı orta- lama faiz yüzde 234.9, ortalama vade ise 338 gün olarak gerçekleş- ti. • 12. Sayfada Hayvanlar da eşlerini aldatıyor Zoolog- gazeteci Michael Miersch, 'Hayvanların Garip Cinsel Yaşamı' adlı kitabında, hay- vanlann da eşlerini aldattıklannı, eşcinsel ilişkiye girdiklerini ve birtakım çıkarlar kar- şılığında seks yaptıklannı açıkladı. Özellik- le maymunlann cinsel yaşamının insana çok benzediği ileri sürüldü.B^rAaSayfada GUNDEM 3VIUSTAFA BALBAY Dokuzuncu Paketin Doğumu... Başbakan Bülent Ecevit, Güneydoğu'ya ilişkin, 199O'lı yıllann dokuzuncu paketinin dogumunu dün müj- deledi. Görünüşe bakılırsa paket nur topu gibi. Dolgun, eni- ne boyuna... Daha önceki paketlerin doğum yeri genellikle Güney- doğu'daki illerden biri olurdu. Günler öncesinden hazır- lık yapılır, taşıma mitingciler ayarianır, devlet erkânı ha- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog