Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19 MART 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Istanbul Barosu Basın Merkezi açıldı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Barosu Basın Merkezi önceki akşam düzenlenen bir kokteylle açıldı. Istanbul Barosu Staj Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede gazetecılerle sohbet eden Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, olaylann hukuki boyutunu incelemeye çalışan gazetecilerin sıkıntı yaşadığını belirtti. Basın merkezini bu sıkıntılan gidermek amacıyla kurduklannı anlatan Başkan Sayman, "Amacımız her tûrlü hukuki konuda medya ile daha yakın ilişkide bulunarak kamuoyunu bilgilendirmektir" dedi. Basın Konseyi'nden açıklama • Istanbul Haber Servisi - Basın Konseyi'nden yapılan açLklamada, Istanbul Üniversitesi Kampusu'nda meydana gelen ögrenci olaylannı izleyen gazetecilere karşı sert da\ ranan polis kınandı. Konsey açıklamasmda, "Polisin görev yapan gazetecileri koruması gerekirken onlan hastanelik etmesine anlam veremiyoruz" denildi. Kolej sınavları 6 Haziran'da • tstanbul Haber Servisi - Istanbul tl Sınav Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kolej giriş sınavlannın 6 Haziran Pazar günü yapılmasının kararlaştınldığı bıldirildi. Açıklamada. sınav takvimi ve sınavla ilgili diğer bilgilerin Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulduğu ve onaydan sonra açıklama yapılacağı belirtildi. Bahçelievler'deki çatışma Jfe Utanbul Haber Servisi - jMüdüriüğü'nden yapılan açıklamada. önceki akşam Bahçehevler Zafer Mahallesi Dereyolu Caddesi Çınar Sokak'ta çıkan çatışmada ölenjslahiye doğumlu Fuat Ünlü'nün (26) PKK Avcılar-Esenyurt bölgesi bomba sorumlusu ve kuryesi olduğu ileri sürüldü. İTO'dan bıternet kütuphanesi • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Tabip Odası, kuruluşunun 70. yılında oda üyesi hekimler ve tıp öğrencilerinin ücretsiz yararlanabıleceğı ve 24 saat açık olâcak "Interaet Kütuphanesi" oluşturdu. Canlı yaymda göz ameliyatı • İstanbul Haber Servisi - AJman Hastanesi'nden yapılan açıklamada, dünyanın önemli göz cerrahisi merkezlerinden Italya'daki Buratto Göz Hastanesi'nde yapılacak ameliyatlann Alman Hastanesi'nde kurulacak uydu bağlantısıyla göz doktorlannca canlı yayında izleneceği belirtildi. '3. Tüketici Konseyi' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Tüketiciyi Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasma ilişkin yasa taslağı, 3. Tüketici Konseyi'nde bugün masaya yatınhyor. Yeni taslak uyannca, kampanyalı satışlarda kampanyayı açan kuruluştan güvence alınması yöntemine gidilecek. Tüketici kredileri konusunda yurttaşlara 7 gün içinde cayma hakkı getiriliyor. Para cezalarının oranlan düşürülüyor. Köprüde yangın teNikesi • İstanbul Haber Servisi- Bogazıçı Köprüsü'nün Ortaköy kısmında bulunan 2 ayağından birinin içindeki asansörde, dün saat 17.00 sıralannda yangın çıktı. Görevliler tarafından büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu. DSP adayı Temizel'den 'Yönetimde ahlak şartı' ile 'Hizmet andı'nı yürürlüğe koyma sözü Istanbul içîn ^teıııiz eFİstanbul Haber Servisi - DSP İstanbul büyükşehir be- lediye başkan adayı Zekeriva TemizeL Istanbul'u idare et- mek içın degıl yönetmek için aday olduğunu belirterek "Yönetmek, on yıl, on beş yıl öteyiaçıkveseçik görebihnek- tir" dedi. "İstanbul için temiz eT ve "Önce ahlak" sloga- nıyla programını açıklayan Temizel, seçilmesi halinde "Yerel yönetim ahlak şarü" ile "Hianet andTnı yürürlü- ğe koyma sözünü verdi. Temizel, projelerini tanıt- madan önce yaptığı konuş- mada "Yıllardır 'idare edil- mekte' oian İstanbul'u yönet- mek için aday oMum. Yönet- mekdedim idare etmek' degU" diye konuş- tu. Temizel şöyle devam etti: "Seçim kampanyasma şov mantığryla gi- rerseniz seçilince de yönetmekyerûıe idare et- mekle yetinirsiniz. Yönetmek demek. birçok unsuru içine ahyor. Yönetmek. nereye, hangi amaç için gidileceğine karar vermek demek. Yönetmek. yalnızca parasal kaynak yarat- mak değiL Bu kaynaidan en etkili biçimde, topluma en fazla yarar getirecek biçimde,çar- çur etmeden, eşe dosta dağıtmadan kuOanıp sonuç üretmek demek. Yönetmek. yalnızca kadro kurmakveeşidostu bir araya getirmek değiL Yönetmek, mevcut insan gücünü yön- İstanbul Dedeman Oteii'nde milletvekili, ilçe ve belde belediye başkan adaylannın tanrtıkhgı toplantıda Temizel, pro- jelerini açıkladu Temizel, çeyrek yüzyıldan fazla y öneticilik yapOğını. İstanbul'u yönetmek için aday oMuğunu söyiedL lendirip amaçlara hizmet ettirmek demek. Bu kadrolara ağabeylik vapmak. onlara iş heyecanı verip onlann kendi kendilerini aş- malanna imkân tanunak demek. Siz sürekli idare edilen' Istanbul'dan bıkmadınız mı? Ben bıknm. Bu nedenle. ben İstanbul'u 'yö- netmek' için ada> oldum. Otuz yıla yakın ka- mu yöneticiiiği tecrübemi sizlerin hizmetine sunmak için aday okhım." Diğer adaylann tanıtım toplantılanna oranla hayli mütevazı bir kampanya başlatan Temizel'in programını açıkladığı salonda ajanslaryerinepartı örgütü görev yaptı. Mül- tivizyon gösterisi ve büyük dev panolann ye- nne Temizel ile Başbakan Bülent Ecevit'ın resımlerinin yer aldığı büyük bez afişler önünde projelerine açıklayan Temizel, "İn- sanca yaşanabilen bir kent için_r başlığı al- tında önce "Nasıl bir büyükşehir belediye başkanı", "Nasıl bir belediye" ve "Nasd bir İstanbul" amaçlandığını anlattıktan son- ra 13 ana konuda projelerini açıkladı. 'Nasıl bir belediye başkanı?' # Dürüst, çalışkan, güvenilir, partizan ol- mayan demokrat bir birey. # Büyük bütçe- leri doğru ve hakça yönetme kapasitesıne sa- hip, işinin ehli bir uzman.# Bilgili ve geniş Polat: Vatandaşın başkanı olacağım CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Adnan Polat dün Pendik'in mahalleİerinde sokak sokak dolaşarak yurttaşlaria söyleşti. Sokak sokak dolaşan Polat Pendik sahilinde mey danda toplananlara cipinin üzerinden kısa bir konuşma yaptı. Istanbul'un yaşanılır bir kent haline geİmesi için kendisine ve CHP'ye oy isteyen Polat 18 Nisan'ın Türkiye'nin Atatürk ilkelerine bağta, demokratik, laik bir ülke mücadelesinde aynm noktası olduğunu söyledi. "18 Nisan'da İstanbul'u geri alacağu" diye konuşan Polat 12 miNonun beledive başkanı olacağına. aynmcüık yapmayacağına söz verdi. "Çağdaş, demokrat ve aydın bir kente var nusınız" diye soran Polat 18 Nisan'da uzun kuvruklar olsa da mutiaka oylannı kullanmalannı istedL (Fotoğraf: HATÎCE TUNCER) kadrosunu. etkin olarak çalış- tıracak, girişimcı, merkezi yö- netimle uyum sağlayacak. uluslararası görgü ve tecrübe- ye sahip bir yönetici. % Du- yarlı, yürekli, güJeryüzlü, sa- bırlı bir insan. 'Neter yapacağz?' Liaşun # Kıtalararası ula- şım sorununun tüp geçitle çö- zülmesinı sağlayacağız. # Denizyolu, demiryolu ve ka- ra ulaşımında entegrasyonu kombine sıstemle sağlayaca- ğız. 0 Raylı sistemi yaygın- laştıracağız, ulaşımı önemli ölçüde yeraltına indirerek çevre kirliliği ve kent profili- ne olumlu katkılarda buluna- cağız. # Metroyu, tüm lstanbullulann kul- lanımına sunacak şekilde. aşamalarla hızlı gelıştirip tamamlayacağız. # Istanbul'un coğrafi konumunu göz önünde tutarak ve ta- rihsel dokusunu hiçbir biçimde zedelemeye- rek ulaşım, otopark gibi hizmetler ile altya- pıyı önemli ölçüde yeraltına indireceğiz. Ye- raltında yeni bir İstanbul yaratacağız. # En- gellilere yönelik hertürlü ulaşım ve hareket- lilik kolaylığı sağlayacağız. # Hiçbir çöp ve atığın antılmadan. aynşnnlmadan doğaya bı- rakılmasına izin vermeyeceğiz. # Temiz su kaynaklan, su havzalan ve barajlann bulun- dugu alanlan özel olarak konıyacağız. # It- faiye hizmetlerini tüm İstan- bul için hava, kara ve deniz- de geliştirip çağdaş bir yapı- ya kavuşturacağız. MahaDe merkezleri Bilgi Üniversîtesi'nde panel Başkan adaylan vaat yağdırdı • DYP, ÖDP, MHP ve LDP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylan katıldıklan panelde tstanbul için yapacaklannı açıkladılar. ÖDP adayı Vicdan Baykara, sorunlan İstanbul halkı ile birlikte çözeceklerini söyledi. Nüfus cüzdammı kaybettım. Hükümsüzdür. MURATKAZAN İstanbul Haber Servisi - Istanbul'un sorunlan- nın bilinçli planlama ve halkın yönetune katılma- sıyla çözülebileceği be- lirtilerek yapılacak çalış- maların kentin tarihsel dokusuna zarar verme- mesi gerektiği VTirgulan- dı. Platin dergisi ile Bilgi Üniversitesi'nin birlikte düzenledikleri DYP, ÖDP, MHP ve LDP'nini tstanbul büyükşehir be- lediye başkan adaylan- nın katıldıklan panel dün Bilgi Üniversitesi'nde yapıldı. DYP adayı Yal- çın Özer kentin her şe- yiyle insan demek oldu- ğunu ifade ederek günü- müzde kitleleri değil, bi- reyleri öne çıkaran ide- olojilerin tercih edildiği- ni savundu. Bu çerçevede belediye hizmetlerinin öneminin arttığına dikkat çeken Özer, "Yerel yöneümle- rin güçlendiriJmesi gere- kiyor. Sonınlar hemen hemen tüm kentlerde ay- nı. Belediye hizmetleri her yurttaş için birincil önemde" diye konuştu. ÖDP adayı Vicdan Bay- kara da sorunun yönetim anlayışmdan kaynaklan- dığını vurguladı ve ken- di öznelerinin insan ol- duğunu kaydetti. Sorunlan Istanbul hal- kıyla birlikte çözecekle- ri sözünü veren Baykara, Istanbul'un yeniden planlanmaya gereksinim duyduğunu savundu. îs- tanbul'daki tüm kültürle- rin bir mozaik gibi ve kentlilik bilinci içinde yaşamasını istediklerini belirten Baykara, "Ken- te göç yoluyla gelenler, kendilerini İstanbullu olarak görüıierse kenti korurlar. Kenti korumak için kentlilerin gönüilü katkısı ve katüunı gerekir. Sorun belediye bütçesi- nin sermayeye rant ola- rak mı, yoksa kenthye hizmet olarak mı aktan- lacağtdır" dedi. MHP adayı Prof. Dr. Ahmet Vfefik Alp ise kenti, aynen insanlar gibi canlı bir or- ganizma olarak algıladı- ğını, kentin de dolaşım, sinir ve sindirim sistem- lerinin olduğunu söyledi. Tüp geçiş projesi Kentlerin de ruhu ve kimliği olduğunu, Istan- bul'un ciddi bir tarihi ve arkeolojik mirası bann- dırdığını anımsatan Alp. Istanbul'un bir geçiş merkezi olarak çok bü- yük bir dinamizme sahip olduğunu ifade etti. "Tüp geçit projesini can- dan destekliyorum" di- yen Alp, çağdaş kentin, yaşayanlann egemen ol- duğu kent anlamına gel- dığmi öne sürdü. Toplu taşımacıhğa, de- niz ulaşımına ve mono- ray sistemine önem ver- diğini vurgulayan Alp, Istanbul'un da içinde bu- lunduğu 20 megakentin sorunlannı çözememele- ri durumunda. kendi ken- dilerini tahrip edecekleri- ni savundu. Liberal De- mokrat parti adayı Ayşe Kızılöz de belediye hiz- metlerinde önemli ölçü- de özelleştirmeye gide- ceklerinı, özelleştirdikle- ri alanlan da özel dene- tün kuruluşlanna denet- lettireceklerini söyledi. • Yerel yönetimlerde et- kin demokratik katılım ve hizmet sunma aracı olarak il- çe belediyeleriyle ortaklaşa ve eşgüdüm içinde 'mahalk merkezleri'oluşturacağız. # Bu merkezlerde, mahallede yaşayan herkese sağlıktan eğitime, spordan. külrure, yabancı dil kurslanndan meslek edinme kurslanna, çocuk ve gençlerin çağdaş teknolojiyle tanışmasından, kadınlann kentin tüm haya- tına katılımı kolaylaştırma- ya, sokak çocuklanmıza in- sani yaklaşımlar geliştirmek- ten, gençleri yerel yönetime aktif biçimde katmaya varan girişim ve hizmetterde bulu- nacağız. Ayncaiıklı tavra tepki Cumhuriyet TV'nin yayını durduruldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye genelinde uydu kanalıyla izlenebilen Cumhu- riyet TV'nin test yayınlan, '^aym imi" olma- dığı gerekçesiyle durduruldu. Aynı durumdaki çok sayıda televizyonun yıllardır sürdürdüğü yayın faaliyetlerine ses çıkarmayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türk Tele- komünikasyon AŞ'nin "çiftestandart" yaratan girişimi tepki gördü. Cumhunyet TV, 14 Ekim 1998 tarihinde RTÜK'ten Kablolu Yayın Lisans Belgesi aldı. Ancak daha sonra Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kablo lletim Sözleşmesi'ne olumsuz yanıt vermesi nedeniyle RTÜK'ten yayın izni alınamadı. Bunun üzerine Cumhuriyet TV, Türk Telekom ile 28 Ekim 1998 tanhinde yapılan Uydu lletim Sözleşmesi'ne dayanarak Türksat 1-C uydusu üzerinden test yaymına başladı. RTÜK tarafından 8 Mart tarihinde Türk Te- lekomünikasyon AŞ'ye gönderilen yazı ile Cumhuriyet TV yayınlannın kablolu yayın ız- ni almadığı gerekçesiyle durdurulması istendi. Üst kurul, yayınların kesilmesinin ardından gönderdiğı yazıda ise iletim sözleşmelerinin, kablo TV sisteminin teknik bir aşaması olması nedeniyle kendilerini ilgilendirmediğini sav un- du. RTÜK Başkan Yardımcısı Şevld Göğüsger, 1995 yılında yürürlüğe giren Radyo ve Televiz- yon Yaym tzni ve Lisans Yönetmeliği uyann- ca, o dönemde mevcut televizyon kuruluşlan- nın başvurarak geçici yayın izni aldıklanna dik- kat çekti. Bu tarihten sonra herhangi bir ulusal, bölgesel ya da yerel kanala izin verilmediğini kaydeden Göğüsger. "Yalnızca kablolu TV ola- nağı VBT Kuruluşunu tamamlayip kabk) lisansı için RTUK'e başvurulması gerekiyor. Daha son- ra da Türk Telekom ile kablolu yayın sözJeşme- si yapıhnası lazun" diye konuştu. Türk Telekomünikasyon AŞ yetkilileri ise RTÜK'ten gelen yazı nedeniyle yayınin kesil- diğini belirtırken "Yayın izni aunmamış. Testya- yınında olan televizyon için RTÜK'e ihbar gei- miş" dediler. Kuruluşunun üzerinden 5 yıl geçmesine kar- şın yayıncılık ortamını düzenleyecek frekans tahsisi ihalesini halen gerçekleştiremeyen RTÜK, Cumhuriyet TV konusundaki uygula- masıyla çelişkiye düştü. Ihalenin yapılamama- sı nedeniyle başta ulusal televizyonlar olmak üzere çok sayıda kurum yıllardır yaym izni ol- madan karasal vericiler ile Türksat uydulan üzerinden faaliyet gösteriyor. RTÜK, geçici izin ya da kablolu yayın izni ile yayınlannı sürdü- ren televizyonlara yasal çerçeve getirilmesi yö- nünde de harekete geçmiyor. Atlas Yayıncılık ve Ticaret AŞ'nin "IşıkTV* logosuyla yaptığı yaymın da Türk Telekom tarafından aynı gerekçeyle kesildiği bildirildi. Belediye başkan adaylanna 'seçimden önce protokol yapma' önerisinde bulundular Miınarlardaıı ^sözleşme' çağnsı • Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, tüm belediye başkan adaylanna çağn çıkartarak 'Bizle birlikte çalışma sözü verdiğinize göre, gelin işbirliği sözleşmesini seçimlerden önce imzalayalım' teklifi yaptılar. İstanbul Haber Senisi - Ülke ğine. ancak uygulamada 'unutul- düzeyinde çok sayıda belediye başkan adayının, seçildikleri tak- dirde meslek odalanyla birlikte karar üreteceklerine yönelik *söz- ler' vermelerini değerlendiren Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu. tüm adaylara bir çağn çı- kararak bu konuda 'seçimlerden önce' ışbirliği kurallannın belır- lenmesi ve 'ön protokol' imzalan- ması önerisinde bulundu. Geçmişteki yerel seçimler ön- cesinde de bu tür sözlerin verildı- duğuna'dikkat çekilen Mimarlar Odası açıklamasmda, hemen her ildeki başkan adaylannın o yöre- den sorumlu şube ve oda temsil- cileriyle 'şimdiden' ve 'halkm hu- zurunda' basına da açık olarak ön protokol imzalamalan durumun- da, seçim sonrasındaki sürecin 'demokratik güvencesini' de ver- mış olacaklan viirgulandı. Bu tür bır ışbırlığı sözleşmesı- nın anayasaya da uygun düşeceği ve yasal engelinin bulunmadığı da anımsatılan Mimarlar Odası açıklamasmda, yurt düzeyinde adaylara önerilen 'ön protokol metni' ise özetle şu hükümleri içeriyor: 1- Protokolü imzalayan aday seçildiği takdirde sözleşme kesin- leştirilecek ve kentin genel imar sorunlan ile öncelikleri konusun- daki kararlann 5 yıl boyunca Mi- marlar Odasfyla 'mutabakat' içinde belirlenmesi sağlanacak. Mimarlar Odası ve Şehir Plancı- lan Odası'nm uygun göruşü bu- lunan ımar planlan Meclis'ın onayına sunulacak. 2- Her türlü plana ve projeye belediyece onay verilmeden önce ilgili meslek odasının 'denetimin- den' geçirilecek, Mimarlar Oda- sı'nın mimari projelere aıt imar koşulları hakkında düzenlediği 'ÇED raporbn' dikkate alınacak. 3- Meslek odalan da imar ve inşaat sürecinde müelliflik ve kontrollük görevi üstlenmiş üye- lerinin sorumluluklannı yerine getirip getinnediklerini denetle- yecekler ve belediyenin teknik so- runlannın çözümünde görüş üre- terek danışmanlık yapacaklar.. Bu temel kurallann, seçimden sonra yöresel özel konulan da içe- recek şekilde genişletilebileceği- ni belirten Mimarlar Odası, se- çimden önce ön protokole "sıcak bakmayan' belediye başkan aday- lannın 'demokrasivekatüınıcılık' bağlamındaki sözlerinin de 'inan- dına ve güven verid olamavaca- ğuu' belirtti. Ön protokol taslağı, odanın yurt düzeyindeki tüm bi- rimlerine de 'adaylara ve partfle- re dağıtıhnak üzere' iletiyor... Öte yandan Mimarlar Oda- sı'nın adaylara sözleşme yapma çağnsına ilk olumlu yanıt da Is- kenderun'dan geldi. DSP Isken- derun belediye başkan adayı Ah- met Danca ile Mimarlar Odası Temsılcısi AU Yavuz basına açık yapılan toplantıda 'ön protokol' ımzalayarak seçim sonrasında odanın öngördüğü alanlarda or- tak kararlar üretileceği sözünü 'sözleşmeye' de bağlamış ol- dular... Yılmazer 2 kişinin saldırısına uğradı Fethullahçı adaya tepki gösteren DSP'liye dayak DSP'nin, Eyüp belediye başkan adaylı- ğına Fethullahçı olduğu ileri sürülen M. Saim Duruman'ı göstermesinden sonra yaşanan tepkilerin ardından DSP'li Ali Yıl- mazer. önceki akşam iki kişinin "muşta- h" saldmsına uğradı. Saldınnın, başkan adayı Duruman'a yakınlığı ile bilinen ve belediye başkanlığı için aday adayı olarak gösterilen HayatiÇiftçi'nin 2 adamı tarafından gerçekleşti- rildiği iddia edildi. DSP ilçe y/önetim kurulu üyesı Tangür Ozden. olaym DSP'nin dışın- da olduğunu belirterek "Bu olay DSP've mal ediunekiste- niyor. Bu doğru değir dedi. DSP'li Ali Yılmazer'in id- dialanna göre olay şöyle meydana geldı: DSP'nin Eyüp'ten beledi- ye başkan adayı olan ve Fethullahçı oldu- ğu ileri sürülen M. Saim Duruman'a ya- kınlığı ile bilinen Hayati Çiftçi ve yanında bulunan 2 adamı, önceki gün partinin se- çim çahşmalannın yapıldığı ilçe binasına geldi. Çiftçi. DSP'nin ılçede Fethullahçı adayı seçımlere sokmasından rahatsız olan ve bu nedenle daha önce tartıştığı DSP üyesi Yılmazer'i. yanında bulunan ve top- lantıyla ilgileri olmayan 2 kişiye elıyle işa- ret etti. Rahatsız olan Yıbnazer, bir süre sonra dışan çıktı. Saldırganlar, saat 20.00 sıralannda ilçe binasından aynlan Yılma- zer'in yolunu keserek saldırdı. Muştayla basına ve burnuna darbe yiyen Yılmazer, yaralı olarak Özel Şafak Hastanesi'ne kal- dırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, Yılmazer'in sağlığımn iyi olduğunu ve ha- yati tehlikesınin bulunmadığını söylediler. Kendisini darp edenlerin saldın sırasın- da "Bundan anlamazsan si- lahlar konuşur" tehdidinde bulunduklannı da iddia eden Ali Yılmazer şunlan söyledi: "Bu sakhnyı yapanlar ve ar- kasındakiler parti üyesi değö- ler. Bunlar çete. Dışandan adam kinüıyorlar, adam döv- dürüyoıiar. Olayla ilgili ola- rak savcıhğa suç duyurusun- da bulundum." DSP ilçe yönetim kurulu üyesi Tangür Özden, saldın sırasmda Ali Yılmazer'in yanında bulunduğunu ve sal- dırganlann toplantıda yer aldığını doğru- ladı. Özden şöyle konuştu: "Saldınya uğ- rayan Yılmazer'in yanındaydım. Olaydan sonra başkan adayımız Saim Bey, yanıını- zagelerek yaralı arkadaşm hemen hastane- ye götüriilmesini istedi. Saldırganlann ve olayın DSP ile ilgisi yok. Olaym arkasında DSP'yi yıpratmak isteyen güçter var." Yaşlüardan valiye ûyaret Haber Merkezi - "Yaşhlar HaftasT nedeniyle İstanbul'daki huzurevierinde kalan bir grup yaşlı İstanbul Valisi Erol Çakır'ı ziyaret etti. Sosyal Hizmetler İstanbul ll Müdürü Kahraman Eroğlu başkanhğmda ziyarette bulunan yaşblara bir konuşma yapan Erol Çatar. "Sizler bu ülkenin dünü. bugünü ve gekceğisiniz. Bu topium Ueriye gidecekse, bunu sizin yapoğınız katküar üzerinden gerçekleştirecektir'' dedi. Çakır, haftanın tüm yaşhlara sağlık ve mutluluk getirmesini diledL Sosyal Hizmetler İstanbul tl Müdürü Kahraman Eroğhı ise yapbğı konuşmada, İstanbul'da özel ve kamu kuruluşlanna ait toplam 41 huzurevinde 4 bin 119 yaşbya hizmet veriküğini söyledi. Yaşhlar Haftası'yla ilgili düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmir Belediyesi 60 yaş üzeri yurttaşlann otobüslerden ücretsiz vararianma uygulamasını başlatü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Ozfatura, göreve gekökten sonra otobüslerde yaşhlara ücretsiz seyahat uygulaması kaldınlmışü. İzmir VaffliğL Sosyal Hîzmefler Ü Müdürlüğü. Sosyal Dayanışma v<e Murlu EmeUilik VakfL Geriatri Demeği, Lions, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Büyükşehir Huzurevi. Basın Sitesi Huzurevi ve Nebahat Dolman Yaşlı Danışma Merkezi'nin katkıda bulundugu etkinnkler kapsamında dün Karşıyaka Hoca Mithat Kütüphanesi'nde çocuklarla yaşhlar bir araya geldi. Küçükler yaşhlara çesidi hediyder sundular.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog