Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19MART1999CUMA 8 HABERLER Mavi Carsı Saldırıdan kıırtulanlar ifade verdi İstanbuJ Haber Servisi - Göztepe'de bulunan Mavı Çarşı'ya düzenlenen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçla- nan molotoflu saldırıdan kurtulanlar dün Kadıköy İnfaz Savcılığı'na ıfade ver- di. Ümranıye'de bulunan CHP ve ANAP'ın seçım bürolanna önceki gece mo- lotofkokteyli atıldı. Mavi Çarşı yangınmdan kurtulanlar ve olayın tanık- lan dün Kadıköy İnfaz Sav- cılıgı'na ifade verdı. Polıs gözetiminde gizli olarak Kadıköy Adliyesi'ne getı- rilen tanıklar, ifadelennın alınmasından sonra >ıne gizlice bınadan çıkanldı. Üskûdar'da bulunan CHP ve ANAP seçim bürolan önceki gece molotoflu sal- dınya uğradı. Mustafa Ke- mal Mahallesi 3001. Cad- dede bulunan bürolara ge- len yüzleri maskelı 10 kişı, molotofkoktey lı atarak kaç- tı. Maddı hasann meydana geldıği saldından sonra po- lis çevrede genış caplı operasyonlara başladı. 14 yıi aranmıştı Sarı Avni yargılandı İstanbul Haber Servisi - Uluslararası uyuşturucu ka- çakçılığı suçundan 14 yıl arandıktan sonra 1998 yılın- da Altınoluk"ta yakalanan "San Avni" lakaplı Yaşar Av- ni MusulluJu'nun. "çeteohış- turarak uyuşturucu kaçak- çAğT yapmak suçundan yar- gılanmasına devam edıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen SaHh Şimşek, ço- cukluğundan berı tanıdıgı Musullulu'nun 1984 yılın- dan beri Altınoluk'ta yaşa- dığını söyledi. Şimşek, Mu- sullulu'nun Altınoluk'ta okul ve cami de yaptırdıgmı ifa- de ederek ilçenin ilen gelen- leriyle de görüştüğünü be- lirtti. Sanık avukatı Önder Aktosun'un tahlıye ıstemını reddeden •mahkeme heyetı, savçının esas hakkındaki gö- rüşünü hazırlaması için du- ruşmayı erteledi. Gensoru önergesi 211 'e karşı 240 oyla gündeme alındı, oylama 22 Mart'ta Küskünlerm 276'yı buknası zorANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - FP destek- li küskünlenn hûkümet hakkında verdiği genso- ru önergesınin gündeme alınması, 221 ret oyu- na karşıhk 240 oyla kabul edildi. TBMM'nin ta- til karannın 268 oyla kaldınlmasını saglayan küskünlenn destegi bazı yasalann öne çekilme- sı oylamasında 254'e, dünkü gensoru önergesi- nin gündeme alınması oylamasında da 240'a ge- riledi. Küskünler cephesmdeki oy kaybı, hükü- meti düşürmek ıçın gerekli olan 276 rakamına ulaşmalannın güçlüğünü ortaya koydu. Genso- ru önergesi üzenndekı görüşmelerinın yann ta- mamlanmasından sonra verilecek güvensizlik önergelen 22 Mart Pazartesı günü oylanacak. TBMM Genel Kurulu'nda dün. küskünlerden ANAP Kars Milletvekili Sdahattin Beyribev ve 30 arkadaşının hükümet hakkında verdiği gen- soru önergesinın ön görüşmelen dün yapıldı. Gensorunun gündeme alınması kabul edılmesi- ne karşın küskünJer bdyük ölçüde fire verdı. Bir- leşimı yöneten TBMM Başkanvekili Yasin Ha- tiboğlu dışında FP lıden Recai Kutan ve 10 FP milletvekili oylamaya katılmadı. DYP yönetimi, milletvekıllerine. ".4sd oylama pazartesi günü, seçim bölgeJerinize gidebilirsi- mz" diye izın verdiği ve Yalova Milletvekili Cev- det Aydm'm cenaze töreni olduğu içın bu partı- den katılım düşük olda DYP'de liste dışı kalma- lanna karşın grupla hareket eden Gürcan Dağ- daş, Metin Işık, CevherCevberf nın de aralann- da bulunduğu 30 milletvekili oylamada bulun- madı. ANAP lideri Mesut Yılmaz ın oylamada hazır bulunmasına karşıhk bu partiden de "küs- künler'' arasında yer almayan 15 milletvekili oy- lamaya katılmadı. CHP'den 8 milletvekili oylamaya katılmaz- ken 15 mıfletvekılı önergenın gündeme alınma- sı vönünde oy kullandı. CHP lıden Deniz Bay- kaİ'ın da katıldığı oylamada. diğer CHP millet- vekılleri önergenin gündeme alınmasına u ha- yır"dedı DSPgrubu oylamaya firesız katılarak hükümete destek oldu. Bağımsızlardan Cavit Çagar, Sedat \loğhı, Mehmet Ağar, A>dm Gü- vçn Gürkan, Gencay Güriin, Mehmet Köstepen ve Seyfi Oktav ıse oylamaya katılmadı. Zongul- dak Milletvekili MümtazSoysal önergenın gün- deme alınması yönünde oy kullandı DTP'lı Ce- fi Jozef Kamhi çekımser kaldı Hükümetin taktiği Görüşmeleröncesinde Meclıs'te seçım bloku ve küskünler cephesınde hareketlı saatler yaşan- dı. DSP'li Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan. DYP ve ANAP grup başkanvekiîlen ve bazı TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri ile bir ara- ya geldi. Toplantıda anayasa ve içtüzük gereğı, Tahlîye istemleri reddedildi Söylemez kardeşler tutanagı kabul etmedi İstanbul Haber Servisi - Kamuoyunda "Sövtemcz- ler çetesi" olarak bılinen 24 sanığın "şuçiştetnekiçin çete oluşrurmak" suçun- dan yargılanmasına dün de- vam edildi. İstanbul 1 No'lu DGM'-deki duruşmav a tu- tuklu sanıklar MehmetSe- na Söylemez. Mehmet Fay- sal Sövlemez. Can Köksal ve Fevzi Şahin katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İstanbul Asayış Şube Cinayet Büro Amiri ŞentürkDemiral Faysal ve Sena Söylemez'i vakala- mak için operasyonlar yap- tıkJanm belırterek aldıkla- n istihbarat uzerine Mer- sın'e gıttiklerıni anlattı. Söylemezler ile Pozantı tur- nikelerınde bekleyen po- lısler arasında çıkan çatış- ma sırasında orada olma- dığını söyleyen Demıral, daha sonra Pozantı'da oto- mobılde yapılan aramada hazır bulunduğunu ıfade ettı. Demıral, arabada bom- ba ve özel düzenekli cep te- lefonlan bulunduğunu da sözlenne ekledi. J , Demıral'ın ifadesi sıra- sında söz âlan Sena Söyle- mez. tutanağı kabul etme- diklerinı beltrtu. Söylemez, çatışma sırasmda Pozan- tı'da olmayan Demiral'ın olayla ilgıli tutanakta im- zası bulunduğunu belirtti. Söylemez kendisinı a'yare- te gelen kardeşi Resul Söy- lemez'in Bucak aşiretı ta- rafından öldürüldüğünü de öne sürdü. Daha sonra söz alan Demıral ise tutanağın doğru olduğunu söyledi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevlı po- lis memuru Lütfi Taşçıoğ- lu da Pozantı 'da Söylemez kardeşlenn de ıçındebulun- duğu otoyu durdurdukla- nnı ifade ettı. Taşçıoğlu otomobilden ınen Mehmet Sena Söylemez ve Fevzi Şahin'ın ateş açtıklannı söyledi. Polis memuru Se- fer Yılmaz da sanıklar Can Köksal ve Faysal Söyle- mez'm olay sırasında ateş etmediklerinı ifade etti. Sa- nıklardan Faysal Söylemez duruşmada dinlenen polis- leraı Pozanü'ya görevli ola- rak gelmediklerini savuna- rak "Bizi infaz etmek üze- re bir sivasi partinin emri QegetnüşJerdi"dedı Sanık avukatlannın tah- liye ıstemlerini reddeden mahkeme heyeti duruşma- yı erteledi. istanbul Tabip Odası 'nın düzenlediğipanelde muhabirimize ödül Sağhktareklam kantpanyalannaeleşthi İstanbul Haber Servisi -İstanbuJ Tabıp Odası Baş- kanı Prof. Dr. Orhan Art- oğul, sağlıkta tanıtım ihlal- lerinin işlen engelleme bo- yutlanna ulaştığını söyle- di. Anoğul, "İsönbul'da- ki hekimlik ortamı kabul edOebilirlik bayunannı aş- ö" dedı. 14MartSağhkHaftası kapsammda düzenlenen "Sağbkta tanıtım ihJaDeri" konulu panel, Kadıkö> E\ - lendırme Daıresi'nde ya- pıldı. İstanbul Tabıp Oda- sı Onur Kurulu üyesi Dr Yıktanm Gülban, sağlık güvencesinin azlığınm insanlan, ücretlerin azlığınm da hekimleri özel sağlık kuruluşlanna yöneltti- ğinı söyledi. Gülhan, özel sağlık kuruluşlannda u bir hafta ücretsiz muayene". H ucuzsünnet,dofum" gibi kampanyalarla hasta haklan- nm ihlal edildiğini belırterek "Bu konuda caydına kararlar alınma- bdır'' dedi. Reklam Özdenetim Kurulu Baş- kanı Çetin Ziylan ıse 5 yıl boyun- ca sadece 16 tüketıcının kendılen- ne başvurmasından yakınarak "Tü- ketid tepkisjz" dıye konuştu. Ga- zetemız Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç, bazı yöntemlerde doktorlann ve hastanelerin rekla- mının yapıldığmdan yakmıldığına deginerek şunlan söyledi: "Eskiden doktor simsarlan vardı. Cağaloğ- İstanbul Tabip Odası'nın 14 Mart Sağlık Haftası etkinKkleri kapsamında verdiği basın ödülleri sahiplerini buldu. ludadoktorlann merkeziydL Ana- doiu'dan hastasını getirenier Cağa- loğlu'na gelirdi. Sırtlannda hasta- lamla gelenlerin yolunu doktor simsarlan keserdi ve hangi dokto- ragideceklerini söylerdi. Şimdi an- laşıhyor ki simsaıiıkgeieneği de tek- nolojiye paralel olarak gelişmiştir. Televizvonlar. tanıtım dergileri tek- noloji aracılığı ile simsar gibi kul- lanıhyorlar." Ennç, "Şu anda basın, holding- lerin bir parçası. Bunlann bazıla- nnın kliniği \ar. bazılanmn hasta- nesi. Bu şekilde tıp. gazetedliğin il- gilendiği özel alanlardan biri hali- ne gelnıiş durunıda. YurttaşUk bi- lincimiz genelde yok. Demokrasi anla>ışL herkesin istediğini >apa- bileceği birşev gibi algrianıyor" dı- ve konuştu. Türk Tabipler Birlığı Reklam Kurulu Temsilcisi Hakan Giriüioğ- lu, sağlık hukukunun haklı da olsa haksız da olsa rekabeti yasakladı- ğını vurguladı. Son 3-4 yıldır sağ- lık alanında reklamlann görüldü- ğünü belirten Gıntlıoğlu, bu alan- daki direkt ya da örtülü reklamla- nn kesınlıkle kabul edilemeyece- ğını söyledi. 1C Hukuk Fakültesı öğretım üye- sı Prof. Kayıhan İcel de sağlık sek- töründe reklamm sadece ekono- mik amaçlarla tedavı yapılmasını da berabennde getireceğıni ifade et- tı. Uslu'ya araştınna öcjülü GazetemizGene!"\'ayın Yönet- meni ve Türkiye Gazeteciler Cemı- yetı (TGC) Başkanvekili Orhan Erinç'm TGC adına ödül aldığı tö- rende, gazetemiz muhabiri Saadet Uslu da SSK dizisi nedeniyle Ya- zılı Basın Araştırma Ödülü'nü al- dı. Törende ayrıca, Cumhunyet Radyo, Radikal gazetesınden Gü- la> Demirtaş \c Perihan Mağden. Sabah gazetesınden Necati Doğru. Bilim ve Ctopya dergısı de ödül aldılar. Kadıköy Evlendirme Daıre- si'nde düzenlenen törende, Dr. Se- vınç Özgüner Insan Haldan, Banş ve Demokrasi Ödülü'nü Dr. Cum- hur Akpuıar. Prof. Dr. Nusret Fı- şek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü'nü Çatalca-Karacaköy Sağlık Ocağı ve Mustafa Kernal Paşa Sağhk Oca- ğr, Dı i . ) Nefât"telctoghı Işçi Sağ- lığı ve Meslek Hastalıkları Ödülü'nü Dr. Yurdanur BaykaL ve Dr. Levent Karasulu aldı. seçim iptalı önergesinın, tıpkı "secimteriıı birleş- tirilmesi'' yönundekı Meclis karannda olduğu gibi öncelıkle Anayasa Komısyonu'nda görü- şülmesı konusundagörüşbırlığine\'anldı. Seçim jptal önergesi venlmesi durumunda. Meclis Baş- kanlığı'nın bunu "sunuşlar" kapsammda ışleme koymaması için TBMM Başkanı Hikmet Çe- tin'e ıtiraz başvurusunda bulunarak zaman ka- zanma karan da alındı ANAP, DYP ve DSP, di- ğer yandan Çetın'ın Meclis'i usulsüz olarak ola- ğanüstü topladığı gerekçesiyle topladıklan 110 imzayı da bugün Anayasa Mahkemesi'ne ıletme karan aldı. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sıra- sında önerge sahıpleri adına söz alan ANAP'lı Halil Cin, TBMM'nin büyük bir de- mokrasi sınavı verdiğinı sa- vunarak şunlan söyledi: "Hü- kümetin, Bderlerin ve hokiing başkanlannm bugünkü ga- zetelere. medya manşederine konu olan söderigösteriyor ki Türkdemokrasisi henüz rüs- dünü ispat edememiştir. U- derler Türk demokrasisini, ne >azık ki vesavet altına sok- muşlardır. Kendilerini TBMM'ninvemflletin üstün- degörenJereonurlu bircevap verme /amamdır." FP'h Mukadder Başegmez de hukukı ve demokratik alt- yapısı oluşmamış bir seçımin "dostlar ahşverişte görsün se- çimi" olacağını savunarak "Şimdi nasıl bir ortamda se- çûne gidh-onız. Sa\cıtar elle- rinde idam sehpalanyia ko- şuşturuyor. şunu asacağun, bunu keseceğim... Siyaset adamlan tehdit amnda" di- ye konuştu Ad vermeden Genelkur- may Başkanı 'nın açıklamala- rını hedef alan Başegmez, "halka saygının Mecfis'e say- gı>ı gerektirdiğini, Meclis'in dışandan tehdit ve şantajla emir-komuta anlaytşıv la çahş- tınlama\acağınr söyledi. CHP Istanbd Milletvekili Al- tan Oymen gensorunun yer- sız ve geçersız olduğunu söy- ledi. Başbakan Bölent Ece- vk kursüye geldığınde. "Küs- künlerin sorunu hükümerte değiL kendi partileriyle. Kır- gınhkbrnnın bedefini millete ve devlete ödetmek istiyor- lar" görüşünü dile getirdı. SES-1885 ORTAOYUNCULAR AJ.IŞVERİŞ ve EĞLENCE MERKEZİ MALTtPE, AlaHjrV Cd No 41 (Beledıye Yon.) îd 0216*42 60 30 PROPAGANDA 11.15-13.45-16.15-18.45-21.15 jl ER RYAN'I KURTARMAK 12 30-15.40-18.45-21.45 GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN 11.00-13.30-16.00-18.30-21.00 Okullara Cumhuriyet filmi. Özel seanslar için rezervasyon yaptırınız. K A R Y A İ ş I. F r M I- s I I) I K kujbağa tborttyam öykiMeri mHul f. ktUmş - ctytm tofaft 1er Maya Ptastık Sanatlar Merkezı, BeyogJu sıneması Pasajı. Halep IsHanı.Katz P(f5«mbe, Cuma, Cumanesı :0.00 Sıneması tısesmden Oyioı gtatari. |«u) w EFES Pilscn in kultur ve sanata katkılan artarak sa MARTI JONATHAN Richard BACH CDüzjltoL ZO Mart C.leıl : 21.15 21 Mart Pazar ReJI: Rıdvan GÜNSELİ Oyun Metnl: Taner BARLAS Müzlk Dûzenleme: Banş BABACAN ATATURK FEN LISESITIYATRO SALONU £$§ TİYATRO ÖZGÜN DENEME | T I Y A T R 0 O Y U N E V İ SIFIRNOKTASINDAKf * KADIN J O.'jnüştıran-Yöneten: Yeşim Eyüboğlu /?'<:. tean Ksraçay f fett: Ufuk Eyüboğlu : : ; Biletler; ' Tiyatro Gişesinde . 21-22 23 Mart 20.00 KADIKÖY BELEDİYESİ ÇAGOAS EĞİTIM KULTUR MERKEZİ (Calerağo Spor S< İZMİT BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ Hikqye-i Don Kişot yAZAN C6RVANTES - '. yONETENMAHIRGUNŞIRAy 19 Mart Cuma 21.00 20 Mart Cumartesi 18.30 ıttiutoıumılrm 21 Mart Pazar 15.30 . . „ - , . "™"" l)fu 26 Mart Cuma 21.00 27 Mart Cumartesi 21.00 Kodıkör Çağdoş KuftürMerhezi Caferağa Şifa Hastanesı Karjısı Bıletlergjşe, Adam Kitabevı ve Vaktorama'tordo. Tel: (216) 418 95 49 Itez: (212) 251 2i 29 ASUMAN YAMANİ TİYATRO BİLOY R(DVAN GÜNSELİ Cumartesi 13.30'da Turne nedeniyle son hafta. Oyunlarımız şimdi Türkiye'de!. UZATMASIZ ! SON OYUN, Pazar 13.30'da Kül Kedisi TttülJİ&ti @<*euA OlfUM ATATURK FEN LISESI TİYATRO SALONU ^üleyman Oernirel Kültür Merkezî ' Yahya Kaptan • AKSANAT PRODÜKSIYON Tel: (0262) 311 59 OO ' 14 hat Fax: (O262) 311 59 15 " LYSISTRATA Yazon: ARISTOPHANES Yöneten: Bülent Emin YARAR 21-27-28 Mart SEVDALIBULUT(GolgeKukla) Yazan: Nazım HİKMET Yöneten: Jean Pierre CORNOUAILLE 20-31 Mart SEKA SALONU Tel: 0 262 323 15 47 - 323 38 36 SEVDALI BULUT (Golge Kuklo) Yazan: Nazım HİKMET Yöneten: Jean Pierre CORNOUAILLE 24 Mart Ö R M E r E D A İ R " fctetSvjtbn Tım I.SM.«k TL Öfrench TM.««0 TL AKSANAT T«t (021 T> 251 35 0 M I Çenc Ouzenc Duygu Sagıroflu Mıa*. Joel Simon Oyvnaktr Koksal Engür Tilbe Saran Cüneyt Türel Canlı Müziği ve Sıcak Atmosferi ileSizleri bekliyoruz. ARBİL ÇELEN & NEZİH ÖGET Halaskargazı Cad. No 219^A Tel: 0212.230 00 89-230 01 70 A M B I A N C E Oıma »e cumtırtcs', I 9 00 AKBAIMK Cuma-Cumartesi /•• İlanlarınız için: 0212. 293 89 78 Latın, Reggae & Afrıcan Nights Her Cuma & Cumartesi RAGGABAR Nıspet Sk No 13 Konak Otel karşısı Elmadağ Tel 0212 248 49 34 Sabah 04.00'a fcarfar açifliz İSTİKLA1.CA0 N0:140 TÎL (0 212) 25118 65-66 F*X: (0212) 244 43 27 ww*.ortaoyunculat com Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYUR 24 Mart Çarşamba: 21 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SAİAKKEN JIMartÇarşamba: 21.00. FERHAN ŞENSOYun YAŞAMAK PAHALI Perşembe ve Cuma: 21.00 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cumartesi: 18.30 ve 21.00 TC Kûltûf8dcanlığınnkancianyla Derya Baykal AN MUTFAKTAYIM 2or-rerofw taftcn ŞfNSOY Mûak » * «3L0K Salı: 21.00, Pazar. 15.30 ve 18.30 T C (ûffdr Bakanl^ı vt Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65-66 VAKKOHAMA-Taksim. Suadîye. Aknıerkez ETİLER Ulusoy Travel Cenler Tel: 283 40 83 TURNE NEDENİYLE ŞİŞLİ TİYATROKARE'DE SON 6 HAFTA! Tel: (0212) 231 21 00 • 230 16 18 Perçembt15 00-21 M/Cuma21 00/C teji 11 00-21 00/Pazar 15.M-H.M NISAN AYI SONUNA KADAR TOM BILETLER SATIŞA ÇIKMtŞTlR ACSJ EDİNİZ1 Yoğun ufep üzcrinc 12 Nisan Pazartesi. 13 \isan SaL 18.50 21.Wct> Ataköy Yunus Emre Kültür Merkczi'nde Tel: 661 m 95 Sdmarzkopf w KÜÇÜKSAHNE SADRİ ALISIK TİYATROSU OLI SELİM İLERİ'nin bir oyunu " MÜŞFİK: İÇOLPANİUİAN NURSELİ İDİZ AYTAÇ ÖZTUNA AYÜNUZUNLAR HERKESİN BİLOİGİ SIRLAR T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ • S ^ K ' V j YAZAN ve YÖMETEN IYAVUZ ÖZKAN; AYDAAKSEL : ISELÇUK YÖNTEM ÖZDEMİR ERDOGANRec (0216) 358 49 30 Bağdat cad No 227 /A Çtöehavuzlar-Kadıköy ı Küçük Sahne Atlas Slneması Pasafı H0.-209 Beyoğlu / Tel: (0212) 292 3919-20 Bileto 9%*, Taksjm. AJanerte, Suadıys Vaktorama lanla tatlmaktadır Ööretmen «e öârenct mdtnmlidir. E F E S P'dseil in kullürvc sanjla kalkıları artarak surccek İlanlarınız için: 0212 293 89 78 ATATORK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE G Bızet CARMEN opera 4 perde ! ' Mestra Şef. Anlonto PtROLLI' Sahneye Kpyan VCMa KARA 20 Mari Cumaftesı 15 30 20 Ksan Salı 2C 30 P.İ.Çaykovski KUĞU GÖLÜ bale 4 perde Koreograli ve Sahneye Koyan Derek OEANE ı Otfceslra Şefı El?»d BAGBOV 23 Mart Salı 20 00 ' 27 Mart Cumanesı 15 30 « » N. Simon/C. Coleman TATLI CHARITY müzikal 2 perde Koreoçrafı v« Sahnere Koyan Tony STEVENS • Orkestra Şefı: Elşad BAGIBOV 24 Mart Çarşamba 20 00 3 Nean Cumanesı 15 301 7 - 21 Nısan Çarşamba 20 00 /13 Nrsan Salı 20 00 C.Ortf CARMINA BURANA bale 1 perde Koreografı ve Sarıneye Koyan Youri VAHOS / Ofeslıa Şefc Strdv YALÇtN 25 Man Perşemt» 20 00 ' 1-8-15 Nsan Petşembe 20 00 » . » P.İ.Çaykovski UYUYAN GÜZEL bale 3 perde Koreogfafı ve Sahneye Koyan Derek DEANE ' Otusstra Şefi. EIŞM) BAGIROV 6 Nsan Salı 20 00 /14 Nısan Çarşamba 20 00 P.Mascagni CAVALLERIA RUSTICANA opera 1 perde R.Leoncavallo I PAGLIACCI opera 2 perde Ortostra Şeü Strdıv YALÇ1N, Sahneye Koyan Sümtray ANMAN 10MsanCunartesı15 3O Biletler Alaturk Kultur Merkezi gişelerinde sattlmaktadır A.K.M gişe tet. (0212) 251 10 23 251 56 00 17 hat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog