Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

MART 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER IMart izaltıları irbest Istanbul Haber Servisi -16 ırt olayımn yıldönümünde gün önce gözaltına alman jilerden 49'u, dün tstanbul iliyesi Adli Tabipliği'nde pılan kontrolden sonra rbest bırakıldı. Gözaltına ınan diğer öğrencilerin ise tanbul Güvenlik Şube lüdürlüğü'nden serbest ırakıldıklan bildirildi. »zgüı Gelecek gazetesınden ün yapüan açıklamada, 16 lart'ta gözaltına alman azıişleri müdürü Celal vslandoğan'ın, Ümraniye 'ezaevi'ne konulduğu )elirtilerek "Polis dün »azetenin dış kapı camını cırarak içeri girmiş ve gazetenin toplatma karan bulunan sayılannı toplayarak gazetede bulunan Kamil Taş, Muharrem Yiğitsoy, Betûl Kılıçaslan, Ufuk Balçık'ı gözaltma almıştır" denildi. tanmiıyop I Ekononü Servisi - Dış Tıcaret Müsteşarlığı (DTM), Türkiye'de sayısı giderek artan, ancak çoğu neredeyse yan kapasıteyle faaliyet gösteren serbest bölgeleri yabancılara tanıtma çabasına girdi. tlk defa bu derîli kapsamlı ve çok sayıda yabancı diplomatvn kattldığı toplantılar düzenleyen DTM yetkılileri, amaçlannm serbest bölgeleTe yabancı yatınmcıyı çekmek olduğunu belirtirken Türkiye'de görev yapan 15 yabancı diplomatik misyon mensubunun bulunduğu heyet dün, lstanbul Atatürk Havahmanı Serbest Bölgesi'ni zıyaret etti. latontaine gitti kavga brtti • PARİS(AA)- tş çevreleriyle düştüğü uyuşmazlık sonucu Maliye Bakanlığı'ndan aynlmak zorunda kalan Alman Sosyal Demokratlannın sol kanat lideri Oskar Lafontaıne'in gidişinden sonra, iş çevreleri faiz indirimi konusuna sıcak bakmaya başladılar. ^ bakanhk görevı i i d i i i i savunurken iş çevTelerinin direnişiyle karşılaşmıştı. Ismail Cem, Bükreş'e gidecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı Ismail Cem, Kosova sorununu görüşmek üzere bugün Bükreş'e gidecek. Yugoslavya, Bükreş'te yapılacak Balkan Zirvesi Dışişleri Bakanlan toplantısına katılmayacağını açıkladı. litvanya ile işbirfiü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Curnhurbaşkanı Süleyman Demirel, üç günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Litvanya Curnhurbaşkanı Valdas Adamkus ile askeri işbirliği anlaşması imzalanacağını açıklandı. Kmlöz'den açıklama • lstanbul Haber Servisi - LDP lstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ayşe Kızılöz, ANAP adavı Ali Talip Özdemir'in "lstanbul Sözleşmesi" adı altında yayımladığı vaatlerin oy toplamak amacıyla, yurttaşı aptal yenne koyan vaatler olduğunu iddia etti. İHO yöneticileri atanmazlar' • lstanbul Haber Servisi - Hürnyet gazetesinde yayımlanan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tHD'yi, PKK'ye "yakın teşkilat", yöneticilerini "atanmış kişiler" olarak nitelendirdiği açıklamalar lnsan Haklan Demeği'nce yalanlandı. İHD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül, yazılı açıklamasında "İHD yöneticileri atanmazlar, seçilirler. İHD genel kurullan devletin görevlilerinin gözetim ve denetiminde yapılır" denildi. Ateş başkanlığa getipildi • lstanbul Haber Servisi - Türkiye'de ilk defa kurulan ve 27 Şubat 1999'da genel kurulu yapılan tstanbul Umum Emlak Komisyonculan Odası'nın Yönetim Kurulu başkanlığına Sabri Ateş getırildi. Ateş yann saat 11 .OO'de Barbaros Bulvan, Abbasağa Sok. Saadet Apt. No:4/4 Beşiktaş'taki oda merkezinde bir basm toplantısı yapacak. Başbakanhk YüksekDenetleme Kurulu 'nun 1994, 95, 96, 97 raporunda, tanıtım ve çeşitli reklam kampanyalan gerekçesiyle milyarlarca liranın usulsüz harcandığı belirtildi'Ziraat Bankası yağmalandı'CELAL VILMAZ IZMTft - REFAHYOL hükümeti döne- minde "Bedelsiz oto ithalatT kampanyası adı altında kaynaklan yurtdışmdaki irticai örgütlere aktanlan ve bu nedenle üst düzey yöneticileri gözaltına alınarakDGM'de sor- gulanan Ziraat Bankası'nm daha önceki yıl- larda da arpalık gibi kullanıldığı belirlendi. Başbakanhk Yüksek Denetleme Kuru- lu'nun 94,95,96 ve 1997yıllanndakirapor- lannda, banka tanıtun ve fonksiyonlanmn yürütülmesi, çeşitli kampanyalar ve reklam faaliyetleri gıbi gerekçelerle milyarlarca li- ranın usulsüz biçimde harcandığı saptandı. Raporlarda. eskı genel müdür Cihan Pa- çaa'nın 1995 seçimlerinde DYP'den mil- letvekili seçıldigi Elazığ'daki yerel medya, • Yüksek Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporlara göre banka kaynaklannın yoğunluklu biçimde peşkeş çekildiği tarihler, eski genel müdür Cihan Paçacı ve halen görevde olan genel müdür yardımcısı Metin Akpınar'ın görev dönemine rasthyor. sağcı yayın organlan ve dinci vakıflara Zi- raat Bankası ve bağlı kunıluşlanndan mil- yarlarca liralık destek sağlandığı belirtılerek "Bankanmreklam ve ilan giderlerinin önce- kiyıllaragöre 1995ve 1996yülanndaönem- Htutarlardaartarakarasıvla426.7 mflyar ve 484.8 milyar tiraya uiasüğı beürknmiştir" saptamasına yeî verilıyor. Banka kaynaklannın yoğunluklu biçim- de peşkeş çekildiği tarihler, Kutiu Savaş'ın Susurluk raporunda "banka banka dolaşti- nlan ekip" arasında adı geçen eskı genel müdür Cihan Paçacı ve halen görevde olan genel müdür yardımcısı Metin Akptnar'ın görev dönemine rasthyor. "Bedebizithalat" soruşturması kapsamında gözaltına alma- rak DGM'de sorgulanan ve 1995"te Ziraat Bankası Personel Vakfı Başkanı olan Metin Akpınar'ın vakıf senedine aykın biçimde Elazığ'daki dinci bır vakfa 250 tonluk çi- mento yardımı yaptığı da belgelendi. Ban- ka vakfının kaynaklanndan 5 bin torba çi- mento yardımı yapılan Elazığ'daki Balakga- zi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfi, 11.09.1995 8a. yıldönümü kutlandı 'Çanakkale Zaferi TC'nin simgesi ve başlangıcı' tstanbulHaber Servisi-Çanakkale Zafe- ri'nın 84. yıldönümü, Harp Akademileri ve Kuzey Deniz Saha komutanlıklannda dü- zenlenen törenlerle kutlandı. Törenlerde, Çanakkale Zaferi'nin Atatürk"ün hderliği ve rehberliği altında birleşen, daima büyü- yen ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti Dev- îeti'nin önemlibir simgesive başlangıcı ol- duğu vurgulandı. Harp Akademileri KomutanlığYndaki tö- rende konuşan Deniz Harp Akademısı Ko- mutanı Tuğamiral Üker Güven, dünya ka- muoyunun "Gelibohı Seferi" olarak tanım- ladığı Çanakkale Zafen'nın Türkiye Cum- huriyeti açısmdan büyük önem taşıdığmı vurgulayarak "Çanakkale Zaferi. hiç kuş- kusuz sonuçlan itibanvla Türk ulusunun kaderini ve zamanın akışını değiştiren çok önenüi tarihi bir olaydır* dedi Güven. bu savaşa katılan bir milyona yakın cesur ve rnert'irtSân arasrridan tarihin, Türk askeri- nin inanç, azim, cesaret. bağlılık ve vatan- severliğinin bir destanını yazdığtnı, aynca Türk milletinin de eşı görülmemiş deha ve zekâ sahibi genç ve büyük bir komutanı or- taya çıkararak 20. yüzyıla büyük bir devlet adamı kazandırdığmı kaydetti. Güven, "Çanakkale Zaferi. Mustafa Ke- mal Atatürk'ün Üderliği ve rehberliği aran- da birleşen. daima büyüyen ve gelişen Tür- kiye Cumhuriyeti Devleti'nin dt önemli bir sembolü ve başlangıcı olmuştur. Çanakkale muharebelerine katılan 500 binin üzerinde Türk askerinden 200 binden faziası şehit ol- muş, düşman ise 489 bin askerden 252 bini- ni yitinnjştir" dıye konuştu. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndaki törende de DenizKuvvetleri KomutanıOra- miral Salim Dervişoğlu'nun mesajı, Deniz Kurmay Yarbay Nejat Dinçer tarafından okundu. Deniz Cstegmen Tufan Özkol da Çanakkale muharebelerinın en önemli ya- nımn, Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'i bir komutan olarak ortaya çıkar- ması ve orduya, yeniden savaşma azmini kazandırması olduğunu söyledi. Özkol, "BuazimveıradedirkiTürkterelstiklalSa- vaşı'ru kazandırmış ve genç Türkiye Cum- huriyeti rün kurulmasmı sağlamışnr"' dedi. SES tstanbulŞubesi, SaglıkHaftası etkinlikleri çerçe\esinde eylem düzenledL(İPEK YEZDANl) Sektördeki sorunlann çözülmemesini protesto ettiler Sağlıkçahşankmndan eylem tstanbul Haber Servisi - Sağlık Haftası etkin- liklen sürerken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek- çileri Sendikası (SES) lstanbul şubeleri, dün SSKBölge Müdürlüfü önünde "Sağhkve sos- yalhizmetişkolundaki sorunlann çftdiunemesi- ni"protesto etti. Özgürlük ve Dayamşma Parti- si (ODP) 2. bölge mılletvekili adaylan SSK Ok- meydanı Hastanesi'nde sağlık çalışanlannı zi- yaret etti. SSK Bölge Müdürlüğü önünde dün toplanan ve uzennde "Saglıklıtoplum, insanca yaşam için \ürü\o- ruz". "Savaşa değiL sağhğa bütçe", "Herkeseeşitücretsiz sağhk" yanlı afış ve dövızler tajıyan sağlık çalışanlan, u Ozelleştirme\« hayir" ve "Sadaka değfl, toplusörieş- me" sloganlan attı. SES $ış- li Şube Başkanı Metin Kara- bulut, özel hastanelerin çoğu zaman kapasitesinin yansı kadar çahşmasına karşın 18 yılda SSK'li sayısının yüzde 280, hasta sayısı- run yüzde 250. ameliyat sayısının yüzde 300, ebe-hemşire sayısının yüzde 140 arttığmı söy- ledi. SSK'nın, "taizmet verumedig" gerekçe- siyle özelleştirilmek ıstendiğinı belirten Kara- bulut, SSK'lerde "sur-time" adı altında sağlık çalışanlannm özelleştirmenin dayanaklan hali- ne getinlmeye çalışıldığını vurguladı. Karabulut, kamu sağlık hizmetinin ancak sağ- tarihli yazısıyla "Ziraat Bankası Vakfi tara- fından bedeli ödenerek vakfimıza bağışla- nan 250 ton çimentonun vaknmızca tesHm abndığuu bUgüerinize arz ederiz" diyerek o günün değeriyle 650 mılyon liralık 250 ton çimento için teşekkür etmişti. Paçacı iddialan DYP miUetvekih ve eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Paçacı'nın seçilebilmek amacıyla dağıttığı iddia edilen kaynaklan inceleyen raporlarda şu saptamalara yer ve- riliyor. "Elanğ Spor Kulübü'ne banka yö- netim kunılunun 07.08.1995 tarih ve 22/1009 sayüı karan>la formakrm göğsün- de banka reklamına yer verilmesi karşıb- ğında .\ğustos 1995"te bir milyar üra öden- miş. ardındanEylül 1995ayuıda da 350 mU- yon üra daha verilnûştir. Bankaca 1995-19% y ü W nuı eylül,eidm,kasun veara- Uk avlannda, yani seçimler- den hemen önce kamuo^TJn- da etkinliği olmayan gazete, dergilere de müyariarca Bra- lık ödeme yapılmış, banka faali>« alanryla Ogisi olma- yan, smırlı bir khleyehitape- den bazı kitaplar da sabn ahnmış ve basımı flnanse edilmiştir. Elanğ'da ynyun- lanan Yesevi dergisine deği- şik tarihkrde400milyon, ay- nı biçimde Nurhak gazetesi, Uluovagazetesi. Fıratgazete- si,Turangazetesi veYeniÇağ gazetesine ayn ayn 71 mil- yon 740'ar bin Bra, Ortado- ğu gazetesine de 125 milyon Ura ödenmistir. Elazığ'daki TürkOcaklan'mn >u>ınor- ganı Türk Yurdu dergisine çeşitli tarihkrde 402 milyon 391 binBra, Elazığ Fırat Ûni- versitesi'nin 20. kuruluş yu- dönümüetkinukterindebas- tıruan afiş, broşûr ve daveti- yeler için 500 mihon, Elazığ KüHürveTarutmaVakn' nın Köprübaşı dergisi ve düzen- lediği balo da> etiveVerinin fi- nansmanıolarakda 325mil- • SSK çalışanlannı ziyaret eden ODP heyeti aduıa hastane önünde basm açıklaması yapan llkay Demir, "Sağlığm paralı hale geüriİTnesine ve SSK'nin tasfıye edilmesine karşıyız. SSK kaynakianmn özel hastanelere aktanVmasınüan \-azgecilmelidir" dedi. hk ve sosyal hizmet emekçilennin önemli ve fedakâr çalışmalanyla sunulabildiğini söyledi. Karabulut sağlığa bütçeden yüzde 10 pay ay- nrmasmı, özelsektörlere yaptlanteşviklere son verilmesini,kadrolu eleman ahnmasını, haftahk çahşma saatinin 40 saat olmasını, SSK yöneti- minin çalışanlara ve hizmet alanlara bırakılma- sını ve sağlık emekçilerine grev lı toplusözleş- meli sendika hakkının tanınmasmv istediklerini vurguladı. SES üyeleri daha sonra, sağlık çalı- şanlan ve hastalann sorunla- nyla ilgili hazırladıklan dos- yayı SSK Bölge Müdürlü- ğü'ne sundular. ÖDP milletvekıli adaylan tlkay Demir. Tatyös Bebek. Zafer Aydın, Kemal Arslan, Mefih Uçar ve anakent bele- diye başkan adayı Vkdan Baykara'mn da aralannda bulunduğu ÖDP heyeti de SSK Okmeydanı Hastanesı çalışanlannı ziyaret etti. He- yet adına hastane önünde basın açıklaması ya- pan Demir, 26.5 milyon insana hizmet veren SSK'nin, IMF'nin ve Dünya Bankasf nın poli- tikalanyla'ciddi tehdit altına gırdiğini söyledi. SSK'nin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu ol- duğunu kaydeden Demir, "ÖDP, sağhğuı para- h hale getirflmesine ve SSK'nin tasfiye edilmesi- ne karşıdır. SSK ka\naklannın özel hastanelere' aktanlmasuıdan vazgeçilmeüdir" dedi. yon Bra ödenmistirr Raporda, "Reklam \crilen bazı gazete, kitap ve dergüe- rin kamoovunda eÜdnBginin bulunmaması, basünlan ve sabn alman bazı kitaplann banka faaliyet alanıyla ilgisj- nin olmaması ve bunlann bankaimaj vetanmmınakat- kı yapmaması dikkate ahna- rak bu tür harcamalarda bu- lunulmaması temenni olu- nur" denilerek bankanın ta- nıtımına katkısı olmayacağı belirtilen yayvn organlan şöyle sıralanıyor: "KürsübasvGeDçDemok- rat Degişim. Aydnuar Ocağı, Yaşam Sevinci, Güldiken, Emel. Bakırköy Postası ve Değişim dergilerine; Türk Kanı, Süper Haber, Adalet gazeteterine; Aşık Figani \<e Köroğlu adh kitaba (bazdarv- na birdenfazla) rekbmlar ve- rilrniş,HarputHalkBugüeri, Harput Divanı. Harput'a Hasret adh kitaplardan 200 adet basonlnuş, Selam Baba Yurdu, BerumTürkDümam veKa\seri Presrijikitaplann- dan 100'er adet ahnmıştuf Türk-tş Başkanı, kamu sözleşmelerinin sonuçlanmamasını anlamakta güçlük çektiğini söyledi ^Istediğiıniz arbş sıkuıtı yaratmaz9 • Türk-Iş Genel Başkaıu Bayram Meral. kamu sözleşmelerinde hiçbir ekonomik sıkıntıya yol açmayacak bir ücret istendiğini vurgularken hükümete yönelik eleştirinin dozunu düşük tutmaya özen gösterdi. tstanbul Haber Servisi - Türk- lş, terörü ve terör destekçilerini lanetledi. Türk-lş Genel Başkanı Bayram MeraL Türk- lş'in hiçbir ekonomik sıkıntıya yol açmayacak ücret taîebine karşın hükümetin kamu kesimi toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırmamasını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Türk-lş'in seçimlerin 18 Nisan'da yapılmasından yana olduğunu belirten Meral, küskün milletvekillerinin girişimi sonucu yeniden çalışmaya başlayan TBMM'in bu nrsattan^stifade ederek siyasal partiler, seçim ve bankalar yasasmı çıkarması gerektiğini vxırguladı. Meral'i eleştiren bazı sendika başkanlan ise Türk-lş yönetiminin gözaltına alınan sendikacılar ile polisin yaptığı işkence sonucu öldüğü iddia edilen setıdikacı Süleyman Yeter olayı ile ilgilenmediğıni belirttiler. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, Istanbul'da bulunan Türk-lş 1. Bölge Temsilcıliği'nde Türk-lş Genel Başkanı Bayram MeraL Türk-tş 1. Bölge TemsilciliğTnde dü/enlediği toplantıda, ülke gündemindeki soruruarta ilgili konfederasyonun göriişlerini açıkladı. ı Fotoğraf: ALİ ER) düzenlediği toplantıda, ülke gündemindeki sorunlarla ilgili konfederasyonun görüşlerini açıkladı. Türk-tş'in teröre karşı elde edilen başanrun sürdürülmesini sevinçle izlediğini anlatan Meral, büyük darbeler yiyen bölücü terörün başta lstanbul olmak üzere ülkenin birçok yöresinde başlattığı insanlık dışı saldınlan ve bu vahşeti gerçekleştirenleri destekleyenleri kınadı. Meral "Halkımız, bölücü terörün amaçladığı gerginlik ve kavgalardan uzak kabnah, bölücü teröre karşı güvenlik güçlerimize yarduncı olmalıdır" dedi. Küskün milletvekillerinin seçimi erteleme girişimlerini değerlendiren Meral, ülkede bunca terör olayı varken ve ekonomik kriz gerekçesiyle çok sayıda işçi işinden, aşından edilirken siyasilerin sergilediği kişisel koltuk kavgasından rahatsız olduklannı belirtti. Türk-lş'in, seçimlerin 18 Nisan'da yapılmasından yana olduğunu ifade eden Meral, "AncakMectis çahşmaya başlanuşken bu fırsattan istifade ederek siyasi partiler, seçim ve bankalar vasasuu çıkarmaiıdır. Hangi miUetvekui "bu değışikleri seçim sonrasında yapacağız' dijorsa ona inanmayınız. Çünkü lideriere rağmen hiçbir miDetvekili bu değişikleri gündeme getiremez" dedi. Hükümete tatiı sert tepki Bayram Meral, kamu kesiminde yaklaşık 500 bin işçiyi kapsayan toplusözleşmelerin Türk-lş'in tavizlerine karşm sonuçlandınlmamasım anlayamadıklannı söyledi. Meral, sendika başkanlanrun sert tepki gösterme istemlerine karşın hükümete yönelik eleştirinin dozunu düşük tutmaya özen gösterdi. Türk-lş'in günün koşullanna uygun ve hiçbir ekonomik sıkmtıya yol açmayacak bir ücret istediğini vurgulayan Meral, hükümete ilettikleri son tekliflerinin 20 milyon lira artı yüzde 30 zam öngördüğünü kaydetti. Meral, "Dileğimiz, Saym Başbakan'm konuyla yakından Ugiİenmesi. hükümetin bu taleplerimizi bir an önce dikkate alması ve kamu kesimi toplusözleşrnelerinin seçünlerden önce taleplerimiz doğrultusunda masa başuıda imzalanmasdır" şeklinde konuştu. DUZYAZI ORHAN BtRGtT Hızlı Gelişmeler... 29 imzalı gensorunun asıl amacı, elbette Ecevit hü- kümetini düşürmek ve yenisinin kurulmasından önce milletvekıli seçımlerinı erteleterek, aradaki karambol sı- rasında Hoca'nın Meclıs'e dönüşünü sağlayacak ya- sal düzenlemeteri yapmaktı. Gensorunun gündeme alınıp alınmamasını karar- laştırmak amacıyla dünkü birteşimdeyapılan göoışme- ler, önerge verildiği sırada ellı altıncı hükümete ömür biçerekyeni kabine için olası isimler listesi yapanlann, ne kadar boşa zaman harcadıklannı da ortaya koydu. Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edi- lecekrj, ama Ecevtt hükümetinin değiştinlmesi için ara- nılan 276 oyun pazartesi oylamasında bulunamaya- cağının kanttlanönceki günkü birieşimde öngörüşme- ter için tarih saptaması yapılırken de ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatitegirmesi için al- dığı karan kaldınrken 268'lik oy gücüne sahip olduğu- nu, Fazitetlilerin alktşlan arasında tutanaklara geçirten llkesızler Biriiği, önceki günkü oylamada 14 fire vere- rek254'edüştü. Balonun hava yitırerek aşağıya doğru inişe geçme- sinin nedenleri arasında, Orgeneral Kıvnkoğlu'nun dün Hürriyet AnkaraTemsılcisı Sedat Ergin'e seçim- lerin ertelenmesine ve 312. maddenın kaldınlmasma karşı olduğunu ortaya koyan demeci -zamanlama ba- kımından- elbette yer almıyor. llkesızler Biriiği, girişimlerinde halkı arkalanna değil, tam olarak karşılanna aldıklannı yeni yeni fark ediyor- lar. Fazilet dışındaki ilkesiz mittetvekillerinin ANAP, CHP ve DP'li olanlan, öncelikle kendi parti örgütlerinin ta- banlannda "Bizim genel başkan, bu milletvekillerini lis- teye almamakta hakhymış" biçimindekı konuşmalan bile hesaba katmadıklan anlaşılıyor. Partı ıçı demokrasi istemterini, Kenditennedokunma- yan yılana bin yaşaması için onaylayanlar, gırişimleri- nin asıl amacının Hoca'yı parlamentoyataşımak oldu- ğunu görmenın şaşkınlığından Kurtuldukça, seçimte- rin ertelenmesine gıdeceğint varsaydıklan tüm yollar birer birer tıkanıyor. Kıvnkoğlu'nun görüş açıklaması, o tıkanmış yollar için yeni bir bankat olarak görülmemelidir. Ülke savun- masından 'V numaralı sorumlu olan görevde oturan kişi, aynı zamanda bir seçmen olarak öyle bır ertele- nişin doğurabileceği sakıncalan, kendisinden görüş isteyen bir gazeteciye açıklıyor. Genelkurmay Başkanlığı bir bildiri yayımlamıyor. Kuvvet komutanlan, ortak birgörüşün altını imzalamı- yor. Kıvnkoğlu, açık açık "78 Nisan için seçim karan alınmadan önce, erken seçime karşı olduğunu" da söyiüyor. Seçim karan alınmadan bazı yapısal reform- lann gerçekleştırilmesinin beklenildiğini ekliyor. TBMM büyük bir oy çokluğu ile genel seçımlen öne alma karannı verdi ve aynca geçen yılın son günü çı- karttığı bir yasa ile de genel seçimler ile yerel seçim- lerin bir arada yapılmasına yol açtı. Partamento elbette o karan ahr veyasayı çıkartırken "Asfcer ne diyecek" kaygısına kapılmadı. Çünkü seç- menin önüne sandık konuluyordu. Nitekım dün baş- kentkulıslennde Kıvnkoğlu'nun açıklamasınıokuroku- maz kendisinı arayan fsmet Sezgin'e Orgeneral'ın, "Bir hodefimiz yok, düşüncelerimi söyledim" dediği anlatılıyordu. Bugün sorun, o sandıkta seçmenlik görevı yapmak için 29 günün kaldığı, dahası yurtdışındaki seçmenle- rin gümrük kapılannda oy verecekleri 24 Mart günün- den 5 gün öncesinde milli iradenin simgesi olan o san- dığı halkın önünden kaldırmaya yönelıp yönelmemek- tedir. Hem de hangi zorunlu gerekçe ile eski Refah Parti- si Genel Başkanı ile altı-yedı arkadaşının aday olma- lannı sağlayacak yasal düzenlemelen, "lider sultalan- na isyan, demokratikyapılanmalar" gibi kılıfların içine saklayarak. Ve tabıi, koskoca bir partamentoyu yasaklı bır eski politikactnın Balgattaki evinden uzaktan komuta ile bu operasyon tçın araç olarak kullanmaya kalkıştığını gör- mezden gelerek. • • • Yanlışta ısrann hiç kimseye yaran yoktur. ANAP'lı ve DYP'li kimi milletvekillen, partilerinin gü- venoyu verdiğı elli altıncı hükümet için hazırtanan gen- soruya imza atan<en, partıterinin bir yol geçen hanı ol- duğunu mu sandılar? Bereket, Anavatan Partisi grupyönetımi, beş ısyan- cı milletvekıli için gerekli kovuşturmayı başlattı. Ya DYP ne yapacak? Yanlışta ısrann hiç kimseye yaran olmadığının, se- çimlerı erteletme kapısını açmaya çalışan ANAP'lı, CHP'li, DYP'li ve bağımsız milletvekilleri de artık gör- meti ve Trabzon mitingindeki "Bu seçim yapılacak, başka yolu yok" diye bağıranlann illa birer DSP'li ol- madıklannı, aralannda çeşitli görüşlerden seçmenler bulunduğunu da hesap etmelidirler. Yanlışta ısrann hiç kimseye yaran yoktur. Fazilet Partililer, demokrasi şarkıları mınldanırken, tam seçimler öncesinde üzeıierine düşen uzaktan ko- mutalı emekli liderierinin kendilerine buyruk gönder- mesini artık içlerine sindiremediklerini söylemelidirter. Seçmenler, adaylannı bekliyor. Faks:0212-677 07 62 E.Mait:obirgrt(â cumhuriyet com.tr Valilik solene izin vermedi Sendikalardan Deri-lş gözaltılanna tepki tstanbul Haber Servisi - lstanbul Valiliği, Türk-tş'e bağlı Deri-tş Sendikası'mn işten atılan işçilerle daya- mşma amacıyla bugün Ca- ferağa Spor Salonu'nda düzenlemek istediği şöle- ne izin vermedi. Deri-lş Sendikası Tuzla Şubesi, yasaklamalann kaynağın- da emekçileri potansiyel tehlike olarak gören anlayı- şın yattığını belirtti. İşçi sendikalan, emniyetyetki- lilerinin terör olaylannı ge- rekçe göstererek sendika- lann kamuoyuna yönelik etkinliklerini yasaklaması- nı ve Deri-lş Sendikası Ge- nel Başkanı YenerKaya ile arkadaşlarının gözaltına ahnmasını protesto ettiler. Deri-lş Sendikası Tuzla Şubesi Yönetim Kuru- lu'nca yapılan yazılı açık- lamada, haksız yere işten atıhnalarve hileli işyeri ka- patmalar sonucu işsiz ka- lan işçilerle dayamşma amacıyla yapmak istedık- leri şenliğe Istabul Valıli- ği'nce izin verilmediği ve şenliğin 1 ay ertelendiği bildirildi. Açıklamada, va- liliğin gerekçe olarak şen- liğin mart ayı içerisinde meydana gelen olaylann yıldönümüne denk gelme- sini gösterdiği ifade edildi. Türk-tş'e bağlı TÜM- TİS Merkez Yönetim Ku- rulu'nca yapılan açıklama- da, Aymasan fabrikası önünde basm açıklaması yapmak isteyen K.aya ve arkadaşlannın gözaltına ahnması kınandı. Açıkla- mada, sendikalann giderek bir baskıya sokuldukları kaydedildi ve sendikalann baskılara karşı mücadeleyı yükseltmeleri istendi. Türk-tş'e bağlı Kristal- tş Sendikası Genel Merkez Yönetim l^urulu da yaptı- ğı açıklamada. işten atılan işçilere sahıp çıkmanın hiçbir demokratik ülkede gözaltına alınma gerekçesi olamayacağı belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog