Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19 MART 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kaya'nın kasetierine yasak • ORDU(AA)-0rdu Valiliği, aralannda Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 4 sanatçı ile 2 grubun 24 kasetinin. ıl sınırlan içinde satıştnı yasakladı. Kasetlerinın satışı yasaklanan sanatçılar ve kasetleri şunlar: Ahmet Kaya (Acılara Tutunmak, Dokunma Yanarsın, Sevgi Duvan, Tedirgin, Şafak Türküsü. Resitaller I-2-3, tyimser Bir Gül, Başım Belada, Beni Bul, Dosta Düşmana Karşı, Ağlama Bebeğım, Pans Konsen, Yıldızlar ve Yakamoz), Ali Asker (Oy Dağlar), Ferhat Tunç (Kayıp. Gülvatan, Yaralı Bebek. Kavgamın Çiçefi). Selda Bağcan- Ahrnet Kaya (Koçero), Grup Kızılırmak (Sır) ve Grup Yorum (Boran Fırtınası, Marşlanmız). HK'yi muhatap almadık' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Genelkurmay, Abdullah Öcalan'ın ifadelerine atfen, Toplumla llişkiler Daire Başkanlığı'nda çalışan bir albayın PKK'nin Brüksel Temsilcisi'yJe görüşerek bazı önerilerde bulunduğu yolundaki haberleri yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, TSK'nin terörle mücadelede PKK'yi asla muhatap kabul etmediği ve etmeyeceği anımsatıldı. Camideki izinsiz gösteri • ANKARA (AA)- Kocatepe Camii önünde 14 OcakI999'daKadir Gecesi'nde "ızinsız gösteri yaptıklarT gerekçesiyle, 26 sanığın 1 ile 3 yıl arastnda değışen hapis cezası istemiyle yargılanmalanna devam edildi. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi "nde görülen davanın dünkü duruşmasında, yargıç Ibrahim Kozan, bu duruşmaya gelmeyen polıs memuru tanıkJann gelecek oturumda hazır edilmeleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını ve sanık avukatlarına savunma şahitlcrinı bildirmeleri için süre verilmesinı kararlaştırarak duruşmayı erteledi. Vural Savaş'a hakarete ceza • ANKARA (AA) - Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi. yayımlanan bir yazıda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın kişilik hakJanna hakaret edildiği gerekçesiyle Milli Gazete yazan Ihsan Süreyya Sırma"yı 17 milyon 200 bin lira ağır para cezasına mahkûm etti. Gazetenin sorumlu yazıişleri müdürü Ekrem Kızıltaş hakkındaki dava ise ertelendi. Fatih Attaylı'ya ikinci dava • ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet gazetesindekı "Teke-Tek" köşesınde yazdığı yazıda. Yûksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Tufan Algan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Fatih Altaylı ve gazetenin sorumlu yazıişleri müdürü Doğan Satmış hakkında 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açh. Yıldc'a gıyabi tutuklama • ANKARA (AA) - Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, beledıyede 1994 yılında işçi olarak çalışan Rıza Mert'in akdinin feshı sonucunda doğan alacaklannı mahkeme kararlanna ragmen ödemeyerek "görevini kişiye karşı kötüye kullandığı" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve başka bir suçtan kesınleşmiş hapis cezası nedeniyle lnterpol tarafından aranan eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız hakkında gıyabi rutukJama karan verdi. Danıştay 2. Ceza Dairesi, eski Sincan Belediye Başkanı Yıldız, başkan yardımcılan Ahmet Erbağ ve Sedat Ünlü ıJe Hesap lşleri Müdürü Hasan Uçar hakkında lüzumu muhakeme karan vermişti. RP lideri, partiyi seçimlerin ertelenmesi ve imzacılara destek konusunda etkiliyor Erbakan FP'yi yönlendiriyor kan genel başkan yardımcısı AB Coşkun. "Çıkmaz sokağa girildi bir kere. Amacımız bu sokaktan yüzümüzün akı> (a çıkmayı başar- mak" dedi. Bazı parti yöneticıle- riyle milletvekilleri arasinda. "312. madde değişikliğini ycni Medis'e bırakma" konusunda da görüş aynhğı oluştu. lmzacılarla Erbakan arasındaki SEBAHAT KARAKOYTJN ANKARA - Kapatılan RP'nin siyasi yasakJı lideri Necmettin Er- bakan. FP'yi seçimin iptali için imzacılara destek vermeye zorlu- yor. Liste sorunu bulunmadığı halde ımzacılar arasında yer alan Erbakan'a yakın isımlerden FP Is- tanbul Mılİetvekili Bahri Zengin. planlan gereği "bir sonraJd adı- mın seçimlerin ertelenmesi" oldu- ğunu soyledı. Zengin. bu aşama- ya gelındiğınde FP'nin de farklı bir tavır sergileyeceğini sanmadı- ğını kaydettı. imzacılara destek verilmesine başından ben karşı çı- Izmir Nevruz'u kuûayan öğrencilere gözalü İZMÎR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Oniversıtesi'ndeki Ne\Tuz şenliğine katılan öğrenciler gözaltına alındı. EÜ Edebiyat Fakültesi önünde dün öğlen saatlerinde toplanan çok sayıda öğrenci, Nevruz'un halklann birlikte kardeşlik içinde kutladığı bahar bayramı olduğunu belirtti. Etkinlik sonrası kampus çıkışını tutan polis, otobüsleri durdurarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğü yetkililen ise sadece kuşkulu görülen birkaç öğrencinin gözaltına ahndığını, bu öğrencilerden herhangi bir olaya kanşmadığı belirlenenlerin serbest bırakılacağını söylediler. '~ ••" Amacları komisyonları kilitleme ANAP 5 küskünü partiden çıkanyor Alkan TBMM Anayasa Komısyonu, Berberoğlu. Yılmaz ve Yabuz ise Ada- let Komisyonu üyelıği gö- revlerinde bulunuyorlardı. Güney. diğer küskün mılletvekıJlenyle ilgili her- hangi bir işlem yapılıp ya- pılmayacağı konusunda, "Devamı gelecek" dedi. DYP yönetimı ise se- çımlere gidilirken "disip- lin" mekanizmasını çalış- tırmanın doğru olmayaca- ğı. TBMM Anayasa Ko- misyonu'nunda da "küs- kûn" milletvekili olmama- sı nedenleriyle şundilik di- sıplın sürecini işletmeme karan aldı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller küskün mil- letvekillerini, "mektuplan ikna etmeye çalıştı. Çiller, liste dışı kalan aday aday- lanna gönderdiğı mektup- ta. "adayadayT olmalarm- dan memnunıyetduydugu- nu belırterek "çok yoğtın müracaat olması ve bu ne- denle gerek önseçim.gerek- se merkez \oklamalan a$a- malannda, biitünarkadaş- lannı değelendiremediği için üzgün olduğumı" vur- guladı. • Imzacılardan FP'li Zengin, bir sonraki aşamanın seçimlerin ertelenmesi olduğunu söylerken Ali Coşkun "çıkmaz sokağa" girildiği görüşünde... Bazı parti yöneticileriyle milletvekilleri arasında. "312. madde değişikliğini yeni Meclis'e bırakma" konusunda da görüş aynhğı oluştu. diyaloğu sağladığı öne süriilen FP'li Bahri Zengin, hükümetin ya- sa değişikJikleriyle ilgili girişim- lerini engellediğini belirterek "Bu gensoruyla hükümetdüşürülse de düşfirülinese de yapılan plan gere- ği birsonraki aşamaseçimlerin er- telenmesidir" diye konuştu FP'nin de bu aşamaya gelindiğın- de ımzacılarla hareket edeceği beldentisini dile getiren Zengin, şunlan söyledi: "Bu noktada FP'ye yönehikn eleştirfler haksız. 9 ay önce erken seçimin bir an önce yapılmasını is- thorduk. Ancak daha sonra fark- lıgetişmeleryaşandı, koşular değiş- ti. Değişen koşuUara göre >eni bir tavır gclijtirilmesi ikili oynamak değfldir. Ulkenin huzur ve istikra- ÇIZMEDEN YUKARI ra kavuşması için birtakım adun- lar aolması için uygun bir ftrsat doğmuştur.Bunudeğerlendinnek zorundayız. Seçünlere birkaç ay geçgktilmesinûı sakıncası değfl ya- ran olur" FP yönetimi "seçimin iptaüne karşı olduklan" yönündekı açık- lamalanyla parti içmdeki çalkan- hyı gidermeye çalışırken, hükü- meti düşürmek için gerekli olan 276 oya ulaşılamaması ve genso- ru girişiminin sonuçsuz kalması durumunda Erbakan'ın seçimin iptali girişimine destek için doğ- rudan devTeye gireceği savunulu- yor. Genel başkan yardımcısı Ali Coşkun, "çıkmaz bir sokağa girikfiğinr savunarak "Ba- şından beri matematiksel olarak beklentüerin gerçek- leşmesinin mümkün göriin- mediğini söyiedik. Ancakyo- la çıkıldı bir kere. Şimdi amacımız bu çıkmaz sokak- tan yüzümüzün akı>la çık- mayı başarmak" diye ko- nuştu. Coşkun. seçimlerin ipta- linden yana olmadıklannı belirtirken "FPbiranbmda nrsatçılık yapd. ListeJere gi- remeyen milietvekillerinin tepkilerinden yarartanarak demokratikleşmevieilgjh' bir adımanlabflir mi diyezorlu- yor" dedi. Parti içmdeki çı- kışlan nedeniyle Erbakan'ın tepkisiyle karşılaştığı savla- nnı reddeden Coşkun, "ira- desini kimseye kiralamadı- ğuu" söyledi. Ali Coşkun. Erbakan'ın kişisel ilişkile- nyle "habr koyabüeceği'' bazı FP'lileri imzacılara destek vermeye ikna etmiş olabileceğini kaydederek "Bunda FP'nin ne suçu \ar? RP'nin faturası FP'w çıka- nlmasın" dedi. FP'deki tavır değişikliği- ne karşı çıkanlardan Cemil Çiçek. gensorudan sonuç alınması olasılığının güçlü görünmediğini söyledi. Ci- çek, "Ben 12 gûn önce yaşa- nabikcek gelişmeleri orta>a kaymus.rum. Beklenenyasa- lann çıkanlmasının zorluk- lanna dikkat çekmiştim. Hep hakh çıkmaktan usan- dını" diye konuştu. ANKARA (Cumhumet Bürosu)-ANAP yönetimı, küskün milietvekillerinin başını çeken .\hmet Alkan. Yıİdırun Aktürk, tbrahim Yılmaz. ÎNuri Yabuz \ e De- mir Berberoğiu'nu kesin ihraç istemiyle grup dısıp- lin kuruluna verdı. Bu mıl- letvekillerinden 4'ü, TB- MM "de yasa önerılerinin ilk durağı olan ve küskün- lerin çogunlukta bulundu- ğu anayasa ve adalet ko- misyonlarının üyeleri. ANAP Grup Yönetim Kurulu. dün toplanarak partilerine ü\e küskün mil- ietvekillerinin durumunu değerlendirdi. ANAP Grup Başkanvekilı Clkü Gfine)', toplantıdan sonra yaptığı açıklamada "Gnı- buntuza mensup baa mil- lervekillcrimizin son gûn- lerdeki getişmeler nedeniy- le grup iç >önetmeliğimize ve parti tüzüğümüze a> kı- n tutum ve da\ ranışlan da gözönünde bulundurula- rak partiden kesin ihraç ta- lebivle ve tedbirii olarak grup disiplin kuruluna sevkleri görüşülmüştür" dedi. Disipline verilen Ahmet FP'nin rozetinden RP çıkb • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı, FP örgütünün Istanbul Büyükçekmece'de dağıttığı rozetlerin altından RP amblemi çıktığını belirterek "FP'nin RP'nin devamı olduğu hukuken belgelenmiştir" dedi. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcah. FP'nin tstanbul Büyükçekmece'de dağıttığı rozetlerin altından RP amblemi çıktığını belirterek. "FP soçüstü yakalannuştır. RP rozetlerine el ko\an FP daha sonra bunlann fizerine kendi ambiemierini j apışbrnuşûr. Bu da FP'nin RP'nin devamı olduğunun hukuki delilleridir" dedi. Akarcalı, dün Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında, başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde PKK terörünü destekleyen yayınlar yapıldığını belirterek. Türk kamuoyunun tepkisını ortaya koyması gerektiğini söyledi. Akarcah, bu konuda Almanya ve Fransa Dışişlen bakanlanna bırer mektup yazarak. "Türkhe'desizin ülkenizde meydana gelen terör hareketferini destekleyen ya>uılar yapılsa>dı ta\nnız ne oiurdu" diye soracağını söyledi. Dışişlen Bakanlığı'na da Avrupa'da bazı hukuk bürolan ile anlaşarak bu ülkelerde Türkiye aleyhine yapılan yaymlarla ilgili daha etkin mücadele etmesi önerisinde bulunan Akarcalı, üniversitelerden de bu konuda destek istenebileceğini söyledi. ANAP'h Akarcah. gazetecilerin sorulannı yanıtlarken lcüskünlerle seçimleri erteletmeye ve TCY'nin312. maddesini değiştirmeye çalışan FP'nin takıyye yaptığını söyledi. FP'nin 312. maddeyi değiştirmek istemesinin ardında yalnız birkaç kişiyi kurtarma amacı yaptığını ifade eden Akarcalı şöyle dedi: "FP'nin takrvyeyi nerelere kadar götürdiiğünü arnk kamuo> u görecektir. Kapatılan RP'nin rozetlerinin üzerine FP amMemini yapışüran bir zihniyerteki parti Türkije'de her şeyi yapabilir. Bu hukuken FP'nin RP'nin devamı olduğunun deliüdir. Bu fevri bir hareket değil organize bir harekettir. FP, RP'nin mallannı kaçınp saklanuşor. FP. beiki RP'nin çok daha başka değerii eşyalannı da saklamıştır. Allah büyüktür dememişler miydi? Küçücük bir rozete tenezzül ettiier ve foyalan ortaya çıkn." Akarcalı, "Bu rozetler, FP'lfler İstanbul'un Büyükçekmece üçesinde dağmrken eMmegeçti"dedi. POLflTKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kod Adı: Hizbullah... Hizbullah'ın kökü neden temizlenemiyor; PKK- Hizbullah ilişkisinrn üçüncü ayağını oluşturan İBDA-C'ye karşı bugüne dek girişilen operasyon- lar niçin sonuçsuz kaldı? Artık bu soaılara yanrt vermenin zamanı... Konca Kuriş.. Kamuoyu onu 'ilginç çıkışlan"y\a tanıyordu... Hizbullah kadrolan içinde yer alan Mersinli Kon- ca Kuriş altı ay önce 16 Temmuz 1998'de kaçınl- dı ve bugüne dek bulunamadı... Faik Bulut ve Mehmet Faraç'ın Ozan Yayıncı- lık'tan çıkan 'Kod Adı: Hizbullah' bir gerçeği de ortaya koyuyor: "Hizbullah Türkiye'de nasıl örgütlendi?.." Hizbullah adlı yasadışı terör örgütü Batman'da kuruldu, önce Güneydoğu'da, ardından Kürt kö- kenli yurttaşlanmmn yoğunlaştığı Içel ve Tar- sus'ta 'kanlı eylemleri'yie adını duyurdu... 1993'ten 1997'ye dek Güneydoğu'da İailimeç- hul cinayetlere' bakıldığında Hizbullah'ın biryer- lerden destek aldığı, PKK'ye karşı bu örgütün ye- tiştirildiği görülmektedir... TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayeüeri Araş- tırma Komisyonu'nun rapoaında da yer alan ak- taracağımız bölüm, Bulut ve Faraç'ın incetemele- rine de ışık tutuyor: "Dördüncü belirteme, daha somut bir zemine dayanıyor: 'örneğin, komisyonumuza bilgi veren 27 Temmuz 1993 tarihinde Batman Emniyet Mü- dürü ve Vali Yardımcısı, Batman'a bağlı Gercüş ilçesi Sekü. Gönüllü ve Çiçekli köyleri bölgesin- de Hizbullah örgütünün bir kampı bulunduğunu ve yörede bulunan askeri biriiğin bu kampa yardım- cı olduğu yönünde haber aldıklannı; bu kamplar- da Hizbullah örgütü mensuplannın siyasi ve as- keri olarak eğıtildiğını; bunun üzerine jandarma yetkilileriyle konuştuklarını; askeri yetkililerin, bu örgüt militanlannm kendileriyle olan irtibatlannı değişik yönlere çevirdikJeri için nefret edip, on- larla irtibatlannı kestiklenni' beyan etti. Bunun üze- rine komisyonumuz tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'na bir müzekkere yazılmış; ve 22 Ara- lık 1993 tarih ve 3S90-5338-93/İSTH.Ş (9574) no'lu cevapta, 'Yapılan araştırma sonucunda id- dianın asılsız olduğu; adı geçen bölgelerde Hizbul- lah'a ait bir kamp olmadığı gibi. bugüne kadar el- de edilen bilgilerden de Hizbullah'ın kırsai kesim- de hiçbir kampının olmadığı ve kırsalda faaliyet göstermediğı' bildirilmıştir..." • • • Şeriatçı basında 'köşe kapan' kimileri, med- yayı eleştirirken. Hizbullah ve İBOA-C'nin destek- çilerine nedense toz kondunmuyorlar... Bir açık oturumda, numaracı cumhuriyetçi yine ahkâm kesiyor, 'laik, demokratik medya"y\ eleşti- riyor... Gazetecı Mehmet Sağanak, olayın "vurucu' bi- çimde altını çizip şeriatçı basının da tetikçilik yapth ğını belirterek numarao cumhuriyetçiyi uyardı... Numaracı cumhuriyetçi bunu duymazlıktan geldi, yine bildiğini okudu... Bunlar tarikat şeyhlerinin kolları altındaydı ve karanlık iç evrenlerini sahte aydın kimliğiyle ört- mek istiyorlardı... Işte Türkiye bugün bu noktada... Hizbullah ve İBDA-C nedense numaracı cum- huriyetçilerin de desteğini alıyor, onlann 'bilmişli- ği' sayesinde PKK'ye yanaşıyor, işbirliğine giri- yor... Kod Adı: Hizbullahtan bir bölüm: "Menzil kolunu oluşturan grubun çıkardığı Ey- lül/Ekim/Kasım 1994 tarihli Hira dergisinde, bu mantık şöyle eleştiriliyor: Oysa işbiriiğinin de ra- conu vardır mutlaka; yapanlarca bilinmesi gere- kirdi. Madem TC ile işbirliğiniz var, öyleyse bu- nu niçin açık açık söylemıyorsunuz? Yok eğeraçık açık söylüyorsanız, ayrı olmanızın manası ne? Oturduğunuz her yerde, 'BizTC'yi kullanryoruz!' diyeceksiniz, sonra da TC tarafından kullanıl- maya prim vereceksiniz!.. Ahmaklığın bu kadan da çok fazla!.." • • • Şeriatçı medya Turkiye'de hem devtet hem de siyasal iktidar üzerinde etkili olursa, Hizbullah ve İBDA-C de elbet ivme kazanır... Cumhuriyet Televizyonu kurulma aşamasında ve bu nedenle test yayını yapıyor... Telekom dün Cumhuriyet Televizyonu'nun yayınını durdurdu. Cumhuriyet Televizyonu ya- sal ve fiili olarak yayın yapıyordu ve RTÜK tarafın- dan istenilen tüm yükümlülükleri yerine getirmiş- ti... Şeriatçı medya, Cumhuriyet Televizyonu'nun kapatılması için atağa geçti... Telekom, Cumhuriyet Televizyonu ile sözleş- me yaptığı halde yayını neden durduruyor, böyle bir yasal yetkisi var mı? Yok!.. Cumhuriyet Televizyonu'nun diğer tetevizyon kanallarından hıçbır farkı yoktur. Telekom basın özgüriüğünü korumakla görevlidir, engel çıkar- makla değil... Ulaştırma Bakanı Sayın Hasan Basri Aktan, siz ne diyorsunuz? hikmet.cetinkaya(a cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Çankın'da küskünleri eleştirdi ^Meclis'teki güreşin halka faydası yok' C A Ğ D A S Y A Y I N L A R I SERTAÇ EŞ ÇANKIRI-ARAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz. 18 Nisan'da yapılacak seçimlen erteleme giri- şiminin halkın yaranna olmadı- ğını belirterek "Ankara'da birile- ri seçimi yapürmamak için uğra- şıyor. Onlann gayretleri nafiledû-" dedi. Cankın Valisi Ayhan Çe- vik'e düzenlenen bombalı saldın sırasmda dört kışinin yaşamını yi- tirmesi nedeniyle Çankınlılara başsağlığı dileyen Yılmaz, "tçe- riden vedışandan birileri ülkemi- zi kanşnrmak için clinden gelen gayreti gösteriyor. Bu da naflledir. Meclis'teki bu biiek güreşinin size bir faydası yoktur" diye konuştu. Seçim gezilerinı sürdüren ANAP lideri Yılmaz. dün Çankı- • Çankınlılara başsağlığı dileyen Yılmaz, "Içeriden ve dışandan birileri ülkemizi kanştırmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu da nafiledir. Meclis'teki bu bilek güreşinin size bir faydası yoktur" diye konuştu. n'da halka seslendi. Yılmaz'ın halka seslendifi bölgede yoğun güvenlik önlemlen alındı. Vali Ayhan Cevik'e düzenlenen bom- balı saldın nedeniyle emniyet güçleri bölgeye araç sokmadı. Çankın'nın iki gırişinde sıkı de- netimler yapıldı. Anıt Alanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Yıl- maz, bir süre önce Çankın Vali- si "ne yapılan bombalı saldınyı anımsattı. Yılmaz, to O hainler el- lerinden geleni yapsalar da bu va- tanı bölemeyeceklerdir. Ülkemi- rin bütiinlüğü için 78 şehit veren Çankın'dan ilan edhorum kL ay- yıldızn bayrak hiçbir zaman in- meyecek. ezanlar semalarda hiç- bir zaman susmayacak" diye ko- nuştu. Türkıye'nin zor birdönem- den geçtığini kavdeden Yılmaz, "Bundan önce nasıl boşa çıkanl- mışsa bu hevesler, bundan sonra da boşa çıkanlacakhr. Türkiye güçliidür" dedi. Seçimlerden çıkacak kadrola- nn Türkıye'yı 2000 yılına taşıya- cağını kavdeden Yılmaz, RE- FAHYOL dönemindeki uygula- malan eleştirdi. REFAHYOL'un ülkedeki huzuru bozduğunu, o dönemde çetelerin mafyalann or- talıkta cirit attıgını belirten Yıl- maz. "Huzur bozulursa size hiz- mef gelmesi mümkün değil. RE- FAHYOL döneminde 1 yıl içinde hiç yaünm yapmadılar" dedi. Yılmaz, bölücü teror, çete ve mafya ile ANASOL hükümeti döneminde mücadele ettiklerini, bu dönemde 1085 çete üyesini ya- kaladıklannı kaydederek, "Baş- lanlmayan yauranlan biz başlat- ük" diye konuştu. Sıyasilenn hız- met etmek ıçın kavgadan kaçın- malan gerektiğinı söyleyen Yıl- maz, "Bizim kavgayla işimiz yok. Bizim amacnmz, sizin dertkrini- ze çare bulmak" dedi. Yılmaz, Çankınlılara şu vaatlerde bulun- du: "En başta işsiz gençlerimize iş bulmak lazım. Daha i>i eğitim- sağlık ihtiyacı van Çankın'nın ge- lişmiş bir eğitim bölgesi olması la- am. Rusya'dan Karadeniz'in al- tından geçiriierek Türkiye'ye ge- tirilecek doğalgaz, Çankın'nın 60 kflometre yalanından geçecek. Bu doğalgaz, Çankın'da kurulacak sanayide kulianılmalıdır. Konut- lar bu doğalgazla ısınlmalıdır. .An- kara'dan gelirken Çankın yolu- nun yetersiz olduğunu gördüm. Bunun iki şeride çıkanlması ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAIAI 2. BASI 500 0 0 0 ^ KUBILAY 0UYI VE TARIMT ITIMPIABIKAJ 4. B, IASI 90000071 SANCILIYI1UR KUJATHJİI$ SOKAKLAR 4. BASI 6OO0Û0TL İÜB1POSTÜNDA KURT 1 100 000 TL ZAIUAK SANA DA BÜLAJTI KAN 2. BASI 1 10C0OOTL DİN BARONUNUN KAZUUN 2. BASI 1-200 000 Tl A$IK KADINLAR SOKAİI 2. BASI 1 100ÛOOTL SHİAT PAZAKI i IOOOOOH SEVDANIN ADRESİ BEUİ DE^JL • 500 000 TL TÜRKİYE'NİN MYTAN İKGENİ Cumhufiyet Kıtap Kulubü Çag Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41(34334K:a5aloğlu-lstanbul Tel.514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog