Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19MART1999CUMA 16 TELEVKYON GüNÜN FîLMLERİ Dansçı 10.00 -17.00 ctv Müzikal /ç\ (Heavenly Bodies) - Samantha isitnli dans- Ky çı, oğluna bakmak için kariyeriyle ilgili ha- yallerinden vazgeçer. Fakat dokuzdan beşe bir sek- reterlik işi bile Sam'in kendini ifade etme aşkına engel olamaz... Yön: Lawrence Dane. Oyn: Cynthia Dale, Richard Rebiere (1985 Kanada, 89 dk). Çocuk ve Köpeği 10.50 Prima Güldürü ©(A Boy and His Dog) - Sadık köpeğinin te- lepati yeteneğinin avantajlannı kullanarak gelecekteki bir uygarlıkta ilginç bir yeraltı mede- niyetini keşfeden genç bir çocuğun yaşadıklannı konu alan filmin başrollerini Don Johnson. Susan- ne Benton ve Jason Robards paylaşıyor. Yönet- men: L. Q. Jortes (1975 ABD, 87 dk). Casus Avı 15.30 Prima Macera /fN (Ghost On The Loose) - Nazi casuslannı *O/ buimak için uğraşan bir adamın ve ekibinin öykûsünü konu alan filmin yönetmeni William Beaudine. Oyn: Leo Gorcey, Huntz Hall, Bobby Jordan, Bela Lugosi (1943 ABD, 65 dk). Saölmış~. 16.00 Show TV DuygusaJ /J7\ Yakalamak için peşine dûştüğü sevgilisiyle \~J kaçan kıza âşık olan kiralık katilin öykûsü. Ka- badayılık üzerine yaptıgı filmleriyle tanınan Rem- zi Jöntûrk'ün Safa Onal'ın senaryosundan çekti- gi filmin başrollerinde Cüneyt Arkın, Perihan Sa- vaş, Nejat özbek gibi oyuncular yer alıyor (1977). 20.45/Shovv/Kuzenim... Aynntyanda Bulaşıkçüar 20.55 TRT1 Macera /fN (Dish Dogs) - Morgan ve Jason. şehirden şe- ' O ' hire dolaşarak bulaşıkçılıkla hayatlannı ka- zanmaktadır. Biryere sürekli yerleşmemek ve hiç- bir kıza bağlanmamak gibi ilkeleri vardır. Çünkü kendilerini filozof olarak tanımlamakta, gerçekle- rin peşinde koştuklanna inanmaktadırlar. Yön: Ro- bert Kubilos. Oyn: Sean Astin, Matthew Lillard. thanet 21.00 Prima Dram (Father's Betrayel) -Kendisi gibi avukat olan K.atherine'leevlilik hazırlıklan yapan Eddie, yakın arkadaşlan Rebecca'yı da yanlanna alarak babasına yemeğe giderler. Yemekten sonra bah- çeye çıkan Katherine ve Eddie, Rebecca'mn çığ- lığıyla irkilirler... Bnan Dennhy'nin yönetip oy- nadığı filmde Lynn Redgrave de var. 22.00/CINE5/Siesta Aynntıyanda Sonsuz Aşk 22.10 Kanal E Duygusal (Infinity) - Fizikçi Richard Feynman, 2. Dün- ya Savaşı sırasında devletin çok gizli bir pro- jesinde, ilk atom bombasının yapımında çalıştığı sıralarda tanıştıgı akıllı ve güzel bir kadın olan Ar- line'a âşık olur. Arline'ın, genç yaşında yakalan- dığı veremle mücadelesinde kendisine en büyük yardımcı deliler gibi sevdiği Richard'dır. Yön: Matthevv Broderick. Oyn: Matthew Broderick, Parricia Arquette (1996 ABD, 117 dk). tntikam Hırsı 22.50 TRT 3 Dram (The Crossing Guard) - Bir trafik kazasın- da kızlannı kaybeden bir aile. baba Freddy Ga- le'in davranışlannın bozulması sonucu dağılır. Babanın kızına karşı duyduğu sevgi bir intikam hır- sına dönüşür ve trafik kazasına neden olan John Botth'un hapisten çıktığı güne kadardevam eder... Yön: Sean Penn. Oyn: Jack Nicholson, David Morse, Anjelica Huston (1995 ABD. 114 dk). Suıtf 1999 23.50 Prima Macera ©(Class of 1999) - Yönetmenligini Spiro Ra- zatos'un üstlendiği filmde, okula yeni gelen biröğretmeninöğrencileri disipline etmek için öl- dürmeye programlanmış bir robot asker olması ve öğrencilerin ona karşı birlik oluşturmasıyla ge- lişen olaylar anlatılıyor. Müzede Dehşet 00.45 Show TV Gerilim (The Relic) - Chicago müzesinde çalışmak- ta olan Margo adlı bir biyolog, müzeye gelen içi yaprak dolu sandıklarla ilgili yaptıgı araştırma sonrasında bu yapraklann tuhaf bir hoımonla kap- lı olduğunu keşfeder ve olaylargelişir. Yönetmen: Peter Hyams. Oyuncular: Penelope Ann Miiler, Tom Sizemore, Linda Hunt (1997 ABD, 110 dk). MasumKurbanlar 01.00 TRT 1 Gerilim ©(Nature Morte) - Kiralık katil olan David, es- ki öğretmeni Kardos'un oğlunu öldürmesi için tutulur. Öğretmenini bu durumdan haberdar eden David, kendini karmaşık bir çıkmazın için- de bulur... Yönetmen: Peter Gardos. Oyuncular: Catherine VVilkening, Atilla Kaszas. Paris'i Son_ 01.05 Kanal E Duygusal (The Last Time I Saw Paris) - Gazetecilik göreviyle Paris'e gönderilen Charles, bu gü- zel kentte tanıştığı Helen'den çok etkilenmiştir. lki genç kısa bir süre içinde evlenir ancak zamanla ara- ya sorunlar girer .Yön: Richard Brooks. Oyn: Van Johnson, Elizabeth Taylor (1954 ABD. 116 dk). Q Yabancı Izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN G \ HADVO I) Cumhuriyet /1O7.4 06.00 TürkülerleMer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Ümit Zileli - Mus- tafa Balbay - Altan Aşar) 10.00 Müziğin Öyküsü (Arzu Haksun) 11.30 Söylev (Meriç Velidedeoğlu) 11.45 Albümlerden Seçme- ler 12.05Anadolu'nun Sesi (Mehmet Faraç) 14.05 Engin Evin'le Unutulmayanlar - Tek- rar 16.05 Pozitif (lclal • Saat 13.00te ve 18.00'de 'Ana Haber', her saat başı da haberteryayına girecektir. • 11.30 Söylev: Meriç Velidedeoğlu 'nun sun- duğu 'Söylev'i 15. bölümüyle dinleyebilirsiniz. • 12.05 Anadolu'nun Sesi: Yapımda; 'Hizbul- lah'a büyük operasyon', 'Fazilet Partili Trabzon Belediyesi iflas etti' gibi konular ele alınıyor. • 16.05 Pozitif: Programa konuk olarak lkonox grubu katılıyor. • 18.35 Yalçın Bayer'le Sözün Özü: ANAP Is- tanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Ta- lip Özdemir konuk oluyor. Aydın) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çe- tinkaya) 18.35 Yalçın Bayer'le Sözün Özü 21.00 Alaturka Sev- dalar (Aylin Şengün) 21.50 Bu Dünyadan Nâzım Geçti (llkim Er- kan) 22.00 YıldızTozu (B. Hakan Tuncel) 00.15 Dünya Müziği Coğrafyası - Tekrar (Feza Tansuğ - Ayhan Sürek) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mustafa De- reli). 7e/: 0 212 513 80 06 Faks:0212513 7719 Bravo! 18.00 'Yıldız Profili' TV Servisi - "Yıldız Profi- li"nde bu hafta Sharon Stone var. "Temel İçgüdü" filmiyie adını duyuran Stone, "Casi- no"daki oyunculuf uyla da Os- car'a aday gösterildi. Yapımda, son olarak "Koruyucu Mele- ğim'Me Türk izleyicilerinin kar- şısına çıkan Sharon Stone'la ya- pılan söyleşiye yer veriliyor. Kanal E 20.30 '7. Kulvar' TV Servisi - Nahit Duru'nun sunduğu "7. Kulvar"da son si- yasi gelişmeler ve seçim konu- su tartışılıyor. Yapıma. lşçi Par- tisi Genel Başkanvekili Hasan Yalçın ve ÖDP Genel Başkanı' Ufuk Uras katılıyor. TRTENT 20.45 'Allı Turnam' TV Servisi - Türk haJk mü- ziğinin dünü ve bugünü arasın- da köprii oluşturmayı amaçlayan "Allı Turnam" programı bu hafta, yaklaşan Nevruz nede- niyle bahar türkülerine aynldı. Ölüm yıldönürnünde ÂşıkVey- sel'in de anılacağı yaptmın ko- nuklan ise TRT Ankara Rad- yosu sanatçısı Kubilay Dök- metaş ve Kültür Bakanlığı Dev- let Türk Halk Müziği Korosu sanatçılanndan Serhan Altıntaş. NTV 21.05 'BamTeli' •TV Servisi - Tayfun Tali- poğlu'nun yol öyküleri bu haf- ta Kayseri'de devam ediyor. Okul. yol, tezgâh, fabrika iste- yen köylü kadınlann sorunlan- na yer verilen "Bam Teli"nde, geri kalmışlığın nedenleri üze- rinde de duruluyor. Yapım, Ça- nakkale Assos'ta yaşam sava^ı- mı veren genç bir çiftin öykü- süyle sona eriyor. TRT2 22.30 'Aida Operası' TV Servısi - Litvanya Cum- hurbaşkanı Valdas Adam- kus'un Türkiye'ye yaptıgı res- mi ziyaret onuruna sahnelenen "Aida Operası" ekrana geliyor. Verdi'nin ünlü eseri Devlet Ope- ra ve Balesi tarafından sergile- niyor. Operanm öyküsüne gelin- ce; ashnda Habeş Krah'nın kı- zı olan Aida, Mısırfiravununun sarayında yaşamaktadır. tki ül- ke arasında savaşın çıkması Ai- da'nın zor günler geçirmesine neden olur. Kanal 6 23.00 'Derinlikler' TV Servisi - lmaj ve ruh sağ- lığının tartışılacağı "Derinlik- ler"i Doç. Dr. Mansur Beyaz- yürek, Dr. Özkan Pektaş ve Dr. Ayhan Kalvoncu sunuyor. tmaj danışmanı Özlem TosunMa modacı Ferruh Karakaşlı'nın katıldığı yapımda, "Dış görfl- nfişünfiz ruhunuzun aynası mıdır" sorusuna yanıt aranıyor. İspanya'ya götüren tutku TV Servisi - Daha çok Madonna, Mick Jagger ve Sting gibi ünlü sa- natçılara çektiği video kliplerle tanı- nan yönetmen Mary Lambert'in ilk uzun metrajlı fılmi *'Siesta" ekrana geliyor. Karmaşık olaylar üzerıne kurulan filmde. hâlâ âşık olduğu adamı gör- mek için tspanya'ya giden bir kadı- nın başından geçen ilginç olaylar an- latılıyor. Patricia Chaplin'in aynı adlı roma- nından uyarlanan "Siesta"daözellik- le başrolde yer alan Ellen Barkin'in etkileyici performansı göz dolduruyor. Elbisesi kanla kaplı Claire (Bar- kin), havaalanındaki birpistte kendi- CINE 5 22.00 Siesta - Yönetmen: Mary Lambert / Senaryo: Patricia Louisianna Knop/Görüntü: Bryan Loftus/Müzik: Marcus Miiler /Oyuncular: Ellen Barkin, Gabriel Byme, Julian Sands, Isabella Rossellini, Mar- tin Sheen, Jodie Foster/ 1987 ABD-lngıitere ortak yapımı, 97 dk. ne gelir. Uzerindeki kanın kime ait olduğunu ve son birkaç gündür başı- na ne geldiğini hatırlamamaktadır. Hafızası bölük pörçüktür. vücudu çü- rüklerle kaplıdır. Geri dönüşlerle ha- fızasmdaki parçalan birleştirmeye ve niçin orada bulunduğunu keşfermeye çalışır. Bir zamanlar tutku dolu bir ilişki yaşadığı sevdiği adam Augus- tine (Gabriel Byrne), genç ve güzel bir kadın olan Marie (Isabella Ros- sellini) ile evlenince, Claire kocası Del"i (Martin Sheen) terk eder ve sevgilisi Augustine'i görmek için Is- panya"ya gider. Augustine. Claire'i birdenbire karşısında görünce sinirie- nir ve ona ilişkilerinin sona erdiğini söyler. Ancak genç kadının tutku do- lu aşkına karşı koymak onun için git- tikçe güçleşecektir... Joe Pesci, güldürüyle dramın iç içe olduğu 'Kuzenim Vinn\'de, daha önce mahkeme salonuna girmediği halde iki gencin savunmasını üstlenen avukat Vincent Gambini rolüyle ekrana geli>or. Hatır için üstlenilen dava Show TV 20.45 Kuzenim Vinny - My Cousin Vinny / Yönetmen: Jonathan Lynn / Se- naryo: Dale Launer / Görüntü: Peter Deming / Müzik: Randy Edel- man / Oyuncular: Joe Pesci, Ralph Macchio, Marisa Tomei, Mitchell VVhitfield, Fred Gvvynne, Lane Smith 71992 ABD, 119 dk. TV Servisi - Usta aktör Joe Pes- ci'nin Martin Scorsese'nin "Kızgın Boğa" (1980) adlı başyapıtında canlan- dırdığı Joey La Motta karakterinden yola çıkarak yaratılan Vincent Gambi- ni karakteri, "Kuzenim Vinny"nin neredeyse heT şeyi. Ancak bu filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadm oyuncu Os- car"ını alan Marisa Tomei'nin katkı- sını da göz ardı etmemek gerek. Güldürüyle dram öğelerini birleştire- rek etkili bir sonuca ulaşan yönetmen Lynn. "Kuzenim Vinny"nin konu- suna gelince; avukat Vincent Gambini, yaşamının belki de en önemli davasıy- la karşı karşıyadır. Küçük birgüney ka- sabasında ıki genci savunma işini üst- lenen Gambini. bu ışi ailesinin hatın için yapmayı kabul eder. Ancak Vinny bu iş için uygun adam değıldi. Daha önce cinayet davası almamış. daha doğrusu bir mahkeme salonuna adımını bile at- mamıştı. Bu garip duruma belki de hiç şaşmamak gerekiyordu. Vinny ilegüzel sevgilisi Lisa (Tomei), Alabama'ya geldiklerinde dava başla- mıştı. Bıll ve arkadaşı Stan'i (VVhitfi- eld) savunan Vinny, zeki biri olması- na karşın, kötü aksanı yüzünden hiç de umut vaat etmez. Bütün bu dezavantaj- lan. yine de onu yıldırmayacaktı... Teröre karşı önlem TV Servisi - "Siyaset Meydanı"nda Istanbul ve Ankara'daki bombalama olaylanndan hareketle " t e r ö r " konusu tartışılıyor. Ali Kırca'nın yönettiği tartışmaya uzmanlar, akademisyenler ve gazeteciler katılıyor. Programda. "Şehir terörüyle savaşımın yolu. toplumsal bilinçlenmeden mi geçiyor", "Toplumsal bilinç nasıl yaratılır", "Teröre karşı alınacak önlemler nelerdir" sorulanna yanıt aranıyor • (atv, 23.00). Bankalann geleceği TV Servisi - Sıyasi parti temsilcilerinin, özelleştirme ve finans sektöründe reform üzerine gazeteci ve uzmanlann sorulannı yanıtlayacağı "Sorunlar Çözüraler"i Celal Pir yönetiyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda. devletin sırtında bir yük haline geldiği söylenen kamu işletmeleri ve son yıllarda önemli yolsuzluk iddialannın hedefi haline gelen devlet bankalannın geleceği tartışılıyor. Aynca, banka sisteminde yapılması öngörülen düzenlemeler ele alınıyor • (NTV, 22.05). MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Devlet ve Zulüm Bakın Edebiyatçılar Derneğı Başkanı Şükrü Erbaş ne diyor: "Devlet, en son dağıttığı 'devlet sanatçısı' un- vanı ile, medyanın akıl almaz bir cıvıklıkla içini bo- şalttığı sanatçı kavramına, devlet ciddiyetiyle (!) yeni bir katkıda bulunurken, sanatçılanna defter tutma zorunluluğu getirerek bu konuda ne kadar tutariı olduğunu bir daha göstermiştir." Evet, o, şu, bu 1999 yılı içinde çevrilen oyun- lar sonucunda 'devlet sanatçısı' olurken, devlet gerçek sanatçılara defter tutma zorunluluğunu ge- tiriyor. Türkiye'nin başyazarlarından biri, Yaşar Kemal de "Türkiye hiçbirzaman yazarlarını, şa- irlerini iflah etmedi. Bal çanağında sinek olanları da baş tacı etti, değeri ne olursa olsun. Sonun- da sanatçılar devletten zulümden başka bir şey beklemez oldular" diyor. Neydi bu zulüm? Gözaltına alınmak, hırpalan- mak, itilip kakılmak, cezaevine atılmak ve hatta öldürülmek mi? Konuya salt 'defter tutma zo- runlu/uğu'ndan bakarsak, yine Yaşar Kemal'in sözleriyle, "Eskiden bir sanatçı beş-on yılda yaz- dığı bir romanına yayımladığı yılda bir tüccar ka- dar vergi veriyordu. On yılda borçlanıyor, başka işler yapıyor, kınp sanyor, bir yılda vergiyi toptan veriyordu" demek gerekiyor. Yaşar Kemal, doğ- ruyu gösteriyor: "Bu zulümdü." Sonra ne olmuş? "Telif haklanndan yüzde 26 peşin vergialmayabaşladıdevlet. Türkiye'dekaç yazar, şair varkıyapıtlanndanpara kazanan?.. (...) Devletimiz bilmiyordu ki, iflah etmediği sanatçı- lanna ne yaparsa yapsın, yaptıklarının daha ço- ğunu yapamaz. Zulümlerden zulüm beğen." Şükrü Erbaş diyor ki: "Hazjnandığı söylenen teb- liğde ayda 40.000 dolar aylık alan bir televizyon spikeri/yorumcusu ile üç-dört yılda bir kitap ya- yımlayan ve kitaplan bin ile beş bin arasında sa- tan bir yazar aynı kefeye konulmaktadır. (Nasıl olsa bu TV spikerleri ve yorumculan bir yolunu bulup aldığını çok daha az göstermeyecek mi? Bu da benim notum) Bu nasıl mantıktır, anlayan açıklar umanm." Üstelik, yazarfar yeni düzenlemeye göre, def- ter tutma, beyanname verme gibi hizmetler için de ayda 23 milyon verecek. Ama öte yanda da defter tutmanın bir sınırı olacak. Yani, yılda 7 mil- yar kazanan vergi ödeyecek. Yine Şükrü Erbaş'ın sözleriyle, "Getirilen limitin çok fazla bir anlamı yok. Buradaki yaklaşım önemli" demek gerekir. Türkiye'de vergi kaçıranlara bir bakın hele. Ver- gilerini ödemeyenler, mahkeme kararlannı hiçe sayanlar nasıl da yurtdışına kaçıp başka ülkeler- de günlerini gün ediyorlar. Türkiye'de vergisini öde- meyen, ödeyemeyen hangi yazar, hangi şair yurt- dışına kaçmayı kendine yedirebilir ki? Bir tek ya- zar bile gösteremezsiniz. Ama her çeşit zulüm on- ların başındadır, onların çoğu da ya mahkeme- de ya da cezaevindedir. Ya da şimdiye dek kaç kez bu zulüm yolundan geçmiştir. Ülkemizde günlerden beri "gerçeksanatçrkim- dir" sorusuna, hem de özel televizyonların en cı- vık izlencelerinde yanıt aranmaktadır. Şu 'defter tutma zorunluluğu'nun yarattığı zulüm nedeniy- le bile bu soruya yanıt verilebilir. Sahte sanatçı- lar bugüne dek gerçek gelirleri üzerinden vergi ödediler mi? Vergi ödeme güçlüğü ile devlet ta- rafından ezilen gerçek sanatçıiarın durumları ne- dir? Nasıl ayakta duımuşlar, hangi en zor koşul- larda yaratmışlardır? Bu gibi sorulara içtenlikle ve gerçekçilikle yanıt verilirse, bir de bu neden- le kimin 'sanatçı' olduğu, kimin olmadığı da açık- ça ortaya çıkar. Son günlerde devletin gücü, ekranlarda birbir- lerine ellerini kaldırıp 'çak' yapanlarla kanıtlanı- yor. Bir de, yazarlartna ve tüm sanatçılarına 'dü- şünce özgüriüğü'nü sağlayarak ve onların önün- deki yollan her bakımdan, vergi filan gibi yönet- sel bakımdan da açarak düzlüğe çıkmayı amaç- layan bir devlet yapısının kurulmasını öngören 'çak'a gereksinimimiz yok mu? Yirminci yüzyılda gazetelerin öyküsü: Martin VValker, 'Basının Gücü' (Çeviren: Gülden Şen), Milliyet Yayınları, Istanbul, 1999. Tv PROGRAMLARI 1 D T 1 09.00 SusamSokağı 09.30 Çocuk Saati1O05l i f l I GündenGüne 12.10 Dızı: Ufukların Ötesin- •J de 13.00 Haber 1313.35 Dizi: Küçük Kadın- lar 14.30 Çizgı Film: Sıhırlı Otobüs 14.55 Çizgi Film: Denizaltı Dedektifi 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saatı 15.35 Banş Manço 'Adam Olacak Çocuk' 16.05 Fasıl 16.30 Yerli Film: Battal Gazi Destanı 19.00 Dız'r. Bızım Manaüe 19.40 Spor Haberlen 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.55 Yabancı Film: Bula- şıkçılar 22.30 Tatıl Gecesi 01.00 Yabancı Film: Ma- sum Kurbaniar02^5 Klıpler04.00Yabanct Film: Gün- düz Kâbusu (0 312 428 22 30). *T\ 17^8GAPTV'denGeçişiaO5ÇizgiFılm:Pa- mm L muk Prenses 18.30 Dördüncü Duvar 19.00 ~ " Akşam Bülteni 19.30 Işıtme Engellilere Ha- ber 19.35 Inanç ve Bilim 20.00 Belgesel: Tanrıçanın Izinde20.30 K.B. Ank. Dev. Klasık Türk Müziği Koro- su 21.10 Akşama Doğru 22.00 Gece Bülteni ve Ingi- lizce Haberter 22.30 Aida Operası (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 10.00 Çizgı Film: Mort ve Phil 10.25 Çizgi Film: Sihirii Kalem 10.30 Yerii Film: Sesini Arayan Kadın 12.00 Belgesel 12.50 Dizı: Zıl Çalınca 13.20 At Yarışları (Izmır'den can- lı) 16.40 Diyarbakır Polisgücü - Beşiktay 1. Hentbol ü- gı Karş. (Ganlı) 18.25 Belgesel: Merhaba Yaşam 18.50 Afbüm 19.20 Işıldak 19.50 Genç Haber 20.00 Genç Pop 21.15 Bızden Söylemesı 21.50 Gece Kahvesi 22.50 Yabancı Film: İntikam Hırsı 00.30 Kapanış. 06.00 MEB Açıköğretım Lısesi Ders Prog. 09.00 Açık llkögretim Okulu Ders Prog. 10.00 Anadolu Ün. Açıköğretim Faküftesı Ders Prog. 14.00 Türkü Türkü Türkıyem 15.20 TSM Radyo Sa- natçıları Konserı 16^0 Nazar Değmesın 18.00 Ana- dolu Ün. Açıköğretim Fakültesi Ders Prog. 09.00 Müzik Pınan 09.30 Çocuk Saatı 10.05 Gün- den Güne 12.05 Dort Mevsım Kadın 13.30 Yer- li Film: Mazideki Kadın 15.00 Sızın İçin 16.05 Izmır'den 16.45 Mektup Köşesi 17.05 Barış Manço 'Adam Olacak Çocuk' 17-30 Çocuk Saatı 19.00 Dizi: Bizim Mahalle 19.35 ingilizce ve Almanca Haberler 19.40 Spor Haberlerı 19.55 Hava Durumu 20.00 Haber- ler 20.45 Allı Tumam 22.30 Tatil Gecesi 01.00 Yaban- cı Film: Masum Kurbaniar02.25 Klipler04.00 Yaban- cı Film: Kara Defter. 08.30 Bu Sabah 10.30 Bırlikte Söyleyelim ) 11.00 Dizi: Kuruntu Ailesı 11.40 Nevruz Bel- geselı 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.00 Meh- metçik Konserı 14.00 Bir Mekân Bir Insan 14.15 Eskı Dostlar Eskı Şarkılar 14.30 Haberler 14.50 Anadolu Günlüöü 15.30 Perde Arkası 16.25 Şans Yıldızı 17.00 Gıde Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. I 07.00 Casper 07.30 Güne MerhabaO9.15 Dallas 10.15 I Dizi: Gesurve Güzel 11.15 Klip'99 12.30 Çizgi Film Kuşağı: Kap- tan Zed, Pinokyo, Hayalet Avcıları, Dünyanın Merkezine Yolculuk. Tîlki Ve- zir, Casper 16.00 Yerli Film: Satılmış Adam 17.45 Dizi: Yalan Rüzgân 19.30 Show Haber 20.30 Spor Saytası 20.45 Yabancı Film: Kuzenim Vinny 22.45 Maraton 23.15 Çok Ozel Fıskos 00.15 Haber Hartj 00.45 Yabancı Film: Mü- zede Dehşet 03.00 Show Haber (Tek- rar) 04.00 Yabancı Film: Shaoiin Ej- deri 05.45 Yabancı Film: Korkusuz Kardeşler (0 212 286 35 35). 07.00 Haberler 07.10 Mer- | habaTürkiye09.10ÇizgiRlm: Robin Hood 09.35 Çizgi Film: Çizmelı Kedı 10.10Yerii Film: Alnı Açık lki Kişi 12.10 Yarışma. Aç Kazan 13.00 Haberler 14.00 Önce Sağlık 15.10 Kadınca 17.10 Yanşma: Tilt 18.00 Ana Haber 19.00 Işte Ha- yat 19.45 Spor Merkezi 20.00 Se- çim 99 21.00 Yabancı Film: Ange- lica'nın Hayalleri 23.00 Dennlikler 24.00 Davul Şov 00.30 Gece Büttenı 01.00 Gece Opücuğu 02.00 Yaban- cı Film: Şöhretin Sonu 03 50 Melo- di 05.00 Belgesel: Tayiand 06.00 Me- lodi (0 212 284 31 50). 07.30 Çizgı Film: Küçük Midilli 07.55 Çizgi Film: G.l. Joe 08.20Çizgı Film: Garfietd 08.50 Yabancı Film: Maymun Aklı 10.25 Yabancı Film: Belalı Taksi 12.05 Yabancı Film. Gelinin Babası -2 : Kurtuluş Gü- 13.55 Yabancı Film: Gridlock'd (Altya- zılı) 15.25 Yabancı Film: Kurtuluş Gü-zılı) nü 17.50 Yabancı Film: Mary Reilly 19.40 Başlama Vuruşu {Şifresız) 20.00 Galatasaray - Adanaspor Karşılaşma- sı (Canlı) 22.00 Yabancı Film: Şiesta 23.40 Yabancı Film: Perez Aılesi (Alt- yazılı) 01.30 Nıght Shade 03.05 Jenny McCarthy'nin En lyileri04.05 Film: Düş- müşMelek (0212225 55 55). •ş&.-r-ır 05.00 Günaydın Kaf- ^ p | T V kaslar 07.00 Güne Başlarken 09.20 Lı- festyle 09.35 Ekonomi 10.35 Gün- demdekiler 11.20 Lıfestyle (Dekoras- yon) 11.45 Seçime Doğru 12.00 Eko- nomi 13.20 Dış Borsalarda Bugün 14.20 Kıtaplık 14.45 Imleç 15.35 Eko- nomi 15.45Seçime Doğru 16.20 CNN Styie 16.35 Ekonomi 17.30 Bölge Bölge Seçim '99 18.05 Gece Gün- düz 1&30 Dünyada Bugun 19.05 Spor Gündemi 19.30 Gündemdekıler 20.00 Haber 20 21.05 Belgesel: Bam Teh 22.05 Sorunlar Çözümler 24.00 24 Saat 00.30 Bölge Bölge Seçim '99 01.05 Transvvorid Sports 01.30 Kara- lama Defteri (0 212 286 36 36). I 09.30 Vide- one 10.30 Mega 11.00 35 MM 13.00 NumberOne Top 20 13.15 Pınar 15.00 Ayşin 16.45 Top News (Pı- nar) 17.00 Vıdeone 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bir Numa- ra Seç (Tuğba) 19.45 Ha- berler 20.00 Konuk VJ 21.00 Haberler21.15 Men- e-Men Show 22.30 Haber- ler 22.45 35 MM 23.00 Vi- deone 24.00 Mega 24.30 Top 20 (0212288 75 75). 08.00 Dünya Lis- teleri 09.00 Ha- berler 09.20 Eko Start 10.00 Ha- berler 10.10 Para Raporu 11.40 Sektör Sohbetleri 12.35 Tıp Dünyası 13.00 Haberler 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 14.40 Para Raporu 15.00 Haber- ler 16.10 Para Raporu 16.40 Eko Finish17.10Gü- ne Bakış 17.30 Haberler 17.35 Hedef Üniversite 18.35 Belgesel: Doğa Tut- kunları 19.00 Ana Haber 20.10 News - Artvizyon 20.30 7. Kulvar 22.10 Ya- bancı Film: Sonsuz Aşk 01.05 Yabancı Film: Pa- ris'i Son Gördüğümde (0 212 282 51 00). Mr + V 09.00 Çiz- I / I V gi Kuşağı 09.50 IMKB 10.00 Yaban- cı Film: Dansçı 11.30 Bel- gesel: Yaşamak İçin 12.10 Dizi: Dünden Yanna 12.30 Belgesel: Hayvanat Bahçe- leri 13.20 Dizı: Modem Aile 14.50 Klasık Film Kolleksi- yonu 16.10 Dizı: Sokak Ka- nunu 17.00 Yabancı Film: Dansçı 18.30 Dizi. Robin- son Aılesi'nın Maceraları 19.30 Ana Haber 20.20 Bel- gesel: Vahşi Güzellikler 21.00 Stüdyo C 23.00 Us- taca Yaşamak 00.10 Uman Devnyesi (0212 282 36 00). _ • 06.30 Altaylar 2000 07.00 St ¥ 1 # Kahvaltı Haberlen 08.50 • " • w Teletubbies 09.20 Çizgi Film: SüperFare09.50Çizgı Film: Ka- ra Kanat 10^0 Çizgı Film: Doug 10.50 Ayşe Özgün Talk Show 12.00 Dizi: lliş- kıler 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Film: Kara Kanat 14.00 Çizgi Film: Doug 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Yarışma: Ge- lin - Kaynana 18.00 Dizi: Gurbetçiler (Tekrar) 19.00 atv .Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haberlen 19.50 Hava Durumu 20.00 Yanşma. Bay Tur- nike 21.45 Dizı: Baba Evı 23.00 Siya- set Meydanı 02.30 Belgesel: Uzaklar 03.10 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) 04.00 Gönül Nağmelen 05.30 Gece- nin Içınden (0212 655 00 00). -—-• 06.30 Haberler 08.00 Di- TüRT zı: Uzay Yolu 'Yeni Kuşak' •^ 09.00 Huzura Doğru 09. 30 Dizi: Bızım Ev 10.30 Gülbence 12.00 Haberler 12.30 Pışır Pişirebilirsen 13.00 Dizi: Kuruntu Ai- lesi 14.00 Yerii Film: Babanın Sucu 15.00 Haberier 15.05 Filmin Devamı 15.30 Beş Çayı 17.00 Haberter 17.30 Yetış Bacım 19.00 Ana Haber Bülte- ni 20.30 Reisin Takası 22.30 Dizı: Cosby Aılesi 23.00 Dizi: Gizli Dosya- lar 24.00 Adam Gibi Ibrahim Sadri 01,30 Haberler (0 212 652 25 60). 07.00 ÇaJar Saat 09.00 Salak ile Avanak 09.30 Taş Devn 10.00 Çizgi Film: Tenten 10.30 Se- vimlı Kahramanlar 12.00 Sabah Şekerleri 13.30 Sen Her Şeyi Düşünürsün 14.00 Haberter 14.10 El Ele Forum 15.10 Yerii Film: Köprij 16.30 Çizgi Film: Se- vimlı Kahramanlar 17.00 Haberler 17.10 Dizi: Kaynana- lar 17.45 Atleler Yanşıyor 18.30 Şınnler 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.45 Günün Yorumu 19.50 Spor Günde- mi 20.00 Çarkffelek 22.20 Beyaz Show 24.00 D Lüks 00.40 Haber Saatı 00.50 Spor Turu 01.00 Dizi: Teksas Polisi 02.00 NBA'de Haftanın Maçı: LA Lakers - Phıla- delphia(Canlı)03.00Dizi: KaraŞahinı (027227557 11). ^._s 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Ferhunde Ha- ^ nımlar 10.00 Aslan Kral 10.30 Bitmeyen Hikâ- ye 11.00 Genç Kurt 11.30 ÖrümcekAdam 12.00 Dizi: Baskül Ailesi 13.00 Gün Ortası 13^0 Dizi: Cami- la 14.20 Defne & Geveze 16.00 Dızı: Sırtımdan Vurul- dum 17.00 Dızı: Acı Günler 17.50 Yerii Film: Canısı 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dizi: Aynalı Tahir 21.50 Reytıng Hamdı (Tekrar) 22.50 Paparazzı 23.50 Ke- keçoğlan 00.50 Gece Hattı 01.20 SporGecesi 0130 Ya- bancı Film: Karanhk Takip (0 212448 80 00). 10.15 Günün Menüsü 11.05 Dört Mevsim 12.00 Haberler 1Z05 Dört Mevsim ia00 Ha- •••••• berier 13.15 Müzik Kylübü 14.00 2'den 4'e 16.00 Haberter 16.35 Hayvanlar Âlemi 17.00 Robocop 17^5 Super 20 ia30 Haberler 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Heller in Pink Tîghts 22.00 Onda On Ha- ber 23.15 Mozaik 00.30 Haberler (0 212325 39 26). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Haberlen 09.00 Türkülerimiz 10.00 Yabancı Film: Cehen- nemden Dönüş 12.00 Müziklı Dakikalar 13.00 Yabancı Film: Kınk Mızrak 15.00 Kurdele 18.30 Eko Bugün 19.00 Ankara Gundemı 19.30 Flash Haber 20.30 Yabancı Film: Çrfte İntikam 22.00 Gerçek Kesit 23.00 23. Saat 24.00 Bızım Kahve (0 212 256 82 82). 09.15 Ekonomi Raporu 10.05 Finans Dünya- sı 12.00 Ekonomi Raporu 14.05 Finans Dün- yası 16.00 Ekonomi Raporu 16.45 Haber- ler 17.15 Yansımalar 18.45 Ajanda 19.00 Eko- nomi Panorama 20.00 Haberler 22.00 Paranın Nabzı 23.00 Başkent ve Sanat 24.00 Haber Panorama 01.00 Ekonomi Panorama 02.00 Haberter (0 212 285 43 00). ı S l f C i n v 09.00 Bumerang 10.00 Amerika Ma- tö^*BIW I T V c e r a s ı 1 0 30 Televitrın 11.00 Vaziyet 12.10 YaşamınResmi 13.10 YuksekTeknoloji14.1090'lı Yıllar ve Değişim 15.10 Çıkmaz Sokak 16.10 Dünyamı- zı Koruyalım 17.10 Usta Balıkçılar 18.30 Ana Haber 19.10 Su Sporlan 19.40 Denizaltı Dünyası 20.00 Dün- ya Şehirleri 21.30 Haberler 22.10 Vizyon 23.00 Ayıptır Soylemesi (0 212 222 76 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog