Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19MART1999CUMA CUMHUBİYET SAYFA EKONOMI 13 • Uluslararası piyasalardan borçlanması seçimlere endekslenen, bu arada bütçe açıklan bir türlü dizginlenemeyen ülkede, ekonomik yaşam giderek seçime daha bağh bir hale geliyor. Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi yasası ile ilgili gerekli düzenlemeler seçimleri bekliyor. Siyasi partilerin gelir kaynağı olarak gördüğû özelleştirmede de asıl talanın yine 18 Nisan sonrasına kaldığı görülüyor. Vergi de beklemede derinuykuda1999 YTLIPROGRAMENDA DEV TESİSLERİN SATIŞIÖNGÖRÜLÜYOR ANKARA (AA) - Vergi reformuna bağh olarak yayımlanması gereken birçok düzen- leme ile vergi numarasının bankacıhk sis- teminde de uygulamaya konulması 18 Ni- san seçimlerini bekliyor. Gelirier Genel Müdürlüğü yetkililerin- den edinilen bilgiye göre, gayrimenkul ile taşıt ahm ve satımlannda yüriirlüğe giren, bankacıhk ve diğer finans işlemlerinde ise 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren aşamalı ola- rak hayata geçirilmesi planlanan vergi nu- marası uygulaması. önce 55. hûkümetin düşüşüne, daha sonra da erken seçim en- geline takıldı. Yetkililer, çek ve senetten başlanarak be- lirli bir takvim içınde bankacıhk ve finans işlemlerine yaygınlaştınlacak vergi numa- rasmın bu şartlarda 1 Haziran ya da 1 Tem- muz'da yürürlüğe konulabileceğini belirti- yorlar. Vergi numarasının yanı sıra vergi refor- muna dönük bazı tebliğlerin yayuıı için de seçim sonrası bekleniyor. Geçici vergide beyanname verme döneminin uzatıhp uza- tılmayacağı konusu da seçim sonrası kara- ra bağlanacak. TÜRKİYE SELÜLOZ, KÂĞIT VE MAMULLERİİŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİİLAN Sendıkamız Tûrtıvc Sclükv Kajıt Mamullcn Isçılen Sendîkası'mn ISE1L LOZ-ISl 06-07 Mart 1999 Dnhknnle yapıtat XIV Olagan Ocnd Kurulu'nda alman kanr gercgmcc dcfı^kiıge ugrayan anatâziigüı cskı ve yenı nuddden aşagıdadır 2821 Sayitı Kjnun'an 8 nuddesı gercfmce ılan olunor SEUJLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL YONETİM K l R l Ll ADINA trfiaALŞAN AIİTANRIVTRDİ G«t Basko G«L Sekreter Tüzük Değişikliği ESKİŞEKLİ MADD6 4- SEMHKA» TETlO ¥E F/UUTETlBt YENİŞEKÜ MAODC 4 • SEMMUNMTOWVt MAIİYEHB* **s«»leşe««ıste»y*moryaprre*. rrrtaryacm*. •UOKS-SOOtUVAOVEOUU: . „ ; % tMOOE(-SaOtW*AÜYf OUtfc QUp^lraedi>n*^O»k»)ife^tewrt)ta<*beıglk<l(>id»t>>>- a^fSS^tSûSS kaa Çakfne M M y n a »a 4 1 aagr Çd*M Müdanogime gCrcMr Br ıılMlaa Bağe Uûdürıgj-* gendrtr Br nusnas âi ijpp «erir Jynca. lemu tartntan *BOye«r* A(Tcasen«atBa*rtIın⻫wöy«»lartwrtr ^y?*,"»»*^,^*. , ,__ HADO£»-ÛYBJKTBI»YI«Jt« K«fK.->nB*TB.»n»M» — a) Htruye enceüen thrjrmae buuvnak! 4 Hv ûw Öncsdn lj^r^*tıdft bAiHvlt «uvtato svnModsr ccfcatebeBT C£lofe?w no- ^ huzv\fKİBi mLfitflndsff kırir«^n *iiMı vc çAâKSk tifwı ımjsımttsdiüit OekaT v .. . . l ^m . - M - * • • » ^ -- ew^-^ • • •• • -,• ,fc— _-. . . , , , n M *__»»• v ' ' ™ ^ 8 nCifiaP B tUSr^yikâ İJf lUfiÛtfi l a D e W M t f SOHflı w rvzmna nnMOV m g n • « • v» çttfKm ajenn »ivt*w» tasou « C*B Çd*r» bfefcmnn S»ar Sme^ noHrih - Ç«&m,rK*tnbf*KTm*Mt**lmliMmjça/%mqaç**k «vm, «•«* taflk tMmduğu Bûgt U SenAaâv çatden ÖM notse ötşvwm« tvt«x3er rt*«wı .vdatn JÇ *t daha 9a»or*jmgûndrtr T bl Sendİaâın çetatan uye notere taywjrT» tstmdvittı«wıac . \ oûemak maöw*trıde* ' • ıw»ti-ırTfaJĞfciD€v*Mivt*j>^*j.uai*3H<yAa»t M ûak uç •» «*• k ( * * «u> IMDOE10- OmJKIB) ÇKAHUU: SnSa ııyMnm. MMiaıan ««•» knn Q«l KuUa ••• ( o K ı l ı » 1 M M 1 v» « m * bagk büMdugu BOgi ÇJ»*I» UÛSH4I1 knrm «bign- «n mmm » gkı <w>« M m t«Bi««» gsnvi M M I M H H I ^ I « Z «W* IMtomfelyfnkUnolnlıkzKMn ûyatt a u ç*jr*ı» tanr «•• «tfc^c«y« kadr dmm «*r MMCE 14- SBBtn OENB. KUMUMIM TOFUMU ZMHM Vt TOPUN- HA0OE1O- înfBJCTBi ÇKAMJİfc Sendfea jyttvvm. sendluaan ç*ar*na kanr Gand Kunica « i ı •gmon Hbmn 30 a n ç r t MMX)E 1«- SBBtU GBCL KUMLUNUM TDRİMM ZMIIM Vt TC*UW- tUESASLABt Ikral «mJ sı 9«; 3 d>3 y*b I» s<n«ı»ı mtftHi» Utnkgu yvfe r m ı n Kun«i nui tes(at edeceg yer gır w saaöe toptarar •NHK17-SEMMU GSIEL KUM.UNUN QÖIEVIB« Senel tıtıi «• 9B(4 (Mrt)rtdaW stndbnr mttmt M M K 17- aaBtMSBİdanuuMM OÛBRIM Gmf Kunta taqkl 9»w v« * 4 Odge s t t İ ^ M MADOetB-SSOİKArdl •t Top«ı rs S&fcımes. IV» « u » « K n m i u i 68.70 71.72_ 73.74.75.7e. 77 MUDE S-SBOKA TÖKTM KunuUMUM a ö ) » «E VETMLBt 21- tatat mnctıdınr %20 smöen tazta * n 3 n * layt%«ı sn» ve »fanMrylpnıfc. 4*- S n k n |»rar»v yartKa» * > M bartasn lesp) «mek. IUDDC a - QÖHE» «ÖtÛBÛ Vt I H K U l t 4- Sada GMIW S M r i a Gb 21- N*ut nvvcudı^un %4Cı mc«- lazft oferan* kaydyta sna ve 44- SinıMta» parwm yatrtao^ bartoton napt ame*. HMOE &-GA(CV «AUJHÛ VC VETKİLA 4- SnAa G M Hal SdnurMn U n t M 1—tmt n| v p«ıda ve ur> « OKtntım lanço «e nesaplar ve çatpm nporlm at O M ^ J donvr» ızleyen 3 iy ^ m e Maferc. nzmnm*ve1affl Dİaı*tottml.v«gBnJ(mek. ı s ^ S i raddes. ıpnnnca tw hssao wyı cuç» öemane ai l»- kanço M hesaptann « 3*îma -«Krtm vt okju^u dûnar» deyv 3 ay çnde Malye Ç*jrr» w Sosyal İ A W * â.vjriHvnı« Tört-I«} KanhtMra^cou r» 5- SaKftj S M Teşttrlmfcını S*Ww»wı atm n TıUen lı| I ^ İ I H I ıljiı »ııyılhıı »• ı^ıaiııı i|i*ı»v*ııı i^ıı ı^ıı*ıııı ıjı'ı ıılıııı* »m w oiilı tr|M> marfaıtt. bn qh •»« genıln ymra*. iıyı nvantnm (tar- m*. ûvet» kaMqen « m ûve »ye t , » tnr nûsh«n gn a , gür r^vje ç*j- ma Batart^na. qçfwi gakM •»"" Ktjt Çj*»m Mûmrfjga'ne gondMnKrn SendM» Kjmnu rvx ?2 maddesıesa • IStaa •UODf 27 ŞUK SBB. KUUUniUM KUMU$ ŞBdi Şı±e Genel Kuuu. (ubentı w vdoefc v« yeM ofgm (*p sjbenr tanyet latiasj «re ^ r «vsVm* çaçar uyetarjen sendtat m» a « s SOffvı 19» a k M e ıMe- Jtft yoneon1 ve tteıeom huuti asi ûyetofiıden mevdana g * Ş4İ» Gere* lcak delege savs^ Meçe seçsrten tuzA ve gerd YSnetfn Ku*Aj nca y^vAjn Genaf Kuu ve Seç>r> Vönegnel^ uvvnca dazenenr eUDOC 2«- ŞU8E GENEL KURUI.UNUN TOPLANNA ZAMANI VE TOfUNTI mt. «ret» kemesv ^ v « 5 0 8 > < G ü v r t i l B » f f | | ) dertnest» SenSato Katnj^«ı O. ratte m»l«ı drtnfc t HADOC17- ŞUBE GBtR K l M U n H M KUBUUJ» ŞBO1 . e g v . « a » v> Sİ19B gûn ve 2B1B- ytMn G»« «u\*l> O6J ecSen Genel Kuul ve Se- 1.SATR «UDDE « - ŞUK SBCl. KUBUI.UHUM T0HJH11* JA1UKJ VE TOfUKn EUSLMk 1.MTR Sm&Mm w y M n ı zonflu o^sfon. 2>21 Say« Sendofer KnnıTui 14 raaddea v» tu ™ * W « uüleıan M m » » <<ao> tM«t <• SeM VOMen Kuv- kjiic* dânmanen "Genet Ktm ve Delage Seçm YOnkneigrm gfirt «atoeıl. e^t. Htt70E 41- SStUMNM GCERLERt Z P n g n t Sendka. geihefi» yûzdt besn Bveiemn mmta eğtan ee b*^ «taaubekm »rt- t»mak içıitajlanmakzonjndaû» MADOE 4t- Y»SAK FMLJrETLBt S«ı*a. T Jtaye Curtnnyei) Anayasasınn 14 maddesnlebysaMan »vkr lwe- lıa «ttmeveceğı 9b. vânebm ve ^eyı» Anapsa'âa beirtanen Contı^yetr luterre ve demotaaik esasiara aytan ceynE. Sarffcı »ymı «ra; ^dermt Syas ! a » « » ttÂrentaı. aya p « W e •şn « 3 - maz ve rjtaij> yaparTV ve buvteil I»çtırtanudBhçör ş**)e ıruşttreh haretat ade- mez, syas pereMen desMı gfinn«z «crtan festrA Mmaz. ümttrt» yaBfcı ve ba&dvTKE bııyjnyadniveb«$9llbı>Juritz.Sen[ekadernekla1e, kantılaııinj nMğnleio nMek UXuqkn ve valoim v/ts mmfr Mk h M eOmK, br oy» 9 partnn tdm, aTüem veya qtfeuan kurvıamez SencSıanr uyderrvn mrtosran »oromfc ve aosvıl hak ve ıı«arfaBBgnm mmrmas ve getjtnrnea maoyla yapacağr B» styvı partnr. yândm ogviamdan htjrtangı bemle 9 ^ ^ ^tv svddta yâneto- t â k*l d t b dkdte â t e H « 9 l tUOOE » StÇMLBIOe ı m M E t K EStJLMt Senamn ve l u M n i znH. \n^tmwm. 2821 Sqıt Sendta» Knnı'nrı U. mKMKi ve tm ıraddeOe bmnen tatm 9 » UtDge >»«• 5 i 19S3 gm ve 2821 » I* Settüakr Kânmı gen^nce yjpdan Genel KmUı latu «Ser -Genel «ıni ve Oıleae Seçm YOnebnekğrne gûn »rt)est est gol ov aç* savm ve döfcûrı easra SOre ıMge veye ûw seçm vtj» n k Mg ve MoûMennSendlcı, gefrierw yüzrJe arurb (tyetvrm mesieta « İÜDK 4S- T«SM FMUTEnm SenSDL br gps aa»n aon arte*n «va Ualat ve ger* seç*r*en3en aûay garam- j^itauüfc tfSn " t • ıılı» llllıj jeirıı fııtıi ıı mıı»ıım •••ıılıı lıjl 1 11 Sen»a. gsM w u n a Mçei d n M e meh* rjnkc ve n ı t n ba# ssM ve «• ner semayeitarnHar.sennayesnr) tanrjn devtat tar*HMr vertnek sfAyt! hw*n ittssd knAı; ve ktrjiiaria sernaydem» devtabn t^nto btAjvn Unlttlel. sgorta g g 9 ganel »çnMnJen sû*. otvttm sendto» ogartmcMa göroter aday* svesnce astatt k * SeçinviBnhaindigâfVvtenscr-buhtr Senjü>2 -an. U n j r*ıtrjnck*! mesMt hitniu^an v« buüam üst hunJuştan v- gamamn seçrTferrvfe «tay gbstBMMz w beiri adaytan t * vç ateyhtemde taaftyet- te buk/wriH ve rjropaanda yıramaz ^ 3 ğ Sandka « vndka -jricfer luerd koru •« arnaçttr dışroa tootsitı ^apamaz, 935ten *ı s t M r «luuU^er vıKende 9&0 goçen <m. k n * ^ w bertae» tanrnUn aftnr») ıiımıiMirı «n a y g n a netn» «rety» tele» M 4 » r > bırttnn e»n aramto lartmast İe lojnlar tojrtmar servjtejra rnsh yardm ve bağsta bkAnamaz» âerrHB öa bu gbı ^ardni ve oağrjbr loCU edemer Sendlka. hendstifi veva ^jrbye Curtunyetfm ûy«s bUnduğu JUSlnrası luu- Ijşlanttn başka Ets levnauardar Bakjntar Kurtıeı'ıttn an etnadlB^ yadm ve baOtj «afiul edemez. Sendka ^«rerterten. SenmaHr a n r t f m ı a oljer l ı u e u gtte rmâı. ajıe- ve t r j * mıMıHeı UeHı|l»ıııleıı ıleıiKBenleı.. tamı ssnvyesnn *nam fle*! tMahvdan verftnek MMıyfeluutv ifead «mluş w kunr-terti samny»tııiü> » V M B ^nfcı btAngı bantatar agorta ar ban«ate' vt kiT.«jşlar paonda s&aj gBÇen dare. hunAej ve banfcatar la^ridar âosrmş sem^esnn en az yarsra rakrnatı srenyle \otdm lınArjiaia buvvn ayn orande kabanaaı ie <rjiar tuuıaar, aerdkaya maf y«dm w bağrata bıJuna^aZBY Gftftaflabuflfayaninı Khu^lBi MnıedBniez. SerAa. hendem *eys Tıttaye Curruıye&'nrı ı^es buixidı^ jkAlararas lun.- b)IMan b e » dr| BytMüran Batankr Kmtı^nan o ı atnnı^a vartlrr m t j ^ î S«nr*a. çumfltardan, SentScatar Knnı'ıun A dığer tonırtva gfrt kuyfcj ışverar iaruluflanndon, «sraf ve U ç » m i d r t v hfiAı^mdan aemetierden. « m fejru- fid İ kUOOE 49- K0ICHIBUSY0MUN SOtDtKAYl DOCHMt Tûrk-tî Kûnfederasvaıu, sendkann ge«- ve jöePernı, jdefv-ıııp sarf verterm ve her kUCGC 40- KONFEDeiASTONIM SSBÜAn DENETt* Maüde rr«cn luz-jkler çıkarbfe-uştr Tırtye SeUz ve K^l Mvnutoi l«*en S»K»aa «CSeUoj-lsl d bu tuz* setı* kjr» 1 a » 1983 BrM 9e™. UrJra aöJ edrnj aM> 3 &d bend 7 *» ben* 14 15 17 20. 21 «11IH!-17-21.24-2S-2$-3?-36-4S'ro •tea» 23fl-ebem». 2 M M,23/4-1 l w t t 23yM berA 2 M w 7>» berBer *• ve. 24/c oenx 25 27 28 2S 30.32 35. 40 51* ÖBvA 51» txndı S2 54 ve 55'fet IUI»E57-rijmM.UK:T ı«loye Saıta ve K1J< Uamufen Sç*n SenJtasfti» (Seüta-lş) at bu SS* «nS- kann 10 0618«3 BrM geM hfuUalau edtarj otıp. 3 m beni 7, »ibendL 14 15,17. ». 2t'n 10-12-17-21 2«-25-26-K-36-4S'no « n k n 23(1 -e benl. 2V2 bendt 23«-1 beni. 23(5-6 ben*. 23* « ' na oenOer k- ve. 24/c benL 25.27 28.29 30, 32 35, 40. 51/e berrj. 511 Mna 52 54 v» 55'ncı 19S1»*»*yaMrK;ı Otağaı Gervi Kml'da. 16.29,53 ve STno ™Uetai de 06 Hsnıv 1992 Mvnfc yatılen Oağsnıslu Gavü Kıntt, 19 madde 22 fnaddenn lye 2 3 4*M f*nMr. 22/M (F*rakv ArvjtuaMen çAarU- Iffcas geçcı mad3e4 jea^ maddBlen. 21 22 Ctak 1995 tantnle vaptan XIII Otağan Genel KınToa taM A g ı tatu 16.29 53*57ten«lı>4^06HaBW!»21atinle»a|xarOMni3a3G«nel 19 medHe. 22 fnUdenei 1'e. 2.3. İIH f m k n 22J74 1 * 3 » «natiajHan t*nsin,3- maode3*1,3411 - • • - - • • • - - -- fMİwgeçcıma<tle4fk>je| . . 21-22 D S 199S tanünte yapean X» Olağan OeM KjU'da »Ji «üent « a 4 ra±>enroWrası l « « a a y« 0fcratan,9 ıraaamn U Hna wı çâanrnslrl. 14,17 n a M m a hkneı. 1B meodenn e ffcıe.Dneös . . Mnaat20 mattH»21 «e 44 *raa» 27.21 a nadde41 ırWde.4E mdda. « 6 nadde 8 ratiew ^ f*vas 10 madde 22 maddenn 4 frinsnr (nf ve Gpi »rrjer je ayıt maddenr 5 tMasmn bı bendı X 07Marti999'anh<nndevenkrwi4 Ot>J>i Oenel «uul'da tad« e4mk U U HIOOE 25- OL*Û*N GOta KURULIM TOIlAKTia VE ÇA&S OOğan Genei Kunı 3 senade br sendHıa mene2fin GuhnüuQu yente YCnetm Ktfijü tarairidar btbUcn yet. gür ve saatte tazrianan ^Fdame gbn tcpttfv IUDDC 36- 5te* GBtB. KURIH. TOPIMCTS VE Ç4âH 1P«B«ft*f Oağan Genel Kıru (onMnos 3 senede M * sendka aeneiferulloplanbsrNJan en s fc <y ince j j » rgnetm KırUü'nur 9 ^ j ş * n amak lartvg, s n * a voneun luru- lunca belrtneıelt «ubeneı lne*velte btiunguğu yer gûn ve saane topferır Olağan Genel tuni 4 sneoe b« sen&a merfceaın buuvlu4i verte Yoneten <ı#v*j tantadan betrUen yer gı/ı ve sattte rHnrtanar guvjeme 9^n! t^lenr H»OOEJ5-ŞU<>£GB«aKUnjlTC»l>»(TlSlVtÇAÛJ« 1 PMUGMF: Oyğan Gena njultoolanpsı4 senBde br ve sendıta genel kuM >jpUrtar*laıt en a Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nın 1999 Programı Petrol Ofisi Yüzde 20 halka arz Tüpraş 1 rafinerinm blok satışt Petkim. AlpetTesisieri'nın yüzde 51'nin ! Yanmca Tesısı'ne ait 3 fabrikanın satışt THY Yüzde 30 halka arz İSOEMİR Btoksatiş AsilÇelıK Bloksatış KaradenızBakırİş... Bloksatış AtakdyTunzm BJoksattş AtakövOtekalik Bloksatış Ataköy Marina Blok satış T.Gernı Sanayı Işletme Hakkı devn T.Denizciük. Blok Satış Erbaş Varlık satışı Orüs Varlık satışı Seka Varlık satışt Erdenmr, Halka arz K3SAŞ Biok satış-Vartık satışı TÜGSAŞ Blok satış-Varlık sattşı TAKSAN Btok satış SümerHotd Blok satış-Varhk i Tümosaa Btoksahş TZDAŞ. Varhksatışi Etağ Bloksatış Turban Varlık satışı HACERGEMtCİ Ordunun 18 Nisan'daki seçimlerden yana tavır koymasıyla birlikte küskün- lerin seçimleri erteleme girişiminden sonuç çıkmayacağı yönündeki beklen- tiler ku\r vetlenirken ekonomi 18 Ni- san'aendekslendı. Siyasi partilerin ge- lir kaynağı olarak gördüğû özelleştir- mede de asil talan seçimlerden sonra görûnüyor. 1999 yılında 4 milyar do- lar gelir hedefleyen ÖlB'nin listesin- de Tüpraş'tan Petkim'e, THY'den Er- demir'e dev kurumlar yer alıyor. Bugûne kadarki özelleştirmelerden geriye işçi kıyımı, kapanan tesisler, za- rar eden kurumlar kalsa da özelleştir- me dayatması sürûyor. lv ^ Ja 4.5 milyar dolar gelir hedefleyen ancak 1.1 milyar dolarda kalan ÖlB'nin 1999 yılı için hedefı ise 4 milyar dolar. Bu hedefe karşı 1999 yılının üçüncü ayı bı- terken gelir kalemindeki tek rakam s\- fir. Yetkililer seçimlerden sonraki üç ayın da hazırhkla geçeceğini belirterek 4 milyar dolarlık hedefın hayal olduğu- nu belirtiyorlar. POAŞ'ın iptali beklenivor Bu arada 4 milyarlık hedefe ulaşma hayalindeki ÖtB seçimlere kadar Atik Paşalar yalısı ile TURBAN'a ait arsa- lann satışı işlemlerini tamamlamak is- tiyor. Bu arada yılan hikâyesine dönen KİT talanu erken seçim sonrası POAŞ'la ilgili olarak da önümüzdeki günlerde ÖYK'nin toplanarak satışın iptali yönûnde karar vermesi bekleni- yor. Seçimlerden sonra dev kamu ku- ruluşlannı art arda ihaleye çıkaracak olan ÖtB' nin yenı davalara hazırolma- sı gerektiğini belirten bazı çevreler bu- güne kadar mahkemelerin verdiği yü- rütmeyı durdurma ve iptal kararlannı uygulamayarak yargıya karşı gelindi- ğini ve özelleştirmelerdeki çete, maf- ya gölgesi kalkmadan başanlı sonuç- İar ahnamayacağını kaydediyorlar. 1999 yılı programında yer alan SE- KA Tüpraş, Erdemir, Isdemirgibi ku- rumlann satışına karşı sendikaiann ta- vır geliştirmeleri bekleniyor. Dış ticaret açığı, yüzde 6.2 gerileyerek 14.4 milyar dolar oldu Durgunlukdış açığı azalttı ANKARA (AA) - tthalat harcamalannın gerilemesi, bavul ticaretinin azalması ve ihraca't gelirlerinin artması nedeniyle Türkiye'nin, dış ticaret açıgı geçen yıl yûzde 6.2 oranmda azalarak 14 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, "1998 yılı ödemekr dengesi geıişnrekri"ni açıkladı. Dış ticaret açığındaki gerileme, önceki yıla göre ithalat harcamalannın yüzde 5.4 oranmda azalması, ihracat gelirlerinin yüzde 2.4 düzeyinde artması ve bavul ticaretinin yüzde 36.9 oranmda azalması sonucu gerçekleşti. Açıklamada. 1997 yılında 2 milyar 638 milyon dolar açık veren cari işlemler dengesinin, geçen yıl 2 milyar 692 milyon dolar fazla verdiği belirtildi. Şu rakamlar açıklandı: • Uzun vadeü sernme hareketk-rinde 1997'de 4 milyar 788 milyon dolarlık bir net giriş olnrken, bu /vüresel bunalım Türkiye'de de kendisini gösterirken ithalat harcamalannın gerilemesi, dış ticaret açığının azalmasına yol açtı. rakam 1998'de 3 milyar 985 milyon dolara gerikdL • Türkiye'nin, geçen yıl turizm gelirleri önceki yıla oranla yüzde 2.5 oranında artarak 7.1 milyar dolara ulaştı. • Geçen yıl yüzde 27.6 arbş goriüen işçi gelirleri ise 5 miKar 356 milyon dolar olarak tespit edttdi. ı •• î • - 0 Geçen yıl yüzde 30.6 oranında bir artış kaydedilen faiz gelirleri 2 milyar 481 milyon dolara, yüzde 37.8 oranında artan diğer hizmet gelirleri de 17 milyar 44 milyon dolara yükseldi. • 1998'de doğrudan yannmlarda net yüzde 3.4 artış kaydedildi ve söz konusu rakam 573 milyon dolar olaYak gerçekleşti. • Menkul kıymet yatınmlannda 5 milyar 807 milyon dolarlık net bir çıkış olduğu gözlendi. • Anapara geri ödemeleri 6 milyar 95 milyon dolardan 8 milyar 174 milyon dolara yükseldi Hazine, Emlakbank Genel Müdürü hakkında rapor vermişti AITIÎIII kararnamesi Köşk^ten döndü • Erdin An hakkında, usulsüz kredi açtınlması ve Emlak Menkul Değerler'e kredi verilmesiyle ilgili iddialar gündeme gelmişti. ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Cumhurbaşkanı SüJeyman DemireL Hazine Müsteşarhğı Bankalar Yemin- li Murakıplan Kurulu'nca Türk Ce- za Yasası'nın "görevi kötüye kullan- ma" suçundan hakkında işlem yapıl- ması istenen Emlakbank Genel Mü- dürü ErdinAn'nm görevden alınma- sına ilişkin kararnameyi geri çevirdi. Emlakbank davasında rüşvet al- maktan 2.5 yıl hapis. 62.5 milyar li- ra para cezasına çarptınlan ve halen kaçak olan dönemin genel müdürü Engin Civan'ın genel müdür yardım- cılığını yapan Emlakbank Genel Mü- dürü Erdin An hakkında, usulsüz kre- di açtınlması ve Emlak Menkul De- ğerler AŞ'ye kredi verilmesiyle ilgi- li iddialar gündeme gelmişti. Emlak Bankası Teftiş Kurulu Baş- kanlığı'nca hazırlanan Emlak Menkul Değerler AŞ hakkındaici rapor üzeri- ne. Başbakanlık Teftiş Kurulu, Hazi- ne Müsteşarhğı Bankalar Yeminli Mu- rakıplan Kurulu ile Yüksek Denetle- me Kurulu üyelerinin yer aldığı ge- niş bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma açılacakb SPK mevzuatı uyannca Emlak Men- kul Değerler AŞ faaliyetten men edi- lirken, Emlak Bankası yönetımi hak- kında da .soruşturma açılması ısteni- yordu. Bu kapsamda şu iddialara dik- kat çekiliyordu: "SPK mevzuaOna göre en fazla 1 .S trilyon lira channda kredi kullanma- sı gerekirken 9 trilyon lira kredi kul- lannuşbr. Bu kredi kullanmada dik- kati çeken husus Emlak Bankası'nın buna seyirci kalmasu daha geniş bir ifa- deyle bu miktarda kredinin kullanıl- masına imkân sağlaması ve teşvik et- miş olmasıdır. Şirketin dış kredi temi- ni yalnızca Emlak Bankası aracıhğıy- laohnuştur.SPK mevzuatına göre ser- mavesinin 2 katından fazla kredi kul- lanması mümkün olmayan şirkete, Emlak Bankası yönetiminin bu im- kânı hazıriaması ve kredi kullandır- ması dikkat çekicidir. Emlak Banka- sı, şirketin özsermaye durumunu dik- kate alarak kredi kullandırmış olsav- dı. hiçbir zaman olumsuz bir dunım mev dana gelmezdL Şirkete 4.7 trilyon lira, 10 milyon ABD Dolan döviz kul- landıran Emlak Bankası \önetiminin, bu karar ve uygulamalan mutiaka de- ğeriendirmelklir.'" SPK'nin de aynı konular hakkında Hazine'ye bildirimde bulunduğu öğ- renilirken Başbakanlık Yüksek Denet- leme Kurulu'nun da bilgilendirildiği kaydedildi. Hazine Müsteşarlığı Bankalar Ye- minli Murakıplar Kurulu'nca An'nın görevden alınması istemiyle hazırla- nan raporun, TCK'nin "görevi kötü- ye kuBanma" hükmünü içeren ve 1 yıl- dan 3 yıla kadar hapis öngören 240. maddesine dayandınldığı öğrenildi. Tekstile kota darbesi WTO'nun 'liberal ticaret' gerekçesiyle kotanın kaldınlmasmı istemesi Ankara'yı kaygılandırdı. ANKAR\(Cumhuriyet Bürosu)- Dünya Ticaret Orgütü'nun (WTO) Türkiye'nin tekstü dışalırruna kota uygulamasına karşı karan, sektör- deyenibirkaygı yarattı. WTO, Hin- distan'm başvurusu üzerine "Bberal tkarete aykm Oaduğu" gerekçesiy- le kotanın kaldınlmasını isterken, Türkiye'nin gümrükbirHgı anlaşma- sından kaynaklanan haklanndan yoksun bırakılması öngörülüyor. Dış Ticaret Müsteşan Yavuz Ege, Tür- kiye'nin gümrük birliğine uyum amacıyla kota uyguladığına dikkat çekerken, Hindistania görüşmeler yapıldığını, ancak işbirligi göreme- diklerini söyledi. Yavuz Ege "L'zakdoğu'dan gekn otumlu birtakım simaller var.Teks- taMebrtakırnsoruniarvar.aniateks- rilvçkonfeksh'onsektöründeciddi aröşlar okhı. Burada Uıracatıpmız, şrişuncimizküçümsenmeyecek bir başan göstermiştir'' dedi. Tekstıl sektörü, dengesiz yatınm- lardan kaynaklanan kendi iç sorun- lan, iç pazar ve dış pazardaki daral- ma, Asya ülkelerinin bu sektördeki ucuz ürünleriyle rekabet etmesi gi- bi sıkınülannın yanı sıra WTO'nun kotayla ilgili karan sonucu yeni so- runlarla karşılaşacak. Ege, WTO'nun karannın "3. Bl- teterin, AB'nm kota ırv^ulamasHiıka- buletmekistememefc.Tİnden"'kaynak- landığtna dikkat çekti. WTO'nun Türkiye'ye ön karar hakkında gö- rüş bildirmesi için 2 hafta süre tanı- dığı belirtilirken, Ege deTürkiye'run yanıt vereceğini bildirdı. ÇİFTÇİ DOSTU SADULLAH USCMt Et Fiyatları ile Gerçek Dışı Haberler... Türk-Amerikan İş Konseyi ile Süt-Et ve Gıda Sana- yicileri ve Üreticileri Biıiiği (SETBİR) geçenlerde ortak bir açıklama yaparak dünyada en pahalı eti Türklerin yediğini iddia ettiler. Konsey ile SETBİR'in bu konudayayımladığı rapo- ra göre, Amerika'da etin kilosu 2 dolar, Almanya'da 3 dolar 10 sent, Türkiye'de ise 9 dolar 50 sent... Bizim Hazine Müsteşarlığımız da bu fiyatlan kabul- lendi. Gazetelerimiz de bu rapora dayanarak "Dün- yada en pahalı eti Türkler yiyor" diye yayınlar yaptı. Hem de büyük başlıklarla... Ancak, dünyada eti en yüksek fiyatlarla yiyenlerin Türkler olduğu iddiası tamamen gerçek dışı. Arneri- ka'da et fiyatlan Türkiye'den çok daha yüksek. Örne- ğin, parça etlerin fiyatlan 8 dolardan başlıyor, 27 do- lara kadar çıkıyor. Kaliteli etlerin bir kilosunun ortala- ma fiyatı 18 ile 20 dolar arasında. Ucuz olan sadece kıyma... 2 dolar 50 sent... Kuşbaşı etin kilosu 3 dolar, ama biftek 20 dolar, bonfile 27 dolar. Kuzu budunun kilosu 8 ile 10 dolar civannda... Demek ki, Amerika'da bir kilo biftegin satıs fiyat Türk parası ile 7 milyon liranın üstünde. Bonfilenin fiyat ise 10 milyon liraya yakın. Halbuki, Türkiye'de en iyi bif- teği 5 milyon liraya, en iyi bonfileyi de 6 milyon liraya alabilirsiniz... Eğer bu rakamlara inanmayanlar varsa bizi arasın- lar, kendilerine Amerika'daki etlerin satış fiyatlannı lis- te halınde verelim. Haydi, bizim Hazine Müsteşartığımızın iç ve dış fi- yatlardan haberi yok diyelim. Peki, Türk-Amerikan İş Konseyi üyeleri de mi bilmiyor. Amerikan Büyükelçi- si Mark Parris, kendi ülkesinde hiç mi alış-veriş yap- madı? ••• Türk-Amerikan İş Konseyi üyeleri, SETBİR ve Ame- rika'nın büyükelçisi neden bu gerçek dışı rakamlarla Tün\ halkını yanıltmak ister? Işin özü burada... Amerika ve Avrupa Birliği ülkele- rinin elinde fazla sığır ve et var. Amaçlan bunlan Tür- kiye'ye pazariamak. Nitekim 5 yıl öncesine kadar çü- rük-çank demeden buzhane mallannı bize sattılar... Ancak, Türk hükümetleri 1995 yılından beri et ve can- lı hayvan iüialatını yasakladı... ilk yasak karannı alan, zamanın Tanm Bakanı Musa Demirci... Bu yüzden başına gelmedik sıkıntı kalmadı. Çıkar çevreterinin sakJınsına uğradı... Ama direndi... Arkasından Mustafa Taşartanm bakanı oldu. O da hûkümetin ıçinden ve dışından gelen baskılara rağ- men yasak karannı sürdürdü. Yabancı ülkelerden ge- len baskılara boyun eğmedi. Yeni Tanm Bakanı Mahmut Erdir de, daha koltu- ğuna oturur oturmaz ithalata şiddetle karşı olduğunu açıkladı. Ithalatçılaryanına bilevaramadı. Aracılık yap- maya gelen diplomatlar gereken dersi alarak çekip git- mek zorunda kaldılar... Amerika ve Avrupa ülkeleri ellerindeki hayvanlan ve buzhane etlerini ihraç etmek istiyor. Eğer ıthal ıznı çı- kabilirse en tatlı pazar da Türkiye... Ama Amerika da, Avrupa ülkeleri de bugüne kadar 3 tanm bakanını aşa- madı. SETBİR de bütün çabalanna rağmen ithal izni- ni çıkaramayınca, iş, Türk halkını kandırmaya kaldt... Amerikan büyükelçisi, Türk-Amerikan iş Konseyi üyeteri, SETBİR toptantlardüzenleyerek Türi«ye'de etin pahalı olduğunu, eğer canlı hayvan ve et ithal edilirse bu fiyatlann düşeceğini anlatmaya çalıştılar. Bu nedente, Türkiye'cle9veya 10 dolar olan etn Ame- rika'da halka 2 dolardan satıldığını yaymak istediler... Nitekim, bu gerçek dışı rakamlar gazetelerde bü- yük başlıkiı haberierie yayımlanınca halkımız da etki- lendi. Bazı insanlanmız daha ucuz et yiyebilecekleri umudu ile hayvan ithalatını savunmaya başladılar. Bu arada Amerika'da et 2 dolar, bizde neden 9 dolar di- yenlerin sayısı arttı... Insanlanmız bu gerçek dışı bil- gilere inanıyordu. Çünkü hiçbir hükümet yetkilisi ve- ya ilgili, dünyadaki perakende et fıyatlarının doğrusu- nu açıklamıyordu... Böylece, Türk kamuoyu yavaş ya- vaş ithalata hazır hale getiriliyordu... ••• Gerçek dışı bilgilerte belli bir amaca yönelik yürü- tülen bu girişimleri önlemek zorundayız. Kasaplık can- lı hayvan ve et ithalatı ile ilgili karar Türk hayvancılığı- nın idam fermanı olacaktır. Eskiden olduğu gibi yur- dumuza çürük çank etler düşük fiyatlarla ithal edile- cek, ama market ve kasaplardaki fiyatlar düsmeye- cek, aksine artacaktır... Türk halkı bu senaryolan 1995 yılına kadar çok ya- şadı. Hem halkımız ne olduğu belirsiz etleri yemek zo- runda bırakildı, hem de hayvancilığımız büyük bir dar- be yedi... Artık aynı acıklı senaryolan tekrar yaşamak istemi- yoruz... Milyonlarça hayvan üreticimiz de ithalata şid- detle karşı... Zira ithalat başladığı andan itibaren yer- 11 hayvanlanmız kısa süre içinde yok olup gidecek ve yerini Amerikalılann, Almanlann, Fransızlann mallan dol- duracaktır... Daha sonra da halkımız bir kilo eti 15 ile 20 milyon liradan almak zorunda kalacaktır... T E K E L d e n y a n ı t 'Akaryakıtı vakfm vermesi yasal' Ekonomi Servisi - Gaze- temızm 13 Mart 1999tarih- li nüshasında ekonomi say- fasmda yer alan "TEKElMe Akaryakıt Mırgunu" başlık- h yazıyla ilgili TEKEL Ge- nel Müdürü MehmetAkba> - cevaben yazılı açıklama yap- tı. Yazıh açıklamada, "TE- KEL Çahşanlan Dayanış- ma Vakfi" TEKELde Akar- yakıt Vurgunu haberinde yer aldığı sekılde TEKEL veTek Gıda-lş Sendikası'nın üst yöneticilerinden oluşan bir vakıf oltnadığı bildirildi. Vakfın, amaçlannı yeri- ne getirmek üzere kurulmuş olan ve Istanbul Ticaret Oda- sı'na kayıtlı VakıfTicari İş- letmesi ana statüsünde belir- tilen faaliyetleri kapsamm- da olmak üzere Petrol Ofı- si Akaryakıt ve Madeni Yağ Bayıliğı'ni aldığı söylenen açıklamada, "Mevzuatia TE- KEL Genel Müdürlüğü'ne görev olarakverilen hizmet- ler kapsamında söz konusu tebliğe snlan bir dunım ve dotav ısıvİa birusulsüzlük bu- lunmamaktadır" denildi. TEKEL ve Vakıf Ticari lşletmesı, 2886 sayılı Dev- let thale Kanunu'natabi ku- ruluşlardanolmadığı halde, kendisınin tespit ettığı yön- tem ve şartlar muvacehesin- de gercekleştirilen bir ihale ile Petrol Ofısı Dolum Tesis- leri'nden TEKEL ışletme- lerine akaryakıt temin ve nakliyesini yapacak fırma- lann belirlendiği belirtıle- rek, "Taşıyıafînnalann be- lirlenmesi sırasında. Petrol Ofısi AŞ Genel Müdüriü- ğü'nün 20 Şubat 1998 tarih ve 188 savilı c/9 genelgesin- de betirtilmiş azami indirim oranlaruıa itibar edilmiştir. Nakfivehizmetinide üsdenen vakfin ticariişletmesince TE- KEL'c uygulanan indirim oraıu da yüzde 2 değiL yüz- de 2.63'dür" denilerek şöy- le devam edıldr. u Ahm vö- netiminin değiştirilmesi so- nucu, Türidye genelinde ta- sarruf edilen akanakıt mik- tan yaklaşık 15 milvon ki- logramdır. Yazınızda adı ge- çen fırmanın akarv akıt sağ- ladığı fabrikalanmızda sağ- lanan tasarruf ise vaklaşık vüzde 44 olup, bir \ıllık sii- renin tamamlanması >e ke- sin sonuçlann elde edilmesi- ni takiben gL'reketı idariveya- sal işlemler yapılacaknr."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog