Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

19MART1999CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Tiirk restoram kundaklandı • BOW(AA)- Almanya'nın Baden- Wurttemberg eyaletıne bağlı Sıngen kenünde Tûrklere aıt bır restoran kuııdaklandı Polıs, kımsenın yaralanmadığı olayda, restoranda oturanlann yangından once benzın kokusu aldıklannı bıldırdı Bırden alevler ıçınde kalan restoranda meydana gelen hasan belırleme çalışmalan sürüyor Geçen hafta aynı bınada bulunan bır başka Tûrk lokalı de kundaklanmıştı Hindistan52. yüzyıla girdi • YENtDELHl(AA)- Butun dünya bu yıl sonunda 21 yuzyıla gırmeye hazırlanırken, Hındistan dün 52 yuzyıla gırdı Geleneksel Hınt takvımınde evrenın yaşam suresı, Hmt ınanışına göre, evrenın yaratıcısı olan Brahman'ın hayatının bır gününeeşıt Butakvım, ılkçağ Hınt astronomlan ıle matematıkçılen tarafından 4 çağa bölunmüş durumda Hınt takv ımıne gore, şu anda ılkçağ olan Kalıyuga'nın 52 yüzyılında bulunuvoruz Farrakhan ölüm döşeğinde • NEVVYORK(AFP)- Islam Ulusu orgurunun lıden Louıs Farrakhan'ın ölûm doşeğınde olduğu bıldınldı ABD'de yayımlanan Nevv York Post gazetesınde çıkan habere göre, sıyah koktendıncı Mûslümanlann lıden Farrakhan'ın, vakaandığı prostat kansennın tum vucuduna yayıldığını bıldırdı Farrakhan'a yakınlığı ıle bılınen haftalık New York dergısı The Vıllage Voıce ıse Farrakhan'ın zehırlendığını ılen surdu İspanya mahkemeye başvuruyor • MADRİD (AA) - İspanya hükümetının, Bask bölgesı hükümetının, sozde Kurt parlamentosunun toplanması konusunda bır karar vermeye hakkı olup olmadığı yönünde Anayasa Mahkemesı'ne başvuracağı bıldınldı Kamu Yonetımı Bakanı Angel Acebes, kabıne toplantısından sonra yaptığı açıklamada, sozde "Kurt parlamentosunun" toplanması karannın, dış ılışkılen ılgılendıren bır konu olması nedenıyle, merkezı hukümetın yetkısınde olduğunu belırttı İttifak Genel Sekreteri Javier Solana dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Demirel ve Ismail Cem ile bir araya geldi Atiııa l\ATO\\a lıavale Solana, Dışişleri Bakanı Ismail Cem ile görüştü. 4NKARA (CumhurryetBürosu) -Turkıye, NATO Genel Sekreten Ja- vier Solana dan, teror orgütu PKK ıle ıhşkısı kanıtlanan Yunanıstan a karşı etkın onlemler almasını ıste- dı Bır NATO müttefîğının dığer bır müttefîğı bolmeyı amaçlayan teror örgütune destek \ermesinin ıttıfak tanhınde benzen yaşanmamış bır du- rum oluşturduğuna dıkkat çeken Turkıye, Ege'debanşortamının ya- ratılması ıçın Atına yonetımının "duşmanhk politikasından" vaz- geçmesı gerektığını Solana'yaılet- tı Solana, dün bır günlük çalışma zı- yaretı ıçın Ankara'da göruşmelerde • Turkıye, Solana'dan, PKK ıle ılışkisi kanıtlanan Yunanıstan'a karşı etkın onlemler almasmı ıstedi.Türk Yetkılıler, gergınlığın ılerlemesı durumunda "kontrol edılemez" bır boyuta gırebıleceğı uyansında bulundular. bulundu Sırasıyla, Dışışlen Baka- nı İsmail Cem Mıllı Savunma Ba- kanı Hıkmet Sami Turk, TBMM Başkanı HıkmetÇehn ve Cumhur- başkanı Sükyman Demirel ıle bıra- raya gelen Solana. dun akşam saat- lennde Bruksel'e hareket ettı Solana'nın Türkıye zıyaretı, An- kara-Atına arasındakı ılışkılenn ger- gınleştığı bır doneme rastlaması açı- sından da önem taşıdı Dışışlen Ba- kanı Cem, Solana ıle goruşmesın- de NATO'nun aslı görevlen ara- smda teronzmle mucadelenın de bulunduğunu anımsattı Yunanıs- tan ın Türkıye'nın toprak bütunlü- ğunü bozmak ısteyen PKK'ye des- teğının son aylarda yaşanan gelış- melerle dunya kamuoyu nezdınde kanıtlandığını belırten yetkılıler, NATO'nun Atına yonetımı nezdın- de gereklı onlemlen alması gerek- tığının altını çızdıler Gereklı gınşımın yapılmaması- nın Atına yönetımını daha da cesa- retlendırebıleceğını belırten yetkı- lıler gergınlığın ılerlemesı duru- munda "kontrol edilemez" bır bo- yuta gırebıleceğı uyansında bulun- dular Yetkılıler Turkıye'dekı hu- kumetlenn, Turk-Yunan gergınlı- ğının dıvalog yoluyla gıdenlmesı ıçın bırçok kez önende bulunduk- lanna, ancak Yunanıstan'm olum- lu yanıt vermekten kaçındığına dık- kat çektıler Türkıye, Solana'nın "güven arnncı önlemleri rafa kal- dırmavırT ıstemme de "Ortada gu- ven kâlmadı kı, onu arhrahm" ya- nıtını \erdıler Solana, dün duzenledığı basın toplantısında Turk gazetecılerm Arı- na-PKK ılışkisi konusundakı soru- lannı da yanıtladı NATO nun sa- dece bugun değıl kurulduğu tarıh- ten bu yana terorızmı kınadığını ve mucadele ıçın uluslararası ışbırlığı çağnsında bulunduğunu soylemek- le yetınen Solana, ıkı ulke arasın- daİcı gergınlığın azaltılmasına ılış- kın olarak Turk lıderlere bazı me- sajlar getırdığını, ancak bunlan açık- lamayacağını ka>dettı Fransa'daki banş görüşmelerinin ikinci turunun sonuna gelinirken Sırplar diretiyor Kosova'da son perdeye doğruDış HaberierServisı-Pans te beş gun- dur suren Kosova Banş Konferansı'nın Yugoslavy a'nın uzlaşmaz tutumu yuzun- den çıkmaza gırmesıyle NATO'nun Ko- sova'dakı Sırp hedeflenne hava saldınsı duzenlemesı olasılığının guçlendığı bıl- dınldı Göruşmelere katılan Arnavut he- yetmın, geçen ay Pans yakınlanndakı Rambouıllet Şatosu'nda duzenlenen Ko- sova Banş Konferansı 'nın bmncı turun- da taslağı hazırlanan banş anlaşmasını ımzaladı Anlaşmayı ABD'nın Koso- va'dakı arabulucusu Christopher Hill ıle AB nın Kosova temsılcısı Wolf- gang Petrisch'ın de ımzaladıklan, Rus arabulucu Boris Mayorski'nın ıse an- laşmanın ımzalandıgı odada hazır bu- lunmakla bırlıkte, anlaşmaya ımza koy- madığı belırtıldı Sırplar boykot etti Kosovalı Arnavutlann planı ımzala- ması ardından bunu boykot eden Yugos- lav heyetı konferans salonunun terket- tı Dıplomatık kaynaklar, konferansın eşbaşkanlan Fransa ve lngıltere dışış- len bakanlannın Sırplara gelecek haf- taya kadar sure tanımak ıçın. bugun muhtemelen banş goruşmelennı aaskı- ya alacaklannı belırtıyorlar Öte yandan Yugoslavya Başbakan YardımcısıVut Droskoviç Arnavııtlla- nn anlaşmayı ımzalamalannın bır an- larru olmadığını belırterek gorüşmele- nn çıkmaza gınmesı halınde hıç kımse- nın kendılennınsuçlayarnayacağmı söy- ledı Draskovıç "ABD ve Avrupalıla- nn anlaşmada venilikleri kabul etme- lerı halınde bu ışi 15 dadıkada biti- rebilinz." dedı Rusya'dan Sırplara çağn Anlaşmanın uygulanması ıçın Koso- va"da NATO Banş Gucü konuşlandınl- ması koşulunu kesınlıkle reddeden Sırp lar dun anlaşmanın Kosova'ya genış ozerk- lık tanıyan sıyasal bolümünu de ımzala- mayacaklannı bıldırmışlerdı Arnavut heyetınden Veton SurroL "Anlaşmayı im- zalayıp gideceğız. Bizimle gorüşmeven Sırplar Kosova'ya yığınak yapıyorüır'* dedı Rusya Dışışlen Bakanı lgor İva- nov, Sırplann anlaşmayı ımzalamalannı ıstedı Fransa Dışışlen Bakanı Hubert Vedrine ıle lngıltere Dışışlen Bakanı Ro- bin Cook'un Mılosevıç'ı anlaşmava ık- na etmek ıçın hafta sonu Belgrad'a gıde- bıleceklen bıldınldı Banş goruşmele- nnın çıkmaza gırmesıyle NATO'nun vur- ma olasılığı da guçlenıyor ABD Dışış- len Bakanlığı Sozcu Yardımcısı James Fotej Sırplann anlaşmavı ımzalamama- lan durumunda NATO'nun Sırp hedef- lennı derhal vuracağını bıldırdı 5. PASOK Kurultayı YUGOSLAV FED. CUM. SIR8İSTAN 11 NATO uyesı YugosJavya'ya karşı olası bır operasyon ıçın 400uçak, (26O'ı ABO'nın) 2 uçak gemısı verdı SA330Puma AGİT asken gozlemcılennı kurtarmaya hazır 2 500 kışılık çokuluslu guç Simitis başkanlık için tek aday • Abdullah Ocalan'ın yarattığı sıyasal bunalıma karşırı Başbakan Kostas Sımıtıs'ın yann yapılacak oylamada delegelenn yuzde 65'ınden evet oyu alarak genel başkanlığa yenıden seçılmesı beklenıyor AVRUPA KOMSEYİ KORUMA SÖZLEŞMESİ'Nİ İMZALIYOR Belçika'da azınlıklann işi zor BRUKSEL(AA)-Federe ya- pılı bır devlet olan Belçika'da hükümet ve parlamento, Avru- pa Konseyı Azmlıklan Konıma Sözleşmesı'nı ımzalamak ıçın gereklı kararlan onaylamaktan kaçmıyor Flamanlar. Valonlarve Bruk- sellılerden oluşan ulkede fe- derasyon yapısı altında üç ay- n bölge bulunuyor Belçıkalı Flamanlar, kendı bolgelennde yaşayan Bruksellı veya Valon- İann "azmlık" haklanndan ya- rarlanmasına karşı çıkıyorlar Avrupa Konseyı Sözleşme- sı'nın ımzalanması halınde, Flandrbolgesındeyaşavan lt ya- bancı Belçikaulann" kültürel haklar elde etmelen,resmıyer- lerde kendı lısanlan olan Fran- sızcayı konuşma hakkı kazan- malan ve kendı televızyon ka- nallannı kablodan ızlemelen soz konusu olacak Valonyake- sımınde yerleşmış Flaman he- men hıç bulunmazken, Flandr bolgesınde, ozeilıkle Bruksel'ın çevresmdekı Flaman çembe- nnde çok sayıda Valon bulunu- yor Flamanlar, bu kışılere resmı daırelerde, ışyerlennde ve ba- zen ozel tıcarethanelerde Fran- sızca konuşma ve ış > apma ola- nağı tanımıyorlar AFP=\ Dış Haberier Servisı - Yunanıstan ın ıktıdar par- tısı PASOK'un 5 kurulta- yı başkent Atına'da dun başladı Partı genel baş- kanlığına tek aday olarak Başbakan ve PASOK Ge- nel Başkanı KostasSimitis gostenldı Hukümetın Abdullah Ocalan olayı yuzunden al- dığı yaralara ve bu neden- le yaşanan rahatsızlıklara karşın, Sımıtıs'ın başkan- lığa tekrar seçıleceğıne ke- sın gozüyle bakılıyor PA- SOK un' 5802 delegesın- den yüzde 65'ının Sımı- tıs ın başkanlığına onay ABD OLASI BİR SALD1RIYA KARŞI ÖNLEM AL1YOR „:, ~, Füze savunma sistemine onay • Savunma sistemıni ısteyenler Çm ve Kuzey Kore'yı tehdıt olarak gösteriyorlar Dış Haberier Servisi - ABD Senatosu, balıstık füze saldınlanna karşı ulusal bır füze savunma sıstemı oluşturulması yönündekj yasayı onayladı Senato'da dun yapılan oylamada "teknolojik olarak mümkun olur-olmaz*' ulusal füze sistemi oluşfurulmasını ongören \asa 3"e karşı 97 oy ile kabul edıldı. Senato'nun Rusya ileyapılan sılah kontrolü görüşmelerine mudahale etmevecek bır siyasetı garanti eden kanun değişikuğuıi kabul etmesinden sonra, Bevaz Sara> ulusal füze savunmasıyla ilgilı yasayı veto edeceği \onundeki tehdidinden vazgeçnüşti. Ulusal füze savunması oluşturulmasını savunanlar, Çın'ın ABD'den nukleer sılah teknolojısı çaidığı yonundekı haberlenn yanısıra Kuzey Kore ve Iran'ın son zamanlardakı füze denemelennı artan bır fûze tehdıdıne kanıt olarak göstenyorlar vermesı beklenıvor Sımıtıs dun kurultayın açıhşkonuşmasında. "Bir- liğimizı daha da guçlen- dirmek uzere buradayız. Geleceğın volunu hazırla- mak ve geçmışe kapılan bir daha açılnıanıak uze- re kaparmak uzere bura- davtz" dedı Kostas Sımıtıs eskı ra- kıbı SavTinma Bakanı Alds Çohacopulos'un da deste ğınıaldı Çohacopulos, PA SOK un kurucusu Andre- as Papandreu'nun olumü- nun ardından 1996yılında yapılan kurultayda partı başkanlığına adav olrouş, ancak kazanamamıştı Çohacopulos geçen haf- ta yaptığı açıklamada, "Si- mitis'edestekverdim,veri- yonım ve vermeye de de- vam edeceğün" dıye ko- nuştu Kostas Sımıtıs par tının ağır toplan Vasso Pa- pandreu Kostas Laliotis gibı bakanlann vanı sıra, eskı Dışışlen Bakanı Ttae- odorns Pangalos un da des teğını almış durumda Lzmanlar buna karşın, Kostas Sımıtıs'ın 1996 yı- lından bu yana partı ıçın- dekı en buyuk bunalımlar- dan bınsıv le karşı karşıya olduğunu sövluyorlar OktayAkbal ŞAİRLERVEBEN ŞAJRLER VEBEN 232 sayfa, 3 hamur Oktay Akbal ustanın "Şaır Dostlanm", "Şaırlere Ölüm Yok" ve "Şaırlerle Soyleşıler" başlıklı kıtaplannın bırleşımı olan bu kıtap, ınsanın salt ınsan olduğunu değıl, gerçekten butun bır ınsanlık olabıleceğını, boyle olması gerektığını kanıtlıyor ve okuru şıırlennı en yuce dıye bılınene yaklaştıran şaırlenmızı anlatıyor BUTUN KITAPÇILARDA Çumhurlyrt Ç*3 Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 kitap KuluEû (34334)Cağatoğlu istanbul Tel (212)514 0196 ÇAĞDAŞ f K YAYMLM* Anıl Çeçen ULUSAL SOL 222 sayfa, 3 hamur Yırmıncı yuzyıl boyunca sol enternasyonal bır düzen kurmak ıçın çalıştı, sağ ıse buna karşı ulusal değerlen savundu Gûnumuzde ıse, sermayecı sağ bır kapıtalıst enternasyonal kurmuştur Bu nedenle bozulan dengelenn yenıden kurulabılmesı ıçın artık solun ulusal değerlen savunması gerekmektedır Uluslararası düzenı savunan sağ polıtıkalara karşı ulusal toplumun ayakta kalabılmesı ancak ulusal sol bır polıtıka ıle mumkun olabılecektır y Cumhuriyrt Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 krtap kuluEB (34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 ÇAĞDAŞ Sadullah Usumi YAĞMA 256 sayfa 3 hamur Aydınlanma bılgesı Ilhan Selçuk'un önsozde belırttığı gıbı, olumsuz bır yazgıya boyun eğmekten çok, yaşama gucümuzü bıleyen bır dn"enışın umutlanm toplumda tohumlayacak bır kıtap bu Bu kıtap yazannın meslek yaşamında ustlendığı belkı de en guzel, en kutsal ışlev lbretle okunmalı BUTUN KITAPÇILARDA CumhurÎYet Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 Krtap kuluEu (34334X;ağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 g^P^. 0 ANA MUHALBFET DERGİSİ | Dın zor18 M A B T 1 9 9 9 P B B Ş B M B B . S A T I - 8 6 • F İ T A T I . 1 8 0 0 0 0 TL ERKEN TESH1S HAYAT BİT1RIR!*Uu4«nâ«vacıaİAnıwdi^«o S9 Vlsanfânâ]rapılacakdarafinadapo]i*l«rit«fbis«dacelcti Oöcftttma «Juu&aâjm önem k Mnuuı otauyau B&imymMA Tvtm^9 yaptlan otopstd* M daryve sfeteuMİarm" rm«tl«nın*jı, DtMR ASÜYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1997 882 Davacı Cesur Turkoğlu na \esaveten Muzeyyen Demır vekılı Av Kudret Ongut tarafindan davalı Mustafa Tûrkoglu aleyhıne açılan na- fakanın artünlması davasının yapılan açık \argılamaM sırasında ven- len ara kaıan u>annca, Da»alı tüm aramalara rağmen bulunamadıgın- dan dava düekçesı ve duru^ma gununün ılanen teblıgıne karar venldı gınden daha once Anlalva Kutukçü Mahallesı 2983 Sokak No 45 de ıkamet etmekte ıken şu anda tebhgata varar sanh adresı bellı olma\ an ve bulunamavan Ahmet oğlu Sultan dan olma 1942 d lu davalı Mus tafa TûriLOglu dunj^manın bırakıldığı 16 4 1999 gunu saal 9 da mah kememızde bızzat hazır bulunması veya vekılle kendısını temsıl ettır- mesı hazırbulunmadığı veva vekılle İcendısını temsıl ettırmedığı tak dırde tahkıkat ve yargılamava yokluğunda devam edıleceğı ve hukum kunılacağı dava düekçesı ve dunışma günu teblığ venne kaırn olmak ûzere ılan olunur 18 11 1998 Basın 62044 DÎN.4R ASÜYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 814 Davacı Nedım Seza vekılı Av Erdal Erkan tarafindan davalı- lar Mehmet Ramazan Emınağa ve Ahmet Düztepe aleyhıne açı- lan tazmınat davasının yapılan açık Yargılaması sırasında verılen ara karan uyannca, Davalı Denızlı Merkez Muratdere Mahallesm- de nufusa kavıtlı Mehmet ve Semıha oğlu Bayırbucak 1948 d lu Mehmet Ramazan Emınağa'nm adresı bellı olmadığından duruş ma gunûnûn ılanen teblıgıne karar venldığınden duruşma günü olan 2 4 1999 günü saat 9'da Dınar Aslıve Hukuk Mahkemesı nın duruşma salonunda bızzat hazır bulunması veya kendısını bır ve kılle temsıl ettırmesı aksı halde yargılamaya yokluğunda devam edılerek kaıar venleceğı duruşma günu ve dava dılekçesı teblığı jennekaım olmak uzere ılan olunur 30 11 1998 Basın 65703 DİGORASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1998,240 Davacı Dıgor Mal Müdürluğu tarafindan davalı Tuncer Erte alevhıne tapu ıptalı ve tescıl davasının yapılan yargılaması sonra sında venlen ara karan gereğınce Davacı tarafindan davalı aley- hıne açılan ve halen devam etmekte olan tapu ıptalı ve tescıl da- vasında davalınm adresının araştırmalara rağmen bulunamadığm- dan ılanen teblıgat vapılmasına karar venlmış olup Davalınm aleyhıne halen devam etmekte olan mahkememızın 199&240 esas savılı dosyasımn duruşma gunu olan 13 04 1999 günü saat 09 00da duruşmava gelmedığı veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı ettırmedıgıtakdırdevoklugundaduruşmayapılacağıve karar venleceğı ılanen teblığ olunur 16 02 1999 Basın 11570 ESPİYE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1993 6 Davacı Orman tdaresı tarafindan davalılar Alı Kılıç ve arkadaşlan alevhıne açtığı 392 no lu parse- lm tespıtıne ıtıraz ve ıptalı davasının yapılan açık duruşması sıraiinda. Davalılardan olü davalı Halıl kızı 1945 doğumlu Azıme Kandemır ın gostenlen adresıne dava dılek- çesı ıle duruşma gunu teblığ edılemedığınden ve savcılıkça da vapılan araştırmada teblıgata açık ad resmın tespıt edılemedıği adresının bılınmedığı anlaşılmış olup davalınm dava konusu parsele aıt ıtıraz- Iannı,dıyeceklennıvedelıllennı2 4 1999gunusaat9 10'akadarbıldırmelenhususuvla anılanduruş ma gun ve saatınde Espıve Kadastro Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulunması hususu teblıgat venne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 64286
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog