Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 MART 1999 CUMA 10 DIŞ HABERLER ABD'li görevtiler444 gün süreylerehintutulmuşlardı. lran 'da büyük buluşma • 1979'da Tahran'daki ABD elçiliğini basarak görevlileri 444 gün boyunca rehin alan eski Islamcı öğrencilerin eski rehinelerine yaptıklan davet memnunlukla karşılandı. tiğüıi" söyleyen Asgerza- de'nin "Büyük Şeytan" (ABD) hakkındaki düşün- celennde de yumuşama söz konusu. ABD'li diplomatlan Tah- ran'daki büyükelçilikte 444 gün rehine olarak tutan öğ- rencilerin büyük bölümü şimdi, 1997 yılında cum- hurbaşkanlığına seçilen ve ılımlı politikalan ile tanınan Muhammed Hatemi"nın yanında danışman olarak görev yapıyor. Bir dönemin rehinele- riyle kendilerinirehinalan- lar şimdiden tek bir ses ha- linde konuşmaya başladı- lar. ği sözcüsü Barry Rosen, HerikitarafdaWashing- fran'a yapmayı pîanladık- ton yönetiminı Hatemi ile uzlaşmaya ve Iran'a yöne- Dış Habeıier Servisi - îran'ın ılımlı Cumhurbaş- kanı Muhammed Hatemi. Batı'yla ilişkılennı düzelt- mek amacıyla Avrupa'yı turlayadursun, 1979-1981 yıllan arasında gerçekleş- tirilen Amerikan Büyükel- çiliği baskınının taraflan da barışa doğru gidiyor. 1979'dakı lran lslam Dev- rimi'nin ardından Islamcı öğrenciler tarafindan 444 gün süreyle rehin tutulan Tahran'daki ABD Büyü- kelçıliği görevlileri, kendi- lerini rehin alanlann dave- ti üzenne ülkeye gen dön- meye hanrlanıyor. Eski re- hine ve ABD Büyükelçili- sözcüsü Barry Rosen, lran'a yapmayı planladık- lan zıyaretin -ikiliilişkiler- deki ükanıklığı aşmak yo- lunda büyük ve sembolik bir adım olacağmı" belırt- h. 'Büyük Şeytan' ABD'de yayımlanan Newsweek dergisinin son sayısında "Hoş gektin, Bfi- yûkŞeytan" başlığıyla ya- yımlanan haberde, ABD Büyükelçiliği'ni basan es- ki köktendinci öğrencile- rin Amerikan rehinelerini Iran'a davet ettikleri yazı- yor. ABD Büyükelçiliği'- ni basan öğrencilerin lider- lerinden Muhammed İb- rahim Asgerzade. işgalı an- mak ıçin geçen kasım ayın- dadüzenlenen törende, re- hineleri "İran'ın konuğu obrak" ülkesine çağırmış- 0. "Artık güvensizlik du- variannın yıkılnıası gerek- y y lik yaptınmlan yumuşat- maya çağnyorlar. Clinton yönetimi resmı olarak uz- laşmaya hoşgörüyle bakar- ken yine de Iran'ın nükle- er silah sahibı olma çaba- lannı ve terorizme verdiği desteğin üzerinde durmak- tan vazgecmiyor. Şu anda NVashington'da- ki Amerikan Diploması Akademisi'nde görevli bu- lunan ve Tahran'da rehin alınan ABD'li diplomat- lardan olan Bruce Laingen "Amerikan yönetimi bu- giin çok fazla dikkatli davranıyor. İnsanlar deği- şir. tnsantarortamm gerek- lerine göre tepki gösterir" diyor. Hatemi'yi destekleyen- lerin çoğunun 1979'dan sonrasına ait pek hoş anısı yok. Dönem Başkanı Almanya, 25 Mart zirvesinde, reformlar üzerinde anlaşmaya vanlmasmı istedi AB'de acil reform çağnsıDış Haberler Servisi - Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, AB bünyesin- de yapılması gereken reformlar üzerin- de uzlaşmaya varmanın "her zaman- kinden daha fazla aciiiyet kazandığuu" söyledi. AB 'nin yürütme organı konumunda- ki Komisyon'un istifasından sonra, re- form paketi üzerinde anlaşmaya vanl- masının daha önemli hale geldiğini be- lirten Fischer, reformlann kabul edilme- sinin AB'nin hâlâ yoluna devam etmek- te kararlı olduğunu göstereceğini bil- dirdi. Parlamento'nun alt kanadı Bundes- tag'a konuşan Fischer, Berlin'de 24-25 • Independent gazetesi, Komisyon'un toplu istifasında, yolsuzluk suçlamalanndan çok Komisyon'un güvenlik biriminde yaşanan olaylann payı oldugunu yazdı. Gazetede, raporun, güvenlik biriminde yapılan atamalarla ilgili bölümlerine yer verildi. Mart tarihlerinde düzenlenecek AB zir- vesinin ulusal çıkarlar ve para konusu etrafında döneceğini de kabul etti. Gündem 2000 adı verilen reform pa- keti, Orta ve Dogu Avrupa ülkelerine ge- nişleme süreci öncesinde Birlik'te ya- pılması öngörülen mali ve yapısal re- formlan içeriyor. AB bütçesinin büyük bölümünü emen ortak tanm politikası- nın yeniden yapılandınlması da refoırn paketinin merkezinde yer alıyor. Gündem 2000'i hazırlayan Avrupa Komisyonu. Avrupa Parlamentosu tara- findan hazırlatılan Akil Adamlar rapo- runda yer alan yolsuzluk suçlamaîan sonucu hafla başmda toptan istifa et- mişti. 'Devlet içinde devtet' lngiltere'nin önde gelen gazetelerin- den The Independent'ta yeT alan bir ha- berde, Komisyon'un istifasının arkasın- da yolsuzluklardan çok, Komisyon Baş- kanı Jacques Santer'in, "deviet icinde- kidevletinF yöneten eski haberalma ve ordu görevlilerinin rol oynadığı öne sü- rüldü. Gazete haberinde, raporda, Ko- misyon 'daki güvenlik biriminin "hiçbir şekilde denetlenmedigi*' ve "deviet için- de bir dev letin gelişmesine izin verüdiği- nin" ifade edildiği belirtildi. Güvenlik biriminde, Briiksel ve çev- resinden gelen eski polislerin bir klik oluşturduğunu belirten rapor, güvenlik servisindeki kilit görevlere yapılan ata- malann arka planına da ışık tutuyor. Ra- por, güvenlik biriminin bu duruma gel- mesinde Komisyon Başkanı Jacques Santer'in de payı oldugunu öne sürüyor. Santer, dün yaptığı açıklamada, Briik- sel'den "mümkün olduğu kadar çabuk aynlma" sozü verirken, Birlık içerisin- de yeni bir komisyon başkanı arayışla- n da sürüyor. Santer, BBC televizyonuna verdiği demeçte. "Özeüikle de önemli siyasi so- runlarla baş edilmesi gereken bir dö- nemden geçerken, görevlerimizden kısa sürede aynlmamızın rvi olacağı görii- şündeyiırT diyekonuştu. Avrupa Birliğı'nin, sorunlanylabaşa çıkabilmek için bir an önce yeni bir ko- misyon oluşturması gerektiği belirtili- yor. İtalya. eski başbakan Romano Prodi'nm Santer'in yerini alması için ısrar ediyor. Irlanda Başbakam Bertie Ahern, vvashingtonda düzenlenen törende Clintonia buluştu Banş sürecine karşın bölgedeki radikal örgütferden bazılan sflahlannı bırakmak istemiyur. Böigede gerflim yeni cinayetlerie tırmanmaya başladı. K. MaııdaTIIII umudu yine dhıtoıı Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı BiD Clinton, Kuzey Irlanda"da geçen pazartesi günü Katolik bir avukatın öldürülmesiyle yeniden tırmanan gerginliğe rağmen Katolik ve Protestan liderlerden 11 ay önce imzalanan banş anlaşmasını uygulamak için çaba göstermeye devam ,. etmelerinı istedi. '- • Clinton, lrlanda'nın ulusal bayramı olan ve milyonlarca ABD'li tarafindan da kutlanan St. Patrick Günü nedeniyle VVashington'da bulunan Kuzey Irlandalı liderlere, aralanndakj görüş • K. îrlandalı liderler St. Patrick Günü nedeniyle gittikleri ABD'de Başkan •""* y^ ^Bill Ch'nton ile görüştüler. Clinton liderlere^ bahşı sağlamak için "? * aralanndaki görüş farkhlıklannı ortadan kaldırmalan çağnsmda bulundu. aynlıklannı gidermelerini ve 11 ay önce imzalanan banş anlaşmasının işlemesi için zemin hazırlamalannı istedi. Clinton, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlenen ve Irlanda Başbakanı Bertie Ahern' in de katıldığı törende, Katolik ve Protestanlar arasında vanlan anlaşmanın tam olarak uygulanması için taraflann güven ve işbirliği duygulannı yeniden kazanmalan gerektiğini söyledi. Kuzey Irlanda'da geçen yıl sağlanan anlaşmanın ardından başlatılan banş süreci, Kuzey lrlanda Basbakanı David Trimble'ın, lrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein'in hükümette yer almasını kabul etmemesi nedeniyle çıkmaza girmişti. Trimble, Sinn Fein'in hükümete dahil edilmesi için IRA'nın silahsızlanma sürecini başlatmasını şart koşuyor. Taraflar arasındaki ciddi anlaşmazlıklar yüzünden Kuzey İrlanda'da yeni hükümetin kurulması 10 Mart'tan 2 Nisan'a ertelenmişti. Kuzey İrlanda'da Katolikleri savunan avukat Rosemary Nebon'ın geçen pazartesi günü aracına düzenlenen bombalı saldında hayatını yitirmesi, böigede gerginliğin yeniden tırmanmasına neden olmuştu. Nelson'a düzenlenen saldınvı. "Kırmızı El SavaşçılarT adlı t radikai bir Protestan örgüt üstlenmişti. Nelson, dün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi. Nelson cinayetini üstlenen örgütle bağlantısı bulunduğu belirtilen Protestan Frankie Curry'nin üç gün önce öldürülmesı. böigede gerilımin daha da artmasına yol açtı. Kuzey İrlanda'da başlatılan banş sürecinden bu yana taraflar arasındaki gerginlik ilk kez bu düzeyde tırmanmakla beraber, Kuzey Irlandalı liderler, banş sürecine devam edıleceği şeklinde mesajlar veriyorlar. SOYKIRIM TASARISI Vedrine'den Türklere destek PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Ba- kanı Hubert V'edrine, Ermeni soykın- mı yasa tasansının Senato gündemine getirilmesine karşı alınan tavn savun- du. Vednne. Senato'daki Savunma ve Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı ko- nuşmada, hükümetin "herkesle yarar- h diyalog ortamı kurmaya çaba sarf et- tiğini r ' söyledi ve "Bunun her şeyden önce açıklık ve kalkınma değerierinin reddedilmesine ve aşırı milliyetçiliğe hizmet cdecegi endişesi içindeyiz" de- di. Tasannın Senato gündemine getiril- memesi yönündeki girişimin 'yerinde' oldugunu ifade eden Vedrine, hükü- metinin bu tavnnı haklı göstermek ama- cıyla Fransa'nın herkesle yararlı diya- log ve banşçı siyaset yürütmeye \ erdi- ği önemi anlattı. Vedrine, Fransa'nın. Türkiye'nin ye- nilik. istikrar, insan haklanna gıderek artan saygı ve demokrasinin güçlen- mesi yönünde geliştiğinı görmek iste- diğini kaydetti ve " Fransa,buyöndçç*- hşanlan destekliyor" diye k o n u ş t u ^ 20binimza Fransa'daki Türk Dernekleri Birliği Başkanı Mehmet Göker, Fransa'daki Türk vatandaşlannın Ermeni soykınmı yasa tasansının gündeme alınmaması için topladıklan yaklaşık 20 bin imza- yı dün Fransız Senatosu'na sundu. Se- nato Başkanı Christian PDncelet'y' z '- yaret eden Göker. yasa tasansının Se- nato gündemine alınmasının bu ülke- de yaşayan yaklaşık 400 bın Türk va- tandaşını önemli ölçüde rahatsız ede- ceğini bildirdi. Göker bu tasannın, son zamanlarda giderek gelişen Türk-Fransız ilişkile- rine önemli darbe vuracağına dikkat çekti. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANIMANAVGAT 1. tCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo: 1998'36Tal. Satılmasma karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Manavgat Yavrudoğan Köyü Düzpıren mevkiinde kain 700 m2.1ik 105 ada 12 no'lu parselin 1618/2400 hissesine tekabül eden 472 m2.1ik kısmı olup güneyden yola cep- heli deruze uzakhğı tahminen 500 metre kadar etrafi turistik amaçlı kooperatif inşaat ve evleri ile çevrilı, imarlı 2 kata müsait arsa olup muhammen bedeli 1.888.000.000 TL.dır. Sanş şardan: 1- Satış, 20/4/1999 günü saat 13.30'dan !3.45'e kadar Manavgat Hükümet Konagı girişinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttıımada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sa- tış masraflannı geçmek şartı ile îhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 30/4/1999 günü aynı yerde aynı saatte ikincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet so- nunda en çok arttırana ıhale edılecektir. Şu kadar ki arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caldann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey ak- çesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa- tış, peşin para iledir, alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilır. Tella- liye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bede- lınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerin- deki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa- bıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm ahcılar ve kefilleri, tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizınden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn 1998/36 Tal. sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur. 24/2/1999 (•) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahıldır. Basın: 8927 . IMZA GUNU TAKSİM SERGİ SALONU'NDA 19 Mari Cuma (Bugün) Saat:17.00-19.00 Konuklarımızla söyleşip, kitaplarını imzalayacak 21 Mari Pazar Saatl 7.00-19.00 Konuklanmızla söyleşip, kitaplannı imzalayacak ÖZFL ODAK AKŞAM LİSESİ Ortaokul Mezunlart, Açık Liseliler, Liscyi Bitirenıeyenler, Krcdili Sistemden Aynlanlar, Artık DİPLOMA sahibi oUıhilivsiniz. Klasik ve Kredili sistemde Lise Mezıınu olmamz için sizlere SOSFIRSAT . \ılıvs İshinhııl Cad. Kırnıızı Şchhoy Sok. No: 7 BAK1RKÖY Tel: (0212) 57 2 23 03 - ?42 04 13 istiklal Cad. (Fransız Konsoloslııgu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 • İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81 '82 KJRIkkALE ASLtYE 1. HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLtĞt'NDEN EsasSayısı: 1994/220/ Karar Sayısv. 1998/780 Davacı: Ferman Ünver Vekili: Av. Hasan Biçer Davalılar: Levent Öztursun ve arkadaşlan Davacı vekili tarafindan davalılar aleyhıne açılan Kınkkale ili merkez Yaylacık Ma- hallesı'nde kâin 4 ada 14 parsel sayılı taşınmazın davacı adma tapuya tescili davası açıl- mış olup. mahkememizin 2.12.1998 tarih ve 1994/200 esas, 1998'760 karar sayılı ila- mı ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Kınkkale ilı merkez Yaylacık Mahallesi'nde kâin 4 ada 14 parsel sayılı taşınmazda- ki lbış oğlu Tursun Öztursun adma olan kaydın ıptali ile Haşim oğlu Ferman Unver adı- na hülcmen tesciline karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen adreslen tespıt edılemeyen dahili davalılar Hüseyın Öztur- sun. Ayşe Öztursun. Şimşek öztursun, Hakan Öztursun, Kerem Öztursun, Aslı Öztur- sun'a mahkeme karan ilan yolu ile tebhğine karar venlmıştir. Işbu karann gazetede yayımlanmasından itibaren mahkememiz hükmünü dahili da- valılann temyiz edebileceğıne, temyız edilmedığı takdirde yasal süresi geçtikten sonra hükmün kesinleşmış olacağına 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 29-30. maddesi gere- ğince ilanen teblığ olunur. 4.3.1999 Basın: 11756 ŞARHŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1996/289 Davacı Hüseyin Özkul tarafindan davalılar Aynur Ozdemir ve arkadaşlan aleyhine açılan ve mahkememıze ait İ9%'289 esas sa- yılı verasetın ıptali davasında adresı tespit edilemeyen Ziynet Çe- lik'e, ilanen teblıgat yapılmasına karar venlmiştir. Teblıgat yerine geçmek üzere adı geçenın duruşma günü olan 21.4.1999 günü sa- at 9.35'te mahkemetnızde hazır olması, veya kendısını bir vekılle temsıl ettırmesı aksı takdirde davanın ilan tarihinden itibaren gı- yabmda devara edeceğı ve karar venleceği hususu ilanen teblıg olunur. 24.11.1998 Basın: 63929 SARAY ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1998/184 Davacı Davııt Engın'in davalı Günaydın gazetesi Saruhan Ba- sın ve Yayıncılık AŞ aleyhine açtığı buzdolabuıın mümkünse ay- nen değilse bedehnın tahsilı davasmm yapılan açık > argılaması sı- rasında, Davalı şirketın aramalara rağmen adresı tespıt edıleme- dığinden budefa durusma günü olan 5.4.1999 saat 9dayapılacak olan duruşmada hazır olmalan veya kendilenni bir vekıl ile tem- sil ettırmeleri, aksi takdirde davanın yokluğunda sürdürüleceğınin bılinmesi ilanen teblığ olunur. Basın: 6393 SİNCAN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1998/318 Sincan Asliye Hukuk Mahkemesi'nın 15'9/1998 tanh 1998/318 E. 1998/573 K. sayılı ılamı ile, Kılis ılı, Merkez ilçesı Yeni Mahallesi köyünde nüfusa kayıtlı Mehmet Şahin'den olma 21/12'1984 dogumlu Muhammed Abdullan'ın nüfustaki ısmı Ab- dullah olarak düzelolmıştir. İlan olunur. 16.11/1998 Basın: 11755 SARIYER SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1999/105 Mahkememizin 1999/105-229 karar sayılı ilamı ile Erzurum, Mehdiefendi nüfüsunda kayıtlı Ihsan Lütfü ile Ifakat'dan olma 19.7.1981 doğumlu Emriye Göker'e amcası Halit Ziya Göker'ın vasi tayin edildiği ilan olu- nur. Basın: 11802 20 MMİ Cumartesi (Yarın) Saat:17.00-19.00 Konuklanmızla söyleşip, kitaplarını imzalayacaklar. istiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog