Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye R A D Y O Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26825 / 200.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 MART 1999 PERŞEMBE C U M H U R İ Y E T ' İ N E Ğ Î T İ M V E K Ü L T Ü R H İ Z M E T L E R İ RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN Anafartalar Kumandanı MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT Ruşen Eşref Ünaydın'ın Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk tanıtan yazısı olan "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat" 1918 yılında Mütareke'den az önce Yeni Mecmua'da yayımlanmış, büyük yankı uyandırmıştır. Bu konuşmasında Mustafa Kemal Paşa, Ruşen Eşref Ünaydın'a Çanakkale Savaşı'nın çeşitli cephelerdeki durumunu anlatmış, çatışmalarla ilgili bilgiler vermiş, açıklamalarda bulunmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuşmasında özellikle Conkbayırı ile ilgili açıklamaları çok ilgi çekicidir. Bu açıklamalar, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla gerçekleşmesınin, bir anlamda temelini oluşturur. Bu tarihsel konuşmayla ilgili olarak Ruşen Eşref Ünaydın şunları söylemiştir: "Bu mülâkat, kahramanın kendinden o vakit dinlediğim askerî, vatanî bir menkıbedir. Bu sade ve asil hikâyede Çanakkale'nin ve Mustafa Kemal'in büyüklüğü yan yana duruyor." Bu ilgi çekici tarihsel konuşmayı 'Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... İmralı hazır değil. Öcalan'ın ilk duruşması Ankara'da yapılabilir Dosya2 NoTu DGWde Diplomasi MEDTV sona doğru • Türkiye, PKK'nin yaym organlan MED TV, DEM Ajansı ve öz- gûr Politika gazetesinin yayınının durdurulması için girişimlerini hızlan- dırdı. Alman ve lngiliz diplomatlar Dışişieri Bakanhğı'na çağnlarak uyanldı. • 19. Sayfada Bahcelievler Çatışmada 1 kişi öldü • tstanbul Bahçeliev- ler'deki çatışmadabir ki- şi öldü, bir polis memu- ru hafif yaralandı. Em- niyet Mödûrü Hasan Özdemir, olen kişinin üzerinde 2 adet TNT ka- lıbı, 2 el bombası ve 1 tabanca bulunduğunu biidirdi. • 19. Sayfada Rahmi Koc 'Asıl soran politik' • Rahmi Koc, PKK li- deri Öcalan'a finans- man desteğinin Yuna- nistan dışındaki armatör Yunanhlarca verildiğini söyledi. Koç, Türki- ye'nin Batı ile ilişkile- rinde sorunun ekonomik değil, politik olduğunu kaydetti. • 8. Sayfada Tepkiler DÎSK'ten teröre protesto • DlSK Genel Merkezi önûnde ve konfederas- yonun örgütlü olduğu iş- yerlerindedün. yaşamını yitirenler anısına saygı duruşundabulunulurken DlSK; Türk-lş, Hak-Iş ve KESK'i teröre karşı birlikte hareket etmeye çağırdı. • 19. Sayfada • Genelkurmay ve MÎT, Ankara 2 No'lu DGM'ye gönderdikleri yazılarda, 24 Mart'ta yapılacak duruşma nedeniyle Abdullah Öcalan'ın Ankara'ya getirilmesinin güvenlik açısından büyük sorunlar yaratacağını biidirdi. Mahkemeyi izlemek isteyen yabancılann PKK ya da PKK'nin yan kuruluşlan ile geçmişte ilişki kurup kurmadıklan inceleniyor. ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - lmrairda tutuklu bulu- nan PKK lideri Abdullah Öca- lan'ın yargılanma sürecinde tûm yetki, yargılamayı yapa- cak olan Ankara 2 No'lu DGM'ye bırakıldı. Adalet Ba- kanlığı ile Başbakanlık Kriz Merkezi, dünden itibaren Öca- lan konusunda her türlü geliş- me ve başvurularla ilgili değer- lendırme ve kararyetkismı An- kara 2 No'lu DGM'ye devret- tı. Adalet Bakanlığı ve Başba- kanlık Kriz Merkezi yetkılile- n. "Şimdiyekadardavaylailgi- li bazı bürokratik görevlerimi- n yerine getirdik. tşin uluslara- rası yönfi ile ilgili düzenlemeler yaptık. Arük iş bizden çıktL Bundan sonraki süreçle ilgili her türlü yetki ve karar bağun- SE mahkemeye aittir" dediler. Dunışmayı izlemek ıçin M Arkası Sa. 19, Sü.3'te BAKAN TURK AÇIKLADI IncirKk'ten bomba ızrniyok • Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk, Incirlik'ten kalkan uçaklann Irak'ı bombalayamayacaklarını söyledi. Türk, bu koşullara uyulmazsa uçuşlara izin vermeyeceklerini de belirtti. AHMETŞEFİK ~ TRABZON - Türkiye'nin savunma hakkı doğdugudurumlardışındahiçbirzaman Irak'ın bombalanmasınin kabul edilemeyeceğini yine- leyen Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk,"ABD'li yetkililerle görüşmelerimizde ku- zeyden \apılan keşif koşullarına uyulmazsa uçuşlara izin vermeyecegimizi söytedik. Onlar da keşifkoşullarına uyacaklaruu söylediler" de- di. Türk, 23-25 Nisan'da NATO'nun 50. kuru- luş yıldönümü dolayısıyla Washington'da ger- çekleşecek zırvede teröre karşı ortak bir tavır alınmasının gündeme getirileceğini söyledi. Trabzon'da gazetecilerin sorulannı yanıtla- yan Hikmet Sami Türk, tncirlik Hava Üssü'nün Irak'ın kuzeyine yönelik keşif amacıyla kulla- nımının, angajman kurallanna bağlı olduğunu belirtti. Türk, uçaklann ancak ve ancak özsa- vunma amacıyla, herhangi bir saldın karşısın- da kendilerini korumak amacıyla ateş gücü kul- lanabileceğini anımsattı. tncirlik'ten kalkan uçaklann boru hattındaki iki role istasyonunun vurulması konusunda ABD'deki temaslan hak- kında bilgiler de veren Türk şunlan söyledi: "ABD'li yetkililer,bize verdikleri brifing sıra- suıda ikinci role istasyonunun Irak savunma sts- temMe ilgili birim olduğunu söylediler. Biz de bunun yanlış olduğunu ilettik. Ama burada asıl önemli olan Türkiye'nin tutumunu kararlı bi- çimde ortaya koymamız oldu. Gerek ABD Sa- vunma Bakanı Cohen ve gerekse diğer yetkili- lere Türkiyc'nin savunma hakkının doğduğu durumlardışındahiçbirzaman Irak'ın bomba- lanmasını kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bi- lindiği gibi radarlı uçaklann hareketleri • Arkası Sa. 19, Sü. l'de Savaşlar için mevzjye top çeken bu askerlerin fotoğraf altına 1915 tarihi düşürülmüş. Yokluktan bir destan yazan kahramanlar ve kumandanlan Gazi IVtustafa Kemal Emperyaliztne karşı zaferin 84. yüı• Çanakkale Zaferi'nin 84. yıldönümü kutlanıyor. Bugün düzenlenecek törenlere Başbakan Bülent Ecevit de katılacak. Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesajyayımlayan Genelkurmay Başkant Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu "Çanakkale Zaferi, vatanın bağımsızlığı söz konusu olunca Türk mületinin ve onun bağrtndan çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir" dedi • Kıvnkoğlu, mesajmdaşunlan söyledi: "Teröre karşı büyük başarüar kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti 'nin nüeliklerine, birlik ve bütünlüğüne kastedecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ülkemizin güvenliğinin teminatı olma özelliğini en güçlü şekilde korumaktadır." • 3. Sayfada Sırplar savaş hazırlığı yapıyor • Paris'teki Kosova banş görüşmelerinin dördüncü gününde Yugoslavya anlaşmayı imzalamamakta diretiyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Bacon, Yugoslav ordusunun Kosova-Makedonya sınınna ve Kosova'nın içine yaklaşık 30 bin asker konuşlandırdığını, Sırbistan çevresine de fuze ve uçaksavarlar yerleştirdiğini belirtti. Kenneth Bacon. Yugoslavya'nın savaşa hazırlandığını öne sürdü. • 10. Sayfada AB'de sarsırrtı devam ediyor Avmpa Biriiği'nde, "bakanlar kurulu" ışlevi gören Avrupa Komisyonu'nun 20 üyesinin topluca istifa etmesinin ardmdan AB içindeki sarsıntı devam ediyor. îngiliz basını, Avrupa milletvekillerinin yoz yapının ıçinde yer aldıklannı ileri sürdü. Fransız basını da AB kurumlannın daha fazla demokrasiye ve kökten reformlara gereksinım duyduğu yorumlanna yer verdi. • 10. Sayfada Kıvnkoğlu: Seçimleri ertelemeyin Askenkn 311madde uyansı• Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, Meclis'te seçimi erteletme ve 312. maddenin değiştirilmesi yönündeki girişimlere sert tepki gösterdi. Bu girişimlerin Türkiye'de kaos yaratacağı endişesi taşıdıklannı söyleyen Orgeneral Kıvnkoğlu, "Dış düşmanlann işbirliği yaparak Türkiye'ye karşı saldınya geçtikleri bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir ortamda tek yumruk ve cesaret içinde olmamız gerekmez mi" dedi. Askerlerin, MGK'nin 26 Mart'taki toplantısında seçim güvenliği konusundaki kaygılannı kurul gündemine getirecekleri belirtildi. • 5. Sayfada BAŞBAKAN MEYDAIN OKLDU Ecevü:Fazilet koaüsyon öhenü • Küskünlerin hükümeti düşürmek için verdiği gensoru ve siyasi gelişmeleri değerlendiren Başbakan Bülent Ecevit herkese meydan okudu. Gensorunun "umurunda olmadığını" kaydeden Ecevit, "Hükümet düşürülürse doğacak krizden ben sorumlu olmayacağım" uyansında bulundu. • Ecevit, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "seçimden kaçmaya çalışan FP'nin ikili oynadığını" belirterek "Küskünlere gidip isteklerimizi kabul edin, seçimleri erteleyelim, diyorlar. Bir yandan bize gelip koalisyon ortaİclığı öneriyorlar" dedi. • 4. Sayfada RP İLE YAKIMJĞIARAŞT1RILACAK FP'ye Yargıtay incelemesi• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıgı, Fazilet Partisi hakkında inceleme başlattı. Refah Partisi'nin devamı olup olmadığını saptamak için FP hakkında açılan dosya gereğince Yargıtay Başsavcılıgı, Ankara DGM Başsavcılığı'ndan eski Refah Partililer hakkında hazırlanan iddianameyi istedi. • Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan iddianamenin Yargıtay Başsavcılığı'na bugün gönderileceği bildirildi. MGV davasmda sanık olmayan Oğuzhan Asiltürk, Zeki Ergezen, Necati Çelik ve Abdüllatif Şener'in de aralannda bulunduğu 10 FP'linin durumu, bu incelemede aynca değerlendirilecek. Hakkında idam istenen sanıklann tutuklanması gündeme geldi. EVM GÖKmŞ'n baberi • 8. Sayfada TRAFİK KAZALARINDA 25 KİŞt ÖLDÜ U 3. Sayfada AĞCA'NIN lADESt TARTIŞILIYOR M 3. Sayfada ÖCRETMENE TÜRBAN 'KESİNLİKLE YASAK' • 9. Sayfada BORSA û4O0B Oncakt 3909 DOLAİ* ODun 363 300 364.700 MARK ODun 204.000 önce»u 2O3.4OO AL7M 3.340-000 OncekJ 3^00-000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Umutsuz Son Danışma Kurulu iki cephe arasındaki savaşı- mın dönüm noktası. Ya da yeni bir aşamanın başlangıcı. "Küskünlerie FP taktik saptamada uzlaşırlarsa 312'nin ve seçim erteieme girişiminin akıbetini sap- tamak kolay" demek kolay mı? Kuşkusuz değil. Zira hükümet ve hükümete destek olan iki parti de boş durmuyor. Küskünlerie FP koalıs- M Arkası Sa. 19, Sü. l'de Bir insanîlik yaratıcısı Cezmi Ersöz Cezmi Ersöz, son yılların en çok okunan yazarlarından biri. Özellikle gençlerin çok ilgi gösterdiği Ersöz'ün kitapları ardı ardına yeni baskılar yapmaya devam ediyor. Son kitabı "Hayallerini Yak Evi Isıt" ile Cezmi Ersöz yine gündemde. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Çitten Çıkmış Ak Kaçık! Bugün Türkiye dışına çıkalım. Türkiye gündemin- d"en kopalım. Çook uzaklara, bambaşka bir ülkeye, masallar ülkesine gidelim. Efendim ahir zaman içinde, oyun oyun içinde, ne Afrika'da ne Çin'de, uzak bir kıtanın içinde Güdistan diye bir ülke varmış. O ülkede yöneticiler başka tel- den, halkı başka telden çalarmış. Çalmak dedik de... Bu sözcük ülkede çok onurlu, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog