Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye Cumhuriyet TANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAY1NDAYIZ 7S. YIL SAYI: 26824 / 200.000 TL (KDViçinde) KUPUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 MART 1999 ÇARŞAMBA C U M H U R İ Y E T ' İ N E Ğ İ T İ M V E K Ü L T Ü R H İ Z M E T L E R l RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN Anafartalar Kumandanı MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT Ruşen Eşref Ünaydın'ın Mustafa Kemal Paşa'y Türk basınında ilk tanıtan yazısı olan "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat" 1918 yılında Mütareke'den az önce Yeni Mecmua'da yayımlanmış, büyük yankı uyandırmıştır. Bu konuşmasında Mustafa Kemal Paşa, Ruşen Eşref Ünaydın'a Çanakkale Savaşı'nın çeşitli cephelerdeki durumunu anlatmış, çatışmalarla ilgili bilgiler vermiş, açıklamalarda bulunmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuşmasında özellikle Conkbayırı ile ilgili açıklamaları çok ilgi çekicidir. Bu açıklamalar, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla gerçekleşmesinin, bir anlamda temelini oluşturur. Bu tarihsel konuşmayla ilgili olarak Ruşen Eşref Ünaydın şunları söylemiştir: "Bu mülâkat, kahramanın kendinden o vakit dinlediğim askerî, vatanî bir menkıbedir. Bu sade ve asil hikâyede Çanakkale'nin ve Mustafa Kemal'in büyüklüğü yan yana duruyor." , Bu ilgi çekici tarihsel konuşmayı 'Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyet le birlikte... LİSELERE GİRİŞ DENEME SINAVI Ozel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ.DE.BİR.) ile ortaklaşa yürütülen bu çalışma 8. Sayfada Küskün milletvekilleri 276'yı bulma hesabı yapıyor TBMM'de seçim hesaplaşması• Liste dışı kalan milletvekilleri, TBMM karanyla seçimlerin iptalini sağlamak istiyor. Imzacılann iptal önergelerinin DEPAR ya da DP Genel Başkanı tarafından bugün Meclis Başkanı Çetin'e verilmesi bekleniyor. Imzacı milletvekillerinin iptal kararını hemen çıkarmaya çalıştıklan, FP'nin önceliğinin ise TCY'nin 312. maddesinin değiştirilmesi olduğu bildirildi. Mümtaz Soysal "312. madde konusunda ısrarh davranılmasının" yanhş olduğunu vurguladı. DTP'li Erdal Kesebir gensorudan imzasını çekti. Hasan Denizkurdu, Demir Berberoğlu, Tekin Enerem ve Ömer Demir gensoruya imzalannı ekledi. CHP gensoruya destek vermeyecek 7. Sayfada ANKARA(CumhııriyetBürosu)-tmzacı- lar 18 Nisan seçimlerinın ertelenmesi hede- fine ulasmak için gensoruyla hükümeti sar- sarken; yasa değişiklıği yolu uzıın olduğun- dan. TBMM karanyla seçimlerin iptalini sağ- lamayı amaçlıyor. Küskünlerin iptal önerge- lerinin DEPAR Genel Başkanı Gökhan Ça- poğlu ya da DP Genel Başkanı Korkut Ozal tarafından bugün TBMM Başkanı Hikmet Çetin'e venlmesı bekleniyor. 25 Mart"ta gümrükJerde oy kullanılması- na başlanacagına dikkat çeken küskünlerin hemen iptal karan çıkarmaya çalıştıklan. FP'nin önceliğinin ise TCY'nin 312. madde- sinin değiştirilmesi olduğu bildirildi. Bağım- sız Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ise seçimlerin iptali için "'heın yasa, hem de Meclis karannın birlikte ele ahnması gerek- tiğüıi" soyledi. DSP'li TBMM Başkanveki- lı Uiırç Gürkan da "Kararla >asa>ı iptal et- tirmeye çabşıyorlar. TBMM Başkanı bunu iş- leme koymadan reddetmeli" dedi. Gensoru önergesı veren imzacılar dün bir yandan 276'yı bulma hesabı yaparken diğer yandan 18 Nisan seçımlerinin iptalini sağla- ma yollarını aradı. Gensoru önergesi veren 23 milletvekili arasmda yeralan DTP'li Er- dal Kesebir dün imzasını çekti. Kesebir. *tüni DTP milletvekilleri de imzalayacak diye. içe- riğini öğrenmeden alelacele imza attığını. ya- nıldığtm, yanıltıldıgınT söyledi. Kesebir'in imzasını çekmesının ardından. bağımsız mil- letvekilı Hasan Denizkurdu ile ANAP'lı De- mir Berberoğlu, Tekin Enerem ve Omer De- mir gensoru önergesine imzalannı eklediler. DTP Genel Başkan Yardımcısı tsmetSez- gin'in düzenlediği basın toplantısında MArkastSa. l9,SH3'te Erbakan 'ınfezlekesiyeni Meclis 'e TP'ye kapatma davası gelebilir' • DGM Savcısi Nuh Mete Yüksel, eski Refah Partisi lideri Erbakan ve üç arkadaşı hakkında hazırlayacağı idam istemli fezlekenin, 18 Nisan'dan sonra kurulacak yeni Meclis'e ancak yetişebileceğini bildirdi. Yüksel'in, kapatılan RP'nin devamı olduğu gerekçesiyle FP hakkında kapatma davast açılması için Yargıtay Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabileceği belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Savcısi Nuh Mete Yüksel. eski RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile 3 parti arkadaşı hak- kında düzenleyeceği fezlekenin, 18 Nisan'dan sonraki yeni Mec- lis'e ancak yetişebileceğini bil- dirdi. YükseL, şu anda PKK lide- ri Abdullah Ocalan hakkında id- dianame hazırladığı için çalış- malannın çok yoğun olduğuna dikkat çekti. Yüksel'in, kapatı- ' lan RP'nin devamı olduğu ge- rekçesiyle FP hakkında da ka- patma davası açılması için Yar- gıtay Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na suç duyurusunda bulunabi- lecegı bildirildi. Yakın çevresi bu konuda hazırhk içinde olduğu- nu belirtirken Yüksel sorulan yanıtsız bıraktı. Geniş boyuta ulaşan Milli Gençlik Vakfi soruşturmasında Erbakan ile Oğuzhan Asütürk, eski genel başkan yardımcısı Şevket Kazan, FP Dıyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hati- poğlu ile FP Bitlıs Milletvekili mArkasıSa.l9,SH 7'de Dolandırıcılıkla suçlanıyor Yakup Hatipoğlu'na soruşturma başlatıldı • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FP Dıyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu hakkında, "kaza yapmış otomobilini çalınmış gibi göstererek sigorta şirketini dolandırdığı ve resmi makamlara yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmada OYAK Sigorta'dan Hatipoğlu'na arabasının çalındığı gerekçesiyle sigorta bedeli olarak 1996 yılının Kasım ayında 1 milyar 460 milyon lira ödeme yapıldığî ortaya çıktı. • 4. Sayfada 16 Mart'ı anmaya izin yok16 Mart katliamının 21. yıldönümünde protesto gösterisi yapmak isteyen 200'ü aşkın öjrenciyi coplayan polis, İstanbul Üniversitesi Eczacdık Faküftesi önünekaranfil bırakmak isteyen ÖDP Ge- nel Başkanı Ufuk Uras ve 5 parti üyesini gözaltına aldı. 16 Mart'ı anmak isteyen öğrencüer de po- lis tarafından yerierde sürüklenerek gözaltına alındı. 16 Mart'ın yıldönümü nedeniyle Ankara ve İzmir'dedeeylemleryapıkiı. (Fotograf: UĞUR GÜNYÜZ) • 4. Sayfada Vali yurttaşlardan yardım istedi Temr ötüemleri• Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından yurtdışından yönlendirilen ve yönetilen terör atağı başlatıldığmı belirten istanbul Valisi Erol Çakır, "bölücü terör örgütünün, legal kuruluşlann da yardımıyla bütün bu eylemlerin hepsinde önemli payı olduğunu" söyledi. Hukuk devleti kurallan içinde terörle mücadele ettiİderini açıklayan Çakır, yurttaşlardan da güvenlik görevlilerine yardımcı olmalannı istedi. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Valisi Erol Çakır. 16 Şubat tarihi itibanyla bugüne kadar yaklaşık 300 terörist eylem gerçek- leştirildiğıni. bu eylemler- de 13 kişinin öldüğünü belırterek, terör eylemle- rinin bundan sonra devam edebileceği ihtimalini göz önüne aldıklannı söyledi. Istanbul'da son dönemde meydana gelen eylemleri, "PKK eylemleri'' olarak değerlendirdiklerini vur- gulayan Vali Çakır, yurt- taşlardan dikkatli ve uya- nık olmalannı, güvenlik kuvvetlerine olaylan anında bildirmelerini iste- di. Vali Erol Çakır, Emni- yet Müdürü Hasan Ozde- mir ve ll Jandarma Ko- mutanı Kıdemli Albay Tad Sunar'la birlikte va- lilikte düzenlediği basın toplantısında, 16 Şu- bat'tan sonra terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak getirilmesi- nin ardından yurtdışından yönlendirilen ve yöneti- len terör atağı başlatıldı- ğmı söyledi. Patlayıcı madde ile gerçekleştirilen bu eylemler sonucu 13 yurttaş.unızın yaşamını yitirdiğini, 40 yurttaş ve 5 polisin de yaralandığını anlatan Çakır, eylemlerle ilgi olarak 200 kişinin ya- kalandığını, bunlardan 71' inin tutuklandığını bil- dirdi. Mavi Çarşı'da ger- çekleştirilen eylemin bir katliam ve vahşet olduğu- nu ifade eden Çakır. "ola- ym bölücü terör örgütün- ce üstlenildiğinL bölücü terörörgütünün, legal ku- ruluşlannın da yardımıyla bütün bu ey- lemlerin hepsinde önemli payı olduğunu" söyledi. Çakır, Mavi Çarşı katliamının cumhuriyet başsavcılığınca soruşturuldu- ğunu, aynca valilik ve Kadıköy Belediye- si tarafindan da araştırma ve soruşturma başlatıldığım anlattı. Terör eylemlerinin bundan sonra devam edebileceği ihtimali- ni kuvvetle değerlendirdiklerini vurgula- yan Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Prof. Dr. Ümit Özdağ eylemleri' • Öcalan'ın yakalanmasının ardından PKK'nin büyük bir çöküntü^yaşadığını şöyleyen Gazi Üniversitesi Oğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Özdağ, örgütün haberleşme altyapısının da kınldığını belirtti. Özdağ, eylemlerin koordinasyonsuz gruplarca yapıldığını kaydederek MED TV'nin de büyük bir olasılıkla kapatılacağım söyledi. M 7. Sayfada Dıs basın 'PKK darbeyi kendine vurdu' • PKK'nin Türkiye'ye gelecek turistleri tehdit etmesine tepki gösteren Rusya'nın önde gelen gazetelerinden îz\'estiya'da yer alan yorumda, PKK'nin bu yolla asıl darbeyi kendisine vurduğunu, Âvrupa'dan istediği yardırm alması ihtimalinin böylece daha da zayffladığını belirtti. Ingiltere'deki bazı seyahat acenteleri de bu tür tehdiılerin her sezon başmda yinelendiğini ve amacın Türkiye'ye ilgi duyan yabancı turistieri korkutmak olduğunu bildirdi. M19. Sayfada belanın mümkün olduğu kadar süratle et- kisiz hale getirilmesi konusunda hem dev- lete düşen görevler ve sorumluluklar var- dır bem de vatandaşımıza bazı görevlerin düştüğünü de düşünüyonız. Terör eylem- lerinin bundan sonra da devam edebilece- ğini dikkate alarak. her şeyden önceasla so- ğukkanhbğunızı kaybetmemeüyiz. Ve yine • Arkası Sa. 19, SiL 3te BOTAŞ'TA GÖREV DEGlŞtKLİĞl M 6. Sayfada TIPTA KADEMELİ SINAV ÖNERİSİ « M 6. Sayfada TURİZMDE REZERVASYONLAR İPTAL EDÎLİYOR • 6. Sayfada BORSA Dun OocMtl 4O47 DOLAA ! MARK O Dun 303 400 203.300 AL.T1H Dun 33SO0OO OnceKı 3306 OOO GÜNCEL CLNEYT ARCAYUREK Saç Düşer ve... Siyasetçiler, partiler "kararsız seçmene" sesleni- yor: "Sandığa gitmeden önce oy vereceğin partiyi seç!" Haklı bir davranış. Zira, kamuoyu araştırmalarına göre, seçmenin yüzde 30 ila 40'ı "kararsız". Seçmeni bu duruma iten etken; bireylerin ruhsal bozukluğu veya toplumsal dengesizlikler değil. Kararsızlığı yaratan, başarısız siyasetçiler! m Arkası Sa. 19, Sü. l'de Japonya'dan gelen heyet Lefkosa'da KKTC'de'banş çubuğu' • Hiroşima'ya atılan atom bombası sonrasında, dünya banşına hizmet etmek amacıyla örgütlenen "Dünya Banş Duacıian Derneği" üyeleri KKTC'ye "Dünyada banş daim olsun" yazılı nıetal çubuğu dikti. Mesajın önemli olduğunu belirten heyet başkanı Fukuse, birçok ülkede 100 bini aşkın "banş çubuğu" diktiklerini söyledi. • Bütün dünyadaki banş isteği duası hareketinin 50 yıl önce Goi Masahisa önderliğinde başlatıldığı ve derneğin Japonya'da 30 bini aşkın gönüllü üyesinin bulunduğu belirtildi. Dünya banşının kalıcı olması için Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti 'nde dua eden heyet, Kıbns Rum kesimine de banş çubuğu dikeceklerini belirtti. • 19. Sayfada Türkiye de etkilenebilir AB'de bunalım sürüyor • Avrupa Komisyonu'nun dün gece aldığı istifa karanndan sonra AB-Türkiye ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceği belirtildi. İKV Genel Sekreteri Emre Gönen, komisyonun istifasının AB içinde kriz yaratabileceğine dikkat çekti. Gönen, bu gelişmelerden, komisyonlâ çalışan İKV gibi kurumlann da olumsuz yönde etkileneceğini ifade etti. • Haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerine kadar yeni bir komisyon oluşturulmasının zorluğuna işaret eden Gönen, "Komisyonun istifasıyla Türkiye ile olan az sayıda ilişki de rafa kalkmış oldu, ortak projeler çerçevesinde Türkiye'ye gelecek 300 milyon ECU'luk bir proje paketi var. Bunlar büsbütün gecikecek" dedi. 1 1 1 . Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog