Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhunyet.com Cu mhuriye A D Y O |)1O7.4 Cumhuriyet NBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ 7SYILSAYI: 26823 / 200.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16MART1999SALI H R VOLNEY H î K î YIKINTILAR-II Çeviren: Samim Kazım Akses Bilimsel çözümlemeleri ve 1791 'den günümüze uzanan öngörüleriyle gerçekten etkileyici bir yapıt olan Yıkıntılar'ın II. bölümu... Bugün Cumhuriyel'le birlikte... YIKINTILAR II RUŞEN Anafartalar Kumandanı MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT Bu önemli tarihsel konuşmayı 'Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde okurlarımıza sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte.. DGM, Erbakanh PKK'ye destek vermek ve şeriat devleti kurmaya kalkışmakla suçladı Torör destekçisi Yargıtay Başsavcısı Savaş: Elimizde yalnız 312. madde kaldı Bölücüler ile şeriatçılaryan yana • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesinin, düşünceyi ifade hürriyetine kısıtlama getiren bir madde olmadığmı Avrupa însan Haklan Mahkemesi'nin de kabul ettiğini söyledi. Savaş, "Bölücülük yanlılan ile dini istismar ederek politika yapanlar, dernokratikleşme adına işbirliği içinde hareket ediyorlar. Bu madde kalkarsa toplumda bazı gruplar birbirini boğazlar" dedi. • 4. Sayfada Iran'da terör örgütleriyle toplantı Ankara DGM Başsavcılığı, şeriat devleti kurmak için anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçladığı Milli Görüş Vakfi'nın Libya, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Iran, Cezayir, Pakistan, Almanya ve Ingiltere'deki îslami terör örgütleriyle ortak çalıştığını, bu hareketin Türkiye'deki siyasi ve organik ayağını RP ile FP'nin oluşturduğunu ileri sürdü. Başsavcılık iddianamesinde İran'da 25 Aralık 1993'te yapılan terör örgütleri toplantısı öncesinde Necmettin Erbakan'ın bu ülkeye gizli bir ziyaret yaparak 'Hazırlık Komitesi'ne katıldığı savunuldu ve Milli Görüşçülerin dünya üzerindeki örgütlenmesi, para kaynaklan ve gizli faaliyetlerine ilişkin belgeler sıralandı. PKK İle t e m a s a geçtİ' 75 sayfahk iddianamede Milli Görüş örgütlenmesi şöyle anlatıldı: Siyasi: Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, RP, FP. Gençlik: Milli Gençlik yakfi. İşçi kesimi: Hak-Iş'e bağlı sendikalar. İş dünyası: MÜSİAD, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM). Hukuk: Hukukçular Derneği (HUDER). 32 vakıf ve 35 dernek. İddianamede Erbakan, başbakanlığı döneminde Kürtçü örgütler ve PKK'nin elebaşısı ile temasa geçip eşkıyaya meşruiyet vermekle suçlandı. • 4. Sayfada PKK'nin gerçekleştirmesi olası kanlı eylemlere karşı kentlerde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor Enıniyetten terör uyansıANKARA (Cumhuriyrt BGrosu) - Abdullah Öcalanın yakalanmasının ardından moral çö- küntüsü yaşayan terör örgütü PKK'nın eylemle- rine karşı emniyet güçlen alarma geçırildı. Ör- gütün merkez komıtesi, Öcalan'ın kaçış sürecin- de topladığı 6. kongrede, metropol kentlerde kanlı eylemlere yönelmeyi kararlaştırmıştı. Öca- lan'ın yakalanması konusunda ABD ve tsrail'i "lanettemekle" yetınen PKJC, Avrupatiademok- ratik eylemler. Yunanistan, Türkiye ve Kenya'da da şıddet uygulamayı benimsemişti. Örgütün düzenleyeceği suıkast eylemlerine karşı bürokratlan uyaran emniyet, ust düzey ka- mu görevlilenne de uyan yazısı gönderdi. Yazı- da. bürokratlara "otomobülerinin plakalannı si- vile dönüştürmeleri, giriş-çıkış saatkrini dûzen- siz hale getirmekri. randevusuz konuk kabul et- memeleri, yönlerini sık sık değiştirmeleri ve za- • Emniyet, PKK'nin haberleşme olanaklannın kınlması nedeniyle inisiyatif kullanan militan gruplann eylemlerine karşı olağanüstü önlemler alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, bürokratlar ve kamu görevlilenne, teröre hedef olmamak için yapmalan gerekenleri içeren uyan yazısı gönderdi. Yabancı basın 'MED TV şiddetin arkasmda' • MavıÇarşı'da 12 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan saldınya tngiliz, Fransız ve Belçika basınında geniş yer verildi. Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden "Le Soir", terör çağnsının Belçika'dan yayınını sürdüren MED TV'den yapıldığına dıkkatı çekti. îngiliz basım saldınyı üstlenen örgütün ERNK'nin çatısı altında faaliyet gösterdiğinin sanıldığıru yazdı. • 7. Sayfada Tff»rör k l i r t l f l n l î i m t n n r f l ^ f l w r i l r i i Göztepe'deki *Mavi Çarşı"ya yönelik saldında yanarak ve i c r u r H U I l l d l U d l l l U p i d g d V C r u u i dumandanzehirienerek\aşamlannjyitirenlergöz>aşlanara- A Tl K Clt*Q (1Q Y\ sında toprağa verildi Saldırganlann yakalanması çerçevesinde başlatılan operasyonlar sonucu bir İtişinin gözaltına alındı- •**-! İJvCll d L l d l l ğ^ tanıklaıia yapılan yüzleştirmede bu kişinin olayın faillerinden biri olduğunun tespit edildiği belirtikU. • 7. Sayfada Atina'ya sert yanıt • PKK'ye verdiği desteğın ortaya çıkmasının ardından uluslararası alanda sıkışan Yunanistan'ın, Türkiye ile dıyalog arama çabalanna Ankara'dan olumsuz yanıt verildi. Ankara, Atina yönetiminin diyalog çabalanndan önce teröre verdiği desteği kesmesini isteyerek "Önce kendini temize çıkar, sonra diyalog iste" görüşünü iletti. • 7. Sayfada man zaman taksiyie seyahatetmeteri" uyanlann- da bulunulurken, kamu kurumlannın çevresın- deki güvenlik önlemleri yoğunlaştınldı. Başta sinema, tiyatro, toplu taşıma araçlan ve alışve- riş merkezlerinın çevresindeki güvenlik görev- lılennın sayısı arttınldı. Söz konusu yerlerde sa- bit ve hareketlı sıvıl polisler görevlendirildi. MArkasıSa. 19,Sü3'te Ankara'da bombalı saldın • Istanbul'da art arda meydana gelen bombalı ve molotofkokteylli eylemler, Ankara'ya da sıçradı. Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan AB Ankara Temsilciliği'nin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 2 otomobil de hasar gördü. Patlamanın birkaç metre uzaklıkta bulunan camidekilerin dağılmasından 5 dakika sonra meydana gelmesi, büyük bir felaketi önledi. Emniyet yetkilileri, görgü tanıklannın anlatımlanna dayanarak patlayıcı maddeyi attıklan öne sürülen kişilerin eşkâlini belirledi./9. Sayfada GUNCEL CUNE1T ABCA\XREK Her Şey OlabHir... Hemen her gün yenı tartışmalara yol açan bir olay gündeme gıriyor. Gefçekten çok, söylentiler iş görüyor. Sonjmluluk- tan kaçabilmek için kımı siyasetçiler söytentılerı ger- çekmiş gibi gösterıyor. Bu kez sıyasal kadrolar "sivil öcüler, umacılar" üre- tiyor. Tüzük ve anayasanın gereğini yerine getiren UArkasıSo. 19, Sü. Vde Avrupa Komisyonu istrfa etti AB Komis- yonu, bazı üyelenne karşı yapılan suçlama- lann ardından istrfa etmek zorunda kaldı. Dün gece geç saatlere kadar süren komis- yonun toplantısında Akil Adamlar Komite- si'nin raporu görüşüldü. • 11. Sayfada Banş görüşmeleri umut vermiyor Kosova Banş Konferansı'nın eşbaşkanla- rından Fransa Dışişlerı Bakanı Hubert Ved- rine, göruşmelerin başarıyla sonuçlanaca- ğı konusunda fazla umudu olmadığmı söy- ledi. • 11. Sayfada 'Çatlı'nın eylemlerini Demirel biltyor' Susurluk davasında ilk kez sorgulanan fa- şist katliamcılardan Haluk Kırcı, suç ortağı Abdullah Çatlı'nın devlet tarafından kulla- nıldığını savundu. Kırcı, Çatlı'nın eylemleri- BORSA Dun 4O47 Öncekı 4124 DOLAR ûDun 363.300 Oncekı 361.300 MARK ûDün 203.300 Oncekı 201.700 ALTIN Dun 3.395.000 Oncekı 3.405.000 ni aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın de bulunduğu birçok siyasetçi- nin bildığını öne sürdu. • 3. Sayfada Kurfoan derilerine denetim Içişleri Baka- nı Cahıt Bayar ve sosyal hızmetlerden so- rumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici, valilik- lere ayrı ayn gönderdıkleri genelgelerle kur- ban derisi ve bağırsak toplamanın sıkı şe- kilde denetlenmesini istediler. • 3. Sayfada Eski SPD Başkanı Oskar Lafontaine, "Mohikanlann so- nuncusu" olarak adlandınlıyor. Alman solu dahada sağa kayryor • Alman Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Lafontaine'in istifası SPD içinde büyük bir sarsıntıya yol açmadı. Bununla birlikte parti içindeki etkinliğini pekiştiren Schroder'in, artık partisini Avrupa sosyal demokratlannın egemen liberal çizgisine yerleştirebileceği belirtiliyor. SPD'nin sağa kayışının önündeki son engel de böylece kalkmış oldu. GURAYOZ ESSEN - Alman Sosyal Demokrat Partisi nde (SPD) 'Mohikanlann sonuncusu' dahavluartı UUh Brandt ın prenslerinin sonuncusu ola-. rak bilinen Oskar Lafonta- ine, kendine karşı partı için- de ve Avrupa Bırlıği kulısle- rinde yükselen ıtırazlan da- ha fazla taşıyamadı ve anı bir kararla parti başkanlığı ile maliye bakanlığından istifa ettı. Lafontaine, ani kararla- nn adamı olarak bılinir. Par- tı başkanlığına seçilişi de kongrede yaptığı ve herkesi heyecanlandıran bir konuş- ma sonucu gerçekleşmişti. 1998 seçımlennde SPD'nin zaferinden sonra Lafonta- ıne'in Schröder'le birlikte ne kadar devam edebileceği ko- 19,SHl'de GENSORU ÖNERGESt VERDtLER Küskünler hükiimetisarsryor • TBMM'nin toplanmasını sağlayan küskünlere karşı oyalama taktikleriyle TBMM Genel Kurulu'nu tıkamaya hazırlanan hükümet, gensoru önergesiyle karşılaştı. DYP, ANAP ve DTP'li 23 milletvekilinin imzasıyla verilen gensoru önergesinde, "bunalım dönemlerinde bütün demokratik hükümetlerin yasama organının desteğiyle çözüm üretmesine karşuı, Ecevit azınlık hükümetinin kendi yetersiz gücüyle seçim propagandası çalışmalannı ön planda tutması" gerekçe gösterildi. • Küskünlerin, hükümeti düşürmek için 276'yı bulması gerekiyor. Gensoru önergesine FP'lüerden destek gelirken CHP 'bekle gör' politikası uygulayacak. 18 Nisan seçimlerinin iptalini önlemek isteyen DYP-ANAP ve DSP bloku ortak hareket etme karan aldı. • 5. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Derin FPL FP'nin gırişimiyle terörü görüşmeme karan alan TBMM, Erbakan'ın gündemindeki konulann görü- şülmesi istemiyle bugün toplanmaya hazırlanırken küskünlerin gensoru önergesi olasıtıkların üzerine tüy dikti! Öylesıne çarpık bir görünümle karşı karşıyayız ki, nereden baksanız ayn bir "bıçim"\e karşılaşıyorsunuz. Gelışmeler TBMM'dekı yelpazenin ıki ucunu gün- MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog