Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye 0))iO"7.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEYAYINDAYIZ R AD YO 75. YIL SAYI. 26822 / 200.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADt (1945-1991) 15 MART 1999 PA2ARTESİ Almanya dışınapara transfer eden şirket sorumlulannın bu ülkede oturmalan gerekiyor Jet-Pasözleşmeleri geçersiz• Almanya'da para toplayan Jet-Pa'nın, bunları ülke dışına çıkarmak için izin almadığı belirtiliyor. Alman yasalanna göre, bu sorumluluğunu yerine getirmeyen Jet-Pa'ntn kişilerle yaptığı sözleşmeler de geçerli değil. Almanya'da gayrimenkul alımlan için sözleşmenin noter tarafından onaylanmas] gerektiğini belirten uzmanlar, Jet-Pa'nın bu uygulamaya da yanaşmadığını vurguluyorlar. METÎJSGÜR FRANKFL'RT - Islam Toplumu Mılli Görüş'ün (IGMG) desteğiyle Almanya'da yaşayan Türklerden, özellılde Islam kuruluşlarından diıu kullanarak para toplayan Jet-Pa'nın Almanya'da kullandığı ortaklık sözleşmesının geçersiz olduğu açıklandı Sorulanmı- zı yanıtlayan Frankfurt Barosu avukatlanndan Ab- durrahman Ulger, Jet-Pa olayını hukuksal açıdan de- ğerlendınp Almanya ıçınde para toplamanın \e top- lanan parayı dışan çıkarmanın, ancak yetkili daıre- nın iznıyle olanakh olduğunu belirterek "Hessen Eya- leti Merkez Bankası'nın ve federal yetkili dairenin verdiği büghe göre Jet-Pa, Almanya"da para tuplama \e toplanan paralan Almama dışına çıkarma i/nini alamamıştır. Bu ncdenle para toplamaya yöneiik or- taküksözieşmesı geçerli değUdir. 1977'deJet-Pa Limi- tet Şirketi ana sözleşmesinde vapılan değişiklikle Al- mama içinde vedışında gav rimenkul alma hakkıdoğ- muştur. Ortaklık paralaruun gav rimenkul alımmda kullanılması için sözleşmenin noter tarafından onav- lanması zorunludur. Ortakbk sözleşmeleri ise noter tarafından onaylanmamışhr, böyle bir izahat da yok- tur. Aynca Jet-Pa Almanva'da para topladığı ve Al- manya dışına para transfer ettiği için sorumlu müdü- rü Fadıl Akgündüz'ün Aimanva'da ikamet zonınlu- luğu vardır. Almanya dışından bu tür işleri yürütemez. O nedenle onun adına yapılan işlemler de geçerli de- ğüdir" dedı Almanya'nın tanınmış haftalık dergılennden Fo- cus'ta Jet-Pa üzerine çıkan bir yazıda Ctımhuriyet'ten alıntı yapılarak ve buolayi ilk kez Cumhuriyet'ın ele aldığı vurgulandı Detlef Sieverdingbeck ımzasıyla çıkan yazıda, ıçınde sosyal daıreden yardım alanla- nn, işsızlık parasıyla yaşayanlann da paralaruıın bu- lunduğu, kayıt dışı toplanan 270 milyon markın Tür- kıye'ye götürüldüğü ılen sûrûlüyor. Frankfurt Eyalet Mahkemesı nezdinde savcı Bolz'un, dolaylı olarak Jet-Pa'yı kapsayan soruştur- masını (evrak numarası 92 Js 6185 9/99) sürdürdü- ğü belirtiliyor. Edınilen bılgileregöre hem Jet-Pa'nın Frankfurt bürosunda hem de çeşitli bölgelerde para toplayanlar arasında cıddı bir panik yaşanıyor. Frank- furt merkez bürosunda çalışan bazı memurlann, kız- gın ortakJardan gelen telefonlara dayanamayarak iş- MArkasıStL6,SiL2'de EYLÜL-DER'tN İRTİCA TEPKİSt • 6. Sayfada Küskünler, siyasi yasaklı eski RP Genel Başkanı'nı 'kurtarmada' uzlaştı Iptatindiyeti,Erbakan• Fazılet Partisi'nin istemi doğrultusunda, Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesini, Necmettin Erbakan'ın siyasi yasağını kaldırarak 2000 yıhndaki seçimlere katılmasını sağlayacak şekilde değiştirme konusunda anlaşmaya varan küskünler, hükümet hakkında gensoru verilmesinde ise görüş aynhğına düştüler. • Küskünlerin bir bölümü, "Hükümetle işimiz yok, amacımız MeclisTçahştırmak" diyerek gensoruya yanaşmazken Başbakan Bülent Ecevit'in kendilerini "sivil darbecilikle suçlaması" nedeniyle öfkeli. Yalım Erez, Demir Berberoğlu, Tekin Enerem gibi isimler, gensoruya "evet" diyeceklerini belirtiyor, Hasan Karakaya, Mahmut Işık, Mahmut Duyan ise "Hükümetle işimiz yok" diyerek karşı çıkıyorlar. JWŞE tK(Km 5. Sayfada Ecevit: istifa etmeyeceğim 'Yaptıklarına pişman olacaklar' • Ecevit, Meclis'in çalışmalara devam karan almasının arkasmda yatan gerekçelerin Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini belirterek "Buna girişenler pişman olacaklar. 16 Mart'tan sonra olacaklardan sorumlu değiliz" diye konuştu. • Baykal'ın tavırlannın FP'ye hizmet niteliği taşıdığıru söyleyen Ecevit, "Türkiye'yi aylar öncesinden erken seçim ortamına sokan kendisi. Şimdi, seçimin tartışmah hale gelmesine neden olan yine kendi tavn. Seçimi istiyormuş gibi görünüyor, ama istemiyor" dedi. Istifayı düşünmediğini belirten Başbakan, gelişmelerin parti olarak kendilerini kârh çıkaracağını savundu. • 4. Sayfada CHPLİDERİBAYKAL: VERİLEN KARAR DEĞİŞMEZ • 5. Sayfada 12 kişinin öldüğü carsı saldırısına her kesimden kınama geldi Teröre öfke yağıyor• Cumhurbaşkaru Demirel, Mavi Çarşı'ya düzenlenen saldınyı kmadı ve "Çok esef verici, üzüntü \erici bir vahşettir. Vahşettir, vahşet. Fevkalade üzgünüm" dedi. CHP lideri Deniz Baykal ise Göztepe'de yaşanan olay nedeniyle üzüntülerini şöyle dile getirdi: "Bir süreden beri kent terörûnün, bir umutsuzluk eylemi içinde, böylesine kör katliamlara yöneldiğini görüyoruz." • 6. Sayfada ONLEMLER ARTTIRILDI Çok sayıda bomba ihban • 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Mavi Çarşı yangınıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, saldırganlann eşkâlini belirledi. Bahçelievler'de patlayan bomba 3 kişinin yaralanmasına neden olurken çok sayıda bomba ihban asılsız çıktı. Istanbul Haber Servisi- tstanbul Emni- yet Müdürlüğü yetlulileri, 12 kişinin ölü- müyle sonuçlanan Mavi Çarşı yangınıyla ilgili soruşturmayı sürdûrürken molotof- kokteyllı ve bombalı saldınlar dün de sür- dü. Bahçelievler'de bir kamyonun altına konulan bombanın patlaması sonucu 1 'i ağır 2 kışi yaralandı. Avcılar'daki Burger King'e yerleştirilen fıtil ateşlemeli parça tesırli boru bomba ise uzman ekipler tara- findan etkisız hale getırildi. Çok sayıda bomba ihban ise asılsız çıktı. Emniyet yet- kılilen, Mavi Çarşı'ya molotofkokteyli atan kışılenn eşkâlınin belirlendiğini açık- Vanmış ve camlanmn büyük bir bölümü kınlmış olan 5 karJj mağazayı üzüntü içinde seyredenler teröre lanet v'ağdınh. %ArkasıSa. 6,Sü 4'te K Ü Ü R H t Z M E T Î N D E B l R A D I M D A H A VOLNEY YIKINTILAR II Çnını $*aum Kuım Akscı YIKINTILAR -II- VOLNEY Çeviren: Samim Kazım Akses Fransız Devrımi'nden sonra Parlamento'ya seçilen Volney, felsefe ve dinbilim okudu. Bunların yanı sıra tarih, dil, yazın ve politika gibi konularla ilgilendi. Felsefede, deneyci-gözlemci düşünce yöntemini savundu. Ona gore, bilginin dolayısıyla düşüncenin kaynağı duyulardı. Dinlerin getirdiği inanç dizgeleri de, duyu verilerınin soyutlanmasından doğmuş, uzun bir sureç içinde gelenekselleşerek özgün bir varlık gibi görülmüştü. Dinlerin; toplumların ve bireylerin yaşama ortamlarına gore biçimlenip gelişmesi de bunu kanıtlıyordu. En önemli yapıtı olan Yıkıntılar; toplumların, inançların, dinlerin doğuşunun bilimsel öyküsü... İmparatorlukların yükseliş ve çöküşlerinin gizleri, uyanan halkların yöneticileriyle hesaplaşması ve Fransız Devrimı'nin dünya çapındaki etkileri üzerine bir ütopyadır... Bilimsel çözümlemeleri ve 1791 'den günümüze uzanan öngörüleriyle gerçekten etkileyici bir yapıt olan Yıkıntılar'ın II. bölümü... Yann Cumhuriyet 'le Dolgu çalışmalan Karadeniz kıyısı yeniden diizenleniyor • 'Duble yol' için koylar dolduruluyor, plajlar yok ediliyor, kıyı kuşağı tümüyle 'düzeltiliyor'(!)- Seçim öncesinde hızlandınlan "deniz dolgusu" çahşmalannda Karadeniz vadileri dinamıtlerle parçalanıp kıyı kuşağına "kayalar" halinde kamyonlarla taşmırken duble yolun "virajsız" olması için de hemen tüm koylar, kumsallar, plajlar, falezler, balıkçı bannaklan ve oyun parklan ortadan kaldınhp "düzeltilmiş" bir yeni kıyı kuşağı yaratılıyor. Üstelik, yolla deniz arasında hemen hiç dinlence alanı bile bırakılmadan ve "projesiz" olarak "yerinde karar verme" yöntemiyle... OKIHY BdNCh* hafeePİ • 3. Sayfada ABD, TÜRK-YUNAN KRİZİNDEN ENDİŞELİ M 7. Sayfada TALEBAN EROİN ZENGİNt M 8. Sayfada KOSOVA İÇİN SON FIRSAT M 9. Sayfada FIRTINA'DAKt KIYIMA 'DUR' M Arka Sayfada TPAO'nun Kazakistan'daki faaliyetlerinin raporu w Sonu belîrsiz macera' • Türkiye Petrollerı Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Kazakistan'daki arama üretim faaliyetleri sırasında 270 milyon dolar zarar etmesıyle ilgili olarak hazırlanan rarx»rda, projelerin hiçbır ıdari, teknık ve hukuki hazırlık yapılmadan gerçekleştirıldığı belirtildi. Arama faaliyetlerinin keşif yapılmış sahalar yerine geniş bir alana dayandınlması ise "sonu belirsiz macera" olarak degerlendirildi. • TPAO'nun Kazak-Türk Munay şirketiyle gerçekleştırdiği yatınm harcamalan sonunda 13.8 milyar vanllik üretilebılır petrol rezervinin 40- 60 milyon varıle ındiği kaydedildi. Raporda yaklaşık 13 milyar 740 milyon varillik üretılebılir petrol rezervi yanılgısının "makul ve mantıklı" bir gerekçeyle açıklanamayacağı belirtildi. I 7. Sayfada Bayan voleybolculardan Avrupa'da büyük başan. Eczacıbaşı şampiyon • Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. Bursa'da sona eren Avrupa Kupa Galipleri Kupası Dörtlü Finalleri'nin son gününde Italyan ekibi Reggio'yu 3-1 yenen Eczacıbaşı, 41 yıllık Türk voleybol tarihinde bır ilki gerçekleştirdi. Eczacıbaşı'nın Rus oyuncusu Irina, turnuvanın en değerli oyuncusu seçıldı. • Eczacıbaşı, Avrupa kupalannda oynadığı 9 maçın tümünü kazanıp mutlu sona ulaşırken Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Vakıfbank, ttalya'daki dörtlü finalerin son maçında Bergamo'ya 3-0 yenılerek Avrupa ikıncilıginde kaldı. Vakıfbank, geçen yıl da yine bu kupada Avrupa ikıncihğını elde etmişti. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kılavuzu Erbakan Olanın... TRABZON - Acı bir cumartesi yaşadık. Kadı- köy'de 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör... An- kara'da kuralsız taktik savaşı... Kadıköy'de çok katlı alışvenş merkezi, yangın mer- diveni olmadığı için cesede bulanıyor... TBMM'de WArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog