Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cu mhuriye AD YO O7.4 Cumhuriyet v İŞTANBUL VE ÇEVRESİN'DE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26820 / 200.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 MART 1999 CUMARTESİ Liderler, milletvekillerini Ankara'ya çağırdı; küskünlerin oyu 184'ü buluyor Meclis'te kritikgünFazilet Partlsi'nin desteğiyle 18 Nisan seçimlerinin iptalini sağlamak isteyen 116 imzacı milletvekilinin, TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağnlmasını sağladıktan sonra. bugün toplantı yeter sayısı olan 184'ü bularak ikinci hedeflerine de ulaşmalan bekleniyor. Bu rakama ulaşmak için 68 milletvekilinin desteğinin gerektiğine dikkat çekilirken FP'lilerin katkısıyla sorunun aşılacağı bildirildi. CHP'den imzacı 9 milletvekilinin yanı sıra 5-6 milletvekilinin daha genel kurula girmesi bekleniyor. Cenel görüşmeyi reddettirme DSP, ANAP ve DYP grup yöneticileri, imzacılann girişimlerini engellemek için milletvekillerini Ankara'ya çağırdı. 184 milletvekili bulunarak çalışmalara başlamrsa ANAP, DYP ve DSP yöneticileri, sayısal güçlerini uygun görmeleri durumunda öncelikle genel görüşme önergesinin gündeme alınmasını reddettirmeyi deneyecekler. Önergenin reddettirilmesi için sayısal çoğunluk göremezlerse hükümetin oturmamasıyla çalışmalann engellenmesi taktiği izlenecek. Ecevit CHPyi suçladı Başbakan Bülent Ecevit, imzacılann girişimini "Çok büyük kargaşa olur. Yapay partiler doğar. Meclis çalışmalannda tatsızhk olur" diye eleştirirken "CHP lideri Deniz Baykal'm, 'girmeyeceğiz' sözü muvazaalı (danışıklı) olabilir mi" sorusuyla da CHP'nin tavnndan rahatsızlığmı dile getirdi. DSP'li TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, "CHP küskünlere pasif destek veriyor. FP'li Cemil Çiçek bile CHP'den daha net tavır koyuyor" dedi. TtfREY KÖSE AıNKARA -Küskünlerin bugün FP'nın desteğiyle 184 rakamını bularak TBMM Genel Kuru- lu'nun olağanüstü toplanmasını sağlamalan beklenirken DSP, ANAP ve DYP yöneticileri öner- genin gündeme alınmasını reddet- tirme ya da hükümetin oturmama- sıyla oyalama taktikleri ızlemeye hazırlanı- yor. Başbakan Bülent Ecevit imzacılann girişimini "Çok büyfik kargaşa olur. Yapay partilerdoğar, Meclisçalışmalannda tatsız- hk olur" diye eleştirirken "Baykal'ın, gir- meyeceğiz. sözü muvazaab (danışıklı) olabt- Br mi" sorusuyla da CHP'nın ta\nndan ra- hatsızlığmı dıle getirdi. CHPnın 184'ün bulunmasından sonra da çalışmalara katıl- mama eğiliminde olduğuna dikkat çekildi. DSP'h TBMM Başkanvekili LluçGürkan, 'Erbakan hn silahına mermi oluyorlar' 5. "CHP küskünlere pasif destek veriyor. FP'li Cemıl Çıçek bile CHP'den dahanet tavır ko- yuyor" dedi. 18 Nisan seçimlerinin iptalini sağlamak isteyen 116 imzacı milletvekilinin TB- MM'nin olağanüstü toplantıya çağnlması- nı sağladıktan sonra, bugün toplantı yeter sayısı olan 184'ü bularak ikinci hedefleri- ne de ulaşmalan bekleniyor. Bu rakama u- laşmak için 68 milletvekilinin desteğinin gerektiğine dikkat çekilirken FP'lilenn kat- Yümaz: Meclis açüsa bile çahşmaz DSPseçim biUürgesini kısıyla sorunun aşılacağı bildirildi. CHP'den ımzacı 9 milletvekilinin yanı sıra 5-6 milletvekilinin daha gene! kurula gir- mesi bekleniyor. Seçimlerin ertelenmesinı doğru bulmadığmı, ancak acil bazı yasala- nn çıkanlması gerektiğini savunan Istan- bul Mılletvekilı Ercan Karakaş, u Bağlay> cı grup karan alınmadı. Genel kurula gire- ceğim, ancakörtülü niyetkrin gerçekleşnıe- sine katkı sağUmam söz konusu değikür" açıklamasını yaptı. CHP Izmır mılletvekil- 15. Sayfada len Oya Araslı ve Birgen Keleş ıse küskün- lere destek verebılecekleri haberlenni ya- lanladılar. DSP, ANAP ve DYP grup yöneticileri, imzacılann girişimlenni engellemek için milletvekillerini Ankara'ya çağırdı. 184 milletvekili bulunarak çalışmalara başlanır- sa ANAP. DYP ve DSP yöneticileri sayısal güçlerini uygun görmeleri durumunda ön- celikle genel görüşme önergesinm günde- me alınmasını reddettirmeyi deneyecek. 6. Sayfada Önergenin reddettınlmesi ıçın sayısal ço- ğunluk göremezlerse, hükümetin oturma- masıyla çalışmalann engellenmesi taktiği izlenecek. Hükümet oturmazsa, TBMM Başkanı Hikmet Çedn'ın tavn önem kaza- nacak. Çetin'ın TBMM Genel Kunılu'nu yann hemen yenıden toplantıya çağırma- smdan çekinen DSP'Iıler, "Normalde, hü- kümet kaulmazsa öngörüşmelerin 16 Mart W Arkası Sa. 19, SH3 J te Ertelendi DGM'den türbana ödünyok • Türban zinciri eylemi nedeniyle haklannda dava açılan, aralannda gazeteci Abdurrahman Dihpak'ın da bulunduğu 30 sanığm yargılandığı duruşmanın ilk oturumu 'türban krizi' yüzünden ertelendi. • Duruşma savcısı Selamettin Celep, kılık kıyafet genelgesi uyannca türbanh avukatlann duruşmaya alınmamalannı istedi. Mahkeme heyetinin oybirliğiyle aldığı kararla türbanh avukatlar dışanya çıkanldı. Gerginliğin artması üzerine duruşma ertelendi. • 3. Sayfada Yuva Vakfı Beraat karan bozuldu • Yargıtay 8. Dairesi, imam-hatip mezunlannı Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'ne göndererek 'şeriatçı savaşçılar' yetiştirdikleri gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden 4 sanığın hükmünü bozdu. • Davayı açan Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, sanıklarm beraat karannı temyiz etmişti. Diğer 11 sanık hakkjndaki beraat karan temyiz edilmediği için kesinleşmişti. • 3. Sayfada 27 BtN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ -17 kişinin yaşamını yitirdiği oiaylann 4. yüdönümü nedeniyle güvenlik güçleri Gazi MahaUesi'ni ablukaya akh. 27 büı polisin yanı sıra as- kerler de görev yaptı. Gazi haUa, öldüriilen yakınlannı unutmadL Yer yer taröşmalann yaşandığı gösterüer sırasında 501 kişinin gözalöna ahndığı betirtildi. (H ATlCE TUNCER) Gazi Mahallesi'nde 'gözaltılı' yüdönümü tstanbul Haber Servisi - Gazi Mahallesi'nde 17 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan oiaylann 4. yıldönümünde tstanbul'da çeşitli gösteriler düzenlendi. Gazi Mahallesi ve çevresinin abluka altına ahndığı ve 27 bin polisin görev yaptığı gösteriler sırasmda yaklaşık 501 kişi gözalöna alındı. Gazi Mahallesi'nde. aralannda "YeşU" kod adlı Mahmut Yıldınm'ın da bulunduğu bir grup tarafından başlatıldığı ileri sürülen ve 17 kişinin ölümü, onlarca kışinin yaralanmasıyla sonuçlanan oiaylann 4. yıldönümünde çeşitli gösteriler düzenlendi. Gazi Mahallesi'nde, dün sabah saat 05.00 sıralannda yaklaşık 7 bın polıs, bölgenin ginş ve çıkışlannı kontrol altına aldı. Trafik. mali. organize suçlar, narkotik şubeye bağlı polislerin de görevlendirildiği bölgeye, 900 kişılik askeri birlik de konuşlandınldı Çatılara özel harekât timleri yerleştınldi. Sokak aralannda, panzerler ve özel harekât polislerinin kullandığı hafif zırhlı araçlar devnye gezdi. Sabah saat 10.00'dan itibaren de araç ve insanlann mahalleye girişleri durduruldu. Halkın Hukuk Bürosu avukatlan Metin Narin, Behiç Aşçı, Hüdai Berber ve Sevün • Arkası Sa. 19,Sû.3 te PKK liderine pasaport verdiği haberleri, Türkiye'nin bu ülkeyi kara listeye almasına neden oldu Ocalan olayına Portekiz de karıştı • Abdullah Öcalan"ı Nairobi'de gizleyen Yunanh Büyükelçi Yorgos Kostulas'ın Atina savcısına verdiği ifadede, "Abdullah Öcalan, Portekiz pasaportu da taşıyordu" sözleri Ankara'nın kara listeye Portekiz'i de almasına neden oldu. MURATİLEM ATİNA-PKKlidenAbduIlalıÖcalan'da Portekiz pasaportu da bulunduğu ileri sü- rüldü. Yunanistan'da yayımlanan "Etnos" gazetesinin, Portekız'de yayımlanan "Da- rio de Notias" gazetesinden alıntı yaptığı habere göre, Abdullah Öcalan'da Portekiz pasaportu bulunduğu haberi Türkiye'yi harekete geçirdi. Abdullah Öcalan'ı Na- irobi'de gizleyen Yunanlı Büyükelçi Yor- gos Kostulas'ın Atına savcısına verdiği ifa- dede, "Abdullah Öcalan, Portekiz pasa- portu da taşıyordu" sözleri Ankara'nm ka- ra listeye Portekiz'i de almasına neden ol- du. Öcalan'a destek veren, yatakhk eden ve gizleyen ülkelere karşı harekete geçen Türkiye, Portekizli yetkililere de bu konu- daki görüşünü bildirdı. Geçen günlerde Iran'ın başkenti Tahran'a gitmekte olan Portekiz Dışişleri Bakanı'nın askeri uça- ğına Türk hava sahasında geçiş izni veril- medi ve uçak Atina'ya dönmek zorunda kaldı. Söz konusu uçağın daha sonra tek- rar havalanarak, Türk hava sahasının etra- findan dolaşarak Tahran'a gıttiği belirtil- dı. Atina savcısının. Öcalan olayı ile baş- lattığı soruşturma süresince, aralanndaba- M Arkası Sa. 19, Sû. 3'te • ORGENERAL KILIÇ'TAN ATlNA'YA ELEŞTİRİ • 19. Sayfada • ATtNA SAVCILIĞI: TÜRKlYE'YE DÜŞMANCA DAVRANILDI • 11. Sayfada C U M H U R I Y E T ' İ N E Ğ 1 T 1 M V E K U U R H l Z M E T L E R t DENEME SINAVI ODAK Dershanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı 8. Sayfada YIK.INTILA.R II YIKINTILAR -II- VOLNEY Çeviren: Samim Kazım Akses İmparatorlukların yükseliş ve çöküşlerinin gizleri, uyanan halkların yöneticileriyle hesaplaşması ve Fransız Devrimi'nin dünya çapmdaki etkileri üzerine bir ütopya...Toplumların, inançların, dinlerin doğuşunun bilimsel öyküsü... Ünlü Fransız düşünür-tarihçi Volney'in en önemli yapıtı... Bilimsel çözümlemeleri ve 1791 'den günümüze uzanan öngöruleriyle gerçekten etkileyici bir yapıt olan Yıkıntılar'ın II. bolümü... Sah günü Cumhuriyet 'le Yehudi Menuhin Bertin'deöldü • Yüzyılın en önemli keman virtüözlerinden olan Yehudi Menuhin, 83 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Menuhin'in en önemli özelliklerinden biri ^ savaşımcısı olmasıydı. Ünlü keman virtüözü, daha 7 yaşındayken San Francisco'da Mendelssohn'un Keman Konçertosu'nu seslendirdiği konserle büyük ilgi toplamıştı. • 15. Sayfada hnirKitap Fuanaçdıyor • îzmir Kitap Fuan bugün Kültürpark'ta açılıyor. 21 Mart'a kadar devam edecek olan fuann bu yılki teması 'Anılarda Edebiyat'. 100'ün üzerinde yayınevi ve 225 yazann katılacağı fuarda konferans, söyleşi. açık oturum ve sergiler gerçekleştirilecek. • 75. Sayfada MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖGÜZ TUTUKLANDI M 5. Sayfada YARGIDAN İŞÇİ ALEYHİNE KARAR M 6. Sayfada EĞÎTÎME KATKI 284 TRİLYONA ULAŞTI • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK BOBSAJ DOLAB oDun Orcekl MABKTALTIN OÛODur Dün 361-300 201 TOO Oncoki Oncskı M2-3O0 I 201 300 İstanbul Kanalı... Başbakan Bülent Ecevit, DSP'nin seçim bildirge- sini açıkladı. Basıntoplantısını Hirton Oteli'ndedüzenledi ve son- ra, medyaya bir kokteyl parti verdi. Ecevit, artık öteki partiler gibi "modernzamanlara" uygun davranmayı, uymuş görünmeyi yeğliyor! Kuşku yok; Ecevit, iktidar istiyor. Bildirgenin elbet- M Arkası Sa. 19, Sü. l'de Yüzyılımmn son buluşu: Evren sonsuz Yeni geliştirilmiş teleskoplarla, uzayın akıbeti sonunda açıklığa kavuştu: Evren sonsuza dek genleşmeye devam edecek! Hayvanlarda düşünme yetisi, zekâ var mı? Ufocuların son sığınağı: Rosvvell olayı. . Andrey Sakharov'un metamorfozu. BueünCumhurİyet'le birlikte *••» GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bizim Rejim Narindir! Başkent siyasetine damgasını vuran tümcelerin ba- şında şu gelir: "Rejim yaraalır..." Bizim rejimin birbiriyle zıt iki temel özelliği vardın - Her tüıiü darbeye karşı dayanıklıdır. . - Her türlü esintiden nem kapar. Yukarıdaki tanımlamalann tümünün geçerli olduğu bir süreçten geçiyoruz. Son anda bir değişiklik olmaz- m Arkası So. 19, SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog