Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com C um hur iye Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDEYAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26819 / 200.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 12MART1999CUMA H R H A 1 K I K A Dr. BERNARD CAPORAL Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KAD1NI-III Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu NEŞE DOSTER TÜRKKADINI 1970-1990 Bu iki önemli bilimsel çalışma tek kitapta... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. VOLNEY Y1KINT1LAR II ' ! VOLNEY YIKINTILAR-II Çeviren: Samim Kazım Akses Bilimsel çözümlemeleri ve 1791'den günümüze uzanan öngörüleriyle gerçekten etkileyici bir yapıt olan Yıkıntılar'ın II. bölümü... Sah günü Cumhuriyet le birlikte. Seçimin Ertelenmesi Siyasal yaşamda kavram- lar çorbaya dönüştüğü için yazunızm başhğını açıkla- makta yarar var. 1982 Ana- yasası"na göre her 5 yılda bir seçim yapıür. Ancak bu ku- ral hiçbir zaman yerine geti- rikmedi; 1987,1991,1995'te erken seçim yapmak zorun- luğu doğdu; şimdi seçim Meclis karanyla yine bir yü öneahndL Bu nedenleyazımızın baş- hğı "erken seçimlerin erte- lenmesi " gjbi garip bir anla- magelryor. Seçim listelerinde umdu- ğunu bulamayan 116 millet- vekilinin Meclis'i toplantıya çağumasuun itici gücü. gö- nüllerinde yatan aslandır; seçimi ertetetebilirterse, gel keyfim gel!- Pfeki, bu güişimk demok- rasiye ters düşen parti içi K- der suftas da yıküabiHr mi?_ Bilinemez; 'küskünler' diye adlandınlan polhikacdann bu yolda geç kaldıklan açık_. • • Gerçektebüyük bir buna- hm sürednde yaşryonız, ulu- sal smav karşısındayız. PKK örgütünün yenilgisi ve başı Öcalan'uı yakalanması bir tarihsel dönüm noktasıdır. Başanyı hayata geçirmek için rvediükle bir şeyler yapü- mah; hukuksal önlemler aluımalıdır. Demir tavında dövülür. 1974'te bu işi bece- remediğimiz için Kıbns çı- karması bugün bütün dün- yada ale\ himize kuDanıhyor. Banşın savaştan daha zor olduğunu söylemek, bir öz- deyişi dile getirmektir. Tam bu sırada erken seçimlerin kaprya dayanmasu zaman- lama bakımından bir talih- sizük sayılmab!.. Çünkü Meclis'in yapacağı çok iş vardı; bunlann en başuıda Devlet Güvenlik Mahkeme- leri'nin sivilleştirilmesi geti- yordu. Sandık hırslan ağu~ basü; Türkiye seçim süreci- negirdi Ancak şimdi erken seçi- min ertelenmesi de büyük sakuıcalar yaratabilir. • Ne var ki erken seçimin er- telenmesi zaten yakuı olası- bk değil; yasalar ve tüzükler yumağına dolanır; bu ne- denle fazla telaşa kapdma- nın gereksizliğine inanıyo- ruz. Meclis'in toplanmasuu firsat bilerek kimi yasalarm çıkanlması için çaba göste- rilmelidir. Bizi asıl kaygüandıran se- çimler ve sonrasıdır. Seçimler, gerekli denıok- ratik yasalar çıkanlmadan öne aündı, aceleye getirildi; yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılmasuıın da say- makla bitmez sakmcalan var; sandık sonuçlannın üs- tüne gölgeler düşebilir; se- çim sonrası kargaşaya yol açabilir. Tek umudumuz, halkın sağduyusunun imdada ye- tişmesi, olanaksız gibi gö- rünse de, sandıktan 'ıstik- rarlı' bir iktidar çıkmasıdu*. Çünkü Türkiye darbo- ğazda— Cumhuriyet Küskünlerle yapılan pazarlık sürüyor... Yenilikçi grubun girişimleri sonuçsuz kaldı Fazilot karıştı• FP'nin, Erbakan'm yasağını kaldırmayı pazarlık konusu yapmasıyla ortaya çıkan parti içi çalkantı devam ediyor. FP'yi kapatılan RP'nin çizgisinden farklı bir noktaya taşımayı amaçlayan yenilikçiler, kendilerine destek veren Genel Başkan Recai Kutan, Erbakan'a direnemeyince yalnız kaldılar. FP'nin pazarlıkçı tavnna başından beri sert tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çiçek, "küskünlerden demokratikleşme için fayda bekleyenlerin sonuç alamayacaklannı ve bunun bedelinin ağır olacağını" söyledi. • TBMM'nin toplanabilmesi için FP'den imzacı 34 milletvekilinin dışında da katılım olacağı kesinlik kazanırken parti yönetimi, isyancılan "seçimlerin ertelenmesine destek verilmeyeceği" sözüyle yatıştırmaya çalıştı. Abdüllatif Şener, Ecevit'e "Seçimlerin daha demokratik bir ortamda yapılması için gelin TCY'nin 312. maddesini çıkaralım, ondan sonra tatil kararı alarak seçimlere gidelim" çağnsında bulundu. Nazh Ilıcak da "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliriz" yorumunu yaptı. • 5. Sayfada 'Öncelikli yasalar çıkanlacak... Hükümet, engellerse düşürülecek... Seçim ertelenecek' Küskiiıileriıı 3'Ki planı ECEVtT 'Şimdi Türkiye zamanı' • Başbakan Bülent Ecevit, Zonguldak'ta Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, devlet kurumlan arasında uyum sağlanması durumunda üstesinden gelinemeyecek sorun bulunmadığım belirtti. • 5. Sayfada YILMAZ 'Seçimler mutlaka yapılacak' • Mesut Yümaz son günlerde patlatılan bombalarla seçimleri erteleme girişimlerinin aynı amaca yöneldiğini savundu. Yılmaz, "Ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar seçimler 5 hafta sonra yapılacak" dedi. • 5. Sayfada KESKİN 'Yeni yasa gerekli' • Erken seçim karannın daha önce çıkanlan bir yasa ile alındığını anımsatan CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, yeni bir yasal düzenleme yapılmadan seçimlerin ertelenemeyeceğini vurguladı. • 4. Sayfada • FP'lilerin imzacılara destek vermesinin en büyük gerekçesini oluşturan, Erbakan'ı yasaktan kurtarmaya dönük TCY'nin 312. maddesi konusunda imzacılar, "Konjonktür uygun olursa çıkannz" taktiğini izleyecekler. Ancak FP'lilerin öncelikle bu yasa konusunda ısrarlı olması durumunda, küskünler arasında "çatlak" oluşacağına dikkat çekiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM'yi, seçimlenn ertelenmesi he- define dönük olarak yann olağanüstü toplantıya çağırmayı başaran "imzacT milletvekilleri, hedef büyüttü. Seçim erteletme planlannı, kamuoyundan ge- len tepkileri alt düzeye çekmek için "te- rör konulu genel görüşme ve önceükli yasalançıkamur temehne oturtan mil- letvekilleri, FP desteğini sıcak tutmak için, kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın siyasi yasağını kaldırmaya dönük Türk Ceza Yasa- sı'nın 312. maddesi konusunda da "Si- yasi konjonktüre uygun olursa çıkan- nz" taktiğı izleyecek Seçimlenn erte- lenmesi girişime karşı kesin tavır koyan ANAP, DSP ve DYP ise "işbirliğT ka- ran aldı. TBMM'nin olağanüstü top- lantıya çağnlmasını sağlayan 116 im- zacı milletvekiline, büyük bölümü FP'den olmak uzere CHP ve kısmen de ANAP'tan bazı milletvekillerinin des- tek vereceği beklentisi üzerine, genel kurulun toplanması için gerekli olan 184 milletvekiline ulaşılması olasılığı yükseldi. Kamuoyu tepkilerini yumu- şatabilmek için ilk aşamada "seçim er- teletme*' gırişiminı ön plana çıkarmak- tan kaçınan imzacı milletvekilleri, "ni- MArkasıSa. 19,SiL3'te O O _ _ ! e n | . | . o 1 O 1\Taı«t ^' v a s a ' tarihimizde 20 >ıla sığan üç askeri müdahaleden biri olan muhora, 12 Mart - ü « V l l S U l l i a X ^ I T A C U I i97i'dedoneminGenelkurma> BaşkanıTağmaçve3ku>Tetkomutanınmimzası>iacum- hurbaşkanu TBMM ve senato başkanlarma verildL Hiç kimseyi öldürmemelerine karşın Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan \e Hüse>1n tnan, 6 Mayıs 1972'de idam edOdiler. İdam karannı veren mahkeme başkanı Ali Eherdi ile da\anın savcısı Baki Tuğ, Demirel tara- nndan pariamenter >apılarak ödüUendirildL 12 Mart darbesinden sonra öncelikle solculara büyük baskı kuruldu. • 6. Sayfada 17 OLUMLL PROVOKASYON GadMahallesi olaylarının dördüncüydı • Türkiye'deki en büyük ^ provokasyonlardan biri olarak değerlendirilen Gazi olaylannın bugün dördüncü yıldönümü. 12 Mart 1995 Pazar günü beyaz renkli bir Renault marka otomobilden Ismetpaşa Caddesi üzerinde bulunan üç kahvehane ve pastaneye açılan ateş sonucu 17 kişi yaşarmnı yitirdi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçmayı başardı. • 3. Sayfada Ölenler amldl Gazi Mahallesi'ndeki olaylann yıldönümü nedeniyle toplanan bir grup, ilk ölüm olayının yaşandığı yere kırmızı karanfıller bırakarak mezarhk ziyaretinde bulundu. Olaylarda yaşamlannı yitirenlerin aileleri agıtlar yakarak katillerin cezalandınlmasını istedi. • 3. Sayfada UGUR MUMCU'NUN KALEMtNDEN 12 MART • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\XREK Uygun Adım.. Bir kesim adım adım ilerliyor, bir kesim geriliyor. Ilerleyen kesim, olağanüstü toplantıya imza veren 116 milletvekili ile oturumu açacak 184 oyu bulmala- nna destek verenler. Kimdir onlar? Yüzünü göremediğimiz, sesini işite- mediğimiz, perde gerisinden RP'den doğma FP'ye egemen olan "btrisi". mArkasıSa.l9.Sü. l'de Cumhuriyet 200 bin lira • Girdi fîyatlannda yaşanan yûkselişler, gazeteniz Cumhuriyet'i yüzde 14 dolayında bir artış yapmak zorunda bırakmıştır. Satış fiyatımız bugünden başlayarak 200 bin lira olmuşrur. Geniş bir holdingin ya da tarikatın gazetesi olmayan Cumhuriyet, ortak bir parasal havuzdan da yararlanmamaktadır. Cumhuriyet'in bağımsızlığına önem veren ve özen gösteren okurlanmızm 25 bin liralık artışı anlayışla karşılayacaklanna inanıyoruz. BORSA oDün Aoea ÖnceKt 3887 DOLAR oDün 362.2O0 Oncekp 36O.25O MARK oDun 2O1.2OO Öncekı 201.600 ALTIN oDün 3.420.000 Öncekı 3.385.0OO G.Saraylı Hasan dopingli çıktı Galatasa- ray'ın Türkiye Kupası'nda 2-1 yenildiği Sakar- yaspor maçının son yanm saatinde forma gi- yen Hasan Şaş'a ait idrar örneklerinden bir ta- nesinde yapılan ilk araştınma sonucu 'A-ferin' adlı gripilacının içindeyeralan 'proponol' ad- iı doping maddesine rastlandı. Hasan Şaş'tan alınan ikinci örnek, Köln'deki uluslararası Do- ping Kontrol Merkezi'nde incelenecek. • Spor'da Atina'da 18 görevliye dava açıldı Uçeski bakan suçlandı • Öcalan'ın Yunanistan'a getirilmesinin ardından Nairobi'deki Yunan Büyükelçiliği'nde gizlenmesi olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonuçlandı. Atina savcılığı, 20 gün süren soruşturma sonunda görevden alınan üç bakanın suçlu olduklan konusunda şüpheleri olduklannı açıkladı. Dün yapılan soruşturma sonunda 18 kişinin mahkemeye çıkanlmasına karar verildi. Öcalan'ı Yunanistan'a getiren emekli Amiral Andonis Naksakis ile Costas Pandulas'ı ağır şekilde suçlayan Atina savcısı, Pandulas'ın dokunulmazlığının kaldınlmasını istediklerini belirtti. MURATtLEM ATİNA - PKK lideri Abdullah Öcalan ın Suriye'den çıktıktan sonra, defalarca Yuna- nistan'a getirilmesi ve ardından Nairobi'deki Yunan Büyükelçiliği'nde gizlenmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma dün sonuç- landı. Atina savcısı tarafından başlatılan so- ruşturma süreci Öca- lan'uı Türkiye tarafın- dan ele geçirildigi 16 Şubat tarininden he- men sonra başlatıl- mıştı. 20 gün süren so- Duhok'ta intihar saldırısı 19. Sayfada ruşfurma çerçevesın- de eski Dışişleri Ba- kanı Theodoros Pan- golos, eskı Kamu Düzeni Bakanı Filipos Pe- çavnikos ve eski Içişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Alekos Papadopulos konusunda sav- cılık tarafından hazırlanan dosyada savcı "Suçlu olduklan konusunda şüpheterbniz var, ancak Yunan Parlamentosu'nun Bakan So- rumhıluğu Yasası gereği bu eski bakanlan biz mArkasıSa.l9,Sü.3'te Okçuoğlu ziyaret etti 'Öcalan'ın sağlığı ıyı • DGM'nin verdiği izinle Imralı'ya giden avukat Ahmet Zeki Okçuoğlu, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, günde iki defa doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Okçuoğlu, Öcalan'ın iyi düzenlenmiş bir yerde kaldığını belirtti. LEVENTGENCELLİ MUDANYA - Abdullah Öcalan'ın a> ukatı Ahmet Zeki Okçuoğlu, Öcalan'ın çok iyi ko- şullarda olduğunu, sağlık problemi bulunma- dığını açıkladı. Dün Mudanya'ya gelen ve DGM'nin ver- diği izinle tmrah'ya giden Okçuoğlu, dönü- şünde gazetecilere yoğun güvenlik önlemle- ri altında açıklama yaptı. Ahmet Zeki Okçu- oğlu şunlan söyledi: "Geçen gördüğümden MArkasıSa.l9,SiL 3'te TERÖRÜN 15 YILLIK BİLANÇOSU • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tepör ve Devlet Sorumluluğu! Öcalan'ın yargılanmak üzere Türkiye'ye getirilme- sinin ardından Ankara'da terörün bu aşamadan son- raki seyri konusunda yapılan değerlendirmelerın öze- ti şuydu: - Büyük kentlerde bireysel eylemler olabilir! Istihbarat bilgilerine dayanılarak yapılan öngörü, ne yazık ki doğru çıktı. Gelinen noktayı soğukkanhlıkla değeriendirip, önümüzdeki dönem atılacak adımlar • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog