Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye7£. YIL SAYI: 26817 / 175000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 'Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D YO İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 10 MART 1999 ÇARŞAMBA C U M H U R Î Y E T ' I N K Ü L T Ü R H l Z M E T l ÇÜRÜYÜŞTEN DİRİLİŞE MUMTA2 SOYSAL Gözlemlerle ilkeleri bir araya getirerek, Türkiye'deki sorunların genel görünümü ve çözüm doğrultuları bakımından berraklığa erişmek ve Türkiye'nin layık olduğu parlak geleceği görebilmek amacıyla Mümtaz Soysal tarafından hazırlanan kitabı, bu haftaya özgü üçüncü kitap olarak okurlarımıza sunuyoruz. Küskünlerin ilk hedefi 184'ü bulmak. Fazilet, Erbakan'ı pazarlık konusu yapıyor FP Ikili oynııyor Ecevit'ten küskünlere yorum 'Siyildarbe girişimi'• Meclis'i toplama girişiminin korkunç, ciddi kaos yaratacağını söyleyen Başbakan Bülent Ecevit küskün milletvekillerinin TBMM'yi toplama çabası ile ilgili olarak "Devlet dûnyanın parasmı harcamış, çark ona göre işliyor. Böyle bir ortamda bu adımı atmak, ülkeyi düşünmetnekle eşanlamlıdır" dedi. • 19. Sayfada • TBMM'nin 13 Mart'ta olağanüstü toplantıya çağnlmasını sağlayan küskünler, 5 aşamalı planlannı yaşama geçirebilmek için ikinci hedef olarak toplantı yeter sayısı olan 184 rakamına ulaşmaya çalışıyor. Küskünler, önergelerinin gündeme ahnması durumunda, pişmanlık yasası ve DGM'lerle ilgili yeni yasal düzenlemeleri gündeme getirip tatil karannın kaldınlması ve ardmdan 18 Nisan seçimlerinin iptali için önerge vermeye hazırlanıyor. • FP'nin dün yapılan başkanhk divanı toplantısında, TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağnlmasıyla ilgili oturuma katılıp katılmama konusunda partili milletvekilleri serbest bırakıldı. 184 imzaya ulaşılması durumunda ise Meclis çahşmalanna katılınması kararlaştınldı. Kilit parti konumuna gelen FP'nin, küskün milletvekillerine destek vermek için Erbakan ve Erdogan'ın siyasi yasaklannın kaldınlmasını da pazarlık konusu yaptığı kaydediliyor. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - TBMM'nin 13 Mart Cumartesi günü olağanüstü toplantıya çağnl- masını sağlayan küskünler, 5 aşa- malı planlannı yaşama geçirebil- mek için ikinci hedef olarak top- lantı yeter sayısı olan 184 rakamı- na ulaşmaya çalışıyor. 18 Nısan'da seçim karannı ıptal ettırmek ısteyen küskün milletvekilleri. FP ve CHP'nin desteğini sağlamak için 56. hükümeti gensoruyla düşürme planı yapıyor. FP'lilerkilıt parti ko- numuna gelirken Necmettin Erta- kan ve Recep Tayyip Erdogan'ın yasaklannı kaldırabilmek için Sı- yasi Partiler Yasası'nın parti kapat- ma ve siyasi yasaklarla ilgili hü- kümlerinin değiştınlmesını pazar- lık konusu yaptılar. FP Genel Baş- kanı Recai Kutan, "Yiırtiçinde ve yurtdjşında önemK otaylar cereyan etti. Böyle bir meselenin Mediste görüşülmesinden dahadoğal bir$ey görmüyorum. Mesete o" sözleriy- le imzacılara destek mesajı verir- ken FP Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Mertçe bir davranış değfl"" dıyerek tavır değışıklığıne tepki gösterdı. Dün yapılan FP Baş- kanhk Divanı toplantısında da Meclis'inaçılması içingereken 184 imzanm bulunması halınde FP'nin Meclis çahşmalanna katılması ka- rarlaştınldı. Önseçımde başanlı olamayan ya da diğer partilerde lis- telere giremeyen 116 milletvekili- nin "terörü bfitünüyie sona erdir- mek amaayia ahnması gereken ön- lemleri tarbşmak için genel göriiş- me açılması" ıstemiyle TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması si- yasetı kanştırdı. FP'den 34, ANAP'tan 26, DYP'den 19, DTP'den 11, CHP'den 9, DE- PAR'dan 1, MHP'den 1, DSP'den 1 • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te • KÜSKÜNLERE KARŞI ATAK • 19. Sayfada • BAYDUR: BU MECLÎS'TEN YASA ÇIKMAZ • 19. Sayfada TÜRKİYE'DEN AİHM'YE YANIT 4 Ocalaıri Kenya htikümeti verdf• Türkiye, Öcalan'ın yakalanmasıyla ilgili AİHM'ye verdiği bilgide, Türk özel timlerinin Kenya'da operasyon yapmadıklanru bildirdi. Öcalan'ın Kenya yetkilileri tarafindan yakalanıp etkisiz hale getirildikten sonra, havaalanında bekleyen Türk yetkililere teslim edildigi belirtildi. AİHM'ye verilen bilgide Öcalan'ın gözlerinin de Kenyalı yetkililer tarafından bağlandığı, göz bantlarının uçakta Türk doktor tarafından sağlık durumunu kontrol etmek amacıyla açıldığı bildirildi. STRASBOURG (AA) -Avrupa Insan Hakla- n Mahkemesi'nin (AlHM) acil yanıtlanması is- temiyle Türkiye'ye yönelttiği sorulara önceki gün verilen yanıtın içeriği açıklandı. Türki- ye'nin AtHM'ye verdiği resrni yanıtta, PKK li- deri Abdullah Öcalan'ın Kenyalı yetkilileree etkısız hale getırildiğı ve Türk yetkihlere hava- alanında teslim edildigi belirtildi. Türkiye'nin, Türk özel timlerinin Kenya topraklannda ope- rasyon yaptığı iddıalannı ilk kez reddetmesi • Petrol-ls Sendikası dava acmıstı Mahkeme, POAŞ ihalesini iptal etti • Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca kaldınlması beklenen POAŞ ihalesi, yargı karanyla iptal edildi. Petrol-İş Sendikasf nın açtığı dava üzerine, yürütmeyi durdurma karan veren Ankara 6. ldare Mahkemesi, verdiği karann Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldınlmasma karşın, bu karannda ısrar etti. • 7. Sayfada dikkat çekti. Avrupa Insan Haklan Mahkeme- si'ne gönderilen yanıtta, Öcalan'ın Kenya yet- kilileri tarafından yakalanıp etkısız hale getiril- dikten sonra, havaalanında bekleyen Türk yet- kililere teslim edildigi kaydedildi. Mektupta. Kenya yetkililerinin. Öcalan'ı teslim etmesi, uluslararası genel hukuk kurallanna uygun bir davTanış olarak nitelendirildi. AlHM 'ye verilen yanıtta, Türkiye'nin Kenya'da hiçbir polisiye eylem gerçekleştirmediğine dikkat çekildi ve bu konuda Kenya yetkilileri- nin de hiçbir şikâyeti olma- dığı vurgulandı. Öcalan'm gözlerinin de Kenyalı yetki- liler tarafından bağlandığı ifade edilen yanıtta, göz bantlarının uçakta Türk doktortarafından sağlık du- rumunu kontrol etmek amacıyla açıldığı belirtildi. AİHM'ye verilen yanıtta Öcalan'ın tmrah'da tutul- masının hukuka uygun ol- duğu belirtildi. Türkiye'nın OZAN CEYHUN YEŞlLLER'DEN ADAY • 7. Sayfada PADİŞAH PORTRELERİ YURTDIŞINA GÎDÎYOR M 7. Sayfada TtKKO OPERASYONU DEVAM EDtYOR M 7. Sayfada ûOnceta 3847 oouut û IMRK ! ALTIH ûûOün 200 700 Onceki 200.400 •un 3.405.000 Öncefcı 3J57J00 • Arkası Sa. 19, Sü. 2 'de ÖCALAN'INAVUKATl DGM'YE BAŞVURDU • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Fırsat... TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasından ne zaman söz edilse; başta Cumhurbaşkanı Demi- rel; izleyicilen ANAP liderı Yılmaz ile DSP lideri Ece- vit koro halinde: "Olmaz" diye karşı çıktılar. "Olmaz" dayatmasındaki gerekçe; partilerie millet- vekillerinin sadece ve sadece "seçimle meşgul olduk- ları"n\ içerıyordu.. • Arkası Sa. 19, Sü. l'de UL Tuncer 'in vizöründen dünya kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadmlar Günü kutiama- laru İstanbul'da çeşitli etkinliklerie siirüyor. Ga- zetemiz muhabirlerinden Hatice Tuncer'in ha- arladığı Türki>e ve dünya kadmlanndan port- reler" konulu fotoğraf sergisL, Levent Akatlar Ma- yadrom Alışveriş MerkezTnde önceki akşam açıl- dı. Tuncer, sergisinde Küba, Vletnam ve Ortadoğu ülkelerinin ya- nı sıra Türkiye'den kadın portrelerine de yer veriyor. Bu üç neşeB genç kız, Mardin'in tarihi dokusu arasından objektife gülümsüyor. K ı b r ı s s o r u n u ABD'den destek arayışı• ABD'nin Kıbns Özel Koordinatörü Thomas Miller'ın Ankara'daki temaslannda Yunanistan'ın PKK'ye verdiği destek gündeme geldi. ABD'nin Yunanistan'a hâlâ 'dost ve müttefık' ülke olarak yaklaştığını belirten Türkiye, Washington'ın Atina üzerindeki nüfuzunu kullanmasını ve teröre verdiği desteği kesmesi için Atina'ya baskı yapmasını istedi. • 11. Sayfada Iran Baü'ya açüıyor• Islam devriminden 20 yıl sonra Iran tslam Cumhuriyeti, Avrupa'ya ilk kez Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile dün ayak bastı. Italya, Fransa ile birlikte Iran'la imzaladığı 1 milyar dolarlık petrol anlaşmasından sonra, insan haklan konusunu da fazla gündeme getirmeden Iran'a Avrupa'nın kapılannı açtı. Iran Cumhurbaşkanı Hatemi'nin dün başlayan Italya ziyareti, Tahran yönetiminın Batı'ya açılma çabalannın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. VRSEMI1 ~l 10. Sayfada L 1 S E L E R E G î R 1 Ş DENEME Sl N AVI Ozel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ.DE.BİR.) ile ortaklaşa yürütülen bu çalışma 8. Sayfada C U M H U R Î Y E T ' I N U U R H 1 M T 1 Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KADINI-III Dr. BERNARD CAPORAL Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu TÜRK KADIMI11970-1990 NEŞE DOSTER Tanınmış Fransız tarihçi ve Türkolog Dr. Bernard Caporal, 'Kemalizmde ve KemalızmSonrasında Türk Kadını-lir adlı ılgı çekıci bilimsel çalışmasını şu sozlerle tamamlamaktadır: "Mustafa Kemal, 1920 ile 1930 arasında, bu kadar kısa bir zaman aralığı içinde bir ulkede, böylesıne bilinçli ve sistemli bir bıçimde hiçbir zaman uygulanmamış olan belki de en devrımci bir programı uygulamaya koymuştur. Bir an ıçın bizim dünyamızda Ronesansın, Reformun, XVII. yuzyıl bilimsel ve duşunsel devrimınin, Fransız devriminin ve sanayi devriminin birtek insanın yaşamı içine sığdırıldığını düşunun... Turkıye'de kadının ozgurluğe kavuşması, bütun bu devrımleri ıçıne alan koklu bir eylemle kararlaştırılmış ve gerçekleştirılmiştır." Dr. Bernard Caporal'ın bu onemli bilimsel çalışması 1970 yılına kadar gelen bir zaman kesitini içine almaktadır. 1970 sonrası Turk kadınının sıyasal, sosyal ve ekonomik açılardan gelışımı Neşe Doster'ın Turk Kadını 1970-1990' adlı kronolojık çalışmasıyla sunulmuştur. Bu iki onemli bılimsel çalışmayı tek kitap olarak okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklannı umarız. Cuma günü Cumhuriyel le REKLAM KURULU KARAR ALDI TV'lerdeki sponsor firma reklamına durdurma cezası • Reklam Kurulu, aralannda "Çarkıfelek"in de bulunduğu 3 televizyon programındaki sponsor fırma reklamlanna durdurma cezası verdi. Kanal D'de yayımlanan "Çarkıfelek", HBB'de yayımlanan "Önce Sağlık" ve NTV'de yayımlanan "NTV Yol" adlı programlarda yer alan sponsor firmalann program desteklemesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa'ya aykın bulundu. Firmalann reklamlanna da yasalara uygun düzenleme yapmaması halinde 54 milyar lira para cezası verilecek. Sponsor firmanın adının programm başında ya da sonunda uygun bir biçimde gösterilebilecegi belirtildi. 1 3 . Sayfada TÜRK, 12 MtL KONUSUNDA UYARDI 'Atina'nın Ege adalarmı silahlandırması tehlikeli' • Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk, Yunanistan'ın Ege'deki adalara fiize yerleştirmesinin Lozan ve Paris Antlaşması'na aykın olduğunu söyledi. Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında bir denge olduğunu belirten Bakan Türk, "Türkiye öteden beri, Yunanistan'ın adalan silahlandırma girişimlerine hep karşı çıkmıştır. Türkiye, bu konudaki karşı çıkmasını sürdürecektir" dedi. Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de karasulannı 12 mile çıkannasını bir savaş nedeni sayacağını ilan ettiğini anımsatan Türk, "Bu durum gerçekleştiğinde öyle değerlenduilecektir" diye konuştu. I 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog