Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye Cumhuriyet ÎSTANBUL'VE ÇEVRESÎNDE Y\YINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26786 / 175000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ 0945-1991) 6 ŞUBAT 1999 CUMARTESİ Temizel Bankalar yasası için uzlaşma • Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, bankalar yasa tasansıyla ılgili görüşmelerde uzlaşma sağlandığım belirterek yasanın 14-24 Şubat arasında çıkabıleceğini söyledi. • Tasannın Avrupa Topluluğu mevzuatma uygun olarak hazırlandığım belirten Zekeriya Temızel. bankacılık kurulunun oluşturulmasmı yeni hükümete bıraktıklannı ve altyapı hazırlıklan ıçin de yürürlük tarihinın ertelenmesinı kabul ettiklerini açıkladı. • Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan da "yüzde yüz benimsememelerine karşın" yasa tasansma destek vereceklerini söyledi. • 12. Sayfada Türkiye ulusal yargı yetkisini 'uluslararası tahkim'e devrediyor Enerji sözLeşmelerinde egemenlik ilkesiııe son• Türkiye, sınır ötesi tekellerin ve IMF'nin baskısına boyun eğerek enerji sözleşmelerinde ulusal yargı yetkisini uluslararası kurullara devretmeyı kabul ettı. Enerji İşleri Genel Müdürü Mustafa Mendilcioğlu, enerji alanmda yap-ışlet projelennin sözleşmelenne "uluslararası tahkım" hükmü konulduğunu açıkladı. Hukukçular, Türkiye Cumhuriyetı Anayasası'na göre kamu kaynaklannm kullanıldığı alanlarda ulusal yargı yetkısının devredılemeyeceğini açıkladılar. IŞIK KANSU ANKARA-Turkıye, enerjı sözleş- melennde ulusal yargı yetkisini ulus- lararası kurullara de\Teden hukumle- re ımza koymaya başladı Enerji lşle- n Genel Muduru Mustafa Mendilci- oğlu. enerji alanındakı yap-ışlet pro- jelennin sozkşmelennde "uluslara- rası tahkirrT ılkesının kabul edıldığı- nı açıkladı Hukukçular. Turkıye Cumhunyetı Anayasasfna gore ka- mu kaynaklannın kullanıldığı alan- larda ulusal yargı >etkısının devredı- lemeyeceğını \urguladılar Turkı>e'ye enerji vatınmı yapmak ısteyen ulus otesı şırketler, uzun su- redır anay asada yer alan denetım me- kanızmalannın, dahası ulusal yargı- nın tumuyle devre dışı bırakılması ıçın çaba göstenyorlar Buna bağlı olarak hafta ıçınde Ankara'da temas- lardabulunan L'luslararası ParaFonu (IMF) heyetı de ıç ve dışborç sarma- lında olan Turkıye'ye enerji yatınm- lannda "uluslararası tahkirrf'e gıdıl- mesı ıçın baskı yaptı Tüm hukuksal tartışmalara karşın Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanlı- ğının, ulusal egemenlığın temel ılke- lennden olan "yargısal bağımsızlığı" zedeleyen bir uygulama ıle enerji ala- nındakı vatınmlar ıçın ımzalanan sözleşmeîere "uluslararası tahkirrTı UArkasıSa.8,Sü.3'te BORSA Dun 2748 Öncekı 2792 DOLAR Dun 338.4OO Öncekı 338.080 MARK Dun 1 95.4OO Öncekı 195.OOO ALTIN Dun 3.15O.OOO öncekı 3.12O.OOO Telekom ve BOTASta altyapı çöktü Telefonu kilitleyen özelleştirme tutkusu • Son günlerde haberleşmede yaşanan sıkıntılann, Telekom'daki altyapının çökmesinden kaynaklandığı belirlendi. Yetkililer, özelleştirme kapsamına alınan Telekom'da gerekli yatınmlar yapılmadığı için altyapının çöktüğünü söylediler. Ankara'ya yeterli doğalgaz vermeyerek halkı iki gün titreten BOTAŞ'taki sorunlar da partizanhktan kaynaklanıyor. BOTAŞ teknik bir kurum olmasma karşın MHP ve FPli bürokratlartn kilit görevlerde bulunmasıyla dikkat çekiyor. • 3. Sayfada Sermaye özgürlüğünü arttırıyor Gelişmiş ülkeler, dünya finansal hizmet piyasalanna 'rahatça' girebilecek. Dünya Ticaret Örgütü'nün çalışmalan çerçevesinde, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu 54 ülke finansal hizmetlerde sımrlan kaldıracak. • 13. Sayfada Başbakan Ecevit, ABD Başkanı Clinton'ın Kosova sorunu ile ilgili açıklamalannı değerlendirdi 'Balkanlar telılike altında' Demirel: İç huzuru getirdi Laildikilkesi 62 yaşında • Dönemın Içişlen Bakanı Şükrü Kaya'nın Kurtuluş Savaşı yıllannda kafalarda şekıllendığinı ve cumhuriyetle bırhkte yaşama geçirildiğini belırttiği laıklik, Türkiye'de ılk kez 5 Şubat 1937'de Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 2. maddesinde yapılan değışıkhkle anayasaya girdi. • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetın laiklık ilkesi, iç banşın ve huzurun korunmasının en önemlı şartıdır. Değışik ınançlara sahip Türk vatandaşlan, birbirlerini hoş görerek huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır" dedı. • 5. Sayfada Huzurevinde yangın faciası Olgaç'ın annesi de yanarak öldü • Maltepe'dekı Özel Erciyes Huzurevi'nde önceki gece saat 01.30 sıralannda çıkan yangın sonucu 2"sı erkek 9 kişi duman zehirlenmesinden sonra yanarak yaşamını yıtırdı. Yangında 4 yaşlı kadın da çevreden gelen yurttaşlar tarafından kurtanldı. Emniyet yetkilileri, sorgulamak üzere huzurevı sahibini, eşinı ve bir hemşireyi gözaltına aldı. Yangında yaşamını yitiren Münevver Olgaç. 2 Mart 1993"te Taksim clekı evinde çıkan bir >angın sonucu yaşamını yitiren sinema yönetmeni Bilge Olgaç'ın annesıydi. • 3. Sayfada CHPDE KONTENJAN IÇtN BÜYÜK YARIŞ B 4. Sayfada ENDÜSTRİ AŞ'NtN HtSSELERl KAYDA ALINMIYOR • 8. Sayfada BEŞİKTAŞ ANTALYA ÖNÜNDE ZORLAND1 • Spor 'da FIRTINA VADİSİ İÇİN MEKTUPLA KAMPANYA UArka Sayfada 47 YILLIK İKTtDAR BÎTİYOR- Barışçı rutumu \e devlet adamı nitelikleri} le uluslararası toplulu- ğun gözünde saygın bir yeri olan ve İsrail'le banş anlaşması yapan ilk Arap ülkesinin lideri Kral Hü- seyin, 47 yılhkyönetimi boyunca pek çok suikast \e darbe girişiminden kurtuldu. (Fotoğraf REUTER) Ortadoğu'da Hiiseyin yası • Ürdün Kralı Hüseyin tıbben öldü. Hastalığı ağırlaşınca kanser tedavisi gördüğü ABD'den önceki gün ülkesine getirilen Hüşeyin'in durumu. başta İsrail ve Filistin olmak üzere komşulannı üzüntüye boğdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, "0nun için halkımla birlikte dua ediyoruz" dedi. Bir denge unsuru olan Hüşeyin'in ölümüyle Ortadoğu'da birçok sorunun ortaya çıkmasından endişe ediliyor. •;/. Sayfada • Başbakan Ecevit, Bill Clinton'ın Kosova sorununun çözülmemesi durumunda Türkiye ile Yunanıstan arasında savaş çıkabileceğı yönündekı açıklamasını değerlendmrken Türkiye ıle Yunanıstan arasında yalnızca Kosova olaylan konusunda değıl başka bazı konularda da karşıtlıklar bulunduğunu kaydetti. • Ecevit. Kosova'daki facıanın bir an önce sona erdırilmesınin bütün çağdaş ülkeler için bir insanlık borcu olduğunu söyledi. Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nun Yılmaz. camilerden toplanan 357 milyar lırahk yardım çekinı Ece\ıt'e verdi • 10. Sayfada Sırplar zorluk çıkanyor • Yugoslavya, Belgrad heyetının Kosova banş konferansında UCK temsılcıleriyle masaya oturmayacağını bıldirdı. UCK temsılcilennın Arnav^t heyetını Pans'e göturecek uçağa bınmelenne izin vermedı. • 10.Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N E Ğ İ T İ M V E K Ü L T Ü R H t Z M E T L E R Î v^-^afVî? -rte**1 *^. DENEME SINAVI ODAK Dershanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı 6. Sayfada TOLSTOY ÇOCUKLUK Çeviren: Rana Çakıröz Tolstoy . On dokuzuncu yuzvıl romanına damgasmı vuran buyuk Rus yazarı Dunya yazınına Savaş ve Banş, Anna Karenına, Dırılış gıbı buyuk romanlar armağan ettı. En unlu yapıtı olan Savaş ve Banş, yayımlandığı zaman buyuk bir başarı kazandı, tum zamanlann en buyuk romanlarmdan bırı sayıldı, hatta Tolsto> bu romanı nedenıyle Homeros ve Shakespeare ıle karşılaştırıldı. Tolstoy'un çocukluk yıllannı çok canlı ve taze bir deyışle anlattığı bu romanı 1852 yılı Eylulu'nde Sovremennık dergısınde ılk kez yayımlandığında eleştırmenlerce çok iyı karşılandı ve yazarının daha 22 yaşında ustalar arasında yerını almasını sağladı llerde Tolstoy'un en guçlu romanlarında gorulecek olan avrıntı zengınlığı bu ilk >apıtında da hemen goze çarpıyordu. Geleceğın buyuk yazarını haber veren bir ılk yapıt. Tolstoy'un ozyaşamsal roman uçlusunun de ılk kıtabı. . Sah günü Cumhuriyet 'le. GÜNCEL Politİkao, mimikkr, inmdmahk ve kökenleri CUNEYT ARC\YUREK Kapanan - Açılan Detter Başbakan Ecevit, ayakustü basın toplantısında "demokratık rejım bakımından herhangı bırsonın" ol- madığını soyledıkten sonra, şöyle sürdürüyor: "Elbette laiklığı ozümseyememiş toplum kesımle- h vardır. Ama bunlar 'çok kuçük' bir azınlıkttr" diyor. Başbakan, rejımle ılgılı bu açıklamaları, Cumhur- başkanı Demirel ın "18Nisan seçımlennden sonra 28 • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Politikacıların yüz ıfadeleri el-kol hareketleri ve jestlerınin seçmen uzerindeki etkilerı incelendi. Sonuç: Jestler buyuk önem taşıyor, öyle ki uyduruk şeyler söyleseniz de, inandırıcı jestlerle puan toplayabilırsiniz. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bana Adayını Söyle... Seçım yöntemi tartışmaları yerıni adım adım aday tartişmalanna bırakıyor Adayı çok olan da zor durum- da, az olan da .. Bugünu partılerın genel gorunümüne ayırıp ufuk turu yapalım. Ufuk turu dedık, ama partılerde ufuk seçime kadar. Sonrasına kafa yoran yok. Şoyle bir genelleme dıkkatı çekiyor: U Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog