Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumhuriyeC INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cu mhuriyet.com CumhuriyetiKURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BASYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) • \T^ *AO**> pumhuriyef jmNBlfeVE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26807 /175000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 28ŞUBAT1999PAZAR Türkiye'yi irtica uçurumundan kurtaran MGK kararlannın ikinci yıldönümü 6 28 Şubat demokrattor 9 YüRsek Seçîm Kurulu, bağımsız adaylık başvurularım reddetti Erbakan ve Kazan'a veto• Yüksek Seçim Kurulu, kapatılan RP'nin yasaklj yöneticileri Necmettin Erbakan ve Şevket Kazan'ın bağımsız milietvekili olmak üzere yaptıklan başvuruyu Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na aykın buldu. YSK, Kazan ve Erbakan hakkındaki karan oybiriiğiyle aldı. YSK'nin bu kararından sonra Erbakan ve Kazan*m Avrupa Insan Hakiarı Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Wk8.Sayfada Neanettin Erbakan Konya'dan. ŞevketKazan BUedk'ten. • Refah Partisi ile DYP koalisyon hükümeti döneminde Başbakan olan Necmettin Erbakan'tn konutta tarikat liderlerine verdiği iftar yemeği ve Sincan'daki gösteriler büyük tepkilere yol açmıştı. Askerler Sincan'dan tanklan geçirerek "demokrasiye balans ayan yaptıklannı" duyurmuştu. 28 Şubat 1997 tarihli MilJi Güvenlik Kurulu toplantısında yayımlanan bildiriler "muhtıra" olarak değerlendirildi. Sivil toplum örgütleri, öğrenciler, sendikalar, partiler laik cumhuriyete bağlılıklannı eylemlerle gösterdi. • Anayasa hukukçusu ve siyaset bilimcisi Prof. Dr. Bülent Tanör aradan geçen iki yıl içinde 28 Şubat kararîannı, dernokrasiyi ilkesel açıdan zedelemekle birlikte cumhuriyetçi bir müdahale olduğu için "demokrasinin lehine bir tercih" olarak kabul ettiğini söyledi. Türkiye'nin irtica ve aynlıkçı tehditleri içeren bir darboğazdan geçtiğini belirten Tanör, bu sürecin 10 yıl içinde aşılacağını vurguladı. Tanör'e göre "Zamanı geldiğinde 'demokrasi mi cumhuriyet mi' çelişkisini yaşamaktan kurtulacağız. Demokratik cumhuriyetten yana tavnnuzı koyacağız." KVRftM SEVkMrntatart• 6. Sayfada EMEKLİORGENERAL KEMAL YAVUZ: İRTİCA HÂLÂ EN BÜYÜK TEHLÎKE • 7. Sayfada PKK lideri, 4 aylık kaçış sürecinde Yunan gizli servisinin uçağını kullandığını söyledi Jirinovski Öcalan'ı 33 gün sakladıANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Ab- duliah Öcalan. tutuklu bulundugu Imralı Adası'ndaki ifadesinde, Suriye'den çık- tıktan sonra yaklaşık 4 aylık kaçaklık se- rûvenini de anlattı. Yunanistan, Rusya, Italya, Belarus ve Kenya arasındaki trafi- gin aynntılanyla, o günlerde Türk ma- kamlannın adım adım verdiği bilgıleri doğruiayan Apo, Rusya'da faşist lider Ji- rinovsld'nin tuttugu evde 33 gün kaldığı- nı, yolculuklannda Yunan gizli servisinin uçağını kullandığını, Minsk Havaala- nı 'nda dondurucu soğukta 4 saat bekletil- digini ve son olarak Kenya'da Yunan bü- yükelçiliğinden çıkmamak için "çataşma karan aldıkiannj" bildirdi. Öcalan, diğer konularla ılgilı ifadesinde, Isveç Başbaka- m OtofPalme'nin, aynldığı eşi KesireYıl- dınm'ın emnyle öldürüldüğünü belirte- rek Avrupa'da şok yaratan suikastm PKK tarafindan gerçekleştirildığini üstlenmiş oldu. Öcalan 'ın emniyet ve savcılığa ver- diği ifadeler ana hatlanyla şöyle: 4ayük seriiven: Suriye'den örgütün Yu- nanistan temsilcisi Rozarin kod adlı Ay- fer Kaya ile 9 Ekim'de uçakla aynldım. Avrupa temsilciligimizin temin ettiği "AbduHah Sankurt" adına düzenlenmiş pasaportu kullandım. Yunanistan'a geldi- ğimde önce bana büyük iltifatlarda bu- lundular, ama sonra Yunanistan kötü yü- zünü gösterdi. "Ya 3 saat içinde gekfiğin yere dön ya da istediğuı yeregtt" diye be- ni kovmak istediler. Yunanistan'a iltica ta- lebinde buiundum, ancak kabul edilmedi. Bunun üzerine Yunan gizli servisinin uça- ğıyla Moskova'ya gittim. BuradaJirinovs- ki ile temas kurduk ve onun adamı olan Mitrapo benimle ilgilendi. Rusya'da Aris- ki adlı iç güvenlik teşkilatının şefiyle gö- rüştüm. Mitrapo'nun tuttuğu evde 33 gün kaldıktan sonra aynlmak zorunda kaldım. Roma temsılcımiz AhmetYaman ve beni daha önce Suriye'de ziyaret eden ttalyan millervekili Mondovani ile Italya'ya gel- dik. Burada tutuklandım ve cezaevi yeri- ne hastanede tecritedildim. Roma'da kal- dığım 66 gün süresince 3 Türk gazeteci- yazar veçok sayıda yabancı gazeteci, mil- ietvekili ile bazı kuruluşlann temsıicile- riyle görüştüm. Daha sonra Italya, aynl- mam için yoğun baskı yaptı. Ayfer Ka- ya'nın getirdiği Güney Kıbnslı birgaze- MArkmıSa.8,Sü.4te ü Ü R H İ Z M E T İ N D E B İ R A D I M D A H A KUISÎ MICHAEL KOHLHAAS DEMİREL, ATİNA'YIBÎR KEZDAHA UYARDI 'Apo cînayetten d k 9 KLEIST MICHAEL KOHLHAAS Çeviren: Dr. Necip Üçok Ateşli bir yapısı olan, gençliğinde Rousseau'nun düşünceleriyle beslenen Kleist her şeye dayanabilirdi, fakat haksızlığa asla! İşte bu nedenle 'Michael Kohlhaas'a, yazarın haksızlığa karşı duyduğu öfkenin bir anıtı gözüyle bakılabilir. Yaşadığı çağda anlaşılmayan, değeri ancak 20. yüzyılda bilinen büyük Alman oyun yazarınm uzun öykü alanındaki başyapıt/... Salı gunu Cumhuriyef 'le 'Yunanfstan'a karşı sözlerim nefsi müdafaa' Türkiye'nin NATO'da müttefiki olan Yunanistan'ın PKK'yi desteklemesinin "ayıp" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Dünyaya sesleniyorum, bunu ayıplamıyor musunuz?" diye konuştu. Öcalan'ın "Kürt vatandaşı oldugu için degil, cinayet işlediği için mahkeme edileceğini" söyleyen Demirel, Yunanistan'a yönelik sözlerinin "nefsi müdafaa" olduğunu, Türkiye'de Kürt-Türk sorunu olmadığını, herkesin birinci sınııfı vatandaş olduğunu belirtti. Kani Yılmaz başkanlığını ilan etti Teror orgutunde gruplaşma başladı • Öcalan'ın kendisini kurtarabilmek için örgütü yan yolda bırakabileceği, Şemdin Sakık gibi hareket etmeye ve örgütü yıpratmaya başladığı göriişü PKK militanlan arasında ağırlık kazanıyor. Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve Halil Ataç ile MED TV yöneticilerinin başını çektiği grupla aralannda Osman Öcalan. Cemil Bayık ve Kani Yılmaz'ın da bulundugu diğer bir grup arasındaki kutuplaşma büyüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Abdullah Öca- lan'ın yakalanmasuun ardın- dan çözülme süreci yaşayan terör örgütü PKK'de son dö- nemde Öcalan'ın anlatımla- nyla keskin gruplaşmalar başladığı bildirildi. Öca- lan'ın kendisini "baskan" olarak atadığını öne süren KaniYıhnaz, Öcalan'ın Türk bayrağı önünde fotoğrafmın yayımlanmasının örgüt mili- tanlan tarafınden tepkiyle karşılandığını söyledi. Istih- barat birimlerine ulaşan bıl- gilere göre Öcalan'ın bütün bağlantılannı açıklama ve • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de HaberMerkead-Cumhur- başkanı SüJeyman Demirel terörörgütü PKK 'ye destek veren Yunanistan'ı dünyaya şikâyet etti. Demirel. "Tür- kiye, nefsi müdafaasııun ge- r^i neyse onu yapar. Bu en son söv leneceksözünsöylen- mesi lazundu söyledim" de- dı. Abduflafa Ocaiao'ın ci- nayetişlediği içinyargılana- cağınj vurgulayan Demirel, "Bu bir Kürt-Türk mahke- me» degüdir. fdeoloji mah- kemesi degildir. Cinayet mahkemesidir"diyekonuş- tu. Demirel, dün akşam TRT 1 'de yayımlanan "Politika- nuı ıNaba" adlı programa katıldı. Ocalan'ın yakalanıp Türkiye'yegetirilişinekadar yaşanan gelişmeleri anlatan Demirel, Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. PKK terör örgütünün arkasında "çok tecrübeli eller" olduğunu, "rasgete bir hareketolmadı- guunkabuledilmesi" gerek- tığini vurgulayan Demirel, m Arkası Sa. 8, Sü. 7'de 'Düşünceye kilit vurulmasın' Endonezya'nm başkentiCakarta'dadün tnsanHaklanKomisyonuönündetoplananyüz- lerceöğrenci ifadeö^üriüğünün kısıtlaamasııuprotesto etti. Hükümetkarşıü gösteriya- pan öğrencilerin bir böJiimü gözalüna anndı.Endonezya'dademokratikreformlaryapıK raası için geçen yıl gerçekleşen öğrenci eylemleri DevletBaşkanı Suharto'nun istifa etrae- sineyol açrruşü. Ancak,yeni yönetim demokratikleşmeyohuıda gerekli acumlan atmadı. MHP'de îççekîşme• Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in BBP'den aday olması ve Tuğrul Türkeş'in parti kurarak aynlması sonucu MHP listelerinde Türkeş soyadını taşıyan aday bulunmadı. Partideki aynlmalann, listelerin üst sıralanna gene] merkeze yakın kişilerin yerleştirilmesiyle tabanda huzursuzluk yarattığı, MHP'nin barajı aşma şansını zora soktuğu iddia edildi. • Muhalifler, aday listelerinden MHP'lilerin ve ûlkücülerin tasfiye edildiklerini, birinci sıralara MHP'li ve ülkücü olmayan, başka partilerden gelen kişilerin yerleştirildiğini ve partinin ideolojik sapmaya götürüldüğünü savundular. • 5. Sayfada Bakanlığın Telif Yasası'na tepki 'Sanata, kültüre vurulan darbe'• Maliye Bakanlığı'nın, haber, yanşma ve talk- show programlannı 'eser', bu programlann sunucu ve yapımcılannı da 'yazar' gibi göstererek, telif haklanna sağlanan ayncahklardan yararlanan televizyonculara karşı başlattığı mücadele, hükûmeti yazar, çevirmen ve bilim insanlanyla karşı karşıya getirdi. • Yazın dünyası, tebliğ ile telif kazancı elde eden herkes için elde edilen kazancın miktanna bakılmaİcsızın defter tutma yükümlülüğü getirilmesinin yol açacağı siyasi denetime ve baskıya dikkat çekti. 40 bin dolar aylık alan spikerlerle 3-4 yılda bir kitap yayımlayan yazarlann aynı kefeye konulması kınandı. • 14. Sayfada ANKARA'DA ENERJİ TRAFIĞI • 3. Sayfada 'ERDOST'UN MAHKÛMİYETI UTANÇ VERÎCİ' U 9. Sayfada BEŞİKTAŞ GALfP TRAB2ON BERABERE MSpor'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 7-10-19^25-32-34 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kazanan Kim? Haber kaynakları geniş, devletle ilişkileri derin olan büyük gazetelerde hemen hergün Apo'nun Imralı'da savcılara verdiği ifadeler yer alıyor. Kuşkusuz bu ifadelerin belirli yerleri belki doğru a- ma, yayınların tümü ne kadar doğru? Bu soru, Apo'nun mahkeme önüne çıkarılacağı gü- ne kadar yan/tsız kalacak. Eğer "karakolda söyledik- lerini, Apo mahkemede şaşmaz" ise, gerçekleri öğ- m Arkası So. 8, SiLl'de Kaçış değil, başkaldm... Adalet Agaoğlu, bir aydının "kendimden utanıyorum" demesini kabul etmiyor. "Bizim kaçış değil, ama muhalefet, itiraz, başkaldm olarak sorgulama görevi önümüzde duruyor" diyor ve ekliyor, *ses çıkarmamak bizi kendi gözümüzde suçlu kılıyor". Belki de bu nedenle o şimdi politikada... Bugün Cumhuriyet 'le bhiikie GUNDEM MUSTAfA BALBAY Bir IVfinazop'un flmlan! Kaç zamandır, Prof. MTna Urgan'ın, "BirDinozo- run Anılan"n\ okumayı kafaya koymuştum. Ancak, 45. baskısında başarabildim. Sohbet konusu ne zaman "okunmast gereken ki- taplar'a gelse, ilk bunu söyler dururdum... Yaşamın kuru kalabalığı, bu tür güzel anılann yeni kuşaklara aşılanmasını güçleştiriyor. Ama bu tabii ki, "geç okuma" için bahane değil. Bunu, gözünü bu- MArkasıSa. 8, Sü.8'de •Mİ.- * * -V*..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog