Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet Cumhuriyet İSTANBULVE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. Y1L SAYI: 26798 / 175000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYfiZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 19ŞUBAT1999CUMA H R H A i K î K A ISMET ZEKI EYUBOGLU Karanlığın Ayak Sesleri KADİRİLİK İsmetZeki Eyuboğlu'nun, İslam dininden ayrılan bir akım olan Kadirilikle ilgili çok önemli belgesel araştırması... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... J ACOB V E 1 İ L H E L M G I I N U MASALLA&n IACOB VE YVILHELM GRIMM MASALLAR II Çeviren: Kemal Kaya . t Halkbilimin doğuşunu hazırlayan, dünyanın ilk biümsel halk masalları derlemesinin, ünlü "Grimm Masallan"nın ikinci kitabı... Sah günü Cumhuriyet 'le birlikte... Başbakan Simitis, PKK bunalımından sorumlu tuttuğu üç bakanı istifa ettirdi Atma'da OcalandeprenıiSlmftİS'e İStlfa çağNSI PKK lidehnin Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesiyle zor duruma düşen Yunanistan hükümeti çatladı. Tepkiler karşısında zor dnrumda kalan Başbakan Simitis'in isteği üzerine Dışişleri Bakanı Pangalos, Kamu Düzeni Bakanı Peçalnikos ve îçişleri Bakanı Papadopulos istifa ettiler. Muhalefet Simitis'i istifaya çağırdı. Uç bakanın istifasından sonra Pangalos'un yerine yardımcısı Papandreu atandı. îçişleri Bakanhğı'na Papandreu, Kamu Düzeni Bakanhğı'na ise Haralambidis getirildi. Türk Büyiikelçiliği'ne yürümek istediler Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinde Yunanistan'ı sorumlu tutan PKK'liler, dün gece Atina'da olay çıkardılar. Tüm siyasi partilerin gençlik kollannın da desteği ile yürüyüşe geçen militanlar, Türk Büyükelçiliği önüne gelmek istediler. Elçiliğe yaklaştınlmayan grup polisle çatışmaya başladı. Bazı polis ve göstericilerin yaralandıklan gözlendi. Atina savcılığının, PKK liderini saklayanlan sorgulayacağı belirtildi. MUMT İBTtn latarl • 7. Sayfada i k i g r u p b i r b i r i n e g i r d i PKK'de iç çatışma: İki terörist öldü • Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK terör örgütündeki ilk iç çatışma Tunceli'de yaşandı. İki grup arasında çıkan çatışmada iki terörist öldü, 3'ü yaralandı. Militanlar, kendilerine lider olarak belirledikleri Duran Kalkan ve Rıza Altun'un çevresinde toplanmaya başladılar. "PKK liderliğini Osman Öcalan'ın soyadı avantajını kullanarak alabileceği iddia edüiyor. DtYARRAKIR/TUTSCElİ (Cumhuriyet) - Abdullah Öca- lan'ın Türkiye'ye getınlmesi PKK'de dağılma sürecinin baş- ladığının ışaretlenm venrken örgüt içinde ilk çatışma Tunce- li'de yaşandı. İki grup arasında- ki çatışmada 2 terörist öldû, 3'ü de yaralandı Öcalan'ın orgüt- ten kopmasıyla talimat alama- yan militanlar, kendilenne li- der olarak belirledikleri Duran Kalkan ve Rıza Altun un başt- nı çektıği bazı merkez komıte üyelennden oluşan grup çev- resinde toplanmaya başladı. Almanya'mn iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Peter Frisch'e göre ise Öcalan'ın ye- nne kardeşi Osman Ocalan ge- çecek. Öcalan'ın Suriye'den aynl- madan önce tasfıye etmeyi dü- şündüğü kadrolar ıle kendisine bağlılık yeminı eden merkez komite üyeleri arasında, örgüt lıderliğınin ele geçirilmesi mArkasıSa.l9,SiL8'de Türk bayrağı önünde Öcalan'ın tmrah Adasfna götürülüşünü gösteren video kayıtianve fotoğraflar da dûn MtT taraftndan basın organlarma dağıtıldı. tmrah'da kıyafeti değiştiıüen ve iki Türk bayrağuıın önûnde çozverdhilefl Öcalan'ın oklukca yorgun oidoğu görüldü. Gözlerini sıksıkkrean Öcalan'ın "Gözum zorlaıuyor" dediği duyuklu. Kenya hükümetlnde değlşikllk Yunanistan hükümetindeki çatlaktan sonra Kenya'da da değişiklik yapıldı. Göçmen Bürosu Başkanı Kwinga ve Polis Müdürü Wachira görevden alındı. Maliye Bakanı Nyachae ile Toprak Yerleşim Bakanı Katanangala'nın da görev yerlerinin değiştiği belirtildi. Göçmen Bürosu Başkanı 'nın, Ocalan ile bazı yandaşlannın ülkeye sahte pasaportla girdiği yolundaki haberler yüzünden değiştirildiği belirtiliyor. Türkiye, Kenya ile dostluk, ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirecek. • 7. Sayfada Operasyon için 3 senaryo 1- Türk timinin aktif operasyonu. 2* Yunanistan istihbaratı teslim etti. 3- Kenya, Hollanda'ya göndermek üzere gözaltına aldı, Türkiye'ye teslim etti. • 6. Sayfada Baykal: Batı müdahale edemez • 5. Sayfada Pişmanlık Yasası için genelge • 5. Sayfada Avrupa'da PKK dehşeti I 6. Sayfada Sorguyu yürütecek olan savcılar, Imralı'da PKK liderinin ifadesini almaya başladılar Âpo <la\ alan bîrleştirflecek Başbakan Ecevit ölüm cezasma güvence vermedi 'Içişlerimize kanşmayın' • Yunanistan'm yıllardır teröre verdiği desteğin bedelini ödediğini söyleyen Ecevit, "Türkiye'nin içişlerine karışmaya kalkışan bir devlet kendi içişlerinde sıkmtıya uğrar" dedı. Olüm cezasına karşı olduklannı, ancak bu konuda kimseye garanti vermeyeceklerini belirten Başbakan Ecevit, DGM'lerin Türk Anayasası'na uygun olduğunu söyledi. ANKARA(Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kan Bülent Ecevit, Ocalan soruşturmasın- da uluslararası tartış- ma yaratan konularla ilgili açıklama yaptı. Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'nin ba- ğttnsız kabul etmediği DGM'ler konusunda Türk Anayasası'na uy- gunluğun ölçüt ahnacagını bildiren Ecevit, "Mam" olasılığı için "Garanti veritemez. mArkasıSa.8,Sü.2>de SaVCIIarla toplaiitl Turgut Okyay'ın başkanlık edeceği heyette iddia makamının başında, Ocalan hakkında Ankara'da ilk davayı açan ve aynı zamanda Uğur Mumcu soruşturmasını yürüten Hamza Keleş yer alacak. Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, dün savcılarla toplantı yaptı. Öcalan'ı sorgulamak üzere görevlendirilen Hamza Keleş, Talat Şalk, Nuh Mete Yüksel, Imralı Adasfna giderek görevlerine başladılar. SllÇİan t e k dOSyada tOplanacak Başsavcıhk yetkililen, gerek sorgulama gerekse yargılamada Avrupa ülkelerinin baz ahnacagını söylediler. Öcalan'ın tüm suçlannın tek dosyada toplanacağı, tıpkı Fransa'da Çakal Carios ve Orly Havaalanı katliamı davalannda olduğu gibi yargılamanın en fazla iki oturum süreceği belirtildi. Öcalan'ın sorgusunun 5 gün içerisinde tamamlanması ve gıyabi tutuklama karannın vicahiye çevrilmesi bekleniyor. ANKARA (Cumhurivet Bürosu)- sası'nın 125maddesıaltındabirleş- TalatŞalk ve Nuh Mete Yüksel, Öca- Abdullah Ocalan soruşturmasını yü- rütmekle görevlendinlen Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcıla- n, Imralı Cezaevi'nde sorguya başla- dılar. Yargılamanın Ankara 2 No'lu DGM tarafindan, tmralfda kurula- cak duruşma salonunda yapılması ve tüm suçlann tek dosyada, "ölûm ce- zası" hükmünü içeren Türk Ceza Ya- tirilmesi ağırlık kazandı. DGM yet- kililen, Fransa'daki "ÇakalCartosw Orly katliamı" davalannın örnek alı- nacağını ve yargılamanın en fazla 2 oturum sürecegrnı bıldirdiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Volkan, dün mahkeme savcı- lan ıle toplantı yaptı. Dava için gö- revlendirilen savcılar Hamza Keleş, lan'ı sorgulamak üzere dün Imralı Adası'nagittiler. Öcalan'ın sorgusu- nun 5 gün içerisinde tamamlanması ve gıyabi tutuklama karannın vicahi- ye çevrilmesi bekleniyor. Öcalan'ı yargılayacak olan mah- kemeye TurgutOkyay başkanlık ede- MArkasıSa.8,SH8'de KDV iadesi vurgunu• Izmir, Istanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonlarda, son yıllann en büyük KDV vurgunu ortaya çıkanldı. Operasyonlarda 3 firmanın sahte belgelerle devletten 3 trilyon 300 milyar liralık KDV iadesi aldığı belirlendi. • Gürbüz Dış Ticaret, Muteks Tekstil Sanayi ile tTS tç Ege Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret'e ait gümrük işlemi bitirilmiş beyannameler ile teyit yazılan ele geçirildi. Olaya adı kanşan 7 kişi, haklannda yasal işlem yapılmak üzere Kadıköy Cumhuriyet Savcıhğı'na sevk edildi. • 13. Sayfada Ekmekte gramaj düştii • Fınncılar, fıyat arttırmak yerine yine gramaj oyunlanyla ekmeğe zam yaptı. Ekmek fiyatının fınncılann insafına bırakılması ekmeğin kalitesini düşürürken fiyatını arttırdı Böylelikle fiyatlann serbest bırakılmasmın tüketicinin aleyhine olduğu görüldü. • Yılın başmda zamlı ücret verdiklen gerekçesiyle 70-80 bin liraya sattıkları 300 gramhk ekmeğin ağırlığım "gizlice" 250'ye düşüren fınncılar, 10 bin liralık gizli zam yaptı. HTMA KOŞAITm habert • 13. Sayfada Çetin-DSP yakınlaşması • TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP'den istifa ederek DSP'den Ankara milletvekilliği için aday olacağı yönündeki söylentileri, "Şu anda öyle bir şey yok" sözleriyle doğrulamadı. CHP'den daha önce istifa eden Seyfı Oktay ile Yavuz Şimşek'in de DSP'den öneri bekledikleri belirtildi. • 4. Sayfada Zinutt Bankası yöneticileri serbest • REFAHYOL hükümeti döneminde düzenlenen bedelsiz otomobil ıthalatı kampanyası ile ilgili olarak sorgulanan Ziraat Bankasf nın 9 üst düzey yöneticisi, Ankara DGM'de sorgulandıktan sonra dün serbest bırakıldı. • 13. Sayfada İRTİCA GÜÇ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR • 4. Sayfada RTÜK'TEN SEÇİM YAYINLARINA DENETİM • 9. Sayfada B0RSA û DCCAB! MARK | MJIN 0ün Oun M&.0OO 1M.M» öncekı &K&.I 346 750 198.700 o1166000 Oncakı 1185.000 GÜNCEL CUNE\T ARCAYUREK Yeni Savaşım... Avrupa'nın gerçek yüzünü gösteren, üstelik doğru- yu yansrtan saptamayı bir Alman gazetesi yapıyor: "Allah'a şükürbittr diye başlıyor yazı: "ArtıkAvrupalılar Ocalan 'ın yargılanması ya da ba- nndırılması için elini kiıietmeyecek" (Süddeutsche Zeitung). Doğruların savunucusu demokrat Avrupa'yı, ışte MArkasıSo. 19,Sil l'de Necfl Kâzun Akses toprağa verîldi 91 yaşında yaşama veda eden, 50. Yıl Marşı'nın bestecisi, Türk müziğinin öncüsü için devlet töreni düzenlendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çağdaş Türk müzığının öncülerinden ünlü bestecı Necil Kâzun Akses ıçın, kurucusu olduğu Hacettepe Oniversitesı Ankara Devlet Konservatuvan Sa- lonu'nda devlet töreni düzenlendi. Türk ulusu- na armağan ettiği "50. Yıl Marşı" ile tanınan Akses'ın cena2esi Cebeci Asn Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara Devlet Konservaruva- n'ndaki tören, 91 yaşında ölen sanatçı Necil Kâ- zım Akses'ın anısına 1 dakıkalık saygı duruşuy- labaşladı. Kültür Bakanı IstemihanTalaj, tören- de yaptığı konuşmada, çağdaş Türk müziğınin yaratıcılanndan, büyük sanatçı Akses'i kaybet- menin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti. Yaşam gıbı ölümün de hayatm gerçeklerinden bı- ri olduğunu kaydeden Talay, "Ama ölürken ya- şamda bırakılan izler ve geleçek kuşaklara akta- nlan birikim, herhalde yaşamın anlamını, bir ömrûn hangi amaçla geçiriküğini ortaya koyan gerçek sonuçlardır" dedi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Toprak Reformu! 1995yazıydı... Meksika'da gazetect arkadaşlarla, "Ne olacak ül- kelerimızin hali" sohbetındeydık... "Bizim için" dediler, "en önemli sonjn Güneydoğu bölgemizde"... Aklıma ister istemez Türkiye geldi. Sordum: - Neden Güneydoğu? • Arkosı So. 19,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog