Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'ÎE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com CumhuriyeC r?o Gümhuriyet TANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26791 / 175000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 ŞUBAT 1999 CUMA CHARLES H. SHERRILL Bir ABD Büyükelçisinin Türkiye Hatıralan MUSTAFA KEMAL-II Çeviren: Örgen Uğurlu Sherrill'in Atatürk ve Türkiye ile ilgili nesnel değerlendirmeler içeren hatıra kitabının ikinci cildi... Bugün Cumhuriyet le birlikte... U O N O I İ DE B A L Z A C TEFEC1 GOBSECK ÜÇÖYKÜ HONORE DE BALZAC TEFECI GOBSECK •• •• •• UÇ OYKU Çevirenler: Vedat Günyol, Mücahit Topalak Doğumunun 200. yılında büyük Fransız romancısından önemli bir roman ve üç güzel öykü bir arada... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... ABD Temsilciler Meclisi'nde, Güneydoğu sorunu Kosova ile eşdeğer tutuldu Haksız sııelaıııa Ecevit 'İspanya zor durumda kalır' • Bask parlamentosunun sözde Kürt parlamentosu için aldığt karan yorumlayan Başbakan "'"" Ecevit, "İspanya ile ekonomik ilişkilerimiz aksayabilir" dedi. tspanya Başbakam Aznar, Ecevit'e Bask parlamentosunu karanndan vazgeçirmek için çaba göstereceklerini biidirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bütent Ecevfc, tspanya Başbakam Jo- se Maria Aznar ın Bask par- lamento>>unun sözde Kürt parlamentosu ile ılgilı kara- nndan vazgeçmesi için elle- rinden gelen çabayı göstere- ceklerini bildırdığıni söyledi. İspanya ile ekonomik ilişkile- nn aksayabileceğıni kayde- dert Ecevit "Bask, Avrupa karşranda güç durumda ka- iacağı gibi Fspanya'yı da güç durumda bırakır" jedı. Başbakan Ecevit. dün dü- zenledigi basın toplantısında. Bask parlamentosunun ''söz- de Kürt parlamentosu" ile il- mArkasıSa.l9,Sü.3'te Bask gazeteleri Parlamento kararına sert tepki Ehş Haberier Servisi- Bask özerk bölgesinde yayımla- nan gazetelere göre, Bask Parlamentosu'nun, 'sûrgûn- deki Kürt parlamentosu'na toplantı yapma izni vermesi- ne, Türkiye ile ticari ilişkisi olan iş çevTeleri sert tepki gösterdi. El Correo Espanol ve El Pueblo Vasco adlı ga- zeteler, Bask Parlamento- su'ndaki sağ eğilimli Bask Ulusal Partısi (PNV), sol egi- limlı Bask Dayanışma Parti- si (EA) ve Bask Yurttaşlan Partisi'nin (EH) ış çevrele- rinden sert eleştiriler aldığı- nı yazdı. El Mundo gazetesi "Türkiye, karann terorizmi teşvik edeceğini düşünüyor" başlığını kullandığı haberin- de, Türkiye'nin Bask bölge- si ile ticari ilişkisi olan ülke- ler listesinde 21. sırada bu- lunduğunu ammsatarak 'sür- UArkasıSa.l9,SiL 7'de 'Ölümler Türkiye'de daha fazla' ABD Temsilciler Meclisi'nin Kosova oturumunda konuşan Kaliforniya eyaleti milletvekili Brad Sherman, "Kürdistan'daki sivil ölümler Kosova'dan fazla" dedi. Sherman, Türkiye'de Kosova'da yaşanandan çok daha fazlasının Kürt azınlığa karşı uygulandığmı ve binlerce sivilin öldürüldüğünü iddia etti. rahatSIZ Türkiye'deki Kürtlerin korunması gerektiğini söyleyen ve bunun için gerekiyorsa ABD'nin askeri güç kullanmasını savunan Sherman'ın sözleri Ankara'da büyük rahatsızhk yarattı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Kongre'deki oturumdan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde olayı sözlü olarak protesto etti. FUAT KOZLUKLL VVASHINGTON - ABD'nin yasama organı Kongre'nin çar- şamba günkti kayıtlanna Türki- ye'nın Güne>dogu Bölgesi "Kürdistan" diye geçirildi Tür- kiye'nin bu konudakı rahatsızlı- ğ\. Washington Büyükelçiliği ta- rafından Dişışlen Bakanlığı nez- dinde "sözlü" olarak protesto edildı. ABD Kongresı'nın önceki gün Temsilciler Meclisi kanadında Kosova konusunda gerçekleştin- len oturumunda Kaliforniya eya- leti milletvekili Brad Sherman, Güneydoğu Anadolu Bölge- si'nden "Kürdistan" olarak bah- settı. Sherman, Kosova'da birkaç düzine katilin Arnavutlara karşı ABD Kongre raporuna göre Türkiye'de istikrarsızlık sürecek 'Seçimler bir şey değiştirmeyecek' OrdU rahatSIZ görünüyor' Amerikan Kongresi Araştırma Servisi'nin Türkiye uzmanı Carol Migdalowitz tarafından hazırlanan raporda, 18 Nisan seçimlerinin ülkedeki siyasi dağılımı fazla değiştirmeyeceği savunuldu. Siyasal istikrarsızlığın devam edeceğinin öne sürüldüğü raporda sadece güçlü Türk ordusunun bu durumdan rahatsız göründüğü ileri sürüldü. • 4. Sayfada şiddet uyguladığını, ancak Tür- kiye'de Kosova'da yaşanandan çok daha fazlasının "Kürt azınlı- ğa" karşı gerçekleşörildığini, bin- lerce sivilin öldürüldüğünü ıddia etti. Sherman, Türkiye'dekı Kürt- lerin korunması gerektiğini, bu- nun için de ABD'nin askeri güç- le devreye girmesi gerektiğini sa- vundu. Türkdevletinin Güneydo- ğu Anadolu'ya gönderdiğı aske- ri gücün, Yugoslavya Devlet Baş- kanı Slobodan MÛosevic'ın Ko- sova'ya gönderdiği güçten daha fazla olduğunu behrten Sherman, şöylede\ametti "Kürdistan'da- ki sivil ölümler Kosova'dan çok daha fazla. Uımıyonım ki ABD, Kürtkrin korunması için daha açık ve katı bir tutum izier. tnam- yorum ki baskıcı rejimtere karşı olan tutumumuz bu ülkelerin NA- TO mütteffiki olması veya olma- ması 3e değiştirilmemelidir." Sherman'ın bu sözlerine tepkı- siz kalan Dışişlen Bakanlığı'nin siyasi ilişkilerden sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Thomas Pickering ise, son 5-10 sene içe- risinde Türkiye ile Kürt azınhğın dunımu konusunda önemli ilerle- meler kaydettiklerini söyledi. Pickering sözlerini şöyle sürdür- dü. u DurumunkusursuzoWuğu- nu söylemiyorum. .Ancak size şu- nu sö\ leyebilirim ki sorunun çö- zümü sizin belirtn'finiz gibi Tür- kiye'ye askeri güç göndermek de- ğiİdir. En uygun çözüm Türkiye üzerindeld etkimizi kullanarak mArkasıSa.l9,Sü.4'te YILMAZ; KAVGA ETMEYECEĞİM 'ANAP örnek parti olacak9 İlk tanıtım basına yapıldı Seçimlerin referandum niteliğinde olduğunu belirten ANAP lideri, partisinin seçim kampanyasını dün basına tanıttı. Mesut Yılmaz, "Biz sessiz çoğunluğun partisiyiz. Seçimlerde halk, çocuklannı kime emanet edeceğinin yanıtını en doğru şekilde verecek" dedi. ANAP lideri, kampanya süresince kimseyle kavga etmeyeceğini, örnek olacağını belirtti. • 4. Sayfada DSP'de istanbul sıkıntısı DSP, aday seçiminde 'flaş' isimler yerine 'bölgesinde sevilen, alanında uzman' isimlere öncelik verecek. Başbakan Ecevit'in 61 kişilik grubunu yeniden TBMM'ye taşıması bekleniyor. DSP'nin istanbul adaylığı için adı geçen bağımsız tzmir Milletvekili Aydın Güven Gürkan'a yönetimin soğuk baktığı ve 'adı duyulmamış' bir aday üzerinde durulduğu belirtiliyor. • 4. Sayfada Bahar ÖDP ile gelecek1 Seçim kampanyasında Moğollar grubunun 'Bi Şey Yapmah' şarkısıyla meydanlara inecek olan ÖDP, toplumdaki eşitsizlikleri vurgulayacak ve 'Evetse en sola' çağnsında bulunacak. Seçim çahşmalannda halka programlannı anlatacaklannı söyleyen ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Yıldınm Kaya, "Fazilet Partisi meydanlarda, varoşlarda karşısında ÖDP'yi bulacak. Bire bir propagandamızı sürdüreceğiz" dedi. • 4. Sayfada Memur zorunlu tasarrufunu isüyor KESK üyeleri dün zorunlu tasarrufta biriken alacaklanmn gerçek faizleriyle ödenmesini istediler. Sirkeci Büyük Postane önünde toplanan KESK üyeleri sosyal haklanna ilişkin rvedi isteklerini içeren bir metni Başbakan Ecevit'e gönderdiler. KESK üyeleri, yasal haklarım kullandıklan gerekçesi\le cezalandınlan 120 bin kamu emekçisinin cezalannın da geri alınması istediler. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Enerjide 'tath kâr' • Enerji imtiyaz sözleşmelerinde, devletin 'makul temettü' adı altında yeni bir zarara uğratıldığı öne sûrülüyor. Bu yöntemle enerji satışı dışındaki hizmetlerin geliri de şirkete bırakılıyor. Işletme giderleri yatınm kapsamına alınarak maliyet bedeline yansıtılıyor. Bu değişiklik ihale şartnamesinde yer almadığı için verilen tekJiflerin düşük» kaldığına ve böylece devletin ikinci bir zarara daha uğTatıldığına dikkat çekildi. • 6. Sayfada ABD 'denfiize saldınsı Imk'ta siviller ölüyor• ABD'nin Irak'a düzenlediği fîize saldınsı sırasında iki sivilin öldüğü, pek çok kişinin de yaralandığı belirtildi. Önceki günkü saldında da bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Bağdat yönetimi uçuşa yasak bölgelerde uçan ABD ve Ingiliz uçaklanna karşı koymayı sürdüreceğini biidirdi. • Irak, Körfez ülkelerinden, Irak \ lideri Saddam Hüseyin'i devirme tasanlanna destek bulmak için ülkelerine gelen ABD ve Ingiliz temsilcilerini artık kabul etmemelerini istedi. Suudi Arabistan ve Katar, Bağdat yönetiminin devnlmesine destek vermeyeceklerini bıldirdiler. • 11. Sayfada Baskılar sonuç verdi Sırplar planı im:jLiladı • Fransa'da yapılan Kosova barış görüşmelerine katılan Sırp heyetin, Temas Grubu'nun 10 maddeden oluşan çözüm planını tek yanlı imzaladığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Albright, Kosova görüşmelerinin Sırplann inatçılığı yüzünden başansız olması durumunda, Sırp hedeflerinin bombalanması karan ahndığını biidirdi. • 10. Sayfada ABD Başkanı Bill Clinton Skandalda sonperde • Seks skandah nedeniyle ABD Senatosu'nda yargılanan Clinton'a siyasi rakiplerinden destek geldi. Senatodakı oylama öncesinde Cumhuriyetçi Parti'den üç senatör, ABD Başkanı'ndan yana oy kullanacaklannı açıkladı. Yapılacak oylamada aklanmasına kesin gözüyle bakılan Clinton, oylamaTiın ardmdan televizyonlardan ABD halkına seslenecek. • 10. Sayfada SAKARYA EMNİYETI'NE MÜFETTİŞ BASKrNI • i. Sayfada IBRAHİM TATLISES GÖZALTINDA • 9. Sayfada İRAN'DAÎSLAMCI İKTtDARIN 20. YILI • //. Sayfada YOL: DUYARSIZ KALINAMAYAN BİR ÇIĞLIK • 15. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Olay kir Ne Olay! Olayın siyasal yaşamımızda önemli bir yeri var. Fakat toplumun duyarlı olduğu konulara medya o denli duyarsız ki... "Olayı" siyasal gündemden kaldıran sonuç, gaze- telerin arka sayfalannda tek sütun üzerinden veriliyor. ve haber o kadar kısa yazılıyor kı, içerdiği öğeleri anım- samakta insan zorlanıyor. mArkosıSa.l9,Sü.l'de Açığm iç borçla kapatılması devlete 107 misline mal oluyor Tek çözüm vergi toplamak BORSA ûDün3035 Önceki 2970 DOLAR ûDün 341.500 Önceki 340.400 MARK ûDün 197.500 Önceki 197.000 ALTIN ûDün 3.160.000 önceki 3.155.000 • Türkiye'nin bütçe açıklannı vergi yerine iç borçlanmaya giderek kapatmaya çalışması, devlete vergiye göre 107 misli pahalıya mal oluyor. Kamu harcamalannı karşılamanın en sağhklı yolu olan vergi toplamanın devlete maliyeti, iç borçlanmanın yüzde 1 'i dolayında bulunuyor. • 13. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY UPdün Kralı ABD'ullah! Üç yıl aradan sonra ilk kez üst düzey bir Irak yetKi- lisi Türkiye'ye geliyor. Irak Başbakan Birincı Yardım- cısı Tank Aziz son anda bir değişiklik olmazsa 15 Şu- bat'tâ Ankara'da olacak. • 1998 ıçinde benzer ziyaret iki kez planlanmış, "son anda" yaşama geçmemişti. Dileyelim bu kez öyle ol- masın... mArkosıSo.l9,Sü.7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog