Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

/% /SMTKBİNıiStZltZNET ^ / f SUTJIOHSEKtnPTBÜNİ / / f SMrflYHjKMMlÛ A « V SMT KmP SftUfe OLANAâ i v f SMrnıotnfidiJİPSiifişı Dılesmız kıtabın adını kredı kamnızın Dumarası ve son kullanrna tanhı ıletıktebıİdınn, kütap e\ mızde olsup Adrnia, soyadınızı >e teiefoo nunanızı da btldırmeyı unutmayuL C ve degılsemz, dılersetuz üye de olun >a da ûvehğmızı \emteym H£ tŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuri i Cumhurly t lAJanda»! Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDİBERG SpA -ttllyı Tesıslcnnde ûrctıtmışta 1 t Tütacaa Caddesı No: 3*41 ÇJ4334) C ^ o ğ u 5 itfafaj Tetpi2)514 0196 F*s£12)5U 0196 76.1L SAYl: 27091 / 250.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 ARAUK1999 PERŞEMBE u M H U R I î N K Ü Ü R H t Z M I LIMAN VON SANDERS TURKIYE'DEBEŞYIL-II Çeviren: Örgün Uğurlu Alman General Liman von Sanders (1855-1929), Tıirk ordusunun yeniden yapılanması için yaptlan ânlaşma gereğince ülkemize gelen (1913) Alman Askerî Kurulu'nun başkanıdır. General, Birinci Dünya Savaşı çıkınca Türkiye'de kalmış, Çanakkale savaşlarında Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığı yapmıştır. Dönemin padişahlan Sultan Reşat'ı, Vahdettin'i, Sadrazam Sait Halim Paşa'yı, Talât ve Enver paşaları yakından tanımak olanağı buian Liman von Sanders, Türk ordusunun ünlü kumandanlarıyla, bu arada Mustafa Kemal Paşa'yla da cephede silâh arkadaşlığı yapmıştır. Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığını Mustafa Kemal Paşa'ya bırakan Liman von Sanders, Türkiye ile ilgili anılarını savaş suçlusu olarak Malta Adası'nda bulunduğu sırada yazmış, daha sonra Almanya'da yayımlamıştır (1921). Yakın tarihimiz açısından bu çok önemli belgesel anılar İngiliz ve Fransız dillerine de çevrilmiştir. Liman von Sanders'in bu önemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Veto olasılığı azalıyor # Yunan basını, Atina'nın Helsinki'de Türkiye'nin adaylığını veto etmesi olasıhğuun azaldığı yorumunda bulunuyor. Dışişlen Bakanı Ismaıl Cem'in yaptığı ve Türkiye'nin Ege sorunlannın çözümünde AB kurallanna uyacağııu vurguladığı açıklamanın Atina'yı kısmen rahatlattığı belirtiliyor. • 11. Sayfada Prodi adaylık içinumutlu # AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi, Tûrkiye'nin adaylığı için Kıbns konusunu engel olarak görmediğini söyledi. Prodi, AB liderlennin Helsinki zirvesinde Türkiye'ye adaylık statüsü tanıyacağı konusunda umudunu koruduğunu belirtti ve "Önerimizin onaylanacağıru ümit ettiğiın açık" dedı. • 11. Sayfada DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM, TÜRKİYE'NİN LÜTUF BEKLEMEDİCİ Nİ VURCULADI 'AB'yem değiliz'İkİye bölmeyin' AB'nin adaylık vermemesinin, • Türkiye-Yunanistan karşıtlığına yol açacağını söyleyen Dışişlen Bakanı îsmail Cem, AB'yi, Türkiye'yi dışlayarak Ege'yi ikiye bölmemesi konusunda uyardı. TÜSlAD Yüksek îstişare Kurulu Toplantısı'nda konuşan îsmail Cem, Helsinki'de AB adayhğı için herhangi bir Ön şartın kabul edilemeyeceğini bildirdi. 'TÜrkiye çareSİZ değildll" Cem, "Türkiye bir çaresizlik içinde değildir. Türkiye, AB ile birlikte veya AB olmaksızın gene de ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesini hızla devam ettirecektir. Ama AB üyeliğimizin çok ciddi katkılannın da olabileceği düşüncesindeyiz. Gelişmemize çok ciddi dış dinamikler getirecektir" diye konuştu. • //. Sayfada Özelfinans kurumlarına ilişkin düzenlemede geri adım Islamcı sermaye korunuyor% Devlet Bakanı Recep Önal, özel finans kurumlanyla ilgili düzenlemelerde ısrarh olmadıklanru, tasanrun diğer hükümlerinin önemi ve aciliyeti bulunduğunu söyleyerek bu düzenlemelerin tasandan çıkanlmasına yeşil ışık yaktı. Ancak Önal, özel finans kurumlanyla ilgili düzenlemelerde değişiklik hazırladıklannı belirtirken mali sistem içmde denetlenmeyen hiçbir kurumun kalmamasmı istediklerini de vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Bankalar Yasası'na ilişkin değişiklik tasansın- da, lslamı sermaye olarakbi- linen özel finans kurumlany- la ilgili düzenlemede özellik- le ANAP'ın tepkisi nedeniy- le DSP geri adım atmak zo- rundabtrakıldı. Tasan alt ko- misyona sevk edildi. Devlet Bakanı Recep Önal, özel fi- nans kurumlanyla ilgili dü- zenlemelerde ısrarlı olma- dıklannı, tasannın dığer hü- kümlerinin önemi ve aciliye- ti bulunduğunu belirterek bu düzenlemelerin tasandan çı- kanlmasına yeşil ışık yaktı. • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te r BRIS Klerides'in haritasına büyük öfke # Klerides'in, New York'taki görüşmelerde toprak konusunu öne çıkararak yüzde 12 oranında taviz istemesi, KJCTC'de sert tepkilere yol açtı. Rum göçmenlerine devredilmesi istenen bölgeler arasında bulunan Güzelyurt'un Belediye Başkanı Mahmut Özçınar "Rum tarafının haritası asla kabul edilemez" dedi. Bir Türk polis memuru KKTCnin Lefke bölgesine giren 3 Rum avcı taraftndan vuruldu. • 11. Sayfada Kıbrıs'ta kronolojik gelişmeler # Atina, New York dolaylı görüşmelerinde "jest" adı altında, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin bir "cemaat" haline dönüştürülerek Kıbns (Rum) Cumhuriyeti'ne monte edilmesini arzu etmektedir. Bn.MMİS/UJ'ınyıoM • 11. Sayfada KIZIL DANNY'DEN ADAYLIĞA DESTEK m 11. Sayfada Müfettişlere gerîcî faaliyetleri anlatan personelin tehdit edildiği bildirildi DSFde irlicayı örtbas çabası 'ır» Genco Erkal, Dostlar Tı\ < atrosu'nun otuzuncu, kendisinin tiyatro- d ? l d | a r k m c ı yıhndaCanYücel'inşiMeriıüsahnejetaşıjor.Buoyun bir otoportre; kendi dizeleriyle keodini anlatryor Can YüceL Genco Erkal onun sözcüsû sadece. Şürlerinin yanı sıra Can Yûcel'intetevizyoo,gazete söyleşileri ve onu konu edinen belgesellerdeki konuşmalannı bağlavıcı unsur olarak kullamyor usta oyuncu. O\ unun metin yazan, yönermeni ve oyuncusu Genco Erkal, kâğit üsründeki sözcüklere, dizelere kanryla ca- nryla yeni bir yaşam vermeye soyunuyor. Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Can' adlı gösterinin sahne dona- tunını da ressam Su Yücel gerçekkştirdL (Fotoğraf: KADER TUĞLA) Devlet Su Işleri Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığı'nda, bütün çabalara karşın irticai faaliyetlerin önlenemediği bildirildi. Irticai faaliyetler nedeniyle açılan ilk soruşturmayı yürüten ve görevden el çektirilen Mehmet Paçacı'nın yerine atanan müfettişin olayı kapatmak için özel çaba sarf ettiği belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık Takip Kurulu'na ulaştınlan bir ra- porda, DSl'dekı irticai kad- rolann çalışmalannı sürdür- düğü belirtildi. trticai faali- yetlerin belirlenmesinin ar- dından başlatılan soruştur- mayı yürüten ve genişletil- mesını öneren Mehmet Paça- a'ya görevden el çektinldiği anımsatılan ra- porda, yerine atanan müfetti- şin ılkteftişınso- nuçlannı kapat- maya özel önem verdiğikaydedil- di. Raporda, Teknik Ajaşnr- ma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığı'nın üst düzey yöne- ticilerinin ve DSt Genel Mü- dürü'nün ilgisizliği nedeniy- le bukurumdaki irticai faali- yetlerin sürdüğüne dikkat çe- kildi. Teknik Araştırma ve Kali- te Kontrol Dairesi'nin geçen yıl AnkaraBüyükşehir Bele- diyesi'nin düzenledığı alter- natif Cumhuriyet Bayramı kutlamalanna 7 araçla katü- Jet-Pa futbolu karıştırdı mSpor'Ja dığı belirtilen raporda, üst düzey bir yöneticimn, oğlu- nun üzerine kurduğu şirketle, büyükşehir belediyesi ile ti- cari faaliyetlerde bulunduğu vurgulandı. Soruşturmayı yürüünek için Paçacı'nın ye- rine atanan müfettişin soruş- turmayı zamana yayarak unutturmayı planladığı kay- dedilen raporda. "Soruştur- ma kapsamında bilgisine başvu- rulan tüm daire personetinibaskı vetehditJerksin- dirmek, ilk mü- fettiş Mehmet Paçaa'ya verilen ifadeleri geri al- dırmak amaç- buunıstır'" denil- di. Raporda, ku- rumdaki geliş- meler şöyle sıralandı: -Soruşturmakapsamında- ki konularda somut delil ola- cakresmievTakvebelgelerde tahrifatlaryapdarakyenibel- geler düzenlenmektedir. - Daire başkanlığındakı bir üstdüzey yönetıcuun daıreye ait depodan inşaat malzeme- U Arkası Sa. 6, SHl'de Ankam 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararı 'ÜUdicü teröristleri MHP yönlendirdi' # Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda Bahçelievler kadiamı diye bilinen 7 TÎP'liıün öldürülmesine ilişkin davanın gerekçeli karannda, 12 Eylül 1980 öncesınin Ülkücü Gençlik Derneği'nin MHP Genel ; Merkezi tarafından yönlendirilen silahlı bir terör örgütü olduğu vurgulandı. Kararda, katliamın Abdullah Çatlı'nın yönetiminde gerçekleştirildiğinin altı çizildi. • 4. Sayfada Orgeneral Kılıç 'Türkçe ibadetetıtıek isûyorum* # Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral tlhan Kılıç, dinde reform yapılmasmı isteyerek "Anlamadığım bir lisanda değil, Türkçe ibadet etmek istiyorum" dedi. Emekli Orgeneral Bir, Türkiye'de siyasetçileri düşündürecek tek mekanizmamn MGK olduğunu söyledi. • 7.. Sayfada BAYRAM MERAL: CHP'NtN EKStKLlĞl HÎSSEDİLÎYOR • 5. Sayfada DEMİREL: KEMAL GÜRÜZ GÖREVÎNİ ıYt YAPIYOR • 5. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Daha Neler Neler. B0RSA oDûn »50 1007) DOLAR ûDür MARK ûDun 521.400 272J00 Ûncakı Öncekı 272^)00 ALTtN ûDun 4.730000 Öra*. 4,890000 Iş çevreleri hükümetin ekonomi politikalanna tam destek verdiğini açikladı.. TÜSlAD patronlan; orta sınrf tarifine giren kitlelerin aynı vergiyi ikinci kez vermesine, hele KDV oranlann- daki değişikliğin yaşam koşullarına büyük etkisine pek değinmiyor. Onlann derdi başka. Yılın son Yüksek îstişare Kon- seyi toplantısı için 160 kişilik dev bir kadro ile Anka- U Arkası Sa. 6, SiLl'de Dil ile öykü içinde bir yaşam ve... Sevgi Özel Sevgi Özel, uzun yıllar dilbilim alanında çalışmış bir dilci. Yıliarca edebiyatın da içinde yaşamış doğal olarak. TDK'den ayrıldıktan sonra öyküleriyle gelmiş okurların karşısına. 1994 yılından bu yana beş öykü kitabı yayımlayan Sevgi Özel'Ie öyküleri üzerine konuştuk. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bosna'dan İnsan ve Yol Manzaraları... Balkanlar, son dönemde hep haber bültenlerinin kanlı bölümlerinde ve hava raporiannın "alçak ba- sınç" haritalannda konu ediliyor. Bugünü, Saraybosna ve Zenica'dan insan-yol manzaralanna ayırahm. • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog