Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde I-ED1BERG Sp\ -lulya Tesıslenndc üreataıışnı) ryO»ıhıirİyffTiıtocafliCadde3No-3a>411343341 Cataoau k ^ . MU»taıSKst»)bıiTeiei2)51401 96Fate.(212)51401 95 Cumhuriyet MS&A? Bütün DünyaOkuyanlann Dergısı .D1NI BUTUN y BİRASK1R. POLIT1KACI DEVLET ADAMI * ; İSMEÎ İNÖNÜ 76. YİL SAYI: 27090 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 ARALIK 1999 ÇARŞAMBA u M H U R î î N Ü Ü R H 1 M I LIMAN VON SANDERS TURKIYE'DE BEŞ Y1L-II Çeviren: Örgün Uğurlu Alman General Liman von Sanders (1855-1929), Türk ordusunun yeniden yapılanması için yapılan anlaşma gereğince ülkemize gelen (1913) Alman Askerî Kurulu'nun başkanıdır. General, Birinci Dünya Savaşı çıkınca Türkiye'de kalmış, Çanakkale savaşlannda Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığı yapmıştır. Dönemin padişahları Sultan Reşat'ı, Vahdettin'i, Sadrazam Sait Halim Paşa'yı, Talât ve Enver paşaları yakından tanımak olanağı bulan Liman von Sanders, Türk ordusunun ünlü kumandanlarıyla, bu arada Mustafa Kemal Paşa'yla da cephede silâh arkadaşlığı yapmıştır. Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığını Mustafa Kemal Paşa'ya bırakan Liman von Sanders, Türkiye ile ilgili amlarım savaş suçlusu olarak Malta Adası'nda bulunduğu sırada yazmış, daha sonra Almanya'da yayımlamıştır (1921). Yakın tarihimiz açısından bu çok önemli belgesel anılar İngiliz ve Fransız dillerine de çevrilmiştir. Liman von Sanders'in bu önemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Sedat Bucak'ın yeğeni tahliye edilmeyip Niğde Cezaevi 'ne gönderilince adamlan olay çıkardı Cezaevinî >ciktılar # Çete kurmak suçundan yargılanan Fatih Mehmet Bucak'ın, Ulucanlar Cezaaevi'ndeki adamlan mahkeme kararını protesto etmek için yataklan ateşe verdi. Çıkan yangın 3 saatte söndürüldü. Kendilerine engel olmak isteyen mahkûmlan da döven Bucak'ın adamlan daha sonra PKK'lilerin kaldığı koğuşlara girmek istediler. Olaylar güçlükle kontrol altına alnıdı. ANKARA (Cnmhııriyet Börosu) - Ankara Merkez Kapalı Cezaevı'nde 26 Eylül'de yaşanan ve 10 mahkûmun ölümüyle sonuçlanan olaym ardından dün de DYP Şanlıurfa Mılletvekıli Se- dat Edip Bucak'ın yeğeni Fatih Mehmet Bu- cak" ın adamlan olay çıkardı. Bucak'ın adamla- nnın yataklan ateşe vermesiyle başlayan olay- larda 2'si ağır 3 ınfaz memuru ve 5 matıkûm ya- ralandı. Olayın, yeğen Bucak'ın tahhye edilme- mesi ve Nığde Cezaevi'ne nakledılmesi üzenne çıktığı bıldırildı Adalet Bakanlığı, olayla ilgili sorumlular hakkında adlı, ıdan ve dısıplın soruş- turması başlattı. Yeğen Bucak ve bazı adamlan, dün Ankaıa 1 No'lu DGM'de görülen duruşmalannın ardın- dan, Nevşehir, Kırşehır ve Niğde cezaevlerine gönderildıler. Bucak'ın Ulucanlar'da kalan diğer adamlan, davada tahliye karan çıkmaması ve sanıklann başka cezaevlerine sevk edilmelerini protesto etmek için yataklan ateşe verdiler. Ko- ğuşlan ateşe veren Bucak'ın adamlanna müda- hale eden diğer mahkûmlann da dövüldügü öğ- renildi. Adli tutukhılar daha sonra koğuşlanndan avluya çıkarak PKK'lilerin bulunduğu koğuşa • Arkası Sa. 19, Sü. 4 *te FP'LI MİLLETVEKİLI HATÎPOGLU'NA FPTÎLERDEN SALDIRI • 19. Sayfada Thükiimetin f tek umuduEnflasyon hedefinin tutacağını öne süren Devlet Bakanı Recep Önal, hükümetin hedeflediği para kaynaklannı şöyle açıkladı: 1- IMF ve Dünya Bankası destekleriyle sağlanacak dış kredi olanağı. 2- Faiz dışı fazla. 3- Özelleştirme. BORSA ûDün 1OO76 Öncekı 9661 MARK •ÛDün 272.OOO Öncekı 271.800 DOLAR •U-Dün 521.2OO Öncekı S21.8OO ALTIN oDün 4.69O.OOO Öncek't 4.630.000 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Re- cep Onal, Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) uygulanacak ekonomık programa ılişkm ipuçlannı "şeffafhk ve kredi- bitite" olarak açıkladı. Önal, deprem nedeniyle 1999 yıl sonu içın öngöriilen yüzde 50- 55'lik enflasyon hedefi- nin 10 puanlık farkla yüzde 65 olacağını, 6 ayuk bu dene- menın 2000 yılı için ortaya konulan yüzde 25 'lik hedefın tutturu- lacağının göstergesi olduğunu anlata- rak "Bunu iş çevrelerimizin ve fînans kesmuniıı önûnü görmesi için söylüyo- rum" dedi. Önal, Merkez Bankası'nın 3'er ayhk para ve döviz kuru politıka- sını açıklayacağını bildirdi. Devlet Ba- 'TÜRKİYE CÜCÜNE CÜVENMELİ' > Genelkurmay ve Harp Akademileri taranndan düzenlenen "21. Yüzyvlın Ilk Çeyreğinde Türkiye'nin Genel Vizyonu, Politikası ve Stratejisi" sempozyumunda konuşan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nahit Şenoğul "Türkiye gerek doğu-batı, gerekse kuzey-güney ekseninde dünyanın en hassas siyasi, ekonomik, askeri ve coğrafi fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Tûrkiye, yeni tehdit verisklerinhem doğrudan hedefıni teşkil etmekte hem de dolaylı etkisi altmdadır" dedi. • 8. Sayfada kam TuncaToskay, kur politikası açık- lanmasının "çroa" uygulanacağı anla- mına gelmedığıni, 2000 yıh sonunda kurun yûzde 20-25 arasında bir yere oturacağını, herkesın hesabını buna gö- re yapması gerektığıni söyledı. Onal, KOBt 2000 zirvesindeki ko- nuşmasında stand-by'la uygulanacak program hakkında bilgi verdi. Önal, IMF'ye gönderilecek niyet mektubu- nun geçen hafta gönderilebileceğinın açıklandığının anımsatılması üzerine, "Öyle bir şey yok. Önemli olan niyet mektubunun gönderilmesi değtt, 22 Arahk'ta IMF board'undan geçmesi" dedi. Onal, en kötü şeyin belirsizlik ol- duğunu, belirsizliğın riske dönüştürül- mesı dunımunda nskin her zaman he- saplanabilir, dağıtılabılır ve yönetile- M Arkası Sa. 19, Sü.8'de Demirel Bosna-Hersek'te 'Türkiye'siz Avrupa düşünülemez' # Bosna'da görev yapan Türk birliğini ziyaret ,% eden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu, makul bir süre içinde AB'nin de tam üyesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Avrupa'sız bir Türkiye, Türkiye'siz bir Avrupa düşünülemez" dedi. Bayram Meral Sosyal patlama uyarısı Yeniden Türk-îş Genel Başkanlı- ğı'na seçi- len Bay- ram Meral örgütlenmenin önünde- ki engelin aşılamadığı- na dikkat çekti. Meral, bu nedenle sendikalann kan kaybettiğini ve bitti- ani söyledi. • 6. Sayfada BAHARTANRISEVER ZENİCA - Cumhurbaş- kanı Sfileyman Demirel, Türkiye'nin makul bir süre içinde Avnıpa Bırliği'nin (AB) tam üyesi olacağını belirtirken "Avrupa'sız bir Türkiye, Türkiye'siz bir Av- rupa düşünülemez" dedi. Demirel, Bosna-Hersek ziyaretınin ikinci gûnünde programında yer alan Mos- tar'a hava koşullannm olumsuz ohnası nedeniyle gidemedi. Karayoluyla Ze- nica'ya geçen Demirel, Bosna-Hersek Türk Görev Birliği'ni ziyaret etti. Birlık Komutanı Kara Pilot Kur- may Kıdemlı Albay Tevfik Ozkıbç'tan brifmg alan De- mirel, konuşmasında Türk görev birliğınin 1994yılın- dan bu yana Zenica'da bu- lunduğunu anımsattı. Ulus- lararası toplumun Bosna- U Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Türkiye, Helsinki zirvesi için yapılan daveti 'önce adaylık' diyerek kabul etmedi Ankara sonuç bekliyor f wıitt \yn1iMnm yviU AMffliFutboJTakıırıımız,2002I>ûııyaKupasıEleıneteri'ndelsveç,SİOT ^s^^a^ Azerbaycan ve Moldova'nm bulunduğu 4. grupta yer aldi. 2000 yıhnda başiayacak etemeler 2001 yıh sonunda tamamlanacak ve Avrupa'dan 9 grup Kderi finaflere direkt kaülkcak. Gruplarmda 2. otacak takmılardan 8'i kendi aralarmda baraj o\Tia\acak ve başarıh olan 4 eldp daha Japonva-Kore'deki finaDere gidecek. 9 gruptan geriye kalan 1 grup ikincisi ise Asya Grubu'nun 3'ûncûsü ile baraj aynayıp rakibineüstünlüksağlarsafinal\Tzesiala- cak. A MflK Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizü. 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile Ugili olarak, "6'h grup olmaa sevin- diricL Gfizel bir grup, ama rakip kkn ohırsa olsun fark etmez. En büyiik avantajımız onlan tanunamız" dedi • Spor'da FENERBAHÇE'DE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLEŞMESl FESHEDİLDÎ MSpor'da # AB Dönem Başkanı Finlandiya, Helsinki"de alınan kararlan ilk elden duyması için zirvenin son günü verilecek olan yemeğe Başbakan Bülent Ecevit'i davet etti. Türkiye ise yapılan daveti adaylık kesinleşmediği için reddetti. # Diplomatik kaynaklar, zirveden olumlu bir sonuç çıkması dunımunda, Ecevit'in 10 Aralık'ta Helsinki'ye gideceğini belirttiler. Başbakan Bülent Ecevit, davetin bütün aday ve adaylık başvurusunda bulunan ülkelere gönderildiğini söyledi. Ull. Sayfada s I\EW YORK'TAKÎ GÖRÜŞMELER Denktaş'tan Klerides'e ret # New York'taki dolaylı görüşmelerin ilk gününde BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Glafkos Klerides'le toprak, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la ise anayasa konusunu tarhştığı öne sürüldü. Rum lider Klerides'in, Türk tarafina yüzde 24 oranında toprak bırakılması önerisini Rauf Denktaş'ın reddettiği bildirildi. # Görüşmelerde Denktaş'ın toprak konusunu bir kenara iterek KKTC'nin tanınmasını ve konfederasyonun kabul edilmesini istediği belirtildi. M 11. Sayfada Ramazan başlıyor Haber Merkezi - Ramazan, bu- günkılınacak ilk teravihnamazı ve aynı gece, yann tutulacak ilk oruç içın sahurakalkılmasıyla başiaya- cak. Diyanet Işlen Başkanlığı, ra- mazan dolayısıyla hazırlıklanru tamamladı. Ramazan boyunca sa- bah ve akşam ezanlan, Diyanet Takvimi'nde göstenlen imsak ve iftar vakıtlerinde, her ıldeki camı- lerde aynı anda okunacak. • Arkası Sa. 19, Sü. l'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tutarsıdık Imzalanan anlaşma, vanlan uzlaşma ne Kıbns'ın geleceği ne de AB adaylığımızın onaylanması ile ilgi- li. Cezaevlerindeki rezaletin son perdesi.. Anlaşma, islam devleti kurmak için sonuna kadar silahlı mücadeleyi rehber edinen İBDA-C örgütünün Metris'tejandarmaya (devlete) sakjırmasıyla başlayan isyanı bastırmak için (devletin) kabul ettiği koşullan mArkasıSa.l9,Sü.l'de Hasarh adliyede deprem korkusu > Istanbul Barosu avukatlan, 17 Ağustos depreminde hasar gören Avcılar'daki Küçükçekmece Adliyesi'nde dün görülen duruşmalara girmediler. Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Cengiz Selçuk, avukatlann binannı hasarh olması nedeniyle mazeret dilekçesi vermesi üzerine, "binanın taşıma kapasitesinin riskli olduğunu" tutanaklara geçirdi. İstanbul Haber Servisi- tstanbul Barosu avukatlan, yargımn ve yar- gılama güvenliğinin sağlanmasın- da etkin ve ivedi önlem alınmasını sağlamak amacıyla depremde ha- sar gören Küçükçekmece Adliye- si'nde dün görülen duruşmalara girmediler. İstanbul Barosu Yöne- tim Kurulu üyeleriyle birlikte adli- yeye gelen Başkan Yücel Savman, İstanbul'da 33 adhye binası oldu- ğunu, ancak depremden sonra bu binalarda ciddi bir inceleme yapı- lamadığmı kaydetti. Sayman, adli- yede görevli personelin, yargıçla- nn, savcılann ve avukatlann can güvenliği olmadığıru ifade ederek, bu konuda uyanda bulunduklan- nı söyledi. Küçükçekmece Adliye- si'nın 'Adhye Sarayı' olarak değil, işhanı olarak yapıldığını anla- tan Sayman, binada yangın merdi- M Arkası Sa.19, Sü.3'te ÇADIRDAN AYR1LMIYORLAR • 3. Sayfada 'KIRILMA MARMARA'NIN GÜNEYÎNDE OLACAK" • 3. Sayfada DÖNÜM BAŞrNA EN FAZLA 6 EV • 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog