Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyt Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde ILED1BERG SpA.-ltalya Tenslennde ûrtttlmıjor) KT CummrtY* JûrkocaŞ Caddea No- » 4 1 04334) Cağakığlu 5 İStatai «(212)514 01 96 Fatepi2)514 0195 Cumhu Bütün DünyaOi<uvaniunn Deraısı ** DINIBUTUN B1RASKER. POLİTİKACI. DEVLETADAM1: İSMET İNÖNÜ 76. YIL SAYI: 27089 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7ARALIK1999SALI H H I K î K PLATON MEKTUPLAR Çeviren: Irfan Şahinbaş Platon'un devlet tasarımını, gelişim süreci içinde kavramak için, "Devlet" ve "Yasalar"la birlikte, kesinlikle okunması gereken bir yapıt "Mektuplar"... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... rLATDN MEKTUPLAR LIMAN VON SANDERS TURKIYE'DE BEŞ Y»L - II Liman von Sanders'in bu anı kitabında yer alan düşünce ve görüşleri yakın tarihimiz açısından oldukça ilgi çekicidir. Bu önemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... MHP ve FP mhatsız KemalGüriiz yeniden YÖKBaşkam# Cumhurbaşkanı Demirel, Kemal Gürüz'ü ikinci kez YÖK Başkanlığı'na atadı. Gürûz'ün yeniden atanması üniversitelerin "siyaset dışı bırakılma istemi" olarak değerlendirilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, Gürûz'ün rahat görev yapacağı mekân bulamayacağını, sıkıntılı bir durum başlatıldığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- lerdeki kılık-kıyafet yönetmeli- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, görev süresi do- lan Prof. Dr. KemalGürûz'ü ye- niden Yüksek Öğretım Kunımu Başkanlığı'na (YÖK) atadı. MHP, FP. DYP ve ANAP'ın tep- kilerini dikkate almayan Demi- rel, Gürûz'ün ikinci kez YÖK Başkanı olarak görev yapması- nı ıstedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket BülentYahni- d, Gürûz'ün rahat görev yapa- cağı mekânbulamayacağını, sı- kıntılı bir durum başlatıldığını belırterek "YÖK, daha sakin düşünülebüecek birkonuma ge- tiraebibFdL Buyapdmadı,baka- cağtz" dedi. MHP'nin büyük tepkisini çe- ken Gürûz'ün yeniden YÖK Başkanı olarak atanması, üni- versitelerin "siyaset dışı bıraJol- ma tstemi" olarak değerlendiril- di. Öğrenci Seçme ve Yerleştir- me Sınavı'nda yaptığı değişik- likle kamuoyunun, unıversite- ği uygulamalan nedeniyle MHP ve FP'nin tepkisini çeken Gü- rüz, yeni dönemde de baskılara karşın uygulamalanndan ödün vermeyeceği mesajını verdi. Gürüz, MHP'nin agırhğıyla TBMM'de kurulan Yüksek Oğ- retim Kurulu Soruşturma Ko- misyonu ile "poütik kıskaca" aunmıştı. YÖK Personel Daire- si Başkanı Mnstafa Gül'ün Ga- zi Üniversitesi'nden profesör- lük kadrosu alma istemini etık olarak doğru bulmadığı için reddeden Gürüz, Gül'ûn MHP milletvekili seçilmesinden son- ra da bu partı tarafından günde- me getirilen yolsuzluk iddıala- nnahedef oldu. MHP Genel Başkan Yardım- cısı Şevkat Çetin, toplumun beklentılerine uymayan, ku- rumdakı başansı tartışilan bir is- min "yangından mal kaçınr" M Arkası Sa. 19, Sü.8'de CEZAEVLERÎNDE ÇİFTE STANDART~ Koğuşlar aranmadı# Metris Cezaevi'nde önceki gün sabah saatlerinde İBDA-C'lilerin çok sayıda askeri yaralayarak rehine almasıyla başlayan ve 8 saat sonra görüşmeler yoluyla sona eren isyanuı, devletin çifte standartlı yaklaşımını bir kez daha ortaya çıkardığı belirtildi. İBDA-cnln llk eylemi değil Metris Cezaevi'nde şeriatçı terör örgütü İBDA-C tutuklulannın daha önce gerçekleştirdikleri isyanın da yetkililerin "hoşgörülü" yaklaşınuyla sona erdiği belirlendi. 10 Eylül 1999 tarihinde cezaevi müdürierini ve gardiyanlan rehine alan IBDA-C örgütü üyeleri SosyoJogPuıarSdek. Mmr Çarşısı davasında tahliyeyok # 15 sanüdı Mısır Çarşısı davasında söz alan avukatlar, patlamamn gaz kaçağından kaynaklandtğını belirttüer. Pınar Selek, gerçegra kendi varfığı ile kapanlmak istendiğini söyledi. Selek, "Benden daha mağdur olan ınsanlann varhgını büiyorum. Bu nedenle olaya dervişçe yaklaşıyorum" dedi. • 4. Sayfada camlan ve bilgisayarlan kırdı. Yetkililer o isyanda da rehine abna olayını yalanladı. \ 4. Sayfada Yardımlardan yararlanabilmek için üyelik görüşmelerine geçilmesi gerekiyor AB'ye içiboşadayhkTürklye'ye yardım yok AB. Lüksemburg zirvesinde adayhğı tescil edilen 10 Orta ve Doğu Avrupa ülkesüıe 2006 yılına kadar yaklaşık 25 milyar Euro'luk yardım yapacak. Helsinki'de adaylık alması beklenen Türkiye ise tam üyelik müzakereleri başlaühnayacağı için "yardım pastasından" hic pay alamayacak. Türkiye, tam üyelik müzakerelerinin başlatılması için Kopenhag kriterlerine ek olarak öne sürülen "azınlık, Lahey ve Kıbns" gibi önkoşullan Lüksemburg zirvesinde reddetmişti. Kalltesl tatmln etmeyecek Yunanistan'ın engellemelerini aşması durumunda Türkiye'ye vereceği adaylık statüsünün "kalite" açısından tatmin etmeyeceği bildirildi. Türk diplomatik kaynaklan, Helsinki'de yayımlanacak bildiride Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına yönelik bir takvimin yer almasının beklenmediğini belirtiyorlar. S N İ n • 11. Sayfada Helsinki öncesi temaslar 'Ortayol' ;, arayışı sürüyor # Helsinki zirvesinin başlamasından Önce Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanlan Türkiye'nin adaylığını tartıştılar. Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, toplantılar sırasında henüz ortak bir tavır belirlenmediğini söyledi. AB, birlik üyesi olmayan ülkelerin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nde karar mekanizmasurun dışuıda bırakıİma iradesini teyit etti. • 11. Sayfada Almanya'da Türkiye tartışması Bonn adaylık ıçın bolundu # Hıristiyan Demokrat Birlik ve Hıristiyan Sosyal Birlik partilerinin Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Lamers, Türkiye-AB ilişkilerindeki belirsizliğin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyiedi. Dışişleri Bakanı Fischer'in izlediği Türkiye politikasının çelişkilerle dolu olduğunu söyleyen Lamers "Türkiye önce reformlan yapmah" dedi. O m • / /. Sayfada Demirel, Öcalan'ın idamı tartışmalannın AB adayhğı çerçevesinde odaklandığını söyledi ya uymak zorıındayız'»Helsinki'de Türkiye'ye adaylık verilmesini umduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Demirel, Yunanistan'ı uyanrken "Eğer Türkiye'nin AB adaylığını önlerse bir süredir devam edegelen yumuşak hava ortadan kalkar, ilişküer gerginleşir, sorunlann çözümü zorlaşır" dedi. Curnhurbaşkanının halk tarartndan seçılmesinın sıstemi daha iyi işler hale getıreceğini savıınan Demirel, "hizmete tahp olmadığını, ancak görevden de kaçamayacağuıı" söyledi. BAHARTANRISEVER SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Sûfcy- man Demirel, Cumhurbaşkanlıgı'na talip ol- madığını, ama ülke hızmet ısterse bundan ka- çamayacağım belırterek, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini en doğru yöntem olarak niteledi. Demırel, halk seçimı olmaz- sa sıralamayı "iki tane 5 yü, ikinci defa seçile- bflme. Bu da olmuyorsa bir tane 7 yıi" olarak yaptı. AbduDahOcalan hakkında verilen ölüm cezasının infazı tartışmalanndaki "nazik me- sefe"nin Türkiye'nin Avrupa'mn bir parçası olup olmadığı çerçevesinde odaklandığına ışaret eden Demirel, "TürkiyeAvrupa'mn içi- ne girecekse Avrupa'da bangi şarüar cari ise o şartJan bizim de kabulknmemiz lazundır" de- di. Helsinkı zirvesı öncesi gelışmelenn sorun- suz göründüğûnü kaydeden Demirel, Yuna- nistan'ı uyanrken, "Eğer Türkiye'nin AB adayhğını önlerse bir süredir devam edegelen yumuşak hava ortadan kalkar, ittşkUer gergin- teşir, sorunlann çözümü zorlasu-" dedi. Demirel, iki günlük bir resmi ziyarette bu- lunmak üzere dûn Saraybosna'ya gitti. Demi- rel'e yolculuğunda Devlet Bakanı Mehmet AB Irtemçefik, Kiiltür Bakanı Istemihan Ta- lay, milletvekilleri ve bürokratlar eşlık etti. Demirel uçakta, Bosna sorununa ilışkin görüş- lerini açıkladıktan sonra güncel siyası konu- larla ilgılı sorulan yanıtladı. UArkasıSa. I9,Sü.4'te ELEKULAK DAVASI Cumhurbaşkam Demirel, Bosna Hersek Cumhuri>^ti'nin, banş jçmdejaraJanıusamasıvefleriyedoğnıyüı^mesmmTürldye'yi çokyalandan ilgüendirdiğini kaydettL Ögleye doğru Saraybosna'ya gelen Demirel, ikametine aynlan Holiday Inn Oteii'nde yak- laşık 15 dakika dinlendikten sonra beraberindeki heyetle Eski Şehir'e hareket etti. Burada Boşnak halk ve öğrencfler tarafindan sevgj gösterfleri ve Türk bayraklamla karşılanan DemireL Eski Şehir'deki el sanatlan ürünlerinin yer aldığı dükkânlan geze- rek yetküflerden bügi akü. Eski Şehir'i gezen Cumhurbaşkam Demirele Boşnaklar çiçeMer sundular. • Arkası 19. Sayfada 2 beraat 1 mahkûmiyet # "Telekulak skandah" olarak bilinen eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla haklannda görevi suiistimal suçlamasıyla dava açılan eski emniyet görevlileri Osman Ak ile Ersan Dalman "varsayımlar ve tahmin dışuıda kanıt elde edilemediği" gerekçesiyle beraat etti. Eski istihbarat şube müdür yardımcısı Zafer Aktaş ise 6 ay hapis ve 1 milyon 520 bin Hra ağır para cezasına çarptınldı. Aktaş'ın hapis cezası paraya çevnlerek ertelendı. • 5. Sayfada ÇAKICI OLAYINDA İKİ GÖZALTI ~ Mafya'da iktidar kavgası # Ulkücü mafya lideri Alaatin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı ve arkadaşı Gönul Özyürek'in yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldında tetiği çektiği iddia edilen Adil Cesur ve saldında azmettirici olarak aranan Uğur Kılıç'ın oğlu Ismail Onur Özbizerdik gözaltına alındı. Bu arada Fransa'da tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'ye iadesiyle ilgili dosyanın Başbakan Jospin tarafindan imzalandığı bildirildi- • 4. Sayfada GUNCEL CUNETfT ARCAYUREK Tephislz-Tepki Toplumla iç içe yaşayan basında zam haberteri birin- ci sayfalarda büyük başlıklarta irdelenir. Tekel'e beklenen zam geldi: Yüzde 44! Bu kez değişik bir görüntü dikkat çekiyor; zamla ilgi- li rakamsal tablolarla yonjma benzer irdelemeler gaze- telerin iç sayfalannda yer alıyor. Insan düşünmeden geçemiyor. Acaba basın zam ha- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Bulgar bandıralı gemi kaçınldı Türkiye'den Yunanistan'a sebze taşıyan bir yük gemisinin yasadışı göçmenlerce kaçınldığı bildirildi. Göçmenlerin, bir Yunan limanına yanaşmadığı takdirde gemiyi yakacakları tehdidinde bulunduklan açıklandı. • 19. Sayfada 'Bina yaparken depremi unutmayın' Ülkemizde deprem incelemesi yapan bilim adamları, risklerin bilinmesine karşın binalann kötü yapılmasına çok şaşırdıklannı söylediler. • 3. Sayfada Borsa 10 bine koşuyor llk seansta yüzde 5.14'lük artışla 9 bin 892 puana çıkan endeks, enflasyonun düşük çıkması ile moral buldu. • 12. Sayfada BORSA OCXın »aei Oncekı 04OS DOLAR Dun 521.800 Oncekı 522.TSO MARK Dun 271.8OO Oncekı 267. lOO ALTIN Dun 4.630 000 Oncekı 4.750.000 Islami para denetim istemiyor Faizsiz kazancı engelleyen tasanyı istemeyen finans kuruluşlannın tedirginliğinin arkasında, banka olmak için gereken 40- 50 milyon dolarlık zorunlu sermaye yatıyor. • 13. Sayfada Kosova'daki vahşetin belgesi Tüyler ürperten raporda, sadece kadın ve çocuklann işkence kurbanı oldukları belgeleniyor. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kaç ÇeşitLaleİstersiniz? SARAYBOSNA - 20. yüzyılın son dilimine damga- sı™ vuran Balkanlar'ın atardaman Saraybosna'dayız. Kosova'nın ikinci plana ittiği Saraybosna, yaralan- nı kendi devinimiyle kabuklaştıran genç bir beden gi- bi kendisinı kısa sürede toparlamış görünüyor. Gerçi görünüşe aldanmamak gerekir ama, kar çiçekleri al- tındaki kentte hayat bütün canlılığıyla devam ediyor. M Arkası Sa.19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog