Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

jCumhıırlyt »A]«nd»»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (UEDİBERG SpA -Italyı TesBİennde ürctünırçtır) F Tütocaû Caddaa No 3S/41 (34334) Cağatojjkj I fcafertU fttpt2)5f 4 0196 F*£(212)S14 0195 Cumhu Bütün Dünya DINIBUTUN BİRASKfR. POLIT/KACI. DEVLET ADAMr İSMET İNÖNÜ 76. YIL SAYI: 27088 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 ARALIK 1999 PA2ARTESİ C U M H U R I Y E T PLATON İ N Ü U R H î M İ MEKTUPLAR Çeviren: İrfan Şahinbaş Platon'un "Devlet" adlı yapıtında geliştirdiği devlet tasarımıyla son yapıtı olan "Yasalar"da geliştirdiği devlet tasarımı arasında bazı temel farklar vardır. Bunların başında da devlette en iyi, en bilgili kişilerin değil, yasaların egemen olmast gelir. Artık devletin yöneticileri yasanın üzerinde değil, yasa onların üzerindedir. "Devlet"teki soylular monarşisinin yerini de monarşi ile demokrasi karışımı bir devlet biçimi almıştır. Peki, bu iki yapıt arasında ne olmuştur da Platon "devlet" tasarımında böyle köklü bir değişime gerek duymuştur? Olan, Platon'un Sicilya yolculuklarıdır. Siracusa'daki, başarısızlıkla sonuçlanan, devletle ilgili düşüncelerini yaşama geçirme, bir bilge kral yaratma denemesidir. Platon, bu serüveni, Siracusa Kralı Dionysios'a, kendisini Siracusa'ya çağıran Dion'a, onun akrabalarına ve başka Sicilyalı dostlarına yazdığı mektuplarda ayrıntılı biçimde anlatır. Platon'un devlet tasarımını gelişim süreci içinde kavramak için, kesinlikle okunması gereken bir yapıt "Mektuplar"... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Şeriatçı terör örgütü İBDA-C üyeleri, güvenlik güçlerine saldırdı Cezaevinde isyaııYANITBEKLEYENSORULAR 0 îsyanın sona ermesı için ne gıbı ödünler ve- rildi? • Yaklaşık lSOjandarma, 67 İBDA-C'lı tara- findan nasıl etlasız hale getirildı? Baskına hazır- lıklı olduklan ortaya çıkan tutuklulann ellennde bıçak. pala, kıiıç ve kalaslann yanı sıra silah ve bomba da mı vardı 9 • IBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğhı, bugüne dek görülen 4 duruşmaya da getirilemedi Mir- zabeyoğlu'na kimler "hojgörü" gösterdi? Bu kişiler hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? 0 îstihbarat birimlerince "çokgjzfi" ibaresiy- le Adalet Bakanlıgı ve lçişleri Bakanlığı'nagön- derilen raporda, Metris Cezaevi'nin IBDA-C'nin idare merkezıne dönüştüğü belirtiliyor. Bu rapor sonrasında herhangi bir önlem alındı mı? Alın- madıysa neden? , SaHh Mirzabeyofhı İBDA-C Hedefleri ADD'ler # Salih Mirzabeyoğlu'nun liderliğini yaptığı Islami Büyük Doğu Akıncılan-Cephesi, teokratik düzene dayalı bir devlet kurmayı amaçhyor. Türkiye'de birçok bombalama eylemi de gerçekleştiren örgüt elemanJan son zamanlarda Atatürkçü Düşûnce Derneği'ni hedef aldılar. • 4. Sayfada ) Güvenlik güçleri, IBDA-C üyelerinin kaldığı Metris Cezaevi B-2 Koğuşu'nda dün sabah arama yapmak istediler. Bir süredir haklannda açılan davalann hiçbirine katılmama eylemi yapan mahkûmlar görevlilere direnince çatışma çıktı. 50'yi aşkın askerin yaralandığı çatışmada 150 askerin rehine ahndığı iddia edildi. Gazetemizi 'ÎBDA-C Haber Bürosu'ndan aradığım ileri süren bir kişi, rehine alınanlann kimliklerini verdi. Koğuşta bulunan örgüt lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun avukatı Hasan Ölçer, "Isyan, bazı mahkûmlann başka cezaevlerine nakledileceği endişesiyle çıktı" dedi. \ Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Celil Demircioğlu, cezaevinde isyan ve rehine alma olayı olmadığını belirterek "Sadece itişme kakışma olmuş" dedi. lçişleri Bakanlıgı'ndan yapılan açıklamada ise teröristlerin kesici aletlerle güvenlik kuvyetlerine saldırdığı ve saat 16.00'da isyanm bastınldığı bildirildi. Ölçer, il jandarma komutanının mahkûmlara can güvenliklerinin sağlanması konusunda söz verdigini, bunun üzerine de direnişin bitirildiğini ileri sürdü. Ölçer mahkûmlann diğer taleplerinin Şeker Bayramı'ndan sonra görüşüleceğini söyledi. • 4. Sayfada Hayrettin Uzun'a göre kesintilerin amacı panik yaratarak kamuoyunu susturmak Enerjîde casyon) Tahkim, özelleştirme ve nükleer santralda baskı oluşturulmak istendiğini belirten eski BOTAŞ Genel Müdürii Hayrettin Uzun, koalisyon hükümetini topa tuttu. HACERGEMtCİ Doğalgaz sıkıntısını bahane ederek büyûk şehırlerde üç-dört gün kesıntiye gıden hükümetin amacının provokasyon olduğunu öne süren eski Botaş Genel Müdü- rii Hayrettin Uzun, "Tahkim. nük- leer santral, özelleştirme ve BO- TAŞ konusundaki projelerini ale- lacele hayata geçirmek için panik yaratarakkamuo) unu susturmak istediler, ancak geri tepti. Bunun üzerine sorunu hallettik deyip ke- sintilerden vazgeçtiler. Ancak tüm bunlarm provokasyon oMuğu or- tada r dedi. Başbakan BülentEce- vit'ın geçen hafta bir anda ortaya çıkan enerjı sıkıntılarına çözüm olarak Mavi Akım Projesı'nı gös- termesıyle ilgili olarak da "Sayın Ecevft mavi akımla mavi gömleği kanştınyor herhaJde" diyen Uzun, enerjîde DSP ve MHP'nın bir cehalet içinde olduğunu, ko- alısyonun küçük ortağı ANAP'ın ıse menfaatlan için çahştığtnı sa- vundu. DPT ile uygulamaya koyduğu enerji polıtıkalan nedeniyle bir türlü uzlaşma sağlayamayan hü- kümet, son olarak Rusya"dan ge- len doğalgazın bir mıktar azalma- sı nedeniyle ortaya çıkan enerji kesintilerinin nedenine yanıt vere- mıyor. Sürekli birbinyle çelişkili açıklarnalar yapan hükümet ortak- lan ve bakanlan son olarak "Bul- garistan'dan elektrik ahyoruz, ke- sintiler bitti" açıklamasına sığınır- ken, geçen dönem ANAP millet- vekilı olarak Meclıs'te yeralan es- ki BOTAŞ Genel Müdürû Hayret- tin Uzun, genelde Rusya'dan gün- de 27 bin metreküp doğalgaz gel- diğıni anımsatarak a Üç-dört gün bu ntkam 20 bin metrekübe inmiş. Ortalama aluıdığında bu, 24 bin metreküpdemektir ld hiçbirşekil- de kesintiyi gerektirmez" dedi. Uzun, hükümetin kendı santral- lanna doğalgaz vermeyi keserken özel sektörde herhangi bir kısıtla- M ArkasıSCL 8, Sû. 3'te YARGI YOLUKAPANIYOR Yerel yönetimde nükleer oyıın # Akkuyu'da nükleer santrai yapılması, SEKA orman fidanlığınm otomotiv fabrikası için yağmalanması, Bergama'da siyanürle altın arama izni gibi siyasi tercih sonucunda alınan merkezi idare kararlan karşısında yerel iradenin eli kolu bağlanıyor. # Yerel yönetimler tasansı yasalaşırsa belediyeler; doğaya, insanlığa karşı suç niteliği taşıyan siyasi kararlara direnemeyecek, dava bile açamayacak. FATMAKOŞAR Yerel yönetimleryasa tasan- sıyla, nükleer santral yapılma- sı, arazi yağması ve çevre ile halk saglığını tehdit eden üre- time karşı olası direnişlerin önü kapaölmak isteniyor. Türic Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) llcinci Bas- kanı Celal Beşiktepe. tasannın yasalaşması halınde yerel yö- netımlenn, doğaya, insanlığa ve kente karşı suç niteliği taşı- yan merkezi idare kararlanna direnemeyecek, hukuk davala- n bile açamayacak bir konuma geleceklerini söyledi. Tasanyla, Akkuyu'da nükle- er santral yapılması, SEKA or- man fîdanhğının otomotiv fab- rikası için yağmalanması, Ber- gama'da siyanürle altın arama izni gibi merkezi idare kararJa- n karşısında belediyeler "ça- resiz" bırakıhyor. Tasan bu şe- • Arkası Sa. 8, Sü. 3te ernobil 0 Dûnyanm kurtulmaya çahştığı nükJeer santrallar, Türkiye'ye satılmak isteniyor. ÇernobiFdeki nükleer enkazın üzerinden buharlar çıktığı ve yeni bir patlamaya yol açabilecegı öne sürüldü. BakanJara rapor dağıtan Kocaeli Üniversitesi nükleer mühendisi Prof. Dr. Uyar, "Nükleerin astan yüzünden pahalı" dedi. EBRUTOKTAR ANKARA-ABD'de 45 bin nük- leer atık çöplüğundeki 3 milyon 510 bin 560 metreküp radyoakrif atığm, 4.2 milyar kürilik radyoak- tif radyasyon taşıdığı ve bunlann temizlenmesi için 600-900 milyar dolargerektiği öğrenildi. Aüklann • Arkası Sa. 8, Sü. l'de AB adaylığı bu hafta Helsinki'degörüşülecek Türkiye içinkamr haftası0 Türkiye'nin AB'ye adayhğına ilişkin karar bu hafta Helsinki'de verilecek. Avrupa başkentlerinde bir süredir yoğunlaşan pazarhklann 11 Aralık sabahına dek sürmesi bekleniyor. Yunanistan'ın AB içindeki pozisyonunun " 14'e 1" olmasına karşın Türkiye'nin adaylık statüsünün garanti olmadığı bildiriliyor. 0 Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'a her yönden büyük baskı geldiğini, bu baskılar karşısında Atina yönetiminın AB'den istediği ödünleri almaya çahştığını belirtirken "Istedikleri, Türkiye'ye yönelik bağlayıcı ifadelerin zirve bildirisinde yer alması. Bu ıfadelerm Ege ve Kıbns konusunda olması için bastınyorlar" yorumunu yapıyorlar. S8HUN DBH*t1Xfa tatari • 11. Sayfada MUHALEFET ÖNDE Ruşya'da seçim maratonu 0 Rusya Federasyonu, tarihinin en hareketli seçim kampanyasını yaşıyor. Suikastlar, skandallar, iftiralar, siyasi davalar, rüşvetler ve acımasız mücadele 19 Aralık Duma seçimlerine damgasını basıyor. Duma seçimlerinde, sandıktan muhalefetin çıkması bekleniyor. 0 Kısa süre önce yapılan bir anketin sonucuna göre, Rusya halkının yüzde 57'si seçimlere hile kanşacağından emin. Yüzde 26'sı teorık olarak da olsa dürüst seçimler yapılabıleceği görüşünde. Çekimser kaîanlann oraıu ise yüzde 17. MIUN NKUTm **mri m 10. Sayfada TÜRK-İŞ SEÇtVlLERt Bayram Meral yeniden başkan 0 Türk-lş'ın 18. Olağan Genel Kurulu'nda Bayram Meral, 441 geçerli oyun 224'ünü alarak yine genel başkan seçildi. Teksif Genel Başkanı Zeki Polat'ın listesinde yer alan Genel Maden-lş Genel Başkanı Çetin Altun, Meral'in listesini delerek yönetime girdi. Meral seçimden sonra yaptığı konuşmada genel kurulda kazanan da kaybeden de olmadığnıı belirterek "Kazanan Türk-lş'tir" dedi. • 5. Sayfada ÇAKICI'NIN KARDEŞlNE SİLAHLI SALDIRJ • 8. Sayfada öss Deneme Sınavı I 6. Sayfada RomaYla büyük ödül Şoray'ınROMA(AA)-Türk sinemasının sulta- nı Türkân Şoray, dün akşam başlayan Ro- ma Film Festivali'nin açılış gecesınde, Italyan sinemasının ünlü yönetmenı Ma- rio MoniceUi'nın elinden, festıvalın "Bü- yük Odül"ünü aldı. ttalyan sinemasının bir dönemine ımzasını atan aktör Alber- to Sordi ve aktns Monica Vitti ile yönet- men Mario Monıcelli'nin yanı sıra birçok ünlü ısmın bulunduğu geceye, Türki- ye'nin Roma Büyükelçisı Necati Utkan da katıldı. Büyük Ödül'ü alırken heyecanlanan Türkân Şoray, "Böyle bir ödüle layık gö- rüldüğüm için çok memnun oJdum" de- di. Ödülü sunan komedi fîlmleriyle ünlü yönetmen Mario Monıcelli ıse "Siz bu zamana kadar 200 film yapmışsınız. Ben ise 60 film yapüm. Sizin kadar şansta ola- madım" diye konuştu. Bu yıl mizah ve gerçekçilik temalan üzerine kurulan festivalin açılışmda ilk olarak, yönetmen Monicellı ıİe Italyan sı- neması hakkında yapılan bir röportaj ız- lenırken, ödül töreninden sonra Italyan sinemasının başyapıtlanndan "I soüti Ig- noti" adlı film göstenldi. 16 Aralık'a kadar devam edecek olan festival süresince, dünya sinemasından birçok film izleyicilere sunulurken, Türk sinemasından Kasaba, Masumiyet, Ak- rebin Yolculuğu, Selvı Boylum Al Yaz- malım, Mme ve Yılanı Öldürseler film- len gösterilecek. Cesena kentinde ikincisi yapılan film festıvalınde bu yıl Türk filmlerinın gös- W Arkası Sa. 8, Sü. 5te GÜNDEM MÜSTAFA BALBAY Kanat Ulkeden Çanak Ülkeye mi? Zorlu bir haftaya giriyoruz. Avrupa Birliği'yle kalkıp Yunanistan'la yatacağız, Helsinki'yle güne başlayıp ABD'yle devam edeceğiz. Son yanm yüzyılın kilo- metre taşlanna bu hafta bir yenisi daha eklenecek. Üzerine ne yazılacağını şimdiden söylemek zor. M Arkası Sa. 8, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog