Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SCumhuflyt j*J«nd»»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -talya Tesıslenmfe ûıcOhnıştır) î TûkocaJ Caddea Ncr 3*41 (34334) Cağatoğlu a IstatoJ T«:(212614 01 96 F*s.pi2>514 01 95 CumhuriYef]KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) L BOSS Bütün Dünva DINIBUTUN BIRASKER. POUTtKACI. DEVLETADAMI. İSMET İNÖNÜ 76. Y1L SAYI: 27086 / 250.000 TL (KDViçinde) 4 ARALIK 1999 CUMARTESİ C U M H U R l Y E T ,,.,!,,; PLATON î N K Ü U R H M I MEKTUPLAR Çeviren: İrfan Şahinbaş Platon'un "Devlet" adlı yapıtında geliştirdiği devlet tasanmıyla son yapıtı olan "Yasalar"da geliştirdiği devlet tasarımı arasında bazı temel farklar vardır. Bunların başında da devlette en iyi, en bilgili kişilerin değil, yasaların egemen olması gelir. Artık devletin yöneticileri yasanın üzerinde değil, yasa onların üzerindedir. "Devlef'teki soylular monarşisinin yerini de monarşi ile demokrasi karışımı bir devlet biçimi almıştır. Peki, bu iki yapıt arasında ne olmuştur da Platon "devlet" tasanm/nda boyle köklu bir değişime gerek duymuştur? Olan, Platon'un Sicilya yolculuklarıdır. Siracusa'dakı, başarısızlikla sonuçlanan, devletle ilgıli duşuncelerini yaşama geçirme, bir bilge kral yaratma denemesıdir. Platon, bu serüveni, Siracusa Kralı Dionysios'a, kendisini Siracusa'ya çağıran Dion'a, onun akrabalarına ve başka Sicilyalı dostlanna yazdığı mektuplarda ayrıntılı biçimde anlatır. Platon'un devlet tasarımını gelişim süreci içinde kavramak için, kesinlikle okunması gereken bir yapıt "Mektuplar"... Salı günü Cumhuriyef'le birlikte... Hükümetin kararına karşın çevre örgütleri ve bilim adamlan santralı tehlikeli buluyor Nükleer intihardır\ Türkiye'yi yıllar sonra yeniden enerji darboğazıyla karşı karşıya getiren son gelişmeler hükümetin "nükleer enerjiyi" Türkiye'ye sokmasıyla sonuçlandı. llgili kurumlann enerjideki aksaklüdar için yaptığı uyanlara rağmen harekete geçmeyen bakanlıktaki nükleer lobi, istediğini hükümete kabul ettirdi. Batı'da artık terk edilmeye başlanan sistem ve beraberindeki sorunlara dikkat çeken kurum ve kuruluşlann bugüne kadar yaptığı uyanlar hükümet tarafindan göz ardı edildi. > Greenpeace Akdeniz Ofisi, nükleer enerjinin Türkiye için bir intihar olduğıuıu vurguladı. Greenpeace rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklannın birkaç yıl içinde devreye girmesiyle enerji krizinin çözülebileceğini bildirdi. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri, elektrik kesintileriyle hükümetin "santral yapımına zemin hazırladığını" öne sürdü. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Inci Gökmen, nükleer santrallann atık sorununu hiçbir ülkenin çözemediğine dikkat çekti. Haber Merkezi - Enerji sıkuı- tısını gerekçe göstererek hükü- metin "nükkersantrah" onayla- ması tepkılere neden oldu. Gre- enpeace Akdeniz Ofisi, nükleer enerjinin Türkıye için bir ıntıhar olduğunu VTirgnJarken Doğu Ak- deniz Çevre Derneklen (DAÇE) elektrik kesintileriyle hükümetin " santral yapımma zemin hazırla- dığmı" one surdu ODTU Öğre- tim Üyesı Prof Dr tnciGökmen, nükleer santralın bir "çözümsüz- lûk" olacağıru belirterek nükleer santrallann atık sorununu hiçbir ülkenin çözemediğine dikkat çekü. Greenpeace Akdeniz Ofisi, koalisyon lıderlerinın nükleer enerjiye geçme planlannı sürdür- meye karar vermeleri üzerine, dün munarlar odasında bir basın toplantısı düzenledi. Greenpeace Akdeniz Ofisi Enerji Kampan- Türkiye taşeron # Türkiye'nin, hidroelektrik santrallarla yararlanabileceği kaynaklannın ancak yüzde 30'unu değerlendirebilir durumdayken nükleer ve dışa bağımlıbğı arttıracak doğalgaza yönJendirildiğine dikkat çekiliyor. • 3. Soyfoda Avrupa vazgeçiyor # Doğalgaz nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısı Tuirikiye'deki nükleer yanlısı lobinin sesini yükseltirken nükleer santrallann yarattığı tehlikeyi gören ABD ve Avrupa ülkeleri nükleer enerjiden vazgeçti. U 3. Sayfada Hükümet tek ses9 Hükümetten, çevreci kişi ve kuruluşların karşı çıkftğı, uygar ülkelerin terk ettiği nükleer santrallar konusunda tek ses çıkıyor. Devlet Bakam Mehrnet Keçeciler. konunun çevre sorunu yaratmayacağını ileri sürdü. M 3. Sayfada yası 'nın sorumlusu Melda Kes- km, Tûrkiye'nin enerji sektörün- de karşılaştığı sonınlann elektrik kesınuleri ile alarm verdiğım be- lırterek rüzgâr ve güneş gıbı ye- nilenebilir enerji kaynaklannın birkaç yıl içinde devreye gırme- sıyle enerji krizinin çözülebile- ceğini söyledi. Nükleer reaktör- lerdekı kaza oranının düşük ol- madığını belırten Keskın, özel- likle fay hatn üzenndekı Akku- yu'da nükleer santral kurulması- nın büyük tehlıke oiuşturduğunu vurguladı. Deprem olmasa da, hava koşullan ile radyasyonun, Türkiye'nın tamamını, Kıbns'ı, Türkı cumhunyetleri ve Kuzey Afrika'yı etkileyeceğini vurgula- yan Keskın, "nükleer çağ"ın ar- ök sonuna gelınmesıne rağmen nükleer lobının Türkıye'yı "avu- cunun içinde B tuttuğunu kaydet- tı Keskın, "*£nerji_vetküilerinden Türkiye'yi Avrupa'nın en enerji savurganı ülkesi halinegetirdikJe- ri için halktan özür dilemeierini talep ediyoruz" dedı Keslan, doğalgazın Türkiye'yi dışa bağımJı bir ülke yapacağmı da savunarak şöyle devam etti: "Tûrkiye'ııin henûz bir enerji planlaması yapmadan onlarca doğalgaz anlaşması \ apması yan- UsOr. Doğalgaz, bir geçiş madde- si oiarak kuUanılabüirdi Fakat, Türkiye, bu konuda çok vakit kaybetmiştir. Bu yüzden, bir an önce güneş ve rüzgâr enerjisuin kullanılabilmesi için çataşmalara başlamabdır." Greenpeace Akde- niz Ofisi Toksık Maddeler Kam- panyası Sorumlusu Tolga Temu- ge nükleer santrallann yapımtn- dan ancak 7-8 yıl sonra elektrik üretebıleceğini belirtti. • Arkosı Sa. 6, Sü. 3 te TURKIYENIN ADAYLICI ABD koşuia karşı# Başkan Clinton'ın Avrupa'dan sorumlu danışmanı Tony Blinken, "Türkiye'ye Helsinki'de adaylık statüsü koşulsuz oiarak verilmeli" dedi. Tûrkiye'nin ancak adaylık statüsüne ulaştıktan sonra, aday ülkelerin önüne konulan koşullan yerine getirmekle y^ikümlü olacağını belirten Blinken, yine de ABD'nin birlik üyesi olmadığını hatırlatarak "Karar AB'ye aittir" dedi. Blinken, Tûrkiye'nin ancak adaylık statüsüne ulaştıktan sonra, aday ülkelerin önüne konulan koşullan yerine getirmekle yükümlü olacağıru belirtti. • 10. Sayfada RANSIZLARBUYUKKORUMA PLANIHAZIRLAYACAK w IstaıılHil depremi için AB devrede# Marmara Denizi'ndeki olası depremden, Istanbul'un en az zararla kurtulması için Avrupa Birliği nezdinde çalışmalar başlatıldı. îstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım talebi üzerine harekete geçen Fransız Jeolojik Araştırmalar Kurumu, îstanbul ve çevresini bütûn yönleriyle inceleyerek kapsamlı bir büyük koruma planı hazırlamayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden projenin başlatılması, çalışmalann ilk basamağı olan 'durum analizinin' finansmanı için gereken 80 bin dolann, Avrupa Birliği tnsani Yardım Ofisi tarafindan üstlenilip üstlenilmemesine bağlı. Karannı ocak ayında açıklaması beklenen Insani Yardım Ofisi'nin finansman giderini karşılamaması halinde projeye başlanamayacak. EMC MMKtDIPOÖJU'aM MMH • 7. Sayfada Deprem uzmanı Le Pichon 'Marmara'da risk büyük' # Dünyanın en önemli deprem bilımcıleri arasında yer alan Fransız Profesör, Xaviere Le Pichon, Marmara Denizi'ndeki faym kınlmasının şu an ile 10 yıl içerisinde her an gerçekleşebileceğini söyledi. Le Pichon, yetkılilenn mutlaka gerekli önlemleri ahnalan gerektiğini belirtti. ORMN OK&ALIm nyteşM • 7. Sayfada Marmara 3.7 K. Doğu 5.5 büyüklüğünde sarsıldı # Marmara Denizi'nde dün saat 10.20 sıralannda 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin artçı sarsıntı olmadığı bildirildi. Tûrkiye'nin kuzeydogu sınınna yakın bölgesinde de dün akşam saat 19.06'da meydana gelen 5.5 büyüklöğündeki deprem panik yarattı. M 6. Sayfada TûridyeSakatlarDenıeği,KörlerFedenifr wnu,AlüNoktaKörierDenıegiW Tûrldye GörroezJeri Eğitim ve Hima>e Derneği üyelerinden oluşan yaldaşük 500 özürtü >nrttaş, Dünya Özûriûler Gû- nü nedeniyle dün TüneTden Taksüne yürüdü. Üzerinde "Ya iş >^a da tazminaf, "Ozürlüye tş-eğitim-sosval güvenük*' ve "Ozürlü olsaydmız devietten ne bekkrdiniz" yazıh pankartlar taşr\-an özürlü yurttaşjar, yol bo- yuoca "Hani sosyal dcviet hani adakt", "İstismar son bulsûn. onurumuz kurtubun", "Mediste şov değil, ya- sa isteriz" ve "Yaşasm onurlu mücadelemiz" sioganlan attüar. (Fotoğraf İPEK YEZDANİ) • Arka Sayfada KIBRIS CÖRUSMELERI Denktaş umutlu konuştu# BM Genel Sekreteri Kofî Annan, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ve Rum lider Glafkos Klerides ile dün akşam görüştü. Denktaş, dolaylı görüşmelerde, Glafkos Klerides ile yüz yüze görüşmeye gidecek zemini hazırlayabileceklerine samimi oiarak inandığını söyledi. Denktaş, New York görüşmelerinde başansızlığa uğramalan halinde, görüşmelere uzun bir ara verilmesi gerekeceğini ifade etti. • 11. Sayfada DIE ACIKLADI Enflasyon yükseliyor # DÎE verilerine göre bu yılm kasım ayında, bir önceki aya göre toptan eşya fıyatlan yüzde 4.1, tüketici fiyatlan yüzde 4.2 orarunda arttı. DtE verilerine göre, 1999 yılı kasım ayında da fiyat artışlannda özel sektör zamlan etkili oldu.Tüketici fiyatlan endeksine göre kasım ayında en yüksek fiyat artışı yûzde 5.9 ile giyim ve ayakkabı harcamalannda gerçekleşti. Îstanbul Ticaret Odası'nm (ÎTO) hesaplamasına göre Istanbul'da perakende fiyatlar yüzde 3.9, toptan eşya fiyatlan yüzde 5.4 orarunda arttı. • 8. Sayfada GALATASARAY ANKARA'DA BERABERE KALDI USpor'da TÜRK-İŞ GENEL KURULU TARTIŞMALI GEÇİYOR • 4. Sayfada GU1VCEL Marmara'ya uzanan faym resmi CUNEYT ARCAYUREK Gerçeği Söylemek.. . BORSA ûOun Moe «212 DOUW MARK ûDOn 522.750 0Dûn 2(7100 ûnceto ı Oocsfcı 521.300 2(7 900 ALTM Dün 4.750.000 Önceta 4^10.000 Başbakan Ecevit, AİHM'nin karannı bir devlet ada- mının söyfeyebileceği ölçüde yorumluyor. Gerçekçi olalım: Ecevit, "konuşmak istemediğini" söyledıği konuda ülkemize Batı'nın başlattığı ve baş- latacağını sezdirdiği baskı koşullannı bugünden anım- satıyor. Şu cümlesi Batı'nın Apo'yu bir basamak, bir zemin oiarak kuflandtğını kanıtlamıyor mu? Dtyor ki Başba- MArkasıSa.l9,Sü.l'de € Düzce depremi Marmara'ya örnek mi? C Bolu: Tünel viyadükleri ve karayolları C Bilim dünyasının renkli kişilikleri C Yılın son ayında gökyüzü C Medüz, akvaryumda yetişti C Yazılı basın ölür mü? L Uçma isteğinin simgesi C Ulusal proje ve stratejiler GIMDEM MUSTAFA BALBAY 'Yıldızlar Artınca Korkuyopuz!' Gümüldür, Ürkmez'de deniz kıyısında 10-14 yaş arası, yaşamı depremle tanımaya başlayan, Adapa- zan, Izmit, Duzce'den getirilip buraya yerleştirilen öğ- rencilerle sohbet ediyoruz. Biri, "Geçen günyıldtzlann sayısı arttı" diye başla- dı soze. Gö'kyüzüne bakıp devam etti: mArkastSa.l9,Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog