Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

• / /% /SMTKBİfTtetZIİZMET/ f JSMTMMESEKtlJIPTEHM / / # SAAT ÜYH* KABULÜ A a v aun Kh» âPMfe ouuuâ _ M I 8MT1W(8tTl£l(tiW>S/mŞI EhtedığıiEZ İutabuı adııu kredı kariınızuı numarası ve son kuİlanma tanhı ıle bırlüoe bıldınn. kjtap evınızde olsun \dınızı soyadınızı ve lelefon numaraıaz] da bıldırme}i unutma>ın. Cye değılsenız, dılersenız ü>e de olun ya da ü>elı£ımzı yenıleyın HER İŞLEM BtR TELEFONL\:0212 514 01 96 huriyel i Cumhıırlyt İAl«nd«»ı uriyet Kitap Kulübü — Salonjarında ve Temsilciliklerinde Sp\ -talva Teaıslennde urcfcknışor \ Tütaca^ Caftfesı Nc 3*41 04334) Cağaloğiu Istartü Tetpi2)514 01 96 Fata.(212)514 0195 76. Y1L SAYI: 27113 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 ARALIK 1999 CUMA H H 1 K t K ARNOLD J. TOYNBEE TURKIYE-I (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Bu kitap, Türkiye'yi öğrenmek isteyen yabancılar kadar, Türk Devrimi'ni ^ bilimsel açıdan bilmek isteyen bizler için de çok yararlı bir çalışmadıj\ Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... , EMILE ZOLA APARTMAN-I Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Bu, sıradan bir apartman değil... İkinci İmparatorluk Dönemi Fransız orta tabakası burada yaşıyor... Zola'nın keskin ve ayrıntıcı ——• — kaleminden... Salı günü Cumhurryet 'le birlikte... 2. Dünya Savaşı sırasında cepheden bacağuu kaybederek döneflbir asker. OZEL EK Yüz yıl süren öykü! 1900'lerden 2000'e insanlık tarihinin kilometre taşlan... împaratorluklardan Curnhuriyet'e... Sosyalizmden küreselleşmeye... Dünyayı sarsan savaşlardan banşa... Etnik çatışmalardan evrenselliğe... Uzayda yürüyüşten Ay'a ayak basmaya... Kanserden AIDS'e, hücrelerle oyundan klonlamaya... Bir yüzyıla sığan öykünün iyi kötü yanlan; C n m h u r i y e t ö z e l e k i n d e . . . P a z a r t e s i C u m h u r i y e t ' l e . . . İnsanlığı neler bekliyor? • Geleceğın ınsanı neye benzeyecek? Erkeklerin sosyal yaşamdaki üstünlüğü son mu buluyor? Kadınlann çağı mı başhyor? Geleceğin kadını nasü olacak? tlişkilerimiz, aşklanmız nasü dönüşecek? Ne tür mekânlarda yaşayacagız? Gelecek bilımcıler şimdiden bu sorulann yanıtlannı bulmaya çahşıyorlar. 2OOOde neler olacak? • 1999'da büyumeyen Turkiye ekonotnisinde 2000'de canlanma bekleniyor, • Nüfus 65 milyonu aşacak, • Vergi gelirlerinin yûkselmesi bütçe hedeflerinin tutmasını sağlayacak denilse de bunun faturası yine çalışandan çıkacak, • 2000 yılı kıracının yıh olacak. Kira zamlan % 25 ile sınırlı tutulurken gayrimenkul fîyatlannın düşmesi bekleniyor, • AB'ye adaylık sürecinde çeşitli yapısal mevzuat değışiklıklenne gıdılecek. Yarın Cumhuriyet te Tanker kazasından sonra çevre kirliliği önlenemez boyutlara ulaştı Marııumı ölüyor# Yaklaşık 15 yıl önce Istanbul'un sayfiye yeri olarak denize girilebilen, kumsallanyla ünlü, Atatûrk'ün de Deniz Köşkü'nün önünde denize gırdiğı Marmara'da biyolojik yaşam sona erdi. tstanbnlHaberServisi-Yak- laşık 15 yıl önce Istanbul'un sayfiye yeri olarak denıze gı- nlebılen, kumsallanyla ünlü, Atatûrk'ün de Denız Köş- kü'nün önünde denize gırdığı Mannara'nın Florya kıyılann- da biyolojik yaşam sona erdi. Marmara, karnu ve özel sektö- re aıt sanayının atıklannı acı- masızca antmadan döktügübir "çöp deniz" oldu. Yurttaşlann ve çevreci kuruluşlann tepki- lenne devlet ve yerel yönetim- ler duyarsız kabyor. Son deniz kazasıylaMarma- ra'ya akan 800 ton fuelod, de- nızın ölüm fermanı oldu. Bu kırhhğın temızlenmesının 20- 30 yıl alabıleceği belırtiliyor. Şıddetlı lodos nedeniyle Florya Menekşe sahılınde ka- raya oturan ve ikıye bölünen 30 yasındakı Rus bandırah "VoJganeft 248" adlı gemide fueloil sızmtısını engellemek amacıyla banyer yerleştırme çahşmalan yapıldı. Gemının karaya oturan kısmırun çevre- sıne bariyerler ancak olaydan 24 saat sonra yerleştınlebıldı. Çevre Bakanı Fevzi Aytekiıı, tankerden yayılan fueloüin ha- va şartlannın değışmesıyle tehlikelı olabıleceğı uyansında bulundu. Bakan Aytekın, tan- hı Florya Deniz Köşkü'nün kazadan etkılendığıni söyledı. Kıyı Emnıyetı ve Gerru Kur- tanna tşletmelen Genel Mü- dürii Hücum Tulgar, denızin ancak 20-30 yılda temizlen- mArkasıSa.l9,Sü.4'te Çevreci örgütler öfkeli 2000'inilkeylemi 2 Ocak'ta yapılacak # Doğa Savaşçılan Çevre Örgütü'nden yapılan açıklamada Istanbul'un büyük tehlıke altında bulunduğuna dikkat çekılerek 2 Ocak Pazar günü kamuoyunu uyannak amacıyla eylem yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kıyı belediyelerine, kurtarma ve yangın istasyonlan kurabümeleri için yetkı verilmesı istendi. # Greenpeace Akdenız Ofısı Toksık Maddeler Kampanyası Sonimlusu TolgaTemuge, kazalardan sonra hiçbu" ders alınmadığını hayretler içinde kalarak gözlemlediğıni söyledı. Kazanın ardından 24 saat gecmesıne karşın bariyerlerin ancak yerleştınldiğıni belirten Temuge, fueloılle kirlenen kıyılann temizlenmesı için ise hiçbir şey yapılmadığıru anlattı. • 19. Sayfada Kazanın Marmara'da yaratnğı çevre zaran 1 milyon dolann üzerinde. Tankerden sızan fueioil de doğal yaşamı tehdit ediyor. Zaten khiüik sorunu bulunan Marmara'ya akan 800 ton nıeloil, denizin ölüm fermanı oldu. Bu kirliliğin temizlenmesinin 20-30 yıl alabileceği belirtüiyor. Emniyet Genel Müdürü Genç, Çakıcı ile ilgili sorgulama planlarının tutmadığını söyledi 'Oldüriilse daha iyi ohırdu9 MİIIet IÇİn SUÇ Işleyecektlk1 Emniyet Genel Müdürü Tufan Genç, basın mensuplanna verilen iftar yemeği sırasında asıl niyetlerinin Alaattin Çakıcı'yı Türkiye'ye sessiz sedasız getirmek olduğımu söyledi. Tufan Genç, "Sorgusunu bitirip savcıhğa teslim edecektik. Plan tutmadı. Savcılık bize vermedi. Sorgulayabilseydik vatan, millet için bir suç daha işlemiş olacaktık, varsın işlensin" dedi. - - Bir mikroptan kurtulurduk' Gazetecüer, Çakıcı'nın yurda getirildiği gün polislerin tutumu nedeniyle fotoğraf çekilememesini eleştirince bir açıklama yapan Genç, "Öldürülebilirdi. Bizim görevimiz onu korumaktı. Belki öldürülseydi daha iyi olurdu; bir mikrop daha temizlenmiş olurdu" dedi. Istanbul DGM'de Çakıcı olayıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek için bir toplantı yapıldı. • 4. Sayfada TBMM'nin yetkisi alındı Türkiye'3d asıl yöneten IMF # IMF niyet mektubuyla, çıkanlacak yasalar için taahhütlerde bulunularak TBMM'nin yetkisi gasp edildi. Hûkümet, IMF ile birlikte uygulayacağı programda sosyal haklar, yoksulluk, işsizlikJe mücadele, tahkimde ulusal çıkarlann gözetilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve verginin tabana yayüması ilkelerini yok saydı. • 6. Sayfada Son soz styasilerde Öcalan'ın ölüm karan kesinleşti # Yargıtay Gumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Abdullah Öcalan'ın karar düzeltme istemıni reddetti. Savaş, '"Karar düzeltme ısteğının reddine karar verüdiğinden, müteakip işlemlerin tamamlanması için dosya Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir" dedi. Böylece Abdullah Öcalan için iç hukuk yollan tamamlanmış oldu. • 4. Sayfada Asgari ücret sefalet ücreti # Asgan Ücret Tespıt Komisyonu, oyçokluğuyla yeni ücretleri belirledi. Buna göre, asgari ücretle çalışan bir kişinın eline ilk 6 ayda net 80 milyon 650 bin lira ikinci 6 ayda ise 87 milyon 263 bin 300 lira geçecek. tşçı temsilcıleri hükümete tepki gösterdi. B 12. Sayfada GÜTVCEL CUNEYT ARCAYUREK Gulduren Saptamalar Batı dünyasını boşverin. Biz, yeni yüzyıla 28 Şubat öncesi, 28 Şubat sonra- sı tartışmalanyla giriyoruz. 28 Şubat üzerinde kimi komik, kimi dramatik irde- lemeler yaparak. Örneğin; bildiğimize göre REFAHYOL döneminde irtica hareketlerinin giderek yoğunlaşması MGK'de mArkasıSa.l9,Sü.l'de DOLAR Dün 543.SOO Öncekı S4.-I.OOO MARK Dün 279.SOO Oncekı 278.3OO AL.TIN oDün s.oso.ooo Oncekı S.O4O.OOO Ruslar Çeçenleri 'temizleyecek' Çok güçlü silahlara sahip olduklannı söyleyen General Kornukov, bunlan Çeçenistan'daki dağlık bölgelerde kullanacaklannı bildirdi. • //. Sayfada Hindistan ödün vermiyor Uçak kaçırrna eylemı birinci haftasını doldurdu. Hint heyetinin yürüttüğü görüşmeler sonuç vermedi. • 10. Sayfada Cengiz Ersever'in rfadesi alınacak Emniyet yetkilileri, Ahmet Taner Kışlalı suikastı ile ilgili olarak Türk Intikam Tugayı kurucusu Cengiz Ersever'in ifadesini alacaklar. • 4. Sayfada Sryasiler rantı bırakamıyor Fabrika çalışanlan yeni yıla işsiz kalma kaygısı ile girerken tesislerin toplu konut yapılması için değerinin çok altında bir fiyatla milletvekillerine verileceginden endişe duyuluyor. • 12. Sayfada Kadın hareketinde ilk adım Iş yaşamında erkeklere göre daha fazla çalışıp daha az ücrete razı olmak zorunda kalan kadınlar aıle içi şıddet, cinsel taciz ve tecavüz tehdidı altında . • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Niyet Bankalara Diyet Çalışanlara... Ramazandayız ya, hükümet pek çok şeye niyetli gö- rünüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün son toplantısını yaptı. Komisyon Başkanı Çalışma Genel Müdürü Ömer Benokan net asgari ücreti açıkladı: • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog