Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

jCumhurlyt JAJ«nd««ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde 1_ D'BERG Sp \ -ftajva Tesıslenndc ureohnıştır) f y G Ş Ş F w < Tuttocağı Caddes No 3*41 (34334) Cağaloğlu L 5 * . fata; kulubûfcSantuTö.(212)514 01 96 Fate:pi2)514 01 95 Cumhuri Bütün DünyaOkuvan'i'irın Derrnîi •/ """ DINI BUTUN BIRASKÎR. POUTIKAC1 DEVLETADAM1 İSMET İNÖNÜ 76. YILSAYI: 27085 /250.000TL(KDVjçmde) KURUCUSU: YUNUS NADt (1924-1945) BAŞYAZAffl: NADİR NADİ (1945-1991) 3 ARALIK 1999 CUMA H R H î K î K î ^- T LİMAN VON SANDERS TURKIYE'DE BEŞ YIL -1 Lıman von Sanders'in bu anı kıtabında yer alan düşünce ve görüşleri yakın tarihımiz açısından oldukça ılgı çekicidir. Bu onemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... PLATON MEKTUPLAR j PLATON MEKTUPLAR Çeviren: Irfan Şahinbaş Platon'un devlet tasarımını, gelışım surecı içinde kavramak içın, "Devlet" ve "Yasalar"la birlikte, kesinlıkle okunması gereken bir yapıt "Mektuplar"... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Gerekçe enerji sıkıntısı Hükümet onıtyhıdı # Doğalgaz kesıntilerinın ardından yaşanan enerji sıkmtısmın görüşüldüğü liderler zırvesinden çevrecilerin yıllardır karşı çıktığı nükleer santral için onay çıktı. # Partısının grup toplantısında 'nükleer enerji tartışmasında taraf olmadığını, ancak içgüdüsel olarak endişe duyduğunu' dıle getiren Başbakan Bülent Ecevıt, enerji zirvesinin ardından; 31 Arahk'ta süresı dolan Akkuyu Nükleer Enerji Santralı ıhalesı ıle ılgili olarak sonuca vanlacağını söyledi. # DSP'h Hakan Tartan ve 22 arkadaşı enerji politıkalannın ülke çıkarlanna uygunluğunun araştınlması arnacıyla Meclıs araştırması açılmasını istediler. DSP'nin grup toplantısında söz alan Zafer Güler. Akkuyu Nükleer Enerji Santralı'ndan vazgeçilmesini istedi. • 5. Sayfada Para transferlerine takip Hazine'den bankalara sıkı denetim % Sayıst 81"e ulaşan bankalardan mali yapısı negatıfe dönmüş olanlann, sısteme daha fazla zarar vermemesı ıçin bırleşme, tasfıye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devri yolu ıle rehabilite edılmesı beklenıyor. # Tasarrufun yüzde 100 devlet güvencesi altında olmasının, bu operasyondan mevduat sahıplerinin geçmişte olduğu gıbı büyük yaralar almasını engelledığıne dıkkat çekılıvor HAZJU. KrtŞ ÇAMR-n tafearf M 75. Sayfada Rumlar sınırda ateş açtı Kıbns maratonu gergin başladı # KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Kıbrıs konusundaki dolaylı görüşmelere katılmak ûzere dün New York'a gittı. Rum kesımı lıden Klerıdes, Rauf Denktaş'ın, New York'a hareketınden önce verdiğı demeçlerle "moratoryumu ıhlal ettığını" ıleri sürdü. # Lefkoşa ile Gazımagosa arasındaki bölgede Rum nöbetçı kulübesınden dün gece açılan ateş sırasında Türk askerlennın nöbet tuttuğu kulübenin isabet aldığı belirtıldı KKTC saldınyı protesto ettı. • //. Sayfada BM GENEL SEKRETERİ KOFl ANNAN: RUM ÎHLALLERİ SÜRÜYOR • 11. Sayfada Birleşmiş Milletler uzmanlan da doğruladı: Marmara'da yeni bir deprem olasılığı çok yüksek. Türkiye hareket planı hazırlamalı 'ÖNLEMALIN'Üçüncü bir depremden kaçıs yok Birleşmiş Milletler Felaketleri Önleme Onyılı çerçevesinde başlatılan RADIUS Projesi'ni yürüten uzmanlar Türkiye'yi uyardılar. Tamamıyla Japonya tarafından finanse edilen, 100 ülkenin çahşmalara katıldığı RADIUS ınisiyatifinin başkanı Kenjı Okazaki ve projenin îzmir ile birlikte Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa bölümünden sorumlu olan Dr. Philippe Masure, Cumhuriyet'e yaptıklan açıklamalarda, Marmara Bölgesi'nde üçüncü bir deprem olasılığımn çok yüksek olduğunda birleşerek Türkiye'nin öncelikle atması gerektiği adımlan açıkladılar. v Ceç olmadan 'hareket planı1 VVa. Şehirlenn güvenli hale gelmesi ıçin mümkün olduğu Tjn kadar çabuk harekete geçılmesı gerektiğine dikkat Y çeken uzmanlar, erken uyan sistemlerinin de çözüm olmadığını, depremin etkilerini azaltmak için bir 'hareket planı' hazırlanması gerektiğini söylediler. Var olan yasalann uygulanması ile devlet-bilim adamı-yerel yönetimler-halk işbirliğinın önemine dikkat çeken deprem uzmanlan, hastane, kriz merkezi binalan, su ve iletişim merkezleri gibi stratejik yapılann güçlendirilmesi çalışmalanna başlanmasın gerektiğini belirttiler. EMfoiEKARAKtTAPOĞLU CENEVRE - Dünyanın değışık şehırlennde yaptıklan çalışmalar sonucunda, depremın et- kılennı azaltacak pratık yöntemler gelıştıren Bırleşmış MılletleT RADIUS deprem uzmanla- n, Türk uzmanlann öngorülennı doğrulayarak, Marmara'da büyük bir deprem olasılığının çok yüksek olduğunu belırmler. Öncekı günCenev- re'de düzenlediklen basın toplanüsıyla, RADI- US Prpjesrnın sonuçlannı açıklayan BM uz- manlannın çalışmalanıun en önemlı sonucu, dünyadakı deprem nskı olan dığer şehırlerde de uygulanacak yöntemlenn gelıştınlmış olma- sı Depreme karşı güvenlığın sağlanabümesi içın öncelıklen belırleyen ve deprem sonrası durumun yönetımını de kolaylaştıracak yön- tenüeri ıçeren bu çalışma, Istanbul ya da dün- yanındiğer şehırlen içınbaşlatılacak gınşımler içınrehbernitelığı taşıyor. Şehırlerarasında bır- çok farklıhğın olması, uygulama sırasında kü- çük değişıklıkler yapdmasını gerekünyor. Hal- kın konuya duyarlılığının sağlanması ıse, pro- jennı özellikle üzennde durduğu bir konu. Ye- rel kuruluşlann, halkı deprem hakkındabilinç- lendirecek ve kendı olanaklanyla hazırlığa yön- lendirecek çalışmalar yapması önem taşıyor. 1998 Nisan ayında BM Felaketlen Azaltma MArkasıSa.l9,Sü.4'te Düzce'deki depremin ardından yurdun çeşitli yerierinde düzenlenen kampanyalarda toplanan vardunlar yurttaşlara dağınbyor. Depremzedelere, prefabrike konutlan yetiştirmek için söz veren hükümet yetkîlileri yapüan evlerdeki eksiklikleri göz ardı ediyor. Bilim adamları 'Deprem olacak' # ÎTÜ Maçka Kampusu'nda başlayan ve 5 gün sûrecek olan deprem konferansında konuşan bilim adamlan, Marmara'da kesinlikle büyük bir deprem olacağmı belirterek mutlaka önlem alınması gerektiğini söylediler. • 6. Sayfada Xavier Le Pichon Buyüklugu 7.7 olur' > Fransız Profesör Xavier Le Pichon, Marmara'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem beklendiği yönündeki görüşünü yineledi. Le Pichon, bu depremin Trakya'nm içlerine kadar yıkıma yol açabileceğini savundu. • 6. Sayfada Bülent Ecevit 'Çadır şart değil' # Başbakan Bülent Ecevit dünkü grup toplantısında "Çadırlara mahkûm değilsiniz" diyerek depremzedeleribir kez daha kamu dinlenme tesislerine gitmeye çağırdı. • 7. Sayfada Avrupa Parlamentosu 'ndan yeşitışık Türkiye'ye adayülke lüstatilsü# Avrupa Parlamentosu, Brüksel'de devam eden genel kurul toplantılarında, AB'nin Helsinki zirvesinde ele alınacak konular üzerinde görüşlerini bildiren bir karan oylayarak kabul etti. Parlamento, karann Türkiye ile ilgili maddelerinde "Türkiye'nin AB'ye tam üyelik adaylığına hakkı olduğunu" teyit etti ve iİci ayn paragrafta Türkiye'yi "aday ülke" olarak adlandırdı. # Parlamento, "Türkiye'nin Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'nin karannı kabul ederek Abdullah Öcalan'tn cezasını infaz etmemesini" isteyen bir değişiklik önergesini reddetti ve Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adayhğı ile Öcalan konusu arasında bağlantı kurulamayacağını bildirdi. • //. Sayfada HehinkVye 1 Yunamstan, Türk savaş uçaklannın son dönemde hava sahalannı ihlal ettiği gerekçesıyle dün Türkıye'ye protesto notası ıletti. Helsinki zirvesine bir hafta kala venlen notada hava sahası ihlallerinin son dönemde arttığı öne sürülerek geçen pazartesı günü yaşanan ihlalde çok sayıda Türk savaş uçağınm Gınt ile Onikı Ada arasında kalan bölüme gırdığı ve ikı değışik bölgede yoğun "ıt dalaşı" yaşandığı iddıa edıfdı. Atına, bu ihlalleri "Türkiye'nin topraklan üzenndekı emellerinın kanıtı" olarak değerlendirdi. SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA-Heri- kı ülkede meydana gelen depremlerde yaşanan işbırlığınuı ıkı komşu ülke ara- smdaki sorunlann çözümü içın bir baş- langıç olabileceğı de- ğerlendumesıne kar- şın, Ege Denızı'nde son haftalarda yaşa- nan olaylar Türkiye ile Yunamstanarasın- da kalıcı bir barış or- tamının sağlanması olasüığınınçok kolay olmadığını gösterdı. Yunanistan. son dö- nemde Türk savaş uçaklaruun Yunan hava sahasını süreklı ıhlal ettığı, son olarakpazartesi günü ya- şanan olaylarda çok sayıda Türk savaş uçağınm Gırıt ıle Onı- kı Ada arasında kalan bölgeye gırdığı gerekçesıyle Türkı- ye'ye protesto notası ıletti Atına'nın Ege Denızı'nde yapıla- cak tatbıkatlan karşılıklı olarak yüzde 25 azaltmayı önerdığı, ancak Ankara'dan yanıt gelmedığı ıddıa edıldı. Türkiye'nın tam üyelik adaylığının ağırlıklı olarak görüşü- leceği Helsinki zirvesinden Kıbns ve Ege konulannda tavtz MArkasıSa.l9,SiL8'de Ecevit'ten cıkıs 'Tahrik ediyorlar' # Başbakan Bülent Ecevit, Avrupa Birlığı'nin Abdullah Öcalan'la ılgili değerlendınnelerini yadırgadığmı belirterek "Hata yapmamızı ıster bir havada tahrik edıyorlar. Türkiye'yi terör örgütüyle karşı karşıya getırmek Avrupa Birliğı'ne yakışmıyor" dedı. • 5. Sayfada Yargıtay'dan Şevld Yıbııaz a ret # Yargıtay Genel Kurulu, eskı RP'h Yılmaz'ın, gazetemız Genel Yayın Koordınatörü Hıkmet Çetinkaya hakkında hakaret gerekçesıyle açtığı davayı reddeden İstanbul 3. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin karannı onadı. • 8. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Oldu-bittiden Sonra... Iki haber alt alta. Başbakan Ecevit "Başka vergiyok" diyor. Ikıncı habenn başlığı, bilmem kaçıncı kez sigaraya yüzde 23 zam yapılacağını duyuruyor. Devletin elınde dılediğı zaman zam yapma olana- ğını veren kurumlar oldukça yeni bir vergiye gereksi- nir mi hiç? O hale geldi kı ekonomı, toplum zam haberi gör- UArkasıSa.l9,Sü.l'de K. Irlanda yeni bir sayfa açtı Kuzey Irlanda, 25 yıl aradan sonra dün ilk kez yan özerk bir yönetime kavuşurken irlanda Cumhuriyeti, Kuzey Irlanda üzenndekı hak iddiasından vazgeçtı. • 10. Sayfada DTÖ protestolan süruyor Yoğun güvenhk onlemlen altında sürdürülen Dünya Tıcaret Örgütü Bakanlar Konferansı'nda tartışmalardan henüz sonuç alınamadı. • 13. Sayfada 'Yargıda yolsuzluk yapılıyor' İstanbul Barosu tarafından yapılan bir çalışmada baroya bağlı avukatlann yüzde 95'ınin yargıda yolsuzluk yapıldığı görüşünde olduklan ortaya çıktı. • 6. Sayfada BORSA ÛDun 9212 Öncekı 8776 DOLAR ÛDun 521.300 Öncekı 519.700 MARK Dun 267.600 Öncekı 267.850 ALTIN Dun 4.810.000 Öncekı 4.850.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tan gazetesinin yakılması Sertel Demokrası ödülleri Tan gazetesinin yakılışının 54. yıldönümünde sahıplerine verilecek. Yann düzenlenecek olan tören TGC'nin Cağaloğlu'ndakı merkezınde yapılacak. • 9. Sayfada KDV oranı yüzde 17'ye yükseldi Genel katma değer vergısi oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildı. 4. Sayfada Avrupa'yla Dans! Avrupa Birlıği (AB) üyesı ülkelerle ilişkilerimtz, aynı müzikte farklı fıgürlerı kullanan kavalyelerle dansa benzıyor. Yunanistan, ayak oyunlanndan hoşlanıyor. Bız de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir bakıyoruz ki, Al- manya omuz atıyor... O sırada ayaklara bakmakta ol- duğumuz içın Almanya'nın omuzu başımıza çarpı- yor... Tam başımızı dıktutalım, ayaklar da sağlam ol- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog