Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

/ % J8MTKESfclTtStZHİZMET f A SJUTMK£SEKn*PTE&M / / f SMT OYHJK KABULÜ A fc* SMT KJW sfrwtt ouuuâ Av f SMT nKSfrutfıu>sxnşı X>Iddığmız kıtabuı adını kredı kartuıızın numarası \e son kullanma canhı le bırtıkfc bıldınn. kıtap e\ ınızde olsun. \dmızı »ovadınızı \e lelefon nanaranız] da btldınne>ı unuimajin C>e değılsenız dılersenız üye de otun >a da üydığınızı yenıleyın BER İŞLEM BÎR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhu Cumhuf l n l 1 Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde j (LEDtBERGSpA.-ttalyaTesıslenDdeüreoImı$tıı.) I f f SSŞSİÖİÎ Tûrtaaa Caddea Na 304104334) Cafcfcjlu L V khap kulûbü btanhi Tel:<212)514 0196 Faks:pi2)514 0195 7€. YIL SAYI: 27111 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 ARALIK 1999 ÇARŞAMBA u M H U R î N K U Ü R M î ARNOLD ). TOYNBEE TURKIYE-I (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Türk Devrimı için Batı'da ve Doğu'da pek çok eser yazılmıştır. Ama bunlardan çok azı gerçeği anlatabilmiştir. Bu pek azın arasında çevirisini sunduğumuz Türkiye I -Bir Devletin Yeniden Doğuşu- adlı eser de bulunmaktadır. Kitabın yazarı, ünlü İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee'dir. Eserin üstünluğü, bir tarihçinin bilimsel yöntemiyle yazılmış olmasıdır. O zaman genç bir bilim adamı ve iki üç yıl oncesine kadar Osmanlı devletine en buyük düşmanlığı gosteren bir ulusun insanı olmasına karşın; A. J. Toybee, genç Türkiye Cumhuriyeti konusundaki bu bilimsel araştırmasını yazarken (1926), pek çok kişinin tersine, duygulardan ve önyargılardan uzak kalmayı, küçük bazı yanlışlar bir yana bırakılacak olursa, gerçeklerı bir bilim adamının nesnel gozleriyle gormeyi bilmiştir. A. J. Toybee, her zaman, her ülkede ve her konuda geçerli olan bilimsel bir ilkeye bağlı kalmıştır. Bu, 'Tarihi bilmeyen bugünü anlayamaz' ilkesidır. Kıtap, bu bakımdan, Türkiye'yi öğrenmek isteyen yabancılar kadar, Türk Devrimi'ni bilimsel açıdan bilmek isteyen bizler için de çok yararlı bir çalışmadır. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Devletin el koyduğu 5 bankadan 4'ünün içi boş... Yargı süreci başlatılmadı iyük banka soygımu Devlet batık kredileri üstlendi CHP ve Fazilet Partisi, devletin 2.5 katrilyon lira zarara uğratıldığını öne sürüyor. Devlet, el koyduğu 5 bankanın takipte alacaklan olarak yer alan batık kredilerini de üstlenmek zorunda kaldı. Devletin el koyduğu 5 bankadan 4'ünün içini boşaltanlar hakkında henüz yargı sürecinin başlamamış olması da eleştiriliyor. Ayrıcalık yapılan bankalar var 5 bankaya yapılan uygulamada Yaşarbank'a ayncalık tanındığı öne sürülüyor. Aynca Yurtbank ile Egebank'ın 31 Mart 1999 tarihinden itibaren Bankalar Birliği'ne bilançolannı göndermediği de ortaya çıktı. Sümerbank, Egebank ve Yurtbank'ın batık kredileri 1998 yılına göre yükseliş gösteriyor. BANUSALMAN ANKARA - Devlet, el koyduğu 5 bankayla 5 mılyar dolarlık aktıf büyüklüğü üst- lendi. 5 bankanın4'ününiçı- nin boşaltıldığı ortada olma- sma karşın, yurtdışı yasağı dışında henüz yargı süreci başlatılmadı. Marmarabank, TYT Bank, Interbank'ta ha- cız kararlan ve bankalann içlenru boşaltanlar hakkın- da uygulamalann başlatıl- masında gecıkıldiğı de dık- kate alındığında. söz konusu 5 banka ıçın de aynı hatanın yapıldığı kaygıla- n artö. 4 banka ortaklan ve yönetıcı- leri için konulan yurtdışı yasağı da, Egebank'ın ortağı ve genel müdürlü- ğünü yürüten Yahya Murat Demird yurtdışına çıktıktan sonra getırildı. 'Demirel Grubu'na usulsüz kredi' # Bankalar Yeminli Murakıplan Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın yeğeni Yahya Murat Demirel'in de aralannda bulunduğu Egebank'ın 8 yöneticisi hakkında Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. • 5. Sayfoda Kutan: Hükümet soyguna göz yumdu # Bütçe görüşmelerinde konuşan FP Genel Başkanı Recai Kutan, "Hükümet batan bankalann içinin boşaltılmasına göz yumdu" dedi. Recai Kutan, "Alaattin Çakıcı konuşursa 10 büyüklüğunde deprem olur" diye konuştu. • 5. Soyfada Bankalar Yasası uyannca tüm banka- lann üye olmak zorunda olduklan Türkiye Bankalar Birüğı'nın venle- rinde 31 Mart 1999 tarihinden ıtıba- ren Yurtbank ıle Egebank'ın bılanço- lannın yer almaması dıkkat çektı. Devlet, el koyduğu 5 bankanın ta- kıpte alacaklan olarak yer alan batık kredilerini ve aktıflerde yer almasma karşın tahsil edilemeyen alacaklar ola- rak görülmesi gereken alacaklannı üstlenmek zorunda kaldı. CHP ve FP, devletin 5 mılyar dolar (2.5 katrilyon hra) soyulduğunu öne sürüyorlar. Söz konusu bu rakam ıse Türkiye'nın ekonomisini teslim ede- rek Uİuslararası Para Fonu'ndan 3 yıl için sağlamaya çalıştığı 4 mılyar do- lardan fazla birkaynağı 5 banka sahıp- lennın uygulamaları nedeniyle kul- lanması anl&mına geliyor Ali Balkaner'e aıt olan Yurtbank, yaklaşık 1 yıl ön- ce Banker Kastellı olarak bi- lınen Abidin Cevher Özden ile Mekân Yataklan sahıbi Metin Kaya Çağlayan hak- kında hacız karan aldınrken Setçuk Yaşar'ın sahıbi oldu- ğu Yaşarbank da Balkaner hakkında hacız karan koy- durmuştu. Yaşarbank, o dö- nemde Balkaner'in malı sı- kıntı ıçinde bulunduğunu ve mal kaçırma hazırlığında ol- duğunu mahkemeye sundu- ğu dılekçede öne sürmüştü. Bu geliş- melenn basında yer almasına karşuı o dönemde söz konusu bankalarla ılgı- li işlem yapılmadı. Hazine ve Merkez Bankası'nın elınde yetkıler bulunma- UArlMsıSa.8,Sû.3'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bütçe görüşmeleri sırasında sert tartışmalar yaşandı TMerierin sözdüellosuCHP lideri öymen c Seçim raporunda kimse suçlanmadı' # CHP Genel Başkanı Altan Öymen, partisinin 18 Nisan seçimlerinde aldığı yenilginin değerlendirildiği raporda tek tek kişilerin suçlanmadığuu söyledi. # Seçim sonuçlannın degerlendirilmesinin bir gereksinim olduğunu vurgulayan Öymen, "Ne gibı eksikliklerimiz varsa onlan da göz önünde tutarak daha etkili, etkin bir parti olma amacrmıza ulaşacağız" dedi. # Yaklaşık 5 saat süren PM toplantısında alınan karar doğrultusunda yeni yılın ük MYK toplantısı özel gündemle "Kürt sorunu"na aynlacak. • 5. Sayfada YarçıtaytarafindanManisah^nçlereişkeııceyaptık- ] a n o n a y l a n a n poBslerin \eniden yargdanmalanna başlandı. Duruşmanın arttandan sanık polislerden Levent Özvez'in eşi Feride Özvez (sağda) ile duruşma- \ı Ldeyen Uluslârara» Af Orgürü Temsikisi Dietert Scheur adüye binası önünde tarUşülar. • 8. Sayfada # DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, ANAP lideri Mesut Yılmaz, FP Genel Başkanı Recai Kutan ve Başbakan Ecevit arasındaki tartışmalar yüzünden bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Ge- nel Kurulu'nda dün tamamlanan bütçe görüşme- leri sırasında, sıyası parti liderleri arasında yaşa- nan sert atışmalar tansiyonu yükseltti. DYP lide- ri Tansu ÇiDer. Mavi Akım projesıyle ilgili ola- rak -Kardeşiyte Rnsya'ya iş bağjamaya grm" söz- leriyle ANAP Genel ^ _ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ Başkanı Mesut Yıl- maz'a; "Ülkeyi kuy- nıklara, karanhğa mahkûm etti" sözle- nyle de Başbakan BfikntEcevit'eçattı. Ecevit, "Geçmişinde UDtDEM hikâyesi olan, dûuyada kriz yokken ülkeyi krize sokan bir ekonomi otoritesinin ekonomi derslerini biraz ihti- yatlı dinlemek zo- rundavTz" diyerek Çiller'e yüklendi. ^^^~~^^^~"^^^~~ Yılmaz ise Mavi Akım projesiyle ılgilı savlann kanıtlanması çağnsmda bulunarak "Eğer bunu ispaflarsanız bütün sıfatlanmdan istifa ederim" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzennde gruplar aduıa konuşmalar tamamlandıktan sonra sataşma gerekçesiyle söz alan liderlerin karşıhk- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Ortaklar nükleer için toplandı • & Sayfada 21. yüzyû neter vaat edîyor? İJ\r yûzyıldan ötekine geçiyoruz. Artık haftalar ya da günler değil, saatler sayılı. 1 arihin kesintisiz akışı göz önünde tutulursa, böylesi geçişleri "görece" saymamak imkânsız. Ama öyle de olsa, arkada bıraktığımız yüzyılı " - değerlendirmemiz, yeni bir yûzyıldan beklentilerimizi göstermekte yardımcı olacak. /»öylesi bir çaba, üstelik "daha insanca bir dünya"nın kuruluşunda bize yol gösterici de olabilir. iVeydi 20. yüzyıl? Neler vaat ediyor 21. yüzyıl insanlığa ve ülkemize? JSu sorulann yanıtlannı; 8BIVHt iMİIİ'nin kaleıninden 6. Sayfada ÖZEL EK Yüz yıl süren öykü! 1900'lerden 2000'e insanlık tarihinin kilometretaşlan... Imparatorluklardan Cumhuriyet'e... Sosyalizmden küreselleşmeye... Dünyayı sarsan savaşlardan banşa... Etnık çatışmalardan evrenselliğe... Uzayda yürüyüşten Ay'a ayak basmaya... Kanserden AIDS'e, hücrelerle oyundan klonlamaya... Bir yüzyıla sığan öykünün iyi kötü yanlan; Cumtıurtyet özel sUnds... Pızantesi C u m h u r i y e t le... HAVA KORSANLARIYLA PAZARLIK SÜRÜYOR U10. Sayfada 'BAĞIŞLARINIZ tRTlCAYA GÎTMESİN" M 6. Sayfada IBRAHİM KUTLUAY 3 SAYI ŞAMPİYONU MSpor'da GUNCEL CWNEYT ARCAYUREK BORSA DOLAR Dûn C3ün 15.20» 540300 âncskı Önc«*ı 15.746 | MABK AO1N ûûDun Dun 279.500 5.Û2Û000 Ûocete ûncekı 279-400 [ 4.970J00 Liderler TBMM'ye Baskıya mı Hazırlanıyor? Adı Burak Baş. Yaşı 11. Henüz 6. sınrf öğrencisi. Pınl pınl bir zekâ. Kavrayış. Düzgün bir konuşma. Ter- temiz Türkçe. önceki gece atv ekranlannda Ali Kırca'nın konu- ğu. Adapazan depremiyle ilgili yazdığı bir kompozisyo- M Arkası Sa, 8, SiLl'de Şiddetli fırtına can alıyor # Fransa'da 2 gündür etkili olan fırtına yüzünden 62 kişi yaşamını yıtirdi. Almanya ve Isviçre'den sonra îtalya'da da etkili olanfirtınadabirçok kişi yaralandı. Bursa'da da lodos nedeniyle dün okullar tatil edildi. Çok sayıda İcişi sobalardan zehirlendi. Samsun'da çatılar uçtu. • 7. Sayfada 13 emniyet görevlisine dava 0 Aralannda eski Emniyet Genel Müdûrü Necati Bilican'ın da bulunduğu 13 emniyet görevlisi hakkında "oturduklan lojmanlann gereksinımlerini Türk Polisini Güçlendirme Vakfı'nm gelirlerinden karşıladıklan" gerekçesiyle 7.5 yıla kadar hapis cezası, ıstemıyle dava açıldı. • 7. Sayfada 2 kişi kuduz yüzünden öldü # îstanbul'da okul bahçesinde kuduz köpek tarafından ısınldıktan sonra yaşamını yitiren 10 yaşındaki Serpil Özbek toprağa verildi. Yine kuduz bir köpek tarafindan ısmldığından şüphelenilen Hüseyin Şahin adlı yurttaş SSK Okmeydara Hastanesi'nde yaşammı yitirdi. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog