Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

J% JSMTKESİITİStZltfZIVET/ f M SMT ATJfiEtt tfW TE&M / /M zua Ora* MBULO A fa* SAATtfRPtf*RtaO t t M I siuıriMntn£KtiM>unşı LDifedzgınız kıtabın adını. kredı kaıtuuzın numarast ve son kuilanma tantaı ıle birlıkte bıldınn. btap evımzde otsun "ıdııuzı soyadmızı ve tekfon ı da bıldırmeyı unutnuyın Oye degtlsenız, iûasauz ûye de olun ya da üyelığınızı venıleyın İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuri 2000Cumhurlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü 3 »ergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde \ (LED1BERG SpA -ttalyı Tmdennde üretılmıffr) - # • ' Y1L SAYl: 27110 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (J924-1W5j)BAŞM2W: N A D İ R N A D İ (1945-1991) 28ARAUK1999SALI H R H t K î K ARNOL6 J.JOfNBEETHEODOR STORM FIÇIDAN OYKULER Almancadan çeviren: Nijad Akipek 19. yüzyıl Alman yazınının önde gelen adlarından, usta uzun öykücü Storm'dan Cumhuriyet okurlanna sevimli bir yılbaşı armağanı... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... FIÇIDAN ÖYKÛLER TURKIYE-I (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Bu kitap, Türkiye'yi öğrenmek isteyen yabancılar kadar, Türk Devrimini bilimsel açıdan bilmek isteyen bizler için de çok yararlı bir çalışmadır. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, türbanlı öğrencinin üniversiteye alınmamasının yasalara uygun olduğunu vurguladı Türbaniçin son ııokta# tstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu aleyhine başörtüsü ile fakûltede sınavlara ve sınıfa alınmadığı için dava açan öğrencinin başvurusu reddedildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Alemdaroğlu'nun eyleminin yasalara uygun olduğuna karar verdi. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın türbanla ilgili verdiği kararlara da atıfta bulundu. # Yargıtay karannda "Anayasa hükümleri ve diğer yasalarda yer alan hükümler bir bütün olarak görüldüğünde, türbanın, vükseköğretim kurumlannda serbest sayılan kılık kıyafet kapsamında düşünülemeyeceği sonucuna vanlmasının uygun olacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının iddia ettiği gibi davalınvn keyfı davranmadığı sonucuna vanlmıştır" denildı. İÇTÜZÜK DEĞÎŞÎKUĞÎ TBMM'de türban tartışması • Hükümet ortaklan, DSP'nin isteği üzerine içtüzüğe 'başı açık' ibaresinin konulması yönûndeki önergenin yeniden görüşülmesini sağlamak üzere bir araya gelecek. DSP'Iiler özellikle ANAP'h üyelerin toplantıya kaftlmasını istiyor. • 9. Sayfada ORDUÎMAM-HATIPLÎSESÎ Yûzbaşıya şeriatçı slogan # Türban furyasuun şürdüğü Ordu'da, öğretmenevleri kapatıhrken yatıh öğrencilere oruç baskısı yapıhyor. Kentte türbanla derse giren 235 öğretmenden yalnızca 16'sı hakkında soruşturma başlatıldı. m 9. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Yargıtay 4 Hukuk Daıresı, türbanın yukseköğretım kurum- lannda serbest sayılan kıyafet kapsamında dü- şûnülemeyeceğıne karar verdı. Daıre, tstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun bir öğrenciyı türbanlı olduğu için derslere ve sı- navlara almaması yönûndeki ışlemınde hukuka aykınhk görmedı. Bır öğrenci, başörtüsüyle fakûltede sınıfa ve sınavlara alınmaması nedenıyle Istanbul Üni- versitesi Rektörü Alemdaroğlu aleyhine, Istan- bul Hukuk Mahkemesı'nde maddi ve manevı tazmınat istemıyle dava açtı. Öğrencı, söz konu- suyasağın Alemdaroğlu'nun çıkardığı bır genel- geden kaynaklandığını belirth. Yerel mahkeme, Alemdaroğlu'nun eyleminin yasalara uygun ol- duğunu, öğrencıye yönelik bır kusurun bulun- madığını, aynca davaknın karnu göreviisi oldu- ğunu, bu görevı yerine getinrken kişısel kusu- rundan dolayı zarar görenlerin uğradıklan zara- n idareden ısteyebıleceğini behrterek öğrencinin açtığı davayı reddettı. Bu karar, öğrencı tarafın- dan temyız edıldı. Temyiz »steminı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davah Alemdaroğlu'nun rektör olarak yayımladığı yazıda kızlann başörtülü, erkek öğ- rencilerin sakallı olarak ders ve uygulamalara alınmamalan, direnmelen durumunda durumu- nun tutanaklarla belırlenerek haklannda işlem yapılması ıçın bağh olduklan fakültelere veya okul idaresıne bıldınlmelennın öngörüldüğünü kaydetti Davacı öğrencinin de ahnan bu karar- UArkasıSa.l9,SiL3'te DGM'deyargılanan özel timci samklann 3yüdan lOyüa kadar hapsi istendi Susurlukkararakalclı Kurban derileri yine THK'ye # Yardım toplama yönetmeliginde yapılan değişiklüde kurban derileri, bağırsak, fitre ve zekât zarfı dağıtarak yardım toplama yetkisi yeniden Türk Hava Kurumu'na verildi. # Toplanan yardırnlardan giderler düşüldükten sonra gelirin yansı sosyal yardırnlaşma ve dayaruşma vakıflanna, yüzde 4O'ı THK'ye, yüzde 4'ü Kızılay'a, yüzde 3'ü SHÇEK'ye, yüzde 3'ü Diyanet Vakfi'na verüecek. • 7. Sayfada Aslıtürk'le ilgili evraklar ormanda bulundu # Beykoz Çavuşbaşı mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, onnanhk alanda şifresi kırümış 4 adet bond tipi çanta buldu. # Çantalarda, Aslîtürk'ün belediye başkanı olduğu döneme ait ihale tutanakları, arsa tapulan ve banka dekontlan bulunduğu belirlendi. • 7. Sayfada Samklar savcıya slnlrlendl tstanbul Deviet Güveniik Mahkemesi Savcısı Cengiz Engin, sanıklann 3 ile 10 yıl arasında ağır hapisle cezalandınlmalannı istedi. Savcı, tüm samklar hakkında aynca karnu hizmetlerinden yasaklanacağı süre ve tutuklu kaldıkları sürelerin cezalanndan indirilmesini düzenleyen TCY'nin 31, 33 ve 40. maddelerinin de uygulanmasını talep etti. Savcının görüşlerini dinleyen sarnklar sinirlendiler. tbrahim Şahin "Son savunmamın hakkıyla yapılabilmesi için oturumun basına kapalı olmasını istiyorum" dedi. Çarkin OmuZİara alindl Diğer sanıklardan Ayhan Çarkın ise "Devletin âli menfaatlan için bazı suçlar göz ardı edilmiştir, diyen ve Çatlı'yı Çatlı olarak tanıdığını söyleyen eski MtT Kontrterör Dairesi Başkanı'nın da duruşmaya gelmesini istiyorum" dedi. Çarkın da son oturumun basına kapalı olmasını talep etti. Duruşma çıkışında dışanda bekleyen bir grup, sanıklardan adı pek çok 'yargısız infaz' olayına kanşan özel timci Ayhan Çarkin'ı omuzlanna alarak "Türkiye sizinle gurur duyuyor" diye bağırdı. KBIBM UATB mmi • 3. Sayfada Iimter-tşSeııfflaMÛyesiSüleyıııanYeter'ingözaltııı- ^ tutulduğu tstanbul Emniyet Müdüriüğü Terörie Mücadek Şubesi'nde ötümüyle Ugili davada, sorgusona katıbn 3 poKs memnnınun yargılanmasına devaim edildi. Duruşma çıkt- şmda pofis, gazetecDerin görüntü abnasmı engeflemek için barikat knrdu. tstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, gı- yabi tutuklu samklar Ahmet Okudncu, Metamet Yutar ve Erol Erşan gehnedL Yeter'in yakınlannm duruşmayı izkmek için sak>- nagbineyeça]işınasınedeniyfeizdihamva^ıı>dı.Bagnıpüedunışmasa^ 79,5ü. l'de Mesut Yılmaz '28Şubat bitmeyecek birsüreçtir 9 # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin ardından, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da "28 Şubat süreci hiçbir zaman bitmeyecek bir süreçtir" dedi. • MHPGrup Başkanvekili Ömer Izgi ise MGK kararlannda birtakım temel ilkelerin ûzerinde dunılduğunu belirterek "Bu anlamıyla 28 Şubat bitti denilemez" şeklinde konuştu. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İstek IMFden Gelince Rahatladık. Günterdir Avrupalıltğımızı vurgulayan manşetlerden ge- çilmiyordu. Avrupalı olduğumuza inandık. Medyamız sustu. Baş- ka konulara yöneldi. Ne ki; hâlâ bir iki yakınma söyleşilerden eksik olmuyor. örneğin önümüzdekı aylarda sosyal ve hukuksal olay- lara yol açması beklenen konulann başında kira yasası MAHcasl Sa.l9,SiLl'de Ücretler öğrencı kaçtnyor özel Okutlar Demeği Başkanı Rüstem Eyüboğlu, özel okullann ücretlerini çok yüksek bulan velilerin haklı olduklarını, ancak kaliteli eğitimin yüksek bir maliyeti olduğunu söyledi. • Arka Sayfada Cumhuriyet Treni Ankara'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 80. yıldönümü törenlerte kutlanırken 5 Nisan'da Edime'den yola çıkan Cumhuriyet Treni de başkente geldi. • 5. Sayfada Depremzedelerin yemek protestosu Depremzedeler, Adapazan'nda yemek dağıtımının durdurulmasını yaptıklan gosteriyle protesto ettiler. • 6. Sayfada BORSA ûDün 15.748 öncekı 14.404 DOLAR ûDün 539.500 önceki 536^50 MARK ûDûn 279.400 ûnceki 278.000 ALTIN ÛDün 4.970.000 önceki 4.945.000 Borsa soluksuz koşuyor 2000 yılında alternatifsiz olacağı iddia edilen borsa, 1999 yılının son seanslannı rekorlarlatamamlarken kârsatışlannın yıl- başından sonra gelebileceği konuşuluyor. • 12. Sayfada İki Almanya 'yı birleştirdi, CDU'yu iseparçalıyor HelmutKohl partisini kanştırdı # Yolsuzluk, Alman siyasetini canevinden vurdu. Almanya'nın en uzun süreli Başbakanı Helmut Kohl'ün bağış skandalı giderek dallamp budaklanıyor. Partiye aldığı bağışlarla ilgili bildirimde bulunmadığını, bunun da hata olduğunu kabul eden eski başbakan, partisini bir açmazla karşı karşıya bıraktı. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Schröder de Kohl'e yönelik "uyanlannı" sertleştirdi. OSMANÇUTSAY FRANKFÜRT - "tködar- sızhk", Almanya'da 16 yıl hükümen elınde tutrnuş bir partiye yaramadı ve bölün- menın eşiğıne getırdi. Avrupa'da 'iki Almanya'yı birieştiraı potitikaa" etıke- tiyle anılan Hehnut Kobl, onursal başkanlığuu üstlen- diğı partisini her geçen gün bıraz daha aşağıya çekiyor. Üst üste patlayan bağış ve yolsuzluk skandaUanyla, ge- rek kamuoyun- da gerekse par- ti kadrolannda son derece olumsuzbir ha- va yaratan mu- hafazakâr poli- tikacı, giderek yalnızlaşıyor. Kohl, Başba- kanbğı sırasın- da, Hınstiyan Demokrat Bir- lik (CDU) için 1993-1998 yıllan arasmda 2 mılyonmarka yakın elden al- dığı bağışlan kayıtlara geçır- memekle hata ettığıni kendı- si de kabullenmışti. Öte yandan, Kohl'e karşı Başbakan Gcrhard Schrö- der'uı de sertleştiğı gözlen- di. Helmut Kohl'ün "devtet anla\ışuu" eleştiren ve "hn- kuki uyarüarda'' bulunan SPD Genel Başkanı ve Baş- bakan Schröder'in önümüz- dekı aylarda yapılacak ıkı eyalet seçirmnde, partısının 1999 yıhnda aldığı kötü so- nuçlara bir son vermeyi amaçladığı ileri sürüldü. Basına bir açıklama yapan CDU Başkan Yardmcısı Ckrisüan VVulfT, kamuoyu nezdmde partının iki kampa aynlmış gıbi bir ızlenım yara- tıldığıru, bunun engellenme- si gereküğini söyledi. Wulff, HebnutKohl vebağış yolsuz- luğu ile ilgili olarak aydınla- tıcı girişimlerin sürdüğünü hatırlatırken, "Mümkün ot- duğu kadar tmfave kapsamh bir bMmdcba bağışotajTiubir açıkhk gedrft- roeudir. Bunun Kohl'ün sryasi miraaflehiçbir ügisi yoktur. Kohl'ün kazan- dırdıklankonu- sunda partide en ufak bir kuş- ku büe bulun- mamaktadır'' dedi. Yolsuzluk söylentüeriyle birhkte Kohl'e adeta bir cephe açtığı gözle- nen CDU Genel Sekreteri Angda Berkd'in geçen gün- lerde, CDU'nun, eski Başkan Kohl'den tt ar0k özgurieşme- sigerektiği'' yolundakı açıkla- masına katıldığını belirten WulfF, şunlan söyledi: "Partide, açıknk çabalan- nı engdleyenlerve Kohl'eza- rarvermekisteyenkrdiyebir kamplaşma yok. Ancak An- 19, SÜ.TU ÇEÜŞKİLER AÇIĞA ÇIKTT Seçim raporu CHP'yi böldü ANKARA (Cmnhuriyet Böroso) - CHP'de 18 Nısan seçimlerindekiyenüginin ne- daılerinı irdeleyenrapor,par- tide gruplar arasındauzunsü- redir içten içe yaşanan çekiş- meleri açığa çıkardı. Merkez yönetım kurulu (MYK) üye- si Hatuk Özdalga ve parti meclisi (PM) üyesi Memet Yntatarafindan haznrlanan ra- por, PM üyelerininbüyük bö- lümünce eleştiriürken parti içindekı gruplan da karşı kar- şıya getirdı. Genel Başkan Attan Öymen, raporun üslu- bunun yanlış olduğunu belir- tirken Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu 1995-1999 döneminin daha ön plana çı- kan Iması gerektiğini söyledi. Memet Yula, ıçuıden çıkan- lan bölümler nedenıyle rapo- run anlanunın bozulduğunu UArkasıSa.l9,Sü.3te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demirere, KöşlCü Çok (stiyoram Dedirtemezsiniz! Ocak ayının siyasi gündemi şimdiden belli otdu: Cumhurbaşkanı seçimi için anayasa değişikliği tartışması. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü'nde düzentediği yıllık basın toplantısında ko- nuyla ilgili sorulan yanrtlarken arada bir tümce kay- UArkastSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog