Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

r f > r t t t J Tr f yfSMTMMBEldOIPTEILM / / | SAÂTÖYHKKABULÛ A 4 * SMT KtltftiPMfeOUMMâ J » I MAruucstaf tiws*n$ı Oıedıgjıuz kıtabtn admı. kredı kamnızın numarası ve son kuUanma tanhı ık bırlıkfc bıldınn. totap evınızde olsım \dınıa, soyadınızı ve telefon «unaramzı da büdınneyı ununnayın Üye değılseıuz, dıkrseou: üyt de olun >a da üyelığınızı yeruleyın HER tŞLEM BİR TELEFO\L\:0212 S14 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet Kitap Kulübü ;i Salonlannda ve Temsjlciliklerinde (LEDİBERG SpA -Ittly» Tesıslennde ürcöhmstır.) Tütooû Caddes tto. 3W1 (34334) Caatoğlu IStatxJ%tÇ12)514 01 96 F*s#1Z!514 01 95 7 6 YIL SAYI: 27109 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (J945-Î99?) 27 ARALIK 1999 PAZARTESİ U M H U R î I N K Ü U R M 1 THEODOR STORM FIÇIDAN OYKULER Almancadan çeviren: Nijad Akipek Masal dinlemeyi ve anlatmayı çok seven bir çocuk... Büyüyor, yazar oluyor; şiirler, öyküler yazıyor... 19. yüzyıl Alman yazınının önde gelen adları arasında yer alıyor... Ama en güzel masal anlatan arkadaşı Hans'la eskı bir fıçının içine girip birbirlerine masal anlatışlarını unutmuyor... FIÇIDA.N ÖYKOLER Halk masallarından esinlenerek yazdığı üç öyküsünü bir araya getiren bu kitabın adı işte o çocukluk günlerinden geliyor: "Fıçıdan Öyküler". Öykülerin hiçbiri halk masallarının yeniden yazımı değil... Ancak, içine masal örgeleri serpiştirilmiş gerçekçi birer masal oldukları söylenebilir. Kitaptaki öykülerin her birinin kendine özgü bir özyapısı var. "Yağmur Perisi Trude" derin bir doğa duygusunu yansıtıyor; "Bulemann'ın Evi" hortlaklı dünyasıyla coşumculann masal biçemini, özellikle Hoffmann'ı anımsatıyor; "Ciprianus'un Aynası" ise, Storm'un aile öykülerinin ilk örneği. Alman yazınının usta uzun öykücüsü Storm'dan Cumhuriyet okurlarına sevimli bir yılbaşı armağanı, "Fıçıdan Öyküler"... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Banka birleşmelerine ilişkin kararnamenin Cumhurbaşkanı'na gönderildiği öne sürüldü 2. bankaoperasyonııi r t P GENEL BAŞKANI ALTAN ÖYMEN 'Bankactlan kurtarddar9 # El konulan 5 bankadan 2.5 katrilyon liranın boşaltıldığına dikkat çeken CHP Genel Başkanı Altan Öymen, "O paralar, içini boşaltanlann cebine gitmiştir" dedi. # Hükümetin, bankalar operasyonu ile aslında bankalan değil bankacılan kurtardığını söyleyen Altan Oymen, hükümeti, "bankalar yüksek faiz vererek maceracı politika izlerken gelişmelere seyirci olmakla" suçladı. • 5. Sayfada > Cumhurbaşkanı Süleyrnan Demirel'e gönderilen kararnamede, bir kamu bankasının üst yönetiminin değiştirilmesi ve 2 holding bankasının, mali yapısı güçlü, birisi kamu olmak üzere 2 bankayla birleştirilmesinin öngörüldüğü kaydedıldi. Bakanlara dahi boş olarak imzalatılan kararnamelerde, el konulan Sûmerbank, Yurtbank, Egebank, Esbank ve Yaşarbank dışında 2 bankanın da devir ve birleştirme yöntemiyle tasfıyesi gündeme getirildi. HAZALATEŞÇAKIR Bankacıhk sektörüne ilişkin beklenen operasyonun ardından 5 bankaya el konulurken, şimdi de ıki holding bankasının, mali yapısı güçlü iki bankayla birleştirilme- sıne ilişkin kararnamenin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gönderildiği bildirildi. Kararnamede bir ka- mu bankasının da üst yönetımınde değışıklik yapılma- sının öngörûldüğû kaydedildi. Bankacılık operasyonunun yankılan sürerken, sektö- re ilişkin düzenlemelerin devam edeceği beürtiliyor. Hükümetin mart ayında faaliyete geçeceğini açıkladı- ğı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'na, iyi- leştirümiş bir bankacılık sistemi bırakmayı planladığı dile getinldi. Bankacılık operasyonunun yer aldığı ilk kararnamede Sûmerbank, Yurtbank, Yaşarbank, Ege- bank ve Esbank'ın Tasamıf Mevduat ve Sıgorta Fo- nu'na devri yer alırken, açıklanmayan ikınci kararna- mede birleştirme ve devir yoluyla tasfiye edılecek iki bankanın bulunduğu ifade edildi. Bakanlar Kurulu'na venlen geniş yetkıler kapsamında, mali durumu bozuk olan bankalan kapatmanın yanı sıra bu bankalan, veri- lecek sermaye desteğiyle güçlendırme de yer aldı. Li- derler zirvesinde 'boş' imzalatılan kararnamede, Hazi- MArkasıSa.S,Sü.3te Hükümet, Akkuyu santralı için Kanada ve ABD'nin lobi faaliyetleri arasında kaldı *"S areııası• Akkuyu Nükleer Santralı'nın ihalesi için ABD, Westinghouse şirketi lehine baskı yapıyor. TEAŞ ise Kanadah AECL'nin doğal uranyum kullanarak yapacağı santralın Türkiye'nin ulusal çıkarlanna daha uygun olacağını ileri sürüyor. > Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın şimdiye dek 3 kez uzattığı ihalenin, 31 Aralık'a kadar açıklanması gerekiyor. thalede son haftaya girilirken konsorsiyumlar cuma gününün yılbaşı tatili olması ve TEAŞ Yönetim Kurulu'nun toplanamaması nedeniyle, sonuçlann 31 Aralık tarihine dek açıklanamayacağı görüşünde birleşiyor. • 3. Sayfada TKUMUTKAPISI 4 bin kişüik işiçin 40 bin başvuru ALİAYAROĞLU ~ ZONGULHAK - Türkiye Taşkömürü Kuru- mu'nun (TTK) maden ocaklanna ahnacak 4 bin 12 kişilik yeralü üretim işçiliği için 40 bin kişi başvurdu. TTK'ye ahnacak işçiler, kurumdaki şaibeleri önlemek için DSP Zonguldak millet- vekillerinin önerisi üzerine kurayla beürlendi. Mevcut işçi açığının kapatılması için alınacak işçilerle ilgilikura çekimi cuma günübaşladı ve bugün Kozlu Müessesesi'nde yapılacak kura çeİamiyle son bulacak. Kura sonucu Üzülmez Müessesesi'ne 1072, Kozlu'ya 840, Karadon'a WArkasıSa.8,SiLVde Kentialmaoperasyoını başbtanRusbirfilderikentin içlermedoğruüerüyor.Çeçen shiDer Grozni'den kaçîyor. Kcnti knptan yaklaşık 100 bta Rns askerinin, merioezdeki stntejik Mhmtka Meydanı'mı çokyakbîûğıbeBrtfliyor. GrozniRuslartn ateşialtındaı Rus yetkililer Grozni operasyonunun ilk gününde 80 Çeçen milisi öldürdûklerini söylerken Çeçen yönetimi, Ruslann 300 kayıp verdiğini belirtiyor. Kentteki sivüler, şiddetli çatışma'ar ve yoğun bombardıman altında kaçmaya çalışıyur. Grozni'de 40 bin sivil olduğu sanılıyor. > Kent merkezine doğru ilerleyen Rus birlikleri Çeçen ateşiyle karşılaştıklan zaman geri çekiliyorlar. Askerlerin ilerlemesi şiddetli hava bombardımamyla da destekleniyor. Rus birliklerinin komutanı General Kazantsev, operasyonun birkaç gün içinde sona ereceğini belirtti. • 9. Sayfada IMF'ye sunulan niyet mektubu yle stand-by imzalanması için Türkiye ekonomisini bütünüyle değiştiren ve gelecek 50 yüı belirleyecek düzenlemelere gidildi. IMF'nin onayından geçen iyi niyet mektubu; deprem vergisi adı altında getirilen yeni vergi yüklerinden, çahşanlara yüzde 25'lik 2000 yıl sonu enflasyon hedefine bağlı maaş artışı verilmesine; Telekom ve enerjinin yabancılara teslimini sağlayacak özel hukuk kapsamı düzenlemelerinin yapılmasından Bankalar Yasası değişikliği ve banka operasyonlanna; tanmda desteklerin kaldınlmasından kamu birikimlerinin özelleştirmeyle yok edilmesine kadar uzanan taahhütleri içeriyor. 4. Sayfada D'EPREMZEDELER Çadırkentlere puan sistemi # Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydın Inağ, çadırkentlerde kalan yurttaşlann yardımlardan adaletli şekilde yararlanabilmesi için puan sistemine geçileceğini belirtti. Yurt Haberieri Servisi - Bolu'ya, 12 Kasım depreminin ardından gönderilen çadırlann 4 bin 104'ü,altyapıçahşmalannıntamamlanma- sının ardından kurulacak. Bolu'da 4. Kolordu Komutam ve Afet Bölge Koordinatör Bölge Komutanı Korgeneral EroiTutal'a vekâlet eden Tümgeneral MeHhTonca, "Çadırkenrlerde mü- kemmefiyete ulaşacağE" dedi. Bolu Kriz Merkezi'nden yapılan açıklama- da, bugüne kadar bölgeye 47 bin 525 çadır gel- diği, bu çadırlann 43 bin 421'inin dağıtıldığı, stoklarda bulunan 3 bin 529 kışlık çadır ve 575 yazlık çadınn, çadırkentlerin altyapı çalışmala- nnın tamamlanmasından sonra kurulacağı be- ürtildi. Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgene- ral Aydın lnağ, eşı Işık ve 9 yaşındaki oğlu Yağ- murcan tnağ ile birlikte, ilk olarak Mehmetçık- 2 Çadu-kentı'nde yaşayan depremzedelerin ça- dniannı ziyaret ederek, ihtiyaçlan olup omia- dığrru sordu. lnağ, çadırkentlerde yeteri kadar askerin hizmet vereceğini belirterek "Çadır- kentkrden askerlerin tamamen çekOmesi söz konusu değfldir. Çadırkentlerde bulunan >atan- daşlannuz, askerlerin tamamen çekikceği yö- nönde kuşku duyuyorlar. Çadırkentlerden Mefametçikterçekflmiyor, sadece ihtiyaç olduğu MArkasıSa.8,Sü.3'te ÖSS DENEME SINAVI VE YANITLARI • 6. Sayfada însan haklannda yeni adres TİHAK ANKARA (Cumhuriyet I»- rosu) - însan haklan alanında eksikliğı duyulan, partizan ol- mayan ve bılünsel çalışacak bir örgütlenmeyi amaçlayan Tür- kiye Însan Haklan Kuru- mu'nun (TÎHAK) kuruluş bil- dirgesi dün açıklandı. TtHAK Genel Başkanı Nevzat Hervact, mArkasıSa.8,SH3'te Işkenceci polîsler yeııkleıı yargdanacak NECATİAYGIN İZMİR- Yargıtay Ceza Genel Kuru- lu'nca da Manisalı gençlere ışkence yapOklan onaylanan biri başkomiser 10 polis, Manisa Ağn- Ceza Mahkeme- si'nde yann yeniden yargılanacak. Gençlerin avukatlan Sema Pekdaş ve Fdin Erda, sanıklann işkence eylem- lerinin yargı kararlanyla onandığım belirterek, u Yargıtay Ceza GcoelKuru- lu karanna uyalarak, suçlu olduklan Yargıtay flamı ile açıkca saptanan ve haklannda ceza takibi zorunlu olansa- nıklann suçlannın ağuiığı gözetilerek tutukbuunalan gerekmektedir" dedi- ler. Manisa Emniyet Müdürlüğü'nce 25 Arahk 1995 tarihinde yasadışı DHKP- C örgütüne yönelik operasyonda, AB Göktaş, Faruk Deniz, Emrah Sait Er- da, Aşkân Yeğin, Levent Kıhç. Hüseyin Korknt,Özgfir Zeybek, Av^e Mine Bal- kanh,Sema Taşar, Munire Apaydm, Ja- le Kurt, Fuh^ Apaydın, Erdoğan Kıbç, Boran ŞeDoLAbduHah Yücel Karakas ile olay tarihinde 14 yaşmda olan Ma- hir Göktaş gözaltma ahnmışlardı. Gençler 11 gün süren gözaltı sonucun- da Izmir DGM'ye çıkanldılar. DGM Savcılığı'nca Fuîya Apaydm, Erdoğan Kıhç, Boran Şenol, Abdullah Yücel Karakaş tutuksuz yargüanmak koşu- luyla serbestbırakıhnışlardı. Gençlerin avukatlan eski CHPtzmirMilletveki- li Sabri Ergül üe Avukat PeKnErda, Se- ma Pekdaş, Manisa Cumhuriyet Sav- cılığı'na yapnklan başvuruda, müvek- kıllenne gözaltvnda kaldıklan 11 gün süreyle işkence yapıldığını öne süre- rek, sorguyu yapan polisler hakkında dava açılmasmı talep etmişlerdi. Soruşturmayı yürüten savcı, Avukat Sabn Ergül, Pehn Erda ve Sema Pek- daş'ın sanık polıslerle ilgili şikâyetle- rini içeren dilekçe ve dosya ıçındeki belgeleri değerlendirerek, Başkomiser Haül Emir, polis memurlan, Levent Özvez, Turgot Demirel, Engm Erdo- ğan,FevjiAydo6,MusaGecer,Mehmet MArkasıSa.8,Sü.l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHFde DUR-UM! Siyasetin önemli sorunlannın başında muhalefet yokluğu geldiğini hafta içinde vurgulamıştık. Meclis çalışmalannı yakından izleyen sağduyulu gazetecile- rin ortak görüşlerinden biri şu: - CHP'nin yokluğu hissediliyori Zira Meclis'in görünümü için şunu söyleyebiliriz: Çok partili tek seslilik! Zaman zaman gündeme gelen çekişmeler, bir par- MAHcasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog