Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

2 6 ARALJK1999 PAZAR CUMHURtYET SAYFA HABERLER Ö l ü m u n ü n 2 6 . y ı l d ö n ü m ü n d e a n ı l ı y o r 'Inönüy yüşimdi daha iyianhyoruz'Haber Merkezi - Kurtuluş Sava- şı'nda Mustafa Kemai Atatûrk'un sılaharkadaşı,2 Cumhuıbaşkanı ve CHP'nın 2 Genel Başkanı lsraet lncnü. olumunun 26 yıldonumun- de Anıtkabırde duzenlenen resmı de-vlet torenıyle anıldı Inonuanısı- na Istanbul ve yurdun çeşıtlı ıllerın- de anıtıa etkınlıklen düzenlendı Arutkabır'dekı törene Inonu aıle- sı adına Prof Dr Erdalİnönü. Cum- huıbaşkanlığı'nı temsılen Cumhur- başkanlığı Başdanışmaıu emeklı Orgeneral Nezihi Çakar, Anayasa Mahkemesı Başkaru Ahmet Necdet Sezer. TBV1M Başkamekıh Murat Sökmenoğlu. Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Genelkurma) Ikıncı Başkanı Orgeneral Edip Başer, Ankara Valı- sı Yahya Gûr ıle bazı mılletvekılle- n katıldı Resmı devlet torenı, Ata- tûrk'un mozolesıne çelenk konul- ması ıle başladı Daha sonra, lno- nu'nun kabnne Cumhurbaşkanlığı adına Çakar tarafından çelenk bıra- kıldı CHP Istanbul II Orgutu tara- tnönıi, çeşitli illerde anılıyor. fından Maçka Parkı'nda duzenlenen toren, Inönü anıtına çelenk konul- masıyla başladı CHP Istanbul İl Başkanı Mehmet Bölûk. tnönu'nün ulusal bağunsızhk ve ulusal çıkarla- n her şeyın uzennde tutmuş, usta bır polıtıkacı olduğunu belırterek "Kfi- reseUeşme şaşkını. EVIF rutsağL çete- cüen koruyan. tahkimci. ulusal çı- karlarutuzı korumaktan âciz, bu- gunku ıktidan izierken tsmet İnö- nfi'yü daha iyi anlıyor ve onu anyo- nız" dedı Avrupa Bırlığı'ne ılk adavlık başvurusunu Ismet Inö- nü'nun yaptığını anımsatan Bolük, "tktidan uyamoruz. Haklanuuzı İnÖDÜ'nun Lozan'da yapüğı gjbi ko- ruyunuz. Ulusal Kuıtuluş Savaşı'nı, Lozauu tsmet tnönü'yü unutmayı- nız. tnönu'nün 'Bır ulkede namus- lular da en az namussuzlar kadar ce- sur olmahdır' sozu bütun günceUJği- ni konıyor" dı>e konuştu tnonu, tzmır'de doğduğu evde de anıldı Izmır Valı Yardımcısı Mus- tafa Tamer, Inonu'nun Konak'takı evı onunde duzenlenen torende yap- tığı konuşmada. ulkelenn zor za- manlarda, çıkış noktası aradıklan donemlerde büyuk hderler çıkart- tıklannı belırterek Inonu'nün de Türkıye'nın çıkardığı büyuk lıder- lerden bın olduğunu soy ledı Inonu, Malatva, Zonguldak ve Antalya'da da duzenlenen torenlerle anıldı Ino- nu ıçın uzun yıllar yaşamrnı sürdür- düğu Pembe Köşk'te de mevlıt oku- tuldu îsmet İnönü'nün tutarlı, dikkatli, müzakereci bir diplomat olduğu belirtildi 'Kararlı bir devlet adamıydı'İstanbul Haber Servisi - İsmet tnö- nü'nun çok dikkatli. kararlı ve tutar- lı bır dev let adamı olduğu belırnlerek İnonu'nun Tûrkıye Cumhun>etı'nın ve Türk ulusunun çıkarlannı her şe- yın uzennde tutruğu belirtildi tnonu Haftası kapsamında CHP İs- tanbul II Merkezi'nde duzenlenen pa- nelde konuşan, Inonu nun yakın ça- lışma arkadaşlanndan eskı îstanbul Beledıye Başkanı Ahmet İsvan, Ino- nü'nün Assocıated Press (AP) bulte- nnıe abone olduğunu, Istanbul'a gel- dığı zamanlarda ıse kendısının Lno- nu ye basın ozetlennı hazırladığını söyledı Inönu'nun olağanüstu dik- katli bır kışı olduğunu, gazetelerde \er almasma karşın AP bultenınde yer almayan bır haben kendısıne sor- duğunu ve günlerce de bu ola> ı takıp ettığını söyleyen Isvan şo>le devam ettı "tsmet Paşa bin tane kuşkunun bir ara> i a getirdiği bır adamdı. O bin kuşku Türidye'nin çıkarlamdı, ba- ğunsızhğıydı, cumhumettL demok- tnönû, CHP İstanbul Ü Merfcezinde paneOe amkh. (HATİCE TUNCER) rasıydı. O bin kuşkunun içinde MH sır'da olabilecek ihtilalden, Stalın'm ölumune kadar Tûrkhç'yı flgdendire- bilecek her şej vanh. tsmet Paşa her gun bu kuşkuhuia yaşardı. Buyûk adam,nonnaladammbüyöğu demek değildir, başka bir şeydir. tsmet Paşa gerçekten büyuk adamtk" Eskı bakan \ e CHP vonetıcılenn- den tsmail Hakkı Bırler tsmet Pa- şa'nın anayasa hukuku konusunda çok dikkatli olduğunu. kelımelenn otesınde, vu-gullenn bıle uzennde durduğunubeluterek şoyle devam et- tı "tsmet Paşa 12 Mart'ın tahlffini yaptığı bir grup toplanbsında 'Her mıllet başı derde gınnce kurtancı çı- kanr Bu bakımdan en doğurgan mıl- let olan Turk mılteü bıle 500 senede bır kurtancı çıkarmıştır Atatûrk 1919'daçıktı Şımdı 450 sene kurta- ncı mı bekleyeceksınız'şekünde ko- nuşmuştu. Bunu hıç unutmayaum." Eskı CHP Genel Başkan \ardım- cısı AliTopuz da tsmet Paşa nın genç yaşta çok başanlı bır komutan \e dıp- loması deneyımı olmamasına karşın müzakereci bır diplomat olarak one çıktığmı sö>ledı İsmet Paşa"nın ılke- lı ve tutarlı bu- dev let adamı olduğu- nun altun çızen Topuz, "Cumhuriye- ti ve CHP'yi iyi anlamak için Inö- nü'nun yaşamı ve kişiliğini çoklyi bil- mek gerekir'" dedı 17 Mart 1943 tanhınde CHP'ye uye olan ve uzun yıllar Inonu'nun avukathğını yapan eskı mıllervekıh Ekrem Amaç ıse tnonu'nun Ata- türk'ten sonra Türk ulusuna en bu- yuk hızmetı yapan dev let adamı oldu- ğuna dıkkat çektı KULTUK • SANAT İ.MA 1 9 9 8 C A N N E S A L T I N P A L M İ Y E Ö D Ü L Ö ,»b,THEO ANGELOPOULOS SONSUZLUK VE BİR GÜN> HDlOf SAJ1 VI AI*M!T5 K ÇUUGI SONUCU OtUU SMEMA TAIHMM WUUMAI*CAâl HAHtA W ESa ÇKMt» MUZBttHKttAMHtOtmM MUZ& fcl IUHUMUZU FEnCMYOI' • BRUNOGANZ • ISABELLERENAULD BİR USTA BÜYUK BİR ODUL UNUTULMAZ BİR FİLM BEYOQ1_U/BEYOGLU (25132 40) 11.30/14.00/16.30/19.00/21.30 KADIKÖY /BROADVVAY (346 14 81) 11-OO/13.30/16.00/18.30/21.15 BELGE FİLM IŞLETMESİDIR (0 212)249 78 57 &, F J m r p^»...»HAB»..^ EUPIUAOES İSTAMBUL BOYOKŞEHİR BELEDİYESİ KOLTOR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI fotoğraf yarışması Yansfna Takvlml ve Osmanh Yansitnatst* ;lcl Kurul: ıröz(lt Demırûz (IB B Küttûr tştçrt Dflira Bşk.) >rof Dr Gffier Ertan (Marmara Unv G S F Fotpğrafçılık BSKJmO Başkanı) Alı tt£an Gökçen (Fotoğraf Sanatçoı) Ahmet Kot (Fotoğraf Sanatçisı) HaHm Kulakaz (Fotoöral Sanatçıs») Aras Nettçı (Mımar Fotoğraf Sanatçtsı) Ibrahım Zaman (Fotoğraf Sanatçisı) Y a n j m » Şartlan: , • Yarışma, soçid kurul ûyeleri dışında, amatör profesyonei, bCrtûn lotoğrafçılara açıktır Yarışmaya daha önce başka bir yanemada ödül almış ve yayınlanrms fotoûraflar katsamaz Son Katılma Tanhi 25 Ağustos 2000 Jûn Değerfendvmesı 1 Eytül 2000 Şonudarın AçtManması i Eylûl 2000 OdâiTorerriveSergtAçılışı 2 Ekım 2000 S«rgı (Takstm Sanat Galerisı) 2 15 Ekım 2000 Fotoğrafların iad^ı 30 Eklm 2000 Fotoflfaflann ladesl: • OdOI aian ve satın alınan fotoğrafların dışında kalan foloğraflar sergS sonrasında 30 Ekım 2000 tarihmdenrttbarenteslımedıldığı yerden makbuz karsıtığında gen alınacaktır Posta ıle göndenlen fotoûraflar aynı yoSa lade edılecektır Teslım edıten totoğraflar Aralık 2000 sonuna kadar gen alınmalıdır Bu tarihten sonra mesulıyet kabul edılmez. • Fotoğraftar özerde korunacak ancak elde olmayan sebepietle meydanaoeiebHecek zarar ve kayıptardan Istanbuf Büyukşehb'Seledıyesı sorumtu otmayacaktır • Bu yarışmaya katttmak, kuralların kabul edtldiğıni betgeter KAOIKOY IELEDIYESI HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ SİNEIVIA KULÜBÜ Bır Mustafa Altıoklar Fılmı • • ASANSOR AKADEMİ İSTANBUL SİNEMAS' SADECE HAFTA HERGUN: 12.15 14.30 19.30 ÜYE OLUN FİLMLERİ İNDİRİMÜ İZLEYİN. Ûyetere 1 000 000 Oğrencı 500 000 el:(0.216) 357 28 36-Merdıvenkoy ÇIPLAK ura Monınte. J(«ç Seansları: 12.00/14.15/16.30/18.45/21.15 lisî:k a Cao Ba^celı Haram Sok 3 Bevx^Tel:!0.212) 25174 84151 Antalya Film Festivali En iyi yönetmen En iyi ikinci film En iyi laboratuvar Tüm oyuncular jüri özel ödülü MAYIS SIKINTISI Sonaryo, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan . ? ( y ) totoğra dBrWrraretften1enmıs ojt#, her ûc daJda ayn ayrı ödOtendlrme yapılacaktır. Dıieyen her ûç daMa yanjmaya en çok beş«r (otoörafla kablabılır • Fotoğraflatpaaparto»uzolacakwi8x24cm. boyutuodan kûcOk 30x45 cm boyutundan tjCyuk otmayacaktır. Fotokopi baskıtar kabut editrpez • Denoysei -Ofdal daünda çalışmalar kımyasal veya ğ ^ c toloğraıa dayaiı olarak ekie î k t k t m d ld d l ÖdüHor: h Beyaz; Fotojjjimf saysayOrfğ oğ d y uyguiamalardır (Elektronık ortamda elde adılen iMüstrasyon veya sanal görüntüter değ«Heno1rmeye alınmayacaktif) ' • Seçici kurul 0401 alan fotoârafların dtşında değerfi gordûğO fotoğrafları 60 mtlyon TL binm %at ıte saön âlınmasmı karartasbrabfltr • Odöe tey* oörfjten v» »ttn alınan totoğraMr istanbul BOyDkşeNr Botedtye Başkanlıjı röfından muhafaza odltocek, dlğerleri serglden soora lade odBocektir • Yanşma için katalog rtazırtanacak ve yansmava katılanlara vertecekSr Serdtenon butün (otDğrafiar katalogda yayınianacaknr OdOI kazanan va satın aJınan fotoğratenn bar tûrtü yayın ve kullanım hakKı İstanbul BuyükçrtıJrBelediyesı'nin otacaktır Bu yaprtlann kullanımında sanatçırtm adı befimlecektH Fntoğraflann Tpgltmh Yarışmaya göndenlecekfotoöraftann ackasına attı hanelı bır rumuz yaîilacaMır. Kattbna formu eksıksiz doklurulup kapaiı btr zarf ıçın<i«. ûzermde yainızca rumuz ve fotoğraf adedı ıle ebattart yazıtacaktır Bu zarf fotoğraflarfa btrhkte hasar gomeyacek bk sekitdo aşağnJaki adrese etden veya posta ıle testlm addecektır yv 3 Odûl 200 ay Uç mansıyon 100"er Mılyon TU Satın Alınanlar 6O*şar Mılyon TL Rapkll FotoAraf Dalında 1 OdOI 400WılyonTL 2 Qdül 300MByoı»TL 3. Odüi.200MliyonTL Uçmansyon 100'er MıtyonTL. Satın Alınanlar 60'şar Mılyon TL. Fotoflraf Dalında dûL 300 MiJyen TL 3 Odül 200M8yonTL Üç manslyoniiOO er Milyon TL SatmAhnanfar 60şar MityonTL. Bayvuru ve Tesllm Adresl. Istanbut Büyükşehir Betediyeiı Kûltürve Sanat UrünteriTlc A Ş ^ Kültür EtkrtıktenMerkezi ., Emtrhan Cad Yenıgelin Sk. N«=54 Dıkılrtaş 80700 BeşfktaşflSTANBUL W Tel 0212 227 33 «3 (Pbx) Fax 0212 227 33 94 Yanşmamız TFDB tarafından destBkleocıektacfr TFDBHo 1999k27 ESEStNHOTEL ANKARA SANAT TİYATROSU Izmır Cad rhlamur Sok. 7'A Kmtay Gı?e (»12)4177676 .S(?n'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. IBcyoghıPERA İKadtoyBROADWAY UnlmKAVAKLIDtRE lanrSEMA (2513240)1200-1500-1800-2100 (3461431)1115-1145-1630-1900-21301 (4267379)1130-1400-1650-1900-21301 (4839100)1200-1500-1800-2100 RENT OYUNCULARI iî? II £ OYUNUK O M E D İ 3 P e r d Yönaten Mifflk Kentar 25 Aralık Saat 21 00 NUKTE T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATURK KÜLTÜR MERKEZİ KONSER SALONU VIYANA ESİNTİLERİ opcret akşamı Muzık Yonetmenı Serdar YALÇIN Sahneye Koyan Sumeray ARIMAN Çevre ve Kostum Duzenı Ayşegul ALEV Koreografı Sonmez TUYGUN Işık. Metin KOÇTURK Sanatçılar; Aylın ATEŞ, Bulent ATAK, Berguzar ÇELEBI, Gızem EREM, Çağnur GURSAN, Turgut İPEK, Benl Mete KORAL, Efe KIŞLALI, Ruhsar OCAU Zuhal YUNGA, Yucel OZEKE, Gokhan URBEN 24 Aralık Cuma saat 19.00 14 Ocak Cuma saat 19.00 28 Ocak Cuma saat 19.00 T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATURK KULTUR MERKEZİ W A. Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde Orkestra Şefı Sertar YALÇIN /Sahneye Koyan Mıchael HEINICKE 25 Arahk Cumartesı 15 30 / 4 Ocak Sah 20 00 /13 0 « k Perşembe 20 00 C. Orff CARMINA BURANA bale 1 perde Koreograiive Sahneye Koyan loun VAMOS / Orkestra Şefı S»nl»rYW.ÇIH 28 Aralık Salı 20 00 / 5 12 Ocak Çarşamba 20 00 N Simon / C Coleman TATLI CHARITY muzıkal 2 perde Koreografı ve Sahneye Koyan Tony STEVENS / Orkestra Şefı Elşad BAGIROV 29 Aralık Çarşamba 20 00 P.I.Çaiykovskı KUĞU GÖLÜ bale 4 perde Koreografi ve Sahneye Koyan Derrt DtANE / Orkestra Şef Elsad BAGIROV 30 Aralık Perşembe 20 00 G Bızet CARMEN opera 4 perde Orkestra Şelı Antonıo PIROLU / Sahneye Koyan YekU KAftA 6 Ocak Perşembe 20 00 • • YENİYIL KONSERİ Orkestra Şefi Serto YALÇIN / Kcro Şef Gökçen KORAY 11 Ocak Sah 20 00 (MhttSANAT GALERISI BASRİ ERDEM Resım Sergısı 24 Aralık 1999-16 Ocak 2000 Galenmz pazar gvnlen da/W hergun 10 00-20 00 arası açıktır Alaşehıf Bulvan Ata 4-iÇa;şı N 12 Ataşehır Kozyalağ^STANBUL HUSEYPOZDEPHR - Fotoğraf Sergısı - 21 Arahk 99 9 Ocak 2000 Galerı hergun açıktır RUHI SU KÜLTÜR VE SAMAT VAKR Aytıan Işık Sk Ozverım Apt 34/2 Beyoglu IST İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ DACIA MARA1NI MARIA STUARTYonelmeıı ()/kan SCHl LZF. \0>aııculjr Fili/ Kl'TI.\R- \«ça TKLIRM \K 28 ARALIK SALI Saat:19.00 Mesnıtıyet CH N» 161 TeşekasıiSTANBUL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMALREŞİTREY _ KONSER SALONU E F E S PUsen'in kültür Te «anau katküan artaıak sürecck. j I Biletler Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde satılmaktadır. • Biletler Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde satılmaktadır. »y.nbnn.z.MASTEiivtvısAKarttaniievafhfikiiirsin.ı. | | A.K.M gise tel: (0212) 251 10 23 ' 251 56 00 (7 hat) 254 I A.K.Mgişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 llanlarınız ıçın 0212 293 89 78 26 12 99 Pazar Saaf 19 30 "YÜZYILAVEDAKONSERİ" İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CRR SENFONİ ORKESTRASI Genel Sanat Yönetmenı ArdaAYDOĞAN Şef FarısAKARSU Koro Galatassray Unıversıtesı Muzıkal Korosu Koro Şefı Çelık Kasapoğlu Solıstler Çağnur GURSAN,Burat KUTr Arda AYD0ĞAN BıletRyatian 5.000000-4 0000O0 TL Indınmsız Bıletlenma Tukenmıştır llgınae Teşekkur Ederız 27 12 99 Pazartesı Saat 19.30 "Unlu Bestecılerden Aşk Şarkılan" MESUTİKTU(Banton) Pıyano Sergeı GAVRILOV Schubert,Brahms,Gretschanınov,Mahler,Marx, Glınka,Çaykovskı,Rachmanınov BiletFıyatlan 1500 000-1000.000 TL Indırımsız •••#• 28 12 99 Sah Saat 19 30 ZEYTİNBURNU BELEDİYE MÛSIKİ DERNEĞİ Şef-VedatÇETINKAYA BiletFıyatlan 1.500.000-1.000.000 TL Indırımsız ERESLNHOTEL" CM K«ns«! Sal«™. ÎM M M (Kezenasyanlanmz saat 10.00-14 30 arası kalul elılit) Carıusel: 1212. 571M 34 Vaktarama: Taksım 0212 2S115 71 / Akmerkez: 0212. 251 5i 00 / Suadiye. 021i 3SI17 42
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog